Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Chủ thể kinh doanh

II. Chủ thể kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nbu vày, chu thè kinh doanh hdp pbàp. trén thiic té, là

nhu'ng ddn vi kmb doanh co tu càch pbàp nhàn hồe

kh(.'ng tu' càch phàp nhàn. NbU vày, hay khóng eó tu

c;icb phàp nhàn khóng phài là diéu kién tién quyét de xàc

dinh sii tón tai hdp pbàp hay binb dàng cùa càc chù thè

kinh doanh. Và'n de phàp nhàn hay the nhàn ehi dàn dén

két euc ve màt phàp ly là xem xét dén che dò tràch nhiém

hùu han bay vò han cùa mot ddn vi kinh doanh ma thòi.

Trong he thó'ng phàp lt hién hành va khoa hoc phàp

ly, ngUdi ta con biét dén mot khài niém rat, quen thuóc là

doanb nghiép. Vày, doanh nghiép là gì va chùng co quan

bé thè nào vói càc ddn vi kinh doanh vói tinh càch là càc

tbùc thè phàp ly dUOc thùa nhàn va bào ve trong thUdng

trng ?

Khồn 1 Diéu 3 cùa Luàt doanh nghiép dinh nghìa

ràng: "Doanh nghiép là ddn vi kinh doanh diidc thành làp

nhàm muc dich chù yéu là thiic hién càc beat dòng kinh

doanh".

Nhu vày, theo dinh nghìa phàp ly dò thi doanh nghiép

phiù là nhùng ddn vi tón tai trUóc hét vi mtic dich kinh

doanh. Diéu dò co nghìa ràng, nhùng ddn vi, thiic the phàp

ly, ké cà khi chùng tón tai trén thUdng trUdng, nhUng

khòng lày kinh doanh làm miic tiéu chinh cho hoat dóng

cùa minh thi khòng diidc coi là doanh nghiép.

Và'n de dàt ra là, khi nhà nUóc dàu tu vó'n de thièt làp

nhùng ddn vi kinh té'va dUa vào hoat dóng nhàm miic dich

truóc hét là thiic hién nhùng dich vu cóng cóng hay trong

lình vUe an ninh q'e phòng ma khóng nhà't thièt phài tìm

kiém Idi nhn tbi nhùng ddn vi dò dUdc eoi là doanh

nghiép khóng? Dò là trUdng hdp cùa nhùng ddn vi kinh te

39ma Lt doanh nghiép nhà nc coi là doanh ngbiép rba

ne hoat dóng cóng ich.

NhUng, màt khàc, theo sii suy luàn lo gi'cb tu phàp

luàt hién hành thi hién nay, khòng phài tàt cà càc ddr \ i

kinh doanh (ehù the kinh doanh) dUOc thành làp "nhàm

mtic dich chù yéu là thiie hién càc boat dòng kinb d()a:ìb"

déu dUdc coi là doanh nghiép. Diéu suy luàn lo gìch nàv

dUdc rùt ra tu nói dung cùa Phàp luàt ve phà san d nc :a.

Ngày 30/12/1993 Q'c hói Viét Nam dà thóng qua

Lt phà san doanh nghiép. Sau khi luàt này dUde thóng

qua eó mot và'n de dUde dàt ra là. luàt này dUdc àp dung

che nhùng loai ehù thè kinh doanh nào ?

Khi hng dàn thi hành lt, de xàc dinh rò dò'i tUdng

diéu chinh éa lt, ngày 5/9/1994 Chinh phù dà ban

hành Nghi dinh 189 - CP ma theo dò à'n dinh dò'i tUdng àp

dting Luàt phà san là mot so' eó giói han càc chù thè k.nh

doanh dUdc phàp luàt thùa nhàn va bào ve. Dò là:

- Doanh nghiép nhà niióc

- Doanh nghiép tU nhàn

- Doanh nghiép tàp thè

- Cóng ty (hao góm cóng ty tràch nhiém hùu han va

còng ty co phàn)

- Doanh nghiép co vó'n dàu tu nUóc ngồi (bao góm

doanh nghiép lién doanh va doanh nghiép 100% vó'n nióc

ngồi)

- Doanh nghiép cùa càc tó chùc cbinb tri - xà bòi.

