Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước

II. Thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

pbàp ly cho doanh ngbiép. Nói khàc di, doanh nghiép diidc

thanh hip vào thdi dièm dàng ky kinh doanh va khi thuóc

loai là pbàp nhàn, tU càch phàp nhàn cùa doanh nghiép

chi xuàt hién khi chùng dUdc dàng ky kinb doanb.

Hién nay. xuà't phàt tu tinh hình va nhu càu cùa thiic

tién va cùa sii bòi nhàp qc té, giói phàp ly dang xem xét

vié'c giàm hot thù tue càp giày phép thành làp doanh

nghiép. Tuy nhién. dòi vói doanh nghiép nhà nc nhà

làm lt lai thié't kè'qui trình thành làp doanh nghiép nhà

nuóc bao góm cà mot so yéu tó'dàc thù.

He thó'ng doanh ngiép nhà nUdc vói dàc diém dang

ilUde sàp xép lai theo hUòng thu gon nhUng vàn dàm

bào vai trò chù dao, hiéu qua kinh tè' nèn viéc t h à n h làp

mòi cac doanh nghiép nhà nc rat han che, chù 'u d

nhùng ngành, lình viic then ehò't, quan trong, tàc

dung md dUdng va tao diéu kién cho càc thành phàn kinh

lé phàt trièn, thùc day sii tàng trUdng nhanh va làu ben

cùa nén kinh tè, diéu tiét va huóng dàn nén kinh té' thi

iriiòng thee dinh hng xà hói chù nghìa. Theo Nghi

ifinb oO/CP ngày 28/8/1996, co 19 ngành, h n h vUe diidc

\iu tién xem xét khi t h à n h làp mói doanh nghiép nhà

uUóc, bao góm:

1. San xuàt, sua chùa vù khi, khi tài, trang hi chuyèn

(lùng triic tiép pbuc vu quò'c phòng, an ninh.

2. Cung càp dich vu giao thòng cóng chinh d dò thi va

'•'ùng còng nghiép.

3. San xuàt, cung ùng dién trong he thó'ng mang luói

hén quó'e già.

4. Cung càp càc dich vu ve càng hàng khòng, càng

Hén. càng song quò'c già quan trong, vàn tài vién dUdng,

71vàn tài trong he thòng dUdng sàt qc già va càc tu/èn

vàn tài duòng bò trong yéu cùa nhà niióc.

5. Cung càp dich vu bUu chinh. vién thóng co dàu tu

còng nghé mói va pbuc vu che vùng nòng tbón. mién iiùi.

bài dào va vùng con chàm phàt trièn.

6. Xày diing, qn ly càc cóng trình thuy Idi. thuy nhig

co qui mó lón va vùa.

7. San x't, ni tróng cày con gió'ng gó'c, cóng UThé

sinh hoc tién tién.

8. Cung càp càc dich vu trong yè'u phàt trién vàn lo;u

xà bòi.

9. Cung càp càc dich vu ve bào ve mòi tnidng sinh tKài.

10. Khai tbàc dàu thó, khi dot tu nhién.

11. Khai tbàc khồng san vói qui mó lón.

12. San xuà't xi màng, vàt liéu xày dUng mói va vàt

liéu mói.

13. Luyén kim.

14. Cd khi che'tao càc thié't bi thay t h è nhàp kbàu.

15. San xuà't hoà chat ed bàn, hdà dùdc, hoà dàu.

16. San xuà't linh kién va thièt bi dién tu, tin hoc, nén

thòng.

17. San xuà't hàng xt kbàu hồe thay thè' nhàp kiàu

qui mó lón.

18. Càc ngành kinh doanh tién té, tài chinh, bào hitm.

19. Càc ngành, lình vUe khàc ma càc thành phàn linh

t è khàc chUa hồe khóng dàu tu, dàc biét là tai càc vùng

chàm phàt trièn.

