Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương X: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp

Chương X: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

thua ló va dàn dàn mi thànb thuàt ngù phàp ly bancuerote

hay bankruptey. thu'òng du'dc dich là phà san. de cii :ình

trang mà't khà nàng thanh tồn nd cùa doanh nghiéi.

Tièp thu thóng lé chung trén t h è giói. huàt pia san

doanh nghiép (huàt PSDxN) cua nUek ta dUdc Quic bòi

khóa IX ky hqp thù tu thóng ciua ngày 30 thàng lì nàm

1993 dUa ra dinh nghìa: "Doanh nghiép làm vài :ình

trang phà san là doanh nghiép gap khó khan bồc U thua

ló trong boat dóng kinh doanh sau khi dà àp dung cic iien

phàp tài cbinb càn thié't ma vàn màt khà nàng t h a m loàn

nd dèn han" (Diéu 2). Dua vào tièu chi chung marg :inh

nguyen tàc trèn day. Nghi dinh so 189 /CP ngày 23thàng

12 nàm 1994 cùa Chinh phù hiióng dàn thi bànb Luu phà

san doanb nghiép (Nghi chnh so' 189/CP) dà cu tiè boa

thành ba càn eù phàp ly cu thè de xàc dinh mot loanh

nghiép làm vào tinh trang phà san nhU sau:

Thù nhàt: Doanh nghiép kinh doanb hi thua ló trong

hai nàm lièn tièp, dé'n mùc khóng tra dUdc càe khiàn nd

dé'n han, khóng tra dù hidng che ngUdi tao dóng thei thóa

c lao dòng va hòp dóng lao dòng trong ba thàng lieéntiè'p.

Thù hai: Khi xuà't hién dà'u hiéu làm vào tìmh trang

phà san, doanh nghiep dà tiè'n hành àp dung c:;à< bién

phàp tài chinh càn thié't de khàc phue tinh trang m a khà

nàng thanh tồn nò dén han iihii;

- Có phUdng àn tó cbùe lai san xuà't kinb doanh.qn

Iy chat che càc khồn chi pbi, tìm kièm thi'tru'dng tieu thu

san phàm.

- Có bièn phàp xù ly bang hóa, san phàm vàt lU tón

dong;

- Thu hói càc khồn nd va tài san hi cbièm dung;

348- T'biidng hidng vói càc chù no de hoàn no. mua nO. bào

lành n.ci, giani, xóa nd;

- T ini kièm càc khồn tài trd va càc khoàn vay de trang

trai c:à e klioàn no clèn bau va dàu tu' dói mói cóng nghé.

Th d ha: Sau kbi dà àp dung càc bién phàp tài chinh

càn thìièt nói trèn nhiing doanh nghiép vàn khóng khàe

phue ctUdc tinh trang mà't khà nàng thanh toàn no dén han.

N h u vày. ngồi u tò thòi gian (kinh doanh thua ló 2

nàm lièn tièp. no hidng ngiiòi lao dòng 3 thàng lién tièp)'.

Luàt phà san doanh nghiép nUòc ta khòng àp dung

nguyéai tàc dinh lUdng nhU trong phàp lt phà san cùa

mot siò'niiòc trèn thè giói ^.

Qui ctinh nà\- cho dén nay vàn con gay khòng it tranh luàn. Bdi vi, vé

niàit ly thuyér. tinh huóng có the .xày ra là néu chù doanh nghiép có

lìnih day dUa trong viéc tra lUdng ngUÒi lao dc)ng bang càch cu mot

•h;àng tra. mfit thàng nel (hoac mot thàng tra dù. mot thàng tra thièu)

•Vi du : Luàt phà san cùa mot so nxiàc nhù Hungari, Malaixia, Lièn bang

Ng;a .. chta ra tièu chi dinh lUclng de làm ed sd theo hai càch:

:i. iDùa ra mot mùc no cu thè, theo dò nèu con nei khòng hồn tra dùng

ichcii han thi chu nei có quyen de ddn u càu Tòa àn mei thù tue phà san;

0. iDùa vào càn dòi tài san cùa doanh nghiép. Cu thè, néu già tri tài

:s;'in co trèn già tri tài ^àn nei là àm thi doanh nghièp difcic coi là làm

vào tinh trang phà san.