Nhu vày, con co mot loat chù thè kinh doanh hdp phàp

(nhu ho già dinh, tó hdp tàe, nhóm kinh doanh...) kbing

40dudc Luàt phà san doanh nghiép (1993) coi là doanb

ngbiép.

Hàu qua cùa tu tUdng phàp ly dò chinh là dò'i vói mot

loat càc chù tbè kinb doanh khóng dUdc àp dung qui che

ve trìnb tU va thù tue giài quyét yéu càu tuyèn bó' phà san

doanh ngbiép. Trong khi dò, dà là mot ehù thè kinh doanh

tbi bà't ln là chùng dUde tó chùc theo hình thùc phàp ly

nào déu co thè dàn dén phà san. Rùt cuòc là, khi nhùng

chù thè này trén thiic té' làm vào tinh trang phà san,

chùng se khóng dUdc bào ve bang Luàt phà san va cà chù

no làn con nd déu dUdc xù bang thù lt khóng phù hdp

hồe thàm chi luàt "rùng".

2. Phàp nhàn va the n h à n

Mói ngành lt trong bé thòng phàp lt déu dUdc xàc

dinh bòi nhùng tiéu thùc khàc nhau. Hién nay, khoa hoc

phàp ly tìm càch phàn ngành he thòng phàp lt theo

nhùng dàu hiéu nhU: dò'i tUdng diéu ehinh, phUdng phàp

diéu chinh va he thó'ng chù the. Gàn day ngUdi ta con nói

dén mot dàu hiéu mài nùa dò là muc dich cùa mòi quan he

xà hòi dUdc diéu chinh bang phàp luàt. NhU vày, luàt dàn

su, vài tinh càch là mot ngành luàt dóc làp, cùng co he

thóng chù thè cùa minh. Va vi the, chù the cùa phàp luàt

dàn sii cùng co the dóng thdi là chù the cùa luàt kinh te.

Tuy nhién, phài thà'y ràng mot chù the phàp lt nào

dò sé khóng phài là chù the rièng cùa bà't ky mot ngành

luàt nào. Khi càc quan he xà bòi dò dUdc diéu chinh bang

phap luàt thi con ngUdi dò - con ngUdi phàp ly va con ngi

sinh vàt, sé là ndi gap gd éa vò so' nhiìng quan he xà hòi

nià vói nói dung, tinh chat va muc dich cùa nò, chùng sé

dude diéu chinh bang nhiéu ngành lt khàc nhau. Diéu

41dò co nghìa ràng, mot chù thè cùa mot hành vi nào dò

the dóng thdi tham già nhiéu quan bé xà bòi khàc nhau vii

trd thành chù thè cùa nhièu ngành luàt khàc nhau.

Vày chù the cùa càc hành vi kinb doanh là ai? Càu hòi

này dUdc tra Idi trc hét bang nói hàm éa càp pham trii

phàp nhàn va the nhàn. Day là càp pham trù dUdc sinh ra

co nguón gó'c tu dàn luàt co dién.

Vào nhùng buoi ban dàu cùa nuóc Viét Nam mói, jibà])

luàt dà su dung khài niém phàp nhàn de àm ehi mot loai

chù the phàp luàt dUde phàn biét vói con ngUdi. Sau nhiéu

nàm hi quén làng thi gàn day, khài niém phàp nhàn lai

dUdc su dung trd lai trong càp pham trù phàp nhàn va ci

nhàn. Tai Bò luàt dàn sii chUdng II co su dung khài niém

cà nhàn trong sU phàn làp vói phàp nhàn va sau khi eó y

kién dóng góp de chinh ly thi dii kién cùa nhà làm luàt

vàn khóng bé thay dói.

Dành ràng viéc su dung khài niém cà nhàn trong càc

vàn bàn dà trd thành tbòi quen cùa càc nhà làp phàp va

trong nhàn dàn song khóng phài vi thè' ma chùng ta bc

phài duy tri nhùng tbòi quen nhu vày. Xù sii theo thói

quen khóng phài luón luón là càch xù sii khoa hoc. Dành

ràng "cà nhàn", xét ve màt ngón ngù, nghe eó ve lot hdn

trong cóng chùng nhUng d day, vàn de khòng phài là nhU

vày. Mot khài niém pham trù, thuàt ngù chuyèn mòn

khòng thè bi cài bièn vói muc dich de hiéu. Nèu khóng co

mot qua trình nhàn thùc, bàn thàn chùng ta - càc luàt già

cùng khòng the nào hiéu nói nhùng khài niém tồn hoc,

tin hoc va nhiéu khài niém khàc cùa càc ngành khoa hoc.