72"^ Nguòi de nghi thành làp doanh nghiép nhà nc

Ngi de nghi thanh làp doanb nghiép nhà nc phài

là ngi dai dién cho qun Idi cua chù sd hùu là nhà niióc

de xàc dinh nén dàu tU vón vào lình vUc nào. qui mó ra sao

de co biéu qua nhàt va dat dUdc mue tièu kinh té - xà bòi

do nhà nUdc d é r a . Nghi dinh 50/CP qui dinh cu thè ngUdi

de nghi thành làp doanh nghiép nhà nUòc là:

- Bò trUdng càc Bó, Thù trUdng ed quan ngang Bó, Thù

truóng ed quan thc Chinh phù, Chù tich UBNN Tinh,

thành phỊ triic thc Trung ng, Hòi dóng qn tri cùa

T C T \ ' nhà nUòc là nguòi de nghi thành làp DN theo qui hoach

phàt trièn éa ngành, dia phUdng bồc cùa TCTy minh.

- Chù tich UBNN quàn, huyén, thành phò', thi xà triic

t bc càp Tinh là ngi de nghi thành làp càc DN còng ich

boat dóng trén pham vi dia bàn cùa minh.

Theo dò, thù tue thành làp DNNN dUde thiie hién theo

càc buóc sau:

Bifóc 1; Làp ho so?

- NgUdi de nghi thành làp DNNN phài làp va gùi bó sd

de nghi dén ngUdi co quyén quyét dinh thành làp DNNN.

Hc) sd góm:

+ Tò trình de nghi thành làp DN.

+ De àn thành làp DN.

+ Mùc vò'n dieu lé va y kien bang vàn bàn cùa ed quan

tài chinh ve nguón va mùc vó'n dieu le dUde càp.

+ Du thào diéu le ve tó chùc va boat dòng cùa DN.

+ Già'y de nghi cho DN su dung dà't. Co y kién bang

vàn bàn eùa Chù tich UBND cà'p Tinh ve quyén su dung

73dà't va càc và'n de khàc eó lién quan dèn dia phu'dng luii

DN dò dóng tru sd ehinh va làp ed sd san xuà't.

Ngoài ra, Nghi dinh 50/CP con yéu càu trong ho so dé>

nghi thành làp phài :

+ Kién nghi ve hình thùc tó chùc DN.

+ Bàn thut trình ve càc giài phàp bào ve mói trng.

Btfóc 2: Tham dinh ho so

Sau khi eó dù ho so, tuy theo tinh chat, qui mó vài

pham vi boat dòng cùa DN, ngUói eó thàm quyén ky quyèt

dinh thành làp DN (theo phàn ềp hồe uy quyen) phài

thành làp Hòi dóng t h à m dinh trèn ed sd su dung bò mày

giùp viéc cùa minh va mói càc chun già am hièu ve càc

nói dung càn thàm dinh tham già de xem xét bó sd de ngb i

thành làp DN. Ho sd de nghi thành làp DN phài dàm bào

càc diéu kién sau day:

- De àn thành làp DN bào dàm tinh khà thi va hién

qua phù hdp vói ehié'n lUde va qui hoach phàt trièn kinh te

- xà bòi cùa nhà nc, dàp ùng u càu cóng nghé va qui

dinh éa nhà nc ve bào ve mòi trUdng va càc qui dinh

khàc cùa phàp luàt.

So vói qui dinh ve diéu kién này trong Nghi dinh 388 HDBT, Luàt doanh nghiép nhà nUóe qui dinh chat che bdii

ve muc tiéu kinh doanh, ngành hàng. Nghi dinh 38M HDBT ehù yèu nhàm sàp xép, thành làp lai càc DN dang

hoat dóng nèn trong ho sd thành làp d muc ddn chi càn ghi

"Muc tiéu, ngành nghe kinh doanh chinh", con theo Luàt

doanh nghiép nhà nUóe, ve muc tiéu kinh doanh phài làp

mot de àn eó tinh chat nhU mot luàn chùng kinb tè' de

chùng minh sii càn thié't ra ddi cùa DN va khà nàng thUe

hién dudc de àn dò.

