Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Nguồn gốc của luật kinh tế

III. Nguồn gốc của luật kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

• '>, .\glìi qut cua (^uoc hòi \'o kinh té. theo (luan niém

ti-iiv(ai thòng. cùng co gi;i t l'i ])h;ii) ly n b u k i à t . nhu' .Nghi

(luvèi \'c pbu'cing hii('ing nhiòni vu ké hoach nhà nu'(Jc bay

tjip et io;in ngàn s;ich uba nuòc... Theo k m b ngbiém cùa

nu()c ngoai. Nghi ()U\ér cùa (^uoc bòi t h u d n g co dòi tiiiing

la n h ù n g vàn de thc ve nói bó. lién q u a n dén boat dòng

d i a (^uòc lièi. (\')n n h ù n g loai Nghi quyét n h ù ké trén

thiiòng du'dc (^e bòi t h ó n g qua dùòi d a n g luàt.

4. Phàp lénh cùa Uy b a n thu'òng vu C^uòc hòi nhU

Ph;ip lénh ve hdp dòng kinh té. P h a p lénh ve trong tài

kinh té,,. D à n g luu \' là. già tri p h à p ly cua p b à p lénh v à n

con là vàn de t r a n h Inali trong khoa hoc p b à p ly. P h à p

lènh co già tri p h à p ly nhU mot dao l u à t h a y là mot vàn

b a n co già tri p h à p ly duói luàt'.' Và'n de con du'dc tiép tue

nghicn cùu va làm s à n g tò.

5, Nghi quyét, Nghi dinh cùa C h i n b p b ù va Quyét

dinh, Chi thi cùa T h ù t u ò n g c b i n b p h ù . Càc vàn b à n cùa

C h m h jrhù. vói t i n h càch là ngn éa lt k i n h tè d a n g

tón tai khà nhiéu. Mot diéu khóng bình thUdng kbi so s à n b

vói nguyen tàc cùa nhà nu'(ic phàp cjuyén là. de quàn ly. diéu

chinh p h à p ly càc quan bé k m b té, chùng ta eó r a t it càc vàn

bàli luàt. Trong khi dò vàn bàn di lt (ma ve nguyen tàc

chi là n h ù n g vàn bàn bUòng dàn tbi h à n h luàt - h à n h phàp).

h.ii tón tai rà't nhiéu. Hdn t b è n ù a . n h i é u và'n de q u a n

trong càn du'dc diéu cbinb b a n g luàt thi t r é n t h u c tè lai

duoc diéu c h i n b b a n g mot bé thó'ng càc v à n h à n dUòi luàt.

Day c ù n g là mot ti-ong n h ù n g và'n de càn giài quyét de

hoàn t h i é n p h à p luàt nói c h u n g va luàt kinh té nói riéng.

(). Thóng tu, Quyét dinh. Chi thi cùa Bó

truóng,

Nghi quyét cùa HDND va Quyét dinh, Chi thi cùa

LiBNl) càp t m b . , . Càn nói thém r à n g . dà dén lue. khoa hoc

31phàp ly nói chung va khoa hoc kinh tè phàp ly nói rièni;

càn phài bàn lai ve vàn de nguón luàt. dàc biét là luàt

kinh té - vói tinh càch là qui tàc su dung chung trong ềe

hoat dóng kinh doanh - thUdng mai.

Khoa hoc pbàp 1}' xà bòi chù nghìa trun thóng dén

nay chi coi càc (jui pham phàp luàt trong càc vàn bàn jihàp

luàt là nguòn ehinh thùc cùa phàp luàt. Nhùng, xct tiù

thitc tién. chùng tói cho ràng, nUóc ta dang co nhùng dàu

hiéu thUc té cùa sii thùa nhàn sd khai già tri phàp ly éa

nhùng "àn lé". Bòi ly do, chùng tói cho ràng. nhùng buóng

dàn nghiép vu cóng tàc xét su éa ềe tồ àn càp trén cùn g

nhu nhùng bào cào tòng két còng tàc ngành tồ àn khòng

phài là nhùng vàn bàn qui pham hiéu theo nghìa trun

thó'ng song lai eò mot già tri nhàt dinh nào dò trong hoait

dòng àp dung phàp luàt. Màt khàc. nhùng vu àn trong

dièm, thi diém cùng nhiéu khi dudc eoi là "khn màu"

nào dò trong cóng tàc cùa tồ àn. Vi vày. co thè két hui n

ràng. "àn le" eò thè sé hình thành trong dòi song pbàp ly d

n'e ta, va nèu vày. diéu dò cùng khòng phài là khóng cà n

thièt hoàe "phi khoa hoc".