QUÌI dinh vé tinh trang phà san trong Luàt Cóng ty nude ta cùng àp

à\xni nguyen tàc này. Cu the theo qui dinh tai Diéu 24 Luàt Cóng tv

barn hành ngày 21/12/1990 thi "Cóng ty gap khó khan hồe bi thua le

tr'cxig hoat dóng kinh doanh dén mùc tai mcjt thdi diém tòng già tri

tali san con lai cùa Còng ty khòng dù thanh tồn tòng so càc khồn n(3

dièn han, là còng ty dang làm vào tinh trang phà san". Nhif vày, càn

cui (ìé xem xét phà san theo Luàt phà san doanh nghièp mei róng hdn.349Diém dàng luii y ò day la. khài niém màt khà luiig

thanh toàn phài diicic bièu là do khó khan vé màt tài

cbinb, doanh ngbiép tbu'c su khóng có khà nàng th;nb

tồn nd, chù hồn tồn khóng phài vé màt chù quan on

nd có'tình day du'a khóng tra no.

2. P h à n loai phà s a n

Kinh nghiém chung che thà'y, viéc phàn loai phà sir

y nghìa rat quan trqng trong viéc xeni xét va xù ly 'àc

quan bé phàt sinh vói tu càch là hàu quà do quà trình hai

quyé't phà san doanh nghiép dem lai.

Trèn thiic té, tùy thuòc vào muc dich va góc dò x^m

xét, có nhiéu càch phàn loai khàe nhau. ó day chi de 'àp

tói ha dang phàn loai chù yéu thUdng gap là phà san i n n g

thiic va phà san gian tra; phà san tU nguyen va pha :àn

bàt buóc; phà san doanh nghiép va phà san cà nhàn.

a. Su phàn biét phà san trung thiic va pbà san gian rà

dUa trèn bàn chat quan bè kinh tè, nhìn di gec dò

nguyen nhàn dàn dé'n tinh trang phà san.

Nhu tén gqi, phà san trung thUc thUc chat là hàu cuà

khàch quan eùa tinh trang làm àn thua ló kéo dai. do

nhùng nguyen nhàn khàc nhau gay ra (vi du do hàu cuà

cùa thién tai. rùi ro thi trUdng, bồc do nhùng 'u kénivé

trình dò, nàng lUe quàn Iy, diéu hành ...). NgUdc lai. ibà

san gian tra lai là hàu quà cùa nhùng thù doan, hành vi

gian dòi, sii sàp dàt tnióc tù phia chù doanh nghièp nàc

nd, nhàm Idi dung ed che phà san de ehié'm doat tài a n

eùa ehù nd. Chàng han, con nd gian làn trong viéc ky :ét

càe hdp dóng chun giao tài san, bào cào sai bồc diiara

nhùng thóng tin khóng trung tbUe de qua dò tao Iy do ihà

san. Luàt phàp cùa da so'càe nuóc déu coi day là mot bàih

350vi canh tranb nguy hiém va vi vày thu'dng hi xù ly rat

nghi
b. Su pbàn biét pbà san tu nguyen va phà san bàt bucic

dua Uain ed sd làm phàt sinh quan bé pbàp ly. cu thè càn

cii vao chù tbè de dcin u ều tun bó phà san. Pbà san

tu nguyen là do chù doanh nghiép màc nd tu de nghi khi

thay doanb ngbiép hồn tồn mà't khà nàng thanh tồn,

khóng có khà nàng thUe hién nghìa vu tra nd dói vói càc

chù nd. Ngu'dc lai. pbà san hàt bc dUq'c thUe hién trén ed

sd yé'u eàu cùa càc chù nd, nàm ngồi y m'n chù quan

cùa cloanh nghiép màc nd.

e. Su pbàn biét phà san doanh nghiep va phà san ề

nhàn có lièn quan dén dò'i tUdng diéu ehinh cùa Luàt phà

san. Phàp luàt vé phà san d nhiéu nuóc trèn thè giói

khóng có su phàn biét này. Bà't kè eà nhàn hay phàp nhàn,

thUdng già hay ngUòi kinh doanh khóng hiidng qui che

thiidng già, mot khi làm vào tinh trang mà't khà nàng

thanh tồn nd dé'n han tbì déu thc dói tUdng diéu chinh

éa ht phà san. NgUdc lai, cùng có nhùng dao luàt phà

san chi àp dung dói vói càc chù thè kinh doanh tón tai vói

tu càch là mot doanh nghiép (nhU Luàt phà san nUóc ta).