NgUdc lai, khóng phài vi dà biét doc thóng thao ma càc

nhà toàn hoc mac nhién biéu thè' nào là phàp nhàn.

42Theo truyén thong khoa hoc pbàp ly dàn sU nói rièng

va khoa hoc phàp ly nói chung chia càc chù thè cùa luàt

(làn sii thành hai loai: pbàp nhàn va thè nhàn. Mac dù

phà]) nhàn là mot loai chù tbè khóng phài là con ngUdi.

tn()t loai chù thè trùu tUdng. khòng co hình bài song diéu

dò khóng co nghìa là con ngUdi dòng nghìa vói "cà nhàn".

Ngay trong ed càu cùa bàn du thào Bò luàt dàn su cùng

l)bàt sinh và'n de dò. Rò ràng là tò hdp tàc va ho già dinh,

theo du kién cùa càc nhà làm luàt, khóng hUdng qui che'

cùa mot phàp nhàn ma chùng cùng khóng phài là cà nhàn.

Chùng tói cho ràng. vói phUdng phàp tiép càn nhu trong

Bó luàt thi con nhiéu khó khan trong viéc hoach dinh ed

càu chù the cùa Luàt dàn sii.

Bó luàt dàn sii phàn biét càc loai chù thè theo dàu hiéu

jrhàp nhàn va cà nhàn nèn dUdng nhién phài di tìm thém

nhùng chù thè phàp luàt khàc de liét ké trong Bò lt ma

dién hình là ho già dinh va tó hdp tàc - nhùng chù the

l)hàp ly khòng phài là cà nhàn ma cùng khòng hUdng qui

che cùa mot phàp nhàn. Né'u cu theo càch nhU vày thi

chUa càn phài dii tinh dén sii phàt trién cùa kinh té - xà

bòi thi ngay hién nay Bò lt dà khóng thè liét ké hè't. Dò

là nhùng còng dóng ngUdi phài sinh ra mot chù thè phàp

lt mài nhUng khòng co tU càch phàp nhàn thòng qua sii

lién két trén ed sd cùa nhùng sU kién phàp ly. Ngay treng

(Idi song kinh té' phàp luàt cùa ta dà khóng chi de càp dé'n

ho già dinh hồe tó hdp tàc. Càc "nhóm kinh doanh" khóng

phài là cà nhàn ma cùng chàng là phàp nhàn. Màt khàc,

hién nay trong xà bòi dà co khóng it càc tó chùc dUdc

thành làp theo nguyen tàe hiép bòi ma khòng dù dieu kién

trd thành phàp nhàn. Thàm chi, nhùng doanh nghiép nhà

nuóc boat dóng cóng ich eó hiidng qui che' day dù cùa mot

43phàp nhàn hay khóng? Và'n de này vàn con phài dUOc giài

qut cu thè thòng qua boat dòng hồn thién phàp luàt ve

doanh nghiép nhà niióc.

Trong lich su, dà eó thdi ky, phàp luàt chua bé biét dèn

khài niém pbàp nhàn. Tu thdi co dai va dén thdi phong

kién dà xt bién nhùng phUdng bòi, nhùng tó chùc du'dc

hình thành trén ed sd hdp tàc. lién kèt. Khi tham già càc

quan bé phàp luàt (ma ngày nay ta gei là quan bé dàn su)

càc tó chùc này khòng nhàn danh chinh minh ma nhàn

danh càc thành vièn, nhàn danh eàe chù sd hùu cùa càc tài

san dUdc dua vàe su dung. NhU vày, càc tó chùc này khóng

eó tu càch phàp nhàn dòc làp trong viéc su dung va dinh

doat nhùng tài san khi nò buòc phài thành phUdng tién de

thiic hién càc quan bé dàn sii, thUdng mai. Diéu dò co

nghìa ràng, ve màt phàp ly, khòng sU phàn biét va tàcli

baeh giùa tài san dUdc dUa vào tó chùc va phàn tài san còri

lai ma cà bai déu thuóc sd hùu cùa cùng mot chù. Vi boat

dóng nhàn danh chù sd hùu nén khi tò chùc này vd nd, càc

quan tồ cùng vói chù nd dUdc phép dén gò cùa nhà riéng

tùng con nd.