Trong ddi song kinh té, dàe biét trong lình vUc kinh tè

dò'i ngoai, tàp qn thiidng mai ngày càng eó già tri qua n

trong. Moi ngu'òi déu biét ràng, khi ehua lt thUdnig

mai ( dién), càc thUdng già dà su dung nhùng tàp quàin.

thòi quen. thóng lé trong buon bàn - nhùng "qui tàc su siJ"

khóng the hién trong vàn bàn phàp luàt nhUng rà't co y

nghìa thUc té' trong viéc ràng bc càc quyén va nghìa vu

cùa càc ben. Hdn thè nùa. ké cà trong diéu kién ngày nay.

càch thùc tó chùc va thUe hién càc boat dòng kinb doanb.

thUdng mai là hét sue nàng dóng. Màt khàc, tu do y chi là

nguyen tàc tó'i thudng éa viéc xàc làp va thuc bièn càc

32cqiian bé phàp ly tii. Vi vày, tàp quàn thu'dng mai co vi tri

iràt (pian trong trong viéc bó sung cho càc qui pham pbàp

Huàt va vi diidc càc tbu'ong già thùa nhàn nèn chùng co già

(tr-j (licu cbinb hành vi gàn nhU càc qui pham phàp lt.

Ngồi ra. vói tinh càch là eó khà nàng diéu chinb

Ihànb vi kinh doanh - thUdng mai. co thè va càn phài xem

;Két dén cà nhùng bàn diéu kién giao dicb chung hay diéu

Uè riéng cùa càc doanh nghiép. Nhùng diéu kién chung

S^iao bang dò thè bién tUdng dò'i da dang nhii: qui che'bàn

Ihàng. màu hdp dóng va thàm chi là trong cà diéu lé riéng

c ù a tu'ng doanh nghiép. Ngày nay, trong diéu kién cùa tu

(do kinh doanh, tu do y ehi. càn phài coi eàe diéu le riéng

c ù a càc doanh nghiép cùng co già tri phàp ly trong mot

c h ù n g mUc nào dò vói càc ben tham già giao dicb phàp ly

vói doanh nghiép vi dò là thành qua éa sU tu do y chi inhù'ng y chi hình thành nén doanh nghiép va diidc coi là

''Tlién pbàp" éa doanh nghiép. De co thè dUdc già tri

p h à p ly nhu vày vi the ma nhùng diéu lé càn eó sii chuàn

t h u à n cùa ed quan dàng ky kinh doanh va nói chung càc

diéu kién chung giao bang càn eó sU chuàn thuàn cùa ed

q u a n toà àn - nhùng ed quan ma thUc ra co ehùe nàng phàt

trién phàp luàt theo càch thùc riéng biét.

Lién quan dén vàn de ngn éa lt kinh té con

v à n de dang dàt ra trong thtic té ma cùng co y nghìa ly

luAn (juan trong là liéu Bó lt dàn sii va Luàt thUdng mai

eó duoc coi là nguón cùa luat kinh te hay khòng?

Né'u hiéu luàt kinh té' là lình vUc phàp lt rat róng

bao góm cà lt còng va lt tu thi d phUdng dién lt tu

éa luàt kinh tè co thè àp dung nhùng nguyen tàc chung

dufdc ghi nhàn trong Bò luàt Dàn sU (vi du nhU phàn ve hdp

33dóng). Trong trUdng hdp này va d lình vUc này the eoi ì^ò

lt dàn sii là lex general con Phàp lénh ve hdp dóng kinh

té'dUdc coi là lex special. Day cùng là càch thùc de xeni xét

ve mòi quan bé giùa che' dhih phàp ly ve hdp dòng kmh te

va hdp dóng thUdng mai lién quan dén viéc àp dung })hàp

luàt. Chi co diéu là dén nay, ve phUdng dién tò' tung (lình

vUc phàp lt còng) vàn thieu vàng sii khàng dinh dò nèn

tu phiidng dién phàp luàt thiie dinh ehiia the coi nhùng

tranh chàp tu hdp dóng thUdng mai là tranh chàp kmh te

(theo Diéu 12, Phàp lénh ve thù tiic giài quyèt càc vu àn

kinh té', ngày 16/3/1994) va de the dc tài phàn (i f;àc

toà kinh té' hay càc trung tàm trong tài kinh té.CHUONG IICHU THE KINH DOANHL KHAI NIEM VE HANH VI KINH DOANH