74- Mùc vò'n diéu lé phù hdp vói qui mó, ngành nghé

kmli doanh, lình viic boat dòng va tai thdi dièm thành

làp khóng thà'p hdn vón phàp dinh do Chinh phù qui

dinli; co chùng nhàn bang vàn bàn cùa ed quan tài chinh

ve nguón va mùc vó'n cà'p. Vó'n diéu lé phài dàm bào dà


Bò tài ehinh. Vó'n vay khòng dUdc tinh vào vò'n diéu lé

cùa DN.

Mùc vò'n phàp dinh theo ngành nghé kinh doanh là

mùc vó'n tói thièu càn thié't de dàu tu thành làp mot DN

theo ngành nghe dò. Mùc vò'n phàp dinh dòi vói ngành

n^^hé khàc nhau dUde qui dinh khàc nhau. Luàt dUa ra qui

dinh này nhàm xồ ho tinh trang tre day khi thành làp

DNNN khòng bào dàm càc diéu kién càn thièt nhà't là ve

vóh dàn dé'n tinh trang nhiéu DN ngay tu khi thành làp

dà khóng dù vó'n de hoat dòng. Qui dinh ve vó'n phàp dinh

cùng dóng thdi de xàc dinh rò tràch nhiém éa nhà nc

dàu tu vào DN khóng di vó'n phàp dinh. NhUng viéc dàu

tu bó sung khóng phài là tràch nhiém bàt buóc cùa nhà

nuóc dói vói tà't cà ềe DNNN.

- Du thào diéu lè cùa DN khóng trai vói qui dinh éa

Lt doanh nghiép nhà nc va càc qui dinh khàc cùa

phàp lt dòi vói DNNN.

Tuy loai hình DN mn thành làp ma trong dii thào

diéu le phài qui dinh rò tó chùc hoat dóng qn ly trong

nqi bó DN (DN Hòi dóng qn tri hay khòng Hòi

dóng qn tri). Càc qui dinh cùa diéu le phài phù hdp vói

luàt lao dóng trong viéc ky kèt, tuyèn chon, su dung lao

dqng..., vói luàt dàn sU trong viéc ky kè't thiie hién hdp

dóng dàn sii va càc luàt khàc lién quan.

75- Già'y de nghi cho DN su dung dà't phài eó xàc nhàn

dóng y cùa ed quan nhà nUóc co thàm quyén ve ndi dàt tru

sd va màt bang san xuàt kinb doanh cùa DN.

Qui dinh dàm bào khi eó quyét dinh thành làp tbi DN

eó dù diéu kién boat dòng. Tuy nhién, vói qui dinh này va

quyét dinh "Co chùng nhàn cùa ed quan tài chinh ve

nguón va mùc vó'n cà'p" càn phài co qui dinh rò ve quan bé

phól hóp, thó'ng nhàt giùa ed quan de nghi. ed quan tài

chinb va ed quan eó thàm quyén quyèt dinh viéc su dung

dà't: vói nhùng DN leai nào thi ed quan tài chinh va ed

quan quàn ly dà't dai bàt buóc phài chàp nhàn, trUdng hdp

nàd càn sii theà thuàn. Vi chi càn mot trong hai ed quan

này khóng dóng y thi DN khóng dUdc thành làp. Viéc

thành làp DNNN khóng chi xuà't phàt tu muc dicb Idi

nhuàn ma co nhùng lình vUc, nhùng ngành then chò't bàt

be phài co màt cùa càc DNNN de dàm bào giù vai trò

chù dao, dàm bào ón dinh xà bòi.

Hòi dóng thàm dinh sau khi xem xét ềe nói dung éa

bó sd de nghi thành làp DN, mói ngUdi phàt bièu bang vàn

bàn y kién dòc làp éa minh va chiù tràch nhiém ve y kién

dò. Chù tich Hói dóng thàm dinh tóng hdp càc y kién, trìnb

ngUdi quyén quyèt dinh thành làp DN. NgUòi này thiic

hién càc quyén han cùa minh va chiù tràch nhiém ve viéc

thành làp bồc khóng thành làp DNNN dà dUde de nghi.