Thàm chi Lt phà san cùa Còng hóa nhàn dàn Trung

Hoa ban hành nàm 1986 chi àp dung cho riéng càe doanh

ngbiép thuóc sci hùu nhà nUdc ma thói.

3. P h à n biét phà san va giài the

Néu ehi ddn thuàn nhìn vào hién tUdng thi giùa giài

thè va phà san doanh nghiép eó nhiéu diém trùng hdp,

nhu viéc chàm dùt sU tón tai cùa mot doanh nghiép, dien

ra quà trình phàn chia già tri tài san n lai cùa doanh

ngbiép, giài quyet quyén Idi cho ngUdi làm cóng... Tuy

351nhièn. vé màt bàn chat, day là hai che dinh pbtip 1\ hồn

tồn khàc nhau. càn phài dUdc làm rò de trành tinh trang

àp dung mot càch tùy tién.

Thù nhàt, ly do phà san va giài thè doanb ngbiép

khóng gióng nhau. Q trình phà san bao giò cùng liàt

ngn tù viéc doanb nghiép làm àn thua hi kéo dai dàn

dé'n tinh trang mà't khà nàng thanh toàn nd dèn han.

Trdng khi dò, ly do giài thè doanh nghiép reing hon. Va du,

mot ng ty có thè diiOe giài thè khi ké't tbùc tbòi b a i boat

dòng dà dUcJc ghi trong diéu lè, dà hoàn thành mcc tièu

hoàe xét thà'y mue tièu de ra khòng thè dat dc. '-ó u

ều xét thà'y muc tièu clé ra khóng thè dat diiejc, có yiu càu

ehinh cùa nhóm thành vièn dai dién cho 2/3 sci voi diéu

le '. Tudng tu nhU vày, mot doanh nghiép nhà micie có thè

hi tun bò'giài thè khi khòng thiie hién nhiém vu ciò nhà

ne qui dinh bồc xét thà'y viéc duy tri là khòrg càn

thiét, kè cà trong trUdng hdp doanh nghiép ehiia idi vào

tinh trang màt khà nàng thanh toàn nd clèn han -.

Thù hai, thàm quyén quyèt dinh vièe phà san va giài

thè khàc nhau. Cu thè, ed quan nhà nuóc duy m à t có

thàm quyén thu ly va giài quyé't yéu càu tuyén bó' phà s.in

là Tòa àn. Thù tue giài quyé't phà san do vày dièn ri thee

mot trình tU tU phàp, trén ed sd nhùng qui dinh cui phàp

luàt phà san va càc qui dinh khàc eó lièn quan. Ngidc lai,

trong trUdng hdp giài thè. ed quan eó thàm quyén ra quyé't

dinh thành làp tbì dóng thdi qun qu't dinh ^é viéc

' Xem Diéu 2:Z Luàt Cóng ty ban hành ngày 21/12/1990.

" Xem Diéu 22 Luat doanh nghièp nhà nùóe ban hành ngày 20/').!/199,5;

Nghi dinh so' 50/cp ngày 28/08/1996 vé thành lap to ehùe lai. ;,'ii'ii the

va phà san Doanh nghiép nhà nude.352giai tbc' doanb ngbiép. Viéc giài thè doanb ngbiép dUde

tbUe; hien tlióng qua thù tue it nhiéu mang tinh chat bànb

cbinb thòng thiiòng.

Thu' ha. viéc xù ly càc quan he tài san trong hai trUdng

bdp khóng gici'ng nhau. Vé nguyen tàc, tnióc khi giài thè

cloanh nghiép p h à i e ó nghìa vu thanh tồn hét càe khồn

nd va thanh ly càc hdp dóng dà ky kèt. Vi du. theo qui

dinh ciia Luàt doanb nghiép tu nhàn (ban hành ngày

21/12/1990). "chù doanh nghiép tu nhàn ehi dUdc giài thè

doanh nghiép cùa minh néu bào dàm thanh toàn hét càe

khoàn nd cùa doanh nghiép va t h a n h Iy hét hdp dòng ma

doanh nghiép dà ky kèt". TUdng tu nhii vày. dói vói cóng

ty. 'Tjy ban nhàn dàn chì chà'p t h u à n ddn xin giài thè

nèu sau miiòi làm ngày. ké tù ngày ké't thùc thdi han

t h a n h toàn càc khoàn nd va t h a n h ly càc hdp dóng dà

ghi ti-ong dcin va thóng bào vièe xin giài thè ma khóng có

ddn khiéu nai" (Diéu 23 h u à t Cóng ty). NgUdc lai, trong

trUdng hdp phà san. viéc phàn chia già tri tài san eòn lai

cùa doanh nghiép lai là khàu ci éa q trình thi

hành qut dinh tun b ò p h à san éa Tòa àn. Màt khàe,

thù tu u'u tièn trong viéc phàn chia già tri tài san con lai

cùa cioanb ngbiép trong hai trng hqp éng hồn tồn

khàc nhau '.

Thù tu. hàn q phàp ly dói vói doanh nghièp va bàn

thàn ngu'di chiù tràch nhièm quàn Iy diéu hành cùng có sii

pbàn biét. Giài thè bao gid cùng gàn lién vói sii chà'm dùt

su tón tai cùa mot doanh nghiép va xóa tén dàng ky kinh

' Dòi vói Doanh nghièp nhà nude, xem diéu 4 Quyét dinh so 315/ HDBT

(na\ là chinh phù) ngày 01/09/1990 vé chà'n ehinh va to chùc lai san

xviàt kinh dcxinh trong kinh té quò'c doanh.353doanb. NgUdc lai. trong trUdng hdp phà san tbì khóng phai

lue nào cùng dàn dén ké't euc tUdng tU. Nói phà s;in thuc

ehà't là nói phu san cùa chù doanh nghiép (vói tu càch là

chù sd hùu). Trcn thUc te khòng loai trù khà nàng mot cà

nhàn'bay phàp nbàn khàc dùng ra mua lai toàn bei cioanb

ngbiép màc no, giù nguyen tèn hàng. nhàn hiéu bang hóa.

san phàm de tiép tue duy tri san xuà't. kinb doanh. .Nói

càch khàc. d day chi có sU thay dói chù so hùu chù khóng

chà'm dùt sU tón tai eùa doanh nghiép.

Tkù nàm. sii phàn biét giùa phà san va giài thè con

thè hién ò thài dò cùa nhà niidc dói vói chù doanh nghiép

va ngUdi chiù tràch nhiém quàn ly diéu bànb. Chàng bau.

theo qui dinh tai Diéu 50 huàt phà san doanh nghièp nuóc

ta thi Giàm dóc. Chù tieh va thành vièn Hcii dóng quan tri

doanh nghiép bi tuyén bó'phà san khóng dUde dàm ehi(ing

càc cbùe vu dò d bà't ky doanh nghiép nào trong thòi han

tù 1 tói 3 nàm (néu khóng phài doanh ngbiép lii tuyèn bó

phà san vi ly do bà't khà kbàng bồc pbà san khóng pbài

do lói cùa minh gay ra). Ngu'dc lai, trong tniòng bdp hi giài

thè, vàn de han che quyén tu do kinh doanh, tu' do hanh

nghé nhu trén khòng dàt ra.

Nhu vày, phà san va giài thè doanh nghiép là bai che

dinh dòc làp, khòng thè thay thè cho nhau. Khóng ncn coi

viéc phàn biét giùa phà san va giài thè chi thuàn tùy hi

và'n de hoc tht. NgUde lai, day là và'n de có y nghìa thUe

tién quan trqng. Bòi vi, ehi trén ed sd nhàn rò sU khàc biét

dò mói có thè àp dung phàp lt mot càch có hiéu q. de

phòng su lam dung. gay phUdng hai dén quyén va Idi ich

hdp phàp cùa càc ehù nd, doanh nghiép màc no va nbiing

ngUdi khàc có lién quan dóng thdi bào dàm trai tu ky

cUdng trong boat deing san xuà't kinh doanh.

3544. P h à p luàt ve phà san

a. .Nhùng ciui dinh cua nbà nu'óc vé diéu kién. tbu tue

giai eiu\cà vu phà siin va xù ly càc quan bé có hèn cgian tao

thànb bé tbe'i'ng phàp lt vé phà san. Trong tồn bó bè thóng

pbàp lt vé phà san tbì ht phà san có vi tri quan trong

nhàt. bea vi. pbàn lón nbùng qui dinh quan trqng mang tinh

nguytn ttic nbu pham vi àp dung, diéu kién md thù tue,

trìnb tu. ibù tue giài quyèt, thù tu Uu tièn khi phàn chia già

tri tài san pbà san... tbUdng chùa dUng trong dao luàt này.

