Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm về hành vi kinh doanh

I. Khái niệm về hành vi kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Diéu 5 éa Lt ThUdng mai nu'óc ta (du'dc Qc bòi

thóng qua ngày 10/5/1997) qui dinh: "Hành vi thu'dng mai

là hành vi cùa thUdng nhàn trong boat dòng thu'dng mai

làm phàt sinh quyén va nghìa vu giùa càc thUdng nhàn vói

nhau hồe giùa thUdng nhàn vói ềe ben co lién quan" va

"boat dóng thUdng mai là viéc thiic hién mot bay nhiéu

hành vi thUdng mai éa thUdng nhàn. bao góm viéc mua

bàn hàng hoà, cung ùng dicb vu thUdng mai va ềe hoat

dòng xùc tién thUdng mai nhàm muc dich Idi nhuàn hoàenhàm thuc hién càc ehinh sàeh kinh té' - xà bòi". Trong kbi

dò, Diéu 45 cùa Luàt giài thich khài niém hành vi thu'dng;

mai bang viéc liét ké 14 dang boat dóng cu thè.

Nhu vày sé eó vàn de thiie tè dàt ra là. co nhùng

thUdng nhàn thiic hién nhùng boat dóng nàm ngồi sii bét

ké dò va nhùng hành vi dò chàc là khòng dUde coi là hành

vi thUdng mai va phàp luàt nói dung va phàp luàt hình

thùc dUdc àp dung de phàn xét càc hành vi dò chàc khóngphài là phàp lt thUdng mai.

Vi the, khài niém hành vi tbUdng mai thee Diéu 5 cùa

Luàt tlìUdng mai nói hàm chat hep hdn khài niém kinh

doanh theo Khoàn 2 - Diéu 3 cùa Luàt doanh nghiép. Theo

Luàt doanh nghiép thi "kinh doanh" là viéc thiic hién mot,

mot so' hay tà't cà ềe còng doan éa qua trình dàu tu tu

san xuà't dén tiéu thii san phàm hoàe thùc hién dicb vu

trén thi trUdng nhàm muc dich sinh Idi". Theo dinh nghìa

này, mot hành vi sé dUdc coi là hành vi kinh doanb theo

ehjjngJoLdQng-thòi phài dàp ùng càc dà'u hiè«~9»« :

Thù nhàt: Hành vi dò phài mang tinh chat nghè

nghiép. Tinh chat nghe nghiép d day càn dUdc biéu là d

chó, chù the cùa hành vi dò khi tham già thUdng truòng,

ho thiic hién nguyen tàc phàn cóng lao dóng xà bòi. Ho tira

36Cicli "smb song" bang loai hành vi dò va biéu theo nghìa

phap ly va quàn ly nhà nUòe. ho dUdc phàp luàt thùa nhàn

va bao bò. Su thùa nhàn cua pbàp luàt trong trUdng bop

na\ thè hién chù yéu trong viéc dàng ky kinh doanh.

Thii bai: Hành vi phài dièn ra trén thi tri/àng. Cho dén

na\'. dà eó nhièu càch giài thich khàc nhau ve thi trng

tlieo tinh thàn là "ndi gap gó cùa ngUdi bàn ngi mua".

Tuy nbién, khóng phài bà't ky sU "gap gd " nào cùng dUOe

eoi là thi trUdng. Theo nghìa phàp ly, thi trUdng dUde xàc

dinh theo khóng gian. thdi gian va theo tùng loai san

phàm nhà't dhih. Hdn thè nùa. thi trùdng càn phài dUde

biéu trong khuòn khó dò'i song vàt chà't cùa nen kinh tè'. 0

day. chàc càc nhà làm luàt khòng co y dinh xàc dinh thi

tru'dng trong càc lình viic éa ddi song vàn hdà, khoa hoc,

giào due... Vi d dò. ve nguyen tàc, sU tón tai va vàn dòng

cùa càc boat dóng xà bòi khòng chi hồe phài tn theo

qui hiàt già tri. Ngồi ra, theo nghìa phàp ly con thè

thi truòng hdp phàp du'dc phàp luàt thùa nhàn va bào ho

va ibi trUdng bà't hdp phàp, bi phàp luàt eàm cùng nhU thi

truòng ehUa dUdc diéu ehinh bang phàp luàt. Bién giói cùa

euc loai thi trUdng dò se de xàc
thù cùa tùng che dò kirìh té' va khà nàng cùng nhU mùc dò

diéu ehinh cùa tùng bé thòng phàp luàt.

~

Thù ha: Hành vi muc dich sinh leti. Dàu hiéu này cho

thay. hành vi kinh doanh luón chùa diing khà nàng va yéu

càu càn phài dUde hach tồn ma ngUdi kinh doanh ln

theo di muc dich tìm kièm Idi nbn trong hoat dòng

cùa minh. Day cùng là dàu hiéu rat quan trong de phàn

bièt hành vi kinh doanh vói càc hoat dòng khàc nhU boat

dòng tu thién, boat dóng quàn ly nhà nùóe...