Song, khi san x't hàng hồ phàt trién trong diéu kién

cùa chù nghìa tu bàn, vàn de cùng dia vi éa càc tó chùc

kinh té' bang phUdng tién phàp ly de càc tó chùc này tham

già dòc làp vào càc quan he dàn sii - thUdng mai là nhu

càu càp thiét dói vói càc loai hình tó chùc khàc nhau va

cùng là phUdng tién, diéu kién de càc nhà tu bàn canh

tranh vói nhau treng ed che' thi trng. De xàc dinh tU

càch phàp ly dóc làp cho càc tó chùc này, va trành rùi ro

trong kinh doanh cùng nhU giói han nhùng hàu qua khùng

khié'p cùa sii do vd trong càc tó chùc; thiic tién cùa boat

dòng dàn sii - thUdng mai dòi hòi phài tao ra mot khà

44nàng ve sii tàch bach ve tài san giùa phàn dUa vào luu

thòng va phàn con lai ma chu sd hùu co nbu càu su dung

vào nhùng muc dich khàc.

Khi thiic hién nguyen tàc tàch bach ve tài san cùng là

kbi xuà't hién mot tinh phàp ly mòi. tàch bach vói tinh phàp

ly cua chù sd hùu hồe cóng dóng sd hùu. De dàt tèn cho

nhàn càch phàp ly mói dò. khài niém phàp nhàn dà ra ddi '.

Nhu vày. vói muc dich này, khài niém phàp nhàn khóng

lién quan dén và'n de cà nhàn hay tàp the: so' it hay so'

nhiéu cùa nhùng con ngUdi. Nói nhu thè' là vi dà co lue

khoa hoc phàp ly cùa ta nhàm tUdng ràng "tò ehùe" hay

"tàp thè" là dàu hiéu cùa phàp nhàn cùng nhU che ràng

(;àc ddn vi kinh té' quò'c doanh dUòi thdi ké hoach hồ cùng

vó tu càch phàp nhàn. Dành ràng, phàp nhàn "khóng phài"

là ngUdi, song-khòng phài moi tò chùc déu là phàp nhàn.1 ThUc ra, khi thiét ké che dinh phàp nhàn, càc nhà luàt hoc dà xuà't

phàt tir nhùng hoc thuyét nhU:

Hoc thuyét hii càu (fiktion) ma theo dò thè hình thành mot loai

chù the phàp lt trùu tUOng khòng phài là ngi de phàn biét vói

con ngi (thè nhàn);

Hoc thut tàch. back ma theo dò tài san cùa phàp nhàn là mot thuc

thè tài san dUdc phàn biét (tàch bach) vói tài san cùa càc thành vièn

Hoc thuyét ve khòi tài san, thòns rihai ma theo dò, tài san cùa phàp

nhàn là mot khoi thong nhàt khóng thè chia dUOc, ducic coi nhu thc

sd hùu cùa phàp nhàn, va vi vày, khi càc thành vién gòp von phài

làm thù tue chuyèn quyén sd hùu va àp dung nguyen tàc cam rùt vó'n

trUc tiép khi càc thành vién co nhu càu rùt ra khòi tu càch thành

vièn cùa phàp nhàn.

(Xem: Karl Larenz, Luàt dàn siC, phàn chung, NXB C H . Beck, CHLB

Due, 1977,tr,llM12)45Nhu dà trình bay d trén muc dich cùa viéc xàc làp tu càch

phàp nhàn là viéc tàch biét tài san. Nhu vày chi co n h ù n g

tó chùc thuc hién nguyen tàc tàch bach ve màt tài san

mài co dUdc diéu kién quan trong dàu tién de trd t h à n h

phàp nhàn.

Y tuòng ve tàch bach tài san nhàm xàc dinh tu càch

dóc làp ve màt phàp ly cho mot tó chùc dUde goi là phàp

nhàn con dàn dèh mot hàu qua phàp ly dàn sii nùa là

khàng dinh tinh chat tràch nhiém hùu han cùa loai tò

chùc này khi tham già càc quan he tài san. Trong khi dò,

bà't ky d dàu (cà nhàn hay tó chùc) khi khòng thiic hién

nguyen tàc tàch bach này déu hUdng qui che tràch nhièm

vó han trong càc quan he tài san.

Chinh vi le dò ma càc xì nghiép cóng nghiép qc

doanh thdi ké' hdach hồ trén thiic té chUa he tón tai thuc

sii nhu mot phàp nhàn, vi chùng khóng tài san rièng,

tón tai dóc làp vói tồn bó phàn con lai thc sd hùu nhà

nc va chùng khóng thtic hién che dò tràch nhiém hùu

han. Diéu này là de hiéu bòi vi, kinh té' ehinh tri hoc tbòi

dò day ràng, tài san thc so hùu tồn dàn (Nhà nUóc) là

mot thè thó'ng nhà't, khóng thè phàn chia. Cho nèn de càc

doanh nghiép nhà niióe eó the tón tai nhU mot phàp nhàn

trong Cd che' mói, nhà nUóc dà thUc hién viéc trao vóh va

tràch nhiém bào tồn vó'n va xàc làp tinh dòc làp ve màt

phàp ly va kinh té cho loai chù thè này.

Cùng vi thè ma gàn day khoa hoc phàp ly mói tìm càch

giài thich va nhàn tbùc ve khài niém tràch nhiém vò han

va tràch nhiém hùu han.

Hién nay, co thè nói, trong khoa hoc phàp ly nói chung

va phàp ly dàn sU nói rièng vàn chUa mot dinh nghìa

46ibó'ng nhà't ve kbài niém bay dàu biéu cùa phàp nhàn;

:^ong ngày càng thà'y co nhièu tièu chi de xàc dinh pbàp

liliali dà dUdc su dung tru'óc day. nay khòng con già tri va

ngay Diéu 94 cùa Bò lt dàn su' cùng con tó ra md bò khi

xàc dinh càc dàu biéu cùa ]ibàp nhàn.

Dà co thdi ky. khoa hoc pbàp ly àn dinh dàu hiéu cùa

phàp nhàn là tài khồn ò ngàn hàng va con dàu. Diéu này

hiéu dUde trdng"diéu kién eùa co che cu bòi lé khi dò chi

c^e ddn vi kinh té XHCN va càc ed quan, ddn vi thuòc nhà

niióc mài dUcic phép co tài khồn va con dàu rièng. Ngày

nay, càc cà nhàn cùng co thè co tài khồn tai ngàn hàng va

khòng it càc ddn vi. tó chùc khòng tu càch phàp nhàn

cùng co con dàu.

Diéu 94 cùa Bò lt dàn sii lai di tìm dà'u hiéu " ed

càu tò ehùe" de xàc dinh phàp nhàn. Chùng tèi cho ràng,

dà'u hiéu này khòng dàc trUng vi dà là ddn vi, tó chùc deu

co thè eó Cd càu tó chùc rièng, song nhU trén dà trình bay,

khóng phài moi tó chùc, ddn vi déu là phàp nhàn.

Tuy nhién, Bò luàt dàn sii dà de càp dén 4 loai chù thè

càc quan he phàp luàt dàn su bao góm: cà nhàn, phàp

nhàn, tó bop tàc va ho già dinh.

Phàp nhàn là mot khài niém diidc su dung de chi mot

loai chù the phàp ly dóc làp, de phàn biét vói càc chù the

là con ngUdi (bad góm cà nhàn va tàp the ngUÒi). Nhu vày,

phàp nhàn là mot thUc thè trùu tUóng, dUde hU càu, thè

hién tinh trang tàch bach ve mai tài san cùa nò vói tài san

con lai cùa chù sd hùu, ngUÒi dà sàng tad ra nò. Trong

kinh doanh, ngUdi sàng tao ra phàp nhàn, hiéu theo nghìa

này, là chù sd hùu doanb nghiép - ngUdi dàu tu vó'n de

thành làp doanh nghiép eó tu càch phàp nhàn.