Btfóc 3; Quyét dinh thành làp

Sau khi co vàn bàn cùa Chù tich Hói dóng thàm dinh.

trong vòng 30 ngày ngUdi co quyén quyét dinh thành làp

DNNN ky quyèt dinh thành làp va phé chuàn diéu lé.

TrUdng hdp khóng chàp nhàn thành làp DN tbi tra Idi

bang vàn bàn trong thdi han khòng qua 30 ngày kè tungày nhàn dù bó sd hdp lé. Luàt khóng qui dinh quyén

kbiéu nai nèu de nghi thành làp DN khóng dUdc chàp

nhàn (nhU triiòng hdp thành làp cóng ty hay doanh nghiép

tu nhàn). Trong thù tue thành làp càc loai hình Cóng ty va

DNTN déu qui dinh quyén kbiéu nai dèn càp hành chinb

cao hdn nèu de nghi thành làp DN khóng dUdc chàp nhàn.

- Luàt qui dinh co ba cà'p co thàm quyén quyèt dinh

thành làp DNNN là: Thù tUóng Chinh phù, Bó trUdng Bò

quàn ly ngành, Chù tich UBND Tinh, Thành phò' triic

thuòc Trung Udng. Tai Diéu 15, Luàt qui dinh:

,

+ Thù tUóng Chinh phù quyét dinh thành làp hdàc uy

quyén cho Bò trUdng Bò quàn ly ngành, Chù tich UBND

Tinh, thành phò' triic thc Trung Udng qut dinh thành

làp càc Tóng cóng ty nhà nc va càc DNNN dòc làp qui

mò lón bồc quan trong.

+ Bó trUdng Bò qn ly ngành. Chù tich UBND Tinh,

thành phò triic thc Trung Udng qut dinh thành làp

ềe DNNN con lai.

+ Sau khi qut dinh thành làp, trong thòi han

khóng qua 30 ngày càc ed quan eó thàm quyén phài thiic

hién viéc bó nhiém Chù tich va càc thành vién Hói dóng

quàn tri (né'u co), Tóng giàm dòc bồc Giàm dò'c DN.

Vói qui dinh trèn day, luàt doanh nghiép nhà nUóc dà

xàc làp lai tràt tu trong viéc de nghi, quyèt dinh thành làp

DNNN, giàm bót càc co quan co quyén ra quyét dinh

thành làp DNNN. TrUóc day co rat nhiéu ed quan quyen

thành làp DNNN nhu càc tó chùc, dồn thè, ed quan nhà

niióe dùng ra thành làp DN, su dung vó'n, tài san cùa nhà

nuóc de kinh doanh dàn tói tinh trang DNNN dudc thành

làp tran lan, bà't chàp hiéu qua kinh tè, gay thàt thoàt

77nhiéu che tài san nhà nc. Khi khóng con che dò Bó ebu

qn thi dai dién cho quyén chù sd hùu cùa nhà nUóe tal

DN là Bò qn ly ngành, UBND Tinh, thành phò truc

thc Trung ng trong viéc thành làp, bó nhiém càn bó

qn ly.

Btfòc 4: Dàng ky kinh doanh

Sau khi co quyèt dinh thành làp, DNNN con phài co

mot thù. tue bàt buòc de thè bàt dàu boat dóng, dò là

thù tue dàng ky kinh doanh. Quyét dinh thành làp là mot

hành vi mang tinh hành chinh thè hién quyén luc quàn ]y

éa nhà nc trong qn ly hành chinh, kinh té', con dàng

ky kinh doanh là hành vi tu phàp, nò khàng ftinh tu càch

phàp ly dóc làp cùa DN va khà nàng duóc phàp luàt bào ve

trèn thUdng trUdng. Dd dò qui dinh này là thó'ng nhàt dòi

vói moi loai hình DN.