37Thù tU: Hành vi dò phài là nhùng hành vi thuàng

xuyèn. Diéu dò co nghìa là nhùng hành vi dUdc tién hành

cùng vói va song song vói thdi gian, dUdc làp di làp lai.

IL CHIJ THE KINH DOANH

1. Chù thè kinh d o a n h va doanh nghiép

TUdng tu nhu càp pham trù ve hành vi kinh doanh va

hành vi thUdng mai, vàn de xàc dinh danh giói giùa ehù

thè kinh-dcaoh-Yà thUdng nhàn dang là vàn de nan giài va

chUa chàc chàn. Theo Khoàn 6 Diéu 5 cùa Luàt TbUcjng

mai thi " thUdng nhàn góm cà nhàn. phàp nhàn, tó hop

tàc, ho già dinh co dàng ky kinh doanh boat dòng thUdng

mai mot càch dóc làp, thng xun". NhU vày, khó co tbè

dòng nhà't khài niém thUdng nhàn vói khài niém ehù thè

kinh doanh hiéu theo nghìa hành vi kinh doanh. ì\làc du,

khài niém chù thè kinh doanh khóng dUdc dinh nghìa ve

màt phàp ly ma chi co khài niém doanh nghiép. Tuy

nhién, xuàt phàt tu khài niém ve hành vi kinh doanh thi

chù the cùa hành vi kinh doanh, hiéu theo nghìa thiic té

va phàp ly, cùng khòng chi là càc cà nhàn, phàp nhàn yà

tó hdp tàe cùng nhU ho kinh té' già dinh. Trén thiic te, dà

va sé tón tai nhùng thiie the phàp ly thiic hién nhùng

hành vi kinh doanh ma khòng the là cà nhàn va cùng

khóng the là phàp nhàn. Vi du, nhóm kinh doanh, càc tò

hdp kinh doanh va nhùng tó chùc lién két khàc theo kiéu

còng ty dò'i nhàn nhU còng ty hop danh.

Mac dù khòng co dinh nghìa phàp ly, chù the kinh

doanh the diidc hiéu là nhùng phàp nhàn hay the nhàn

thiic hién trén thiic té' nhùng hành vi kinh doanh.

38Nbu vày, chu thè kinh doanh hdp pbàp. trén thiic té, là

nhu'ng ddn vi kmb doanh co tu càch pbàp nhàn hoàe

kh(.'ng eó tu' càch phàp nhàn. NbU vày, eó hay khóng eó tu

c;icb phàp nhàn khóng phài là diéu kién tién quyét de xàc

dinh sii tón tai hdp pbàp hay binb dàng cùa càc chù thè

kinh doanh. Và'n de phàp nhàn hay the nhàn ehi dàn dén

két euc ve màt phàp ly là xem xét dén che dò tràch nhiém

hùu han bay vò han cùa mot ddn vi kinh doanh ma thòi.

Trong he thó'ng phàp lt hién hành va khoa hoc phàp

ly, ngUdi ta con biét dén mot khài niém rat, quen thc là

doanb nghiép. Vày, doanh nghiép là gì va chùng co quan

bé thè nào vói càc ddn vi kinh doanh vói tinh càch là càc

tbùc thè phàp ly dUOc thùa nhàn va bào ve trong thUdng

trng ?

Khồn 1 Diéu 3 cùa Luàt doanh nghiép dinh nghìa

ràng: "Doanh nghiép là ddn vi kinh doanh diidc thành làp

nhàm muc dich chù yéu là thiic hién càc beat dòng kinh

doanh".

Nhu vày, theo dinh nghìa phàp ly dò thi doanh nghiép

phiù là nhùng ddn vi tón tai trUóc hét vi mtic dich kinh

doanh. Diéu dò co nghìa ràng, nhùng ddn vi, thiic the phàp

ly, ké cà khi chùng tón tai trén thUdng trUdng, nhUng

khòng lày kinh doanh làm miic tiéu chinh cho hoat dóng

cùa minh thi khòng diidc coi là doanh nghiép.

Và'n de dàt ra là, khi nhà nUóc dàu tu vó'n de thièt làp

nhùng ddn vi kinh té'va dUa vào hoat dóng nhàm miic dich

truóc hét là thiic hién nhùng dich vu cóng cóng hay trong

lình vUe an ninh q'e phòng ma khóng nhà't thièt phài tìm

kiém Idi nhn tbi nhùng ddn vi dò dUdc eoi là doanh

nghiép khóng? Dò là trUdng hdp cùa nhùng ddn vi kinh te

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm về hành vi kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×