47Né'u coi doanh nghiép nhà nUóc là phàp n h à n (bay

co tu càch phàp nhàn) nghìa là tồn bò vó'n tài san ma

nhà nc dà giao cho doanh nghiép là cùa doanh nghiép,

Chùng tón tai tàch bach va dóc làp ve màt phàp ly vói tồn

bò so tài san khàc thc sd hùu tồn dàn. Vi lé dò, khi

thành làp lai càc doanh nghiép (theo Nghi dinh 388 - HDBT

ngày 20/1/1991) va khi thành làp mói doanh nghiép nhà

nUóc (theo Luàt doanh nghiép nhà nUóc ngày 20/4/1995)

déu co thù tue giao va n h à n vó'n. Cùng vi khóng eó tài

san tàch bach nèn trUóc day càc xi nghiép cóng nghiép

quóc doanh cùa ta chUa bao gid tón tai thtic sii là nhùng

phàp nhàn.

Trong trUdng hdp cùa Còng ty (thed Luàt doanh nghiép

ngày 12/06/1999 - còng ty co phàn va cóng ty tràch nhiém

hùu han) diéu này cùng eó bàn chà't phàp ly nhu vày. Cu

the, khi thành làp cóng ty, càc thành vién góp dù so' vó'n

dàng ky vào cóng ty thi phàn này thc còng ty va tón tai

tàch bach vói tồn bò phàn tài san con lai thuóc sa hùu

cùa thành vièn còng ty ma khóng dUa vào vó'n cùa cóng ty.

Vói tu càch thiét ké' ve phàp ly nhu vày, suy cho cùng

chi nhàm mtic dich là de càc tó chùc kinh té' co tu càch

phàp nhàn hUdng qui che' tràch nhiém hùu han ma thòi.

Nói khàc di, phàp nhàn khóng phài là khài niém nhàm

khàng dinh tinh doc làp ve phàp ly cùa moi loai chù thè

kinh doanh hay thUdng già. Theo le dò, phàp lt nc ta

(ma trc hè't là phàp luàt kinh té' - dàn sii) cùng nhù

phàp lt cùa moi q'c già trén the' giói déu coi phàp nhàn

là mot thiic the phàp ly:

1. DUdc thành làp hay thùa nhàn mot càch hdp phàp

2. Co tài san riéng

483. Tu chiù tràch nhiém ve moi boat dòng cùa minh

bang so tài san rièng dò.

4. Là nguyen ddn hay hi ddn trc càc ed quan tài phàn.

Trong dò dàu bièu 2 va 3 là thuóc tinh riéng cùa phàp

nhàn.

Ben eanh ềe phàp nhàn con mot loai chù thè phàp

ì u à t nùa, cùng là nhùng thiic the phàp ly dòc làp ve tu

càch chù the. Song d dò, khòng co sii tàch bach ve tài san

,!giùa phàn cùa thiie thè dò va cùa chù sd hùu cùa nò. Vi

vày, ó day, khi xem xét tinh chà't ve che' dò tràch nhiém ve

imàt tài san trong kinh doanh thi chinh thiic the phàp ly


jgóp vó'n) cùng lién dói chiù tràch nhiém vó han ve càc

•khồn nd cùa thiic thè phàp ly dò.

Nhu vày," dùng ra tràch nhiém" ve màt tài san d day

itrén thiic té' co the là cà nhàn, là tàp the càc cà nhàn hay

ithàm chi là te chùc. Nhùng tàp the phàp ly dò dUde khoa

Iboc phàp ly trun thó'ng goi chung là the nhàn ma khóng

^nhà't thiét là cà nhàn.

Vi bé thó'ng phàp luàt cùa ta hién nay su dung hai

ipham trù (chù khóng hàn là càp pham trù) cà nhàn va

ìphàp nhàn nèn rà't lùng tùng khi phài de càp dén nhùng

ithiic the phàp ly khóng phài là phàp nhàn va cùng khóng

iphài là cà nhàn nhU: tó hdp tàc, ho già dinh. nhóm kinh


Ikinh doanh cà thè theo nghi dinh 02/2000ND-CP). Diéu

mày sé càng trò nén lùng tùng hdn khi phàp luàt phài thùa

mhàn nhiéu hdn nùa nhùng chù thè phàp ly khóng phài là

iphàp nhàn va cùng chà-ng phài là cà nhàn (vi du: Còng ty

ihdp danh...).

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Chủ thể kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×