- Lt qui dinh trong thdi han khóng qua 60 ngày, ké

tu ngày eó quyèt dinh thành làp, DN phài tién hành dàng

ky kinh doanh tai Uy ban ké' hoach tinh, thành phò' trùc

thc Trung Udng, nói DN dàt tru sd chinh. Né'u qua thdi

han dò ma chUa làm xong thù tue dàng ky kinh doanh ma

khóng eó ly do chinh dàng thi quyét dinh thành làp DN

hét hiéu lue va DN phài làm lai thù tue quyét dinh thành

làp DN. "

- Ho sd dàng ky kinh ddanh góm: quyèt dinh thành làp,

diéu le DN, già'y chùng nhàn quyen su dung tru sd chinh

cùa DN, quyèt dinh he nhiém Chù tich va càc thành vién

Hòi dóng qn tri, Tóng giàm dóc hồe Giàm dòc DN.

- Trong thdi han 15 ngày, ké tu khi nhàn dù ho sd, Sd

k è hoach va dàu tu càp Tinh phài cà'p giày chùng nhàn

dàng ky kinh doanh cho DN.

78r)N co tu càch phap nhàn ké tu thòi dièm dàng ky kinh

doanb va bàt dàu duoc tién bànb boat dòng'. Ve nguyen

tàc. ehi co nhùng hanh vi cùa DN xay ra sau khi eó dàng

ky kinh doanb. mòi diidc coi là bànb vi cùa bàn thàn DN.

O day. càn luu y mot và'n de là: sau khi eó già'y chùng

nhàn dàng ky kinh doanh, DN bàt dàu dUdc boat dòng

trong pham vi già'y chùng nhàn dàng ky kinh doanh cho

phép. Dò chinh là pham vi dUdc phép cùng nhu giói han

boat dóng kinh doanb cùa DN. Tu trUóc dèh nay chùng ta

it ehù y dé'n và'n de này. Thù tue dàng ky kinh doanh

mang tinh hình thùc va gàn nhU bàn sao cùa thù tue

thành làp. Duói góc do pbàp ly, dàm bào quyén tu chù eùa

DN, thù tue này rat quan trong. De giàm hot nhùng can

thiép bang ménb lénh hành chinh vào boat dóng cu thè

cùu DN, ta càn khai tbàc Uu thè cùa thù tue này. Luàt qui

dinh doanh ngbiép nhà nc qun "chun nhUdng,

cho th, thèchà'p, ềm co'tài san thuóc quyén quàn ly cùa

DN. nhUng lai "trù nhùng thié't bi, nhà xUdng quan trong

theo qui dinh cùa Chinh phù va phài dUde ed quan quàn ly

nhà nuóc eó thàm quyén cho phép trèn nguyen tàc bào

toàn va phàt trién vò'n". Vói qui dinh trén lai trd ve ed che'

"xin, cho" vói nhùng thù tue hành chinh rUdm rà va làm

mà't di nhùng ed hói kinh doanh cùng nhu giàm khà nàng

canh tranh cùa DN trèn thUóng trUdng. Qui dinh này

nhàm dàm bào cho nhà nc kièm sồt dUdc nhùng tài sanTheo kinh nghiém tu nhiéu quò'c già co nén kinh tè' thi truòng phàt

trién, càc nhà dau tu dUdc tu do dàng ky thành làp doanh nghiép ma

khòng càn thù tue hành chinh "cho phép thành làp". Tuy nhièn diéu

kién cu thè de doanh nghiép tién hành hoat dòng luòn nàm trong su

giàm sàt cùa càc ed quan quàn ly thi truòng.79quan trong trong day chuyèn cbinb cùa DN. bào dàm DN

boat dóng dùng muc tiéu kinh doanh bồc cóng ich ma

nhà nc giao. Viéc cho phép di hình thùc "phé chuàn'

này cùa nhà nUóc nhàm giàm sàt DN khóng di chéch muc

tiéu hoat dóng chinh.

