Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp nhà nước

III. Cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

vói nhau ve tài ehinh va càc dicb vu lién quan. qui mò

tu'ong dói lón. TCTy 91 phài co it nhà't 7 thành vién va

vòr phàp dinh it nhà't 1000 ty dóng. TCTy 91 thè kinb

doi-nh da ngành nhu'ng nhàt thiét phài co dinh bUòng

ngi.nb chù dao. Mói TCTy 91 dUOc tó chùc còng ty tài

cbiib de huy dóng vó'n, diéu boa vò'n pbuc vu che u càu

phat trién cùa nói bò TCTy bồc lién doanh vói càc ddn vi

kinb tè khàc, kè cà lién doanh vói nc ngồi. Dói vói càc

TCTy 91 thi Thù tng Chinh phù ky quyét dinh thành

làp bó nhiém HDQT, ky quyét dinh viéc ban hành diéu lé

tó -'bue va boat dòng cùa cóng ty. Dèn nay, Thù tUóng

C h n b phù dà ky quyé't dinh thành làp 17 TCTy 91.

- Càc Tóng còng ty nhà ne dUde thành làp theo quyèt

dinh 90/TTg ngày 7.3.1994 eùa Chinh phù goi tàt là TCTy

90. Càc TCTy 90 dUdc thành làp do sàp xép, thành làp,

dàrg ky lai càc lién hiép xi nghiép, tóng còng ty, còng ty

lón co dù 6 diéu kién: DN it nhà't eó 5 thành vién, quan bé

vói nhau ve tài ehinh, chUdng trình dàu tu phàt trién, dich

vu ve eung ùng, vàn chuyèn, tiéu thu, thóng tin, dào tao.

Tof.n TCTy vò'n diéu lé trén 500 ty dóng, dòi vói mot so'

TCry trong nhùng ngành dàc thù thi mùe vó'n dò thè

thàp hdn nhUng khòng diidc thà'p hdn 100 ty dóng. TCTy

duce thtic hién hach tồn kinh té' theo mot trong 2 hình

thix: hach tồn tồn TCTy, càc ddn vi hach tồn hao so;

Hach tồn tóng hdp phàn càp cho càc ddn vi thành vién.

TCTy phài co luàn chùng kinh té' - ky thuàt ve viéc thành

làp TCTy va de àn kinh doanh cùa TCTy va vàn hàn giàm

dini ềe ln chùng dò. Co phUdng àn bó' tri càn bó lành

dac va quàn ly dùng tiéu chuàn, dù nàng lUc diéu hành

tồi bò hoat dòng éa TCTy. Co diéu lé tó chùc va boat

dòng dà dUdc ed quan chù quàn phé, duyét va dUdc tuàn

thù trong thiic te. Hién nay nUóc ta eó trén 70 TCTy 90.

87- Càc DN dóc làp qui mò lón: De xàc dinh thè nài) là

DN dòc làp qui mó lón do HDQT quàn ly, Bó ke hoach

va Dàu tu dà ra Thóng tu sò03BKH/QLKT ngày 27/2/1996

xàc dinh tiéu chn DN dòc làp co Hòi dòng qn tri va

khóng Hói dóng quàn tri diia vào 4 tiéu thùc, mói tièu

thùc dUdc phàn ra càc mùc khàc nhau va dUde tinh dièm

tUdng ùng vói càc mùc dò va tinh tóng so dièm éa DN

theo tàt cà ềe tièu chi cóng lai.

- Vó'n it nhà't tu 15 ty dóng trd lén.

- Só'IUóng lad dóng it nhàt tu 500 ngUdi trd lén.

- So' doanh thu it nhàt tu 20 ty dóng trd lén.

- So' nop ngàn sàeh nhà nUóc tinh mó'e là 5 ty dóng.

+ Càc DN co tóng so' dièm tinh cho tà't cà càc tiéu thiic

còng lai dat già tri 100 dièm dc coi là DNNN dòc làp

qui mó lón phài tó chùc HDQT.

+ Dòi vói càc DN dat già tri tu 75 dièm dèn duói 100

diém nhUng eó dii àn dàu tu md ròng bồc dàu tu chiéu

sàu dà dUde phé dut khà nàng dat dUdc qui mò trén,

càn cu vi tri, tinh chat san phàm va yéu càu càn thiét eó

thè dUde Thù tUóng Chinh phù phé dut thành hip

HDQT.

Mó hình DN co HDQT khóng phài là ' dinh va bà't

bién, trong qua trình boat dòng nèu khòng du tièu chuAn

trén day thi ed quan thàm qun qu't dinh chuylìn

sang mò hình khòng HDQT.

Mó hình HDQT là che' dinh phàp ly mói trong hoat

dòng qn ly DNNN d nUóc ta. Viéc ra ddi HDQT nhàm

thiic hién tùng bc xồ bó Bò chù qn, ềp hành chfnh

ehù qn, mò róng qun tU chù kinh doanh cùa DNNN

88dóng tbòi dam l-ìao ciun qiuin ly va cpin sd hùu cùa

n h a nude.

Màt khàc. co mot qui luàt là: khi qui mò san xuàt ubò.

quyén ^ò hùu gàn chat vói qun (pian ly. ngu'òi chù so

h ù u triic tiép diéu hành DN cùa minh. Khi lUc hidng san

xