Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái quát về quá trình phát triển của luật kinh tế

I. Khái quát về quá trình phát triển của luật kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

lt kinh té) dà ra dòi trc khi co su hién dién cùa (hiu

nghìa xà hói hién thvTc.

Trc khi nhàn loai buóc vào thè ky 20. vói su thónig

tri cùa tir tu'dng tu do hồ kinh té, ngi ta chua biét cent

kbài niém luàt kinh té' va "bàn tay vò hình" cùa Adinn

Smith là cóng cu duy nhà't de diéu tiét sU vàn dong v.'à

phàt trién cùa nén kinh te. Theo dò nhà nvfóc (cóng quni)

là "ké thù" cùa cO che' kinh té, nhà nifóc khóng duoc v/à

khòng thè gay ành hifòng tói nén kinh té. Nhif vày, khuvéìt

tMtJMLti'iJ'-và thieu dinh hitóng tòng the là càn bénh c;o

hùu cùa qui Juàt già tri. Nói khàc di. bàn thàn ed che tthi

trcTòng. hiéu theo nghìa vàn minh va nhàn dao, co nhu ;àiu

càn du'dc diéu tiét. Theo tinh thàn dò. dà dén lue nhà njóte

khóng the dùng trén va dùng ngồi dòi song kinh té - xcà

hòi. Qun liJtc nhà ncfóc dà xuàt hién de khàc phiic nhiinrg

khuyet tàt cùa ed che thi trUdng, de bào ve t\l do canih

tranh - dòng liic phàt trién kinh té. de thUc hién muc tié^i

kinh te cùa bàn thàn nhà nuóc va giai càp thòng trri.

Quyén ItJc dò difdc thè hién trong phàp luàt: Phàp lutàt

kinh tè. Nhu vày. khi thè hién yéu càu cùa cóng qu}éin.

•lt kinh té khdi sinh trong khu vu'c luàt cóng.

Mac dù vày, cho dén nay, càc hoc già tu san vàn ciuta

co quan niém thó'ng nhà't ve mat kinh té' khi di tini Méìn

giói ve dòi titdng diéu chinh cùa lình viic phàp lt nà;-. 'O

nifóc ta. ly luàn ve luàt kinh té, xuàt hién ve cO bàn. lata

trén Cd sd he thó'ng ly ln ve chù nghìa xà hói. ve qi ly

kinh té'xà hói chù nghìa va ti'vfc tiép là he thòng ly luài \vè

luàt kmh té' xà hòi chù nghìa d Lién Xó va càc nc xà hiói

chù nghìa Dòng Au tritóc day. Tuy nhièn khoa hoc phàp ly

Viét Nam. nhu dà trình bay d ti^én. khòng tao ra nhàmg

cc tranh ln gay gàt ve ly luàn luàt kinh té va (ùmg

10khoiig thict làp (tui)c mot he t h o n g ly luàn rièng ve luàt

k m b té Viét Nani.

l ' h a p luàt troim Hnh vur qu;ui ly kinh té o' Viét N a m

thi ln ln tón tai. .N'hu'ng ly ln ve mot n g à n h luàt dóc

hip - l u à t k i n h té duoc h ì n h t h à n h d day trUòc hét d u a t r é n

(() s(j tiép t h u n h ù n g t h à n h qua ly luàn ve luàt k i n h té d

Lién Xò va ò mot vai nude xà bòi chu nghìa Dòng Au trc

(là\'. M a c dù cùng co tón tai mot so t r a n h l u à n lé tè song

qua t r ì n h x u à t hién luàt k i n h té d Viét N a m khóng gap

phai n h ù n g khó k h a n va chóng dòi lón cùa khoa hoc p h à p

ly h à n h c h i n h va dàn sii. Diéu dò co t h è ly giài bòi le:

Thù nhàt: Khi ma ly luàn ve luàt k i n h té difdc t r u y é n

bà vào k h o a hoc p h à p ly Viét N a m thi nói c h u n g . tồn bó

he t h ò n g k h o a hoc p h à p ly Viét N a m con r a t non tré. Vi

vày. ly l u à n ve luàt k i n h té dà k h ó n g vàp p h à i sU p h à n

k h à n g cùa n h ù n g lue lu'o'ng khoa hoc h ù n g m a n h .

Thù hai: Khi vào giùa n h ù n g n à m 70. càc n h à khoa

hoc lién bòi n h u Ta Nhit K h u é . Vù Dinh Hoè. N g u y e n

Ngoc M i n h . Nguyen Nién. T r a n Trong Hifu... t r u y é n bà he

thòng ly l u à n ve luàt k i n h té' vào Viét N a m thi vào lue dò

l u à t k i n h té d Lién Xò va d càc nitó'c Dòng Au d a n g t h à n g

t h è va d à trd t h à n h mot n g à n h l u à t dóc làp.

Tom lai. ly l u à n ve l u à t k i n h t é dà p h à t t r i é n trong

suot hdn n ù a t h è ky de tnj t h à n h mot he t h ò n g ly luàn dóc

hip. Q u a t r ì n h p h à t t r i é n dò co lue t r a m co lue noi p h u

thuoc tritóc hot vào noi d u n g va tinh c h a t cùa ed che k i n h

tè dUdng thdi. Vói y nghìa dò. ly ln ve luàt k i n h té' chàc

c h à n con p h à i du'dc tiép tue p h à t trién. ho s u n g va s u a

c h ù a de p b ù hdp vói nói d u n g va tinh c h a t mài cùa n h ù n g

q u a n he k i n h té trong diéu kién hién nay.

11IL KHAI NIEM VE LUAT KINH TE

1. Quan niém truyén t h ò n g ve luàt kinh tè

Truóc hét càn phàn biét khài niém luàt kinh té (vó'i

tinh càch là mot ngành lt dòc làp) vói kbài niém {)bàp

luàt kinh tè (vói tit càch là mot he thòng hón hdp càc c^u i

phani phàp lt. thuoc nhiéu ngành lt khàc nhau lién

quan dén tồn bó dòi song kinh té trong xà bòi).

Phàp luàt kinh^tè chù yéu diéu chinh nhùng quan hié

kinh tè gàn lién vói qua trình san xuàt - kinh doanh cù;a

càc ddn vi kinh té' hồe vói chùc nàng qn ly kmh tè cù.a

nhà niTóc vói tinh càch là chù thè cùa quyén lue cóng còn:g

vùa là chù sd hùu nhùng tu liéu san xuà't nén tàng trong

xà bòi. Vi vày, nhùng quan he kinh te do phàp luàt kinh t.é

diéu chinh sé rat da dang va phong phù. Co thè ké déin

nhùng nhóm quan he dò là:

- Quan he phàt sinh trong qua trình tò chùc va quain

ly san xt kinh doanh.

- Quan he phàt sinh trong qua trình càp phàt va huy

dòng von san xuàt, kinh doanh, trong càc boat dòng tiin

dung, thanh toàn va ngàn sàeh.

- Quan he phàt sinh trong qua trình tao viéc làm va s u

diing sue lao dòng.

- Quan he phàt sinh trong qua trình su dimg dà't dai.

- Quan he phàt sinh trong qua trình tò chùc. quàn ly'.

san xuàt ti'ong càc hdp tàc xà...

Càc quan he kinh té'trén day mac dù co lién quan chat

che vói nhau nhUng khàc nhau ve tinh chat, nói dung. chù

the thani già va dUdc diéu ehinh phàp ly bang nhùng

12phuon'g |)bàp khàc iih;ui. Trèii (•() so dò. trong ed càu cùa he

thong phajì lt cu;i nha mi'óc sé xt hién trong lình vuc

plvip lunl kinh té (ba\' con goi la phà]) luàt ve quàn ly kinh

té) nhCing n g à n h luat khàc n h a u . bao gòni Luàt kinh té.

Luàt tài chinh. Luàt lao dòng. Luàt d à t dai. Luàt bd)) tàc

xà va nbUng lình vuc phàp luàt k h à c . Cd sd khoa hoc cùa

viéc hình t h à n h q u a n niém ve Luat k i n h té n h u vày là vi:

- Nén k i n h té xà hòi chù nghìa là mot n é n kinh té ddn

n h à t vói su dòc tón cua sd h ù u xà bòi chù nghìa. Trong ctò

tón tai h ì n h t b ù c sd hùu toàn d à n va sd h ù u t à p t h è - h ì n h

t h u c sd h ù u dUdc coi là h ì n h t b ù c q u a dò de chuyèn lén

h ì n h thi'ic sd h ù u toan dàn. Nén k i n h té dò là mot nén

k i n h té duoc tó chUc quàn ly theo phUdng p h à p kè' hoach

boa cao dò. h à n h chinh q u a n liéu va bao càp. Vi vày, sU

cali tliiòp cùa quyén lue n h à nu'óc vào moi boat dòng kinh

té. s;in x u à t cùa càc d()n vi k m b té là eó t h è va càn thièt.

- N h à nc xà bòi chù nghìa vùa là t r u n g t à m quyén

lire c h i n h tri vùa là chù sd h ù u duy nhà't va t h ò n g nhà't dòi

vói t u y é t dai da so'càc tu' liéu s a n x u à t chù yéu. N h à nUdc

t h à n h làp càc tò chùc kinh té de tién h à n h càc b o a t dòng

san x u à t k i n h doanh. dòng thdi l à n h dao, q u à n ly càc hoat

dòng s a n x u à t k i n h doanh dò. NhU vày. t r o n g diéu kién

cùa C h ù nghìa xà bòi thi hoat dòng k i n h d o a n h va q u à n ly

càc b o a t dòng dò dà hồ n h à p vào lìhau t h à n h mot lình

vUc t h ò n g n h à t .

- Càc q u a n he xà bòi phàt sinh t r o n g hai m a t dò co mot

so dac t h ù va chinh càc dàc dièm dò dà làm cho càc q u a n

he irày k h à c biét vói càc q u a n he k h à c p h à t sinh t r o n g nén

k i n h te quò'c d à n . Vi vày. càc q u a n bè dò co t h è va càn phài

dudc tàch ra de diéu chinh p h à p luàt riéng. Dàc dièm quan

ti'ong n h à t cùa càc quan he k i n h té do L u à t k i n h té' diéu

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái quát về quá trình phát triển của luật kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×