Mac dù danh tu kinh doanh dUdc nhàc tói treng nhieu

vàri bàn phàp luàt va ddi song chinh tri phàp ly, song cho

dén trUòc nàm 1990, chUa he co dinh nghìa cu the ve hành

vi kinh doanh. Diéu 3 cùa Luàt Cóng ty làn dàu tién dà

dinh nghìa hành vi kinh doanh ve màt phàp ly. Tuy nhièn,

dinh nghìa phàp ly này trong Lt Còng ty khóng chi àp

dung riéng cho cóng ty ma dUde àp dung chung che càc

loai chù thè kinh doanh (khài niém này dà dUdc ké' thùa

trong Luàt doanh nghiép 1999 - Khoàn 2, Diéu 3). Hdn

the nùa, và'n de dàt ra là, ben canh khài niém kinh doanh

(hành vi kinh doanh) con khài niém hành vi thng

mai, vày sii khàc biét giùa hành vi kinh doanh va hành vi

thudng mai là gì ?

Nèu hiéu theo nghìa kinh dién thi hành vi thUdng mai

là hành vi mua bàn va dUdc coi là càu nói giùa san xuàt va

tiéu thu, tiéu dùng. Tuy nhièn, cùng vói thdi gian, khài

niém ve hành vi thUdng mai dà dUdc mò ròng dén cà lình

viie san xt, phàn phò'i, dich vu... muc dicb tìm kièm

Idi nbn. Vi vày, viéc xàc dinh gianh giói giùa hành vi

thudng mai va hành vi kmh doanh càng ngày càng trd nén

khó khan.

35Diéu 5 éa Lt ThUdng mai nu'óc ta (du'dc Qc bòi

thóng qua ngày 10/5/1997) qui dinh: "Hành vi thu'dng mai

là hành vi cùa thUdng nhàn trong boat dòng thu'dng mai

làm phàt sinh quyén va nghìa vu giùa càc thUdng nhàn vói

nhau hồe giùa thUdng nhàn vói ềe ben co lién quan" va

"boat dóng thUdng mai là viéc thiic hién mot bay nhiéu

hành vi thUdng mai eùa thUdng nhàn. bao góm viéc mua

bàn hàng hồ, cung ùng dicb vu thUdng mai va ềe hoat

dòng xùc tién thUdng mai nhàm muc dich Idi nhuàn hoàenhàm thuc hién càc ehinh sàeh kinh té' - xà bòi". Trong kbi

dò, Diéu 45 cùa Luàt giài thich khài niém hành vi thu'dng;

mai bang viéc liét ké 14 dang boat dóng cu thè.

Nhu vày sé eó vàn de thiie tè dàt ra là. co nhùng

thUdng nhàn thiic hién nhùng boat dóng nàm ngồi sii bét

ké dò va nhùng hành vi dò chàc là khòng dUde coi là hành

vi thUdng mai va phàp luàt nói dung va phàp luàt hình

thùc dUdc àp dung de phàn xét càc hành vi dò chàc khóngphài là phàp lt thUdng mai.

Vi the, khài niém hành vi tbUdng mai thee Diéu 5 cùa

Lt tlìUdng mai nói hàm chat hep hdn khài niém kinh

doanh theo Khoàn 2 - Diéu 3 cùa Luàt doanh nghiép. Theo

Luàt doanh nghiép thi "kinh doanh" là viéc thiic hién mot,

mot so' hay tà't cà ềe còng doan eùa qua trình dàu tu tu

san xuà't dén tiéu thii san phàm hoàe thùc hién dicb vu

trén thi trUdng nhàm muc dich sinh Idi". Theo dinh nghìa

này, mot hành vi sé dUdc coi là hành vi kinh doanb theo

ehjjngJoLdQng-thòi phài dàp ùng càc dà'u hiè«~9»« :

Thù nhàt: Hành vi dò phài mang tinh chat nghè

nghiép. Tinh chat nghe nghiép d day càn dUdc biéu là d

chó, chù the cùa hành vi dò khi tham già thUdng truòng,

ho thiic hién nguyen tàc phàn cóng lao dóng xà bòi. Ho tira

36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Nguồn gốc của luật kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×