De dàm bào quyén tu chù éa DN trong boat dòng

kinh doanh va qun kièm sồt cùa nhà niióc dòi vói tài

san chinh trong DN nén qui dinh ve mùc dò va qui mó

boat dòng trén càc lình vUc cùa DN ngay trong già'y phép

dàng ky kinh doanh. Nhà nUóc quàn ly hoat dóng này

bang càch tàng cng boat dòng éa càc ed quan kièm tra

giàm sàt éa nhà ne.

Trén khung phàp ly dò, DN ehù dòng thiic hién boat

dóng éa minh. Khi càn mó róng qui mó kinh doanh vt

lình vUc nào dò vUdt qua giói han cho phép. DN chi càn xir

bò sung già'y phép dàng ky kinh doanh de khòng che qu

mó va tinh chat càc boat dòng kinh doanh cùa DN.

- Qui dinh viéc dàng bào ve thành làp DNNN: Luàt qu'

dinh trong thdi han 30 ngày kè tu ngày dUde cà'p giàj

chùng nhàn dàng ky kinh ddanh, DN phài dàng bào hàng

ngày cùa Trung Udng hoàe dia phUdng ndi DN dóng tru se

chinh trong 5 so' lién tiép. DN khòng phài dàng bào tron^=

trUdng hdp dUdc ngUdi ky Quyèt dinh thành làp DN de

dóng y va ghi trong Quyé't dinh thành làp DN. Nói dun^

dàng bào góm:

+ Tén, dia chi tru sd chinh cùa DN. ho tén HDQT

Tóng giàm dóc, (Giàm dòc), so' dién thoai, dién bào, dier

tin vién thóng.

+ So tài khồn, vò'n diéu lé tai thdi diém thành làp.

80+ Tén ed quan ra quyét dinh thành làp, so. ngày ky

quvèt ctinh t h à n h làp. so dàng ky kinb doanb. ngày va tèn

cij (juan càp giày chùng nhàn dàng ky kinb doanb.

+ Ngành. nghé kinb doanh.

+ Tildi dièm bàt dàu boat dóng va thdi han boat dóng.

Trong ed che' thi trUdng, viéc mot DN ra ddi phài cóng

khai nhùng thóng tin chù 'u éa minh trèn bào ehi là

niót bién phàp càn thièt. Dòi vói DN dò là mot hình thùc

giói thièu, qng cào ve minh, giùp càc dói tàe thuàn tién

trong viéc lién bé, hdp tàe. Dòi vói xà bòi, day là hình thùc

còng khai tinh hdp phàp cùa DN, sii tón tai éa DN dà

duóc phàp luàt thùa nhàn. Càc thóng tin ve vò'n, ngành

bang giùp ềe dòi tàe dành già dùng ve khà nàng cùa DN

de dua ra nhùng quyét dinh quan he hdp tàc hiéu qua.

Thù tue này là bàt buòc dói vói moi loai binb DN, ngàn

ngùa nhùng hién tUdng lùa dào, nhùng cóng ty "ma", nhàm

còng khai tu càch phàp ly cùa càc chù thè kinh doanh.

2. To chiifc lai, giài the d o a n h n g h i é p nhà nvtóc

a. Tó chùclaiSau khi thiic hién sàp xép lai eàe DNNN theo qui dinh

cùa Nghi dinh 388/HDBT, chùng ta dà thu dUóc mot so'

thành qua, giàm dàng ké sò'lng ềe DNNN thua lo, kém

hiéu qua ma vàn dàm bào dUde vai trò cùa DNNN trong

nén kinh te q'c dàn.

Lt doanh nghiép nhà ne ra ddi dà tao ed sd de tiép

tiic va phàt trièn thém mot be qua trình tó chùc, sàp xép

h.ù bè thó'ng DNNN. Hién nay, trong ed càu cùa he thó'ng

DNNN vàn con tón tai mot bò phàn co qui mó qua nhó,

nhiéu doanh nghiép (sau day viét tàt là DN) vàn tiép tue

81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×