Song, viéc giài quyé't pbà san do mot doanb nghiép

khòng chi giói han d nhùng quan he vé tài san. NgUejc lai,

có rat nhiéu quan bé xà bòi khàc phàt sinh tù viéc mà't khà

nàng thanh toàn nd cùa doanh nghiép ma pbàp huit phài

diéu cbmb nbii quyén. Idi ich hdp phàp cùa ngi làm cóng,

tràch nbiém cùa ehù deanh nghiép hồe ngiiòi tham già

qn ly. diéu hành doanh nghièp; chùc nàng, nhiém vu cùa

cà nhàn va tó cbùe tham già giài quyé't vu phà san... Nhùng

quan bé này lai thuòc pham vi diéu ehinh cùa nhiéu vàn bàn

thuòc eie hnh vu'c phàp luàt khàc nhau. O Còng hòa Lién

bang Due, ngồi Lt phà san (1877) thi Bò lt ThUdng

mai (1897) cùng có ehUdng qui dinh vé phà san cóng ty. Nàm

1999, CHhB Due dà àp dung mot dao luàt mài vé mà't khà

nàng thanh toàn, thay ebo phàp luàt phà san tnióc day.

0 Viét Nani, dèn ci nàm 1993 Luàt phà san mài ra

ddi nhiing tru'dc dò trong hiuàt Còng ty, Lt doanh nghiép

tu nhàn dà có nhùng qui dinh vé phà san'. Ngồi ra, trong

Lu.'U còng t,\-(Diéu 24). Lt doanh nghièp tù nhàn(Diéul7) có dùa ra

din!) nghìa vé phà san va qui dinh ed quan có thàm quyén giài quyét

phà 8(111 là trong tài khinh té. Trèn thUc té. nhùng qui dinh trén day dà

diiOc huàt ph:\ san doanh nghiép va tochùc tòa àn nhàn dàn (sua dòi).355nhiéu vàn ban pbàp luàt khac nhU Luàt doanb nghép nbà

micie (ban hành ngày 30 thang 4 nàm 1995) huàt leip tàc

xà (han hành ngày 3 thàng 4 nàm 1996). Nghi
92/CP ngày 19 thàng 12 nàm 1995 cùa Chinh phu vé giài

qu't qun Idi éa ngUdi lao dòng ó doanh ngiièp hi

tU3'én bó' phà san... cùng chùa dUng nhiéu qui cinh vé

qun va tràch nhiém éa càc ben lién quan. Tiy cliUa

dóng bò va con có nhùng và'n de chUa diidc cu thè boa (nhU

viéc giài quyèt phà san dèi vói deanh ngbiép có \òh dàu

tu nc ngồi. vé danh muc càc doanh ngbiép tiue tièp

phue vu quò'c phòng, an ninh va dicb vu cóng ceing quan

trqng...) nhUng vé ed bàn, he thó'ng phàp luàt vé pbà san d

nc ta dà hình thành.

b. Diéu kién phàt trièn kinh t è xà bòi cùng nhu nbitng

dàe dièm vé lich su, vàn hòa, trun thòng, tàp cuan có

ành hUcjng rà't lòn dé'n sU hình thành va phàt trién cua bé

thó'ng phàp luàt ve phà san - bó phàn cà'u thành nhóm che

dinh vé giài qu't hàu q éa khung pbàp luàt kinh té

thi trUdng tai mói quóc già.

Tuy nhièn, né'u di sàu nghièn cùu lich su phàt trièn

phàp luàt phà san trén t h è giói nói lén mot sé' dién dtmg

lUu y là:

- Luàt phà san d nhùng nUóc theo mó hình Anh (bao

góm hàu hét càc nc trong khòi thinh viidng chung) va

càe nc chàu Àu lue dia chiù ành hUdng bòi Bó din hiàt

Napoleon déu có khuynh biióng dùng vé phia ehù nd, cei

vièe bàd vé Idi ich kinh té cùa càe chù mi là trqng tàm. Dao

luàt dàu tién cùa mióc Anh do vua Henry Vili bau bànb

nàm 1542 mang tèn "Luàt chò'ng lai ngUdi gay ra phà

san", tùng có qui dinh bò tù con nej. NgUdc lai, càc Cao lt

phà san theo mó bình Lt phà san My (ban bànb nani

3561977) lai hin'ing tói càe bién phàp nhàm pbuc bòi lai doanb

ngbiép (tang làm àn thua ló va chi àp dung co che phà san

kbi càc hién pbàp tài tó chùc lai diidc nbìn nbàn là khóng

có biéu Cina. Mó bình lAuit jibà san .My dà hàp dàn dóng

dào giói huit già trèn tbè giói va trén thuc té da so càc ciao

luàt pb;ì san du'de ban hành trong nbùng nàm gàn day déu

àp dung nió hinh này '.

- Du duoc xày dUng theo mó hình nào chàng nùa

nhiing vé màt ky thuàt. dàe diém chung éa càc dao lt

phà san trén thè giói là thè hién "tinh tò'tung" rat cao. Nói

càch khàe;. mói lt phà san là mot dao luàt tò tung. qui

dinh c:hi tiét. cu thè trình tu. thù tue tièn hành giài quyét

mcit vu phà san. hy do sàu xa hình thành dàc triing chung

này là bàn thàn quà trình giài quyét phà san (nhiéu ngUdi

dùng tìi tó' tung phà san), ve ed bàn khóng gió'ng càc thù

tue tei' tung thóng thiiòng diidc àp dung trong viéc giài

quyèt càc vu kién dàn sii"! Ngoài ra, tinh dàc thù con thè

hién C'à d càc thành phàn khàc ben tham già tó tung trong

vu kién pbà san.

Vai trò cùa phàpluàt vé phàsanPhà san là hién tiidng rièng có cùa kinh tè thi tnidng.

Kinh nghiéni chung cho thà'y, bà't ky ci dàu, trong giai

doan phàt trién nào, khi canh tranh ngày càng trd nèn

nghiét ngà thi tinh trang phà san cùng dién ra phó hièn va

phùc tap hdn.

De phàt trién kinh té va duy tri tràt tii, ky cUdng xà bòi,

nbiéni vu éa nhà nc là phài thóng qua còng cu phàp

lt tao "san cbdi" - hành lang phàp Iy an toàn cho càc boat

'VI du: I.uàt i)hà san cùa Trung Qu(ic (1986). Thuy Dién (1987), Hungari

(in9t). CHLB .\'ga (1992), CHLB Due (sua dcii 1995).357dóng san xuàt kmh doanli. d(ing tbeii ngan ngùa va han

che nbùng tàc dcing tiéu e^Uc do ejiian bè tbi tnaing g:ìy ra.

Trong SĨ càc che dinh vé giai ejut bau qua va bau che

rùi ro nhu tài pbàn kinh té. thanh ly. giài thè... phap luàt

vé phà san eó vi tri bét sue quan trqng khóng chi rie^ng vói

càc chù tbè kinb doanb nià con dói vói cà tràt tu kinb té xà bòi nói chung. Vai trò này tbè hién d chó:

a. Phàp luàt ve phà san là cóng cu bào vé quyén

Icfi va Ioli ich hùp phàp cùa ngi dàu tu

Tr'e hè't. phàp lt pbà san "thié't ké" san mot thù

tue dàc thù nhàm bào dàm càc quyén vé tài san cùa chu nd

trUóe nhùng rùi rodo tinh trang mà't khà nàng thanh toàn

nd dèh han cùa con no gay ra. Thòng qua viéc u càu

tun bó' phà san dcil vói con nd. ehù nd có ed heii thu bòi

lai (thuòng là mot pbàn) già tri tài san dàu tu' di dang

càe khồn cho vay. Xét vé bàn chat, dò là ed che phap ly

nhàm ban che nhùng rùi ro tbi trUdng ma trong dièu kién

eanh tranh, bà't ky lue nào cùng có thè xày ra dòi vói nbà

dàu tu. Màt khàc. vai trò bào vé ehù nO con tbè hién ò chó

phàp lt vé phà san góp pbàn vào viéc bình dàng giua

càe ehù thè kinh doanh.

Dóng thdi vói viéc bào d;iiii quyén va Idi ich bdp jibàp

eùa chù nd, diéu dàng hiu y là phàp luàt vé phà san con

dóng vai trò "chièc là chàn" cho con no tru'óc nhùng sue ép

va pbiidng thùc dòi nd mang tinh tu phàt, rà't nghiét ngà

duói dang "luàt rùng" ma trong nhiéu tru'òng bdp co thè

day con nd vào tinh trang cùng quàn. Vói viéc' tuyén bó

phà san, con nd du'dc "giài phóng" khòi nbùng ràng bc

vé màt phàp ly de có co bòi tièp tue trò lai mói tru'òng

kinh doanh.

358Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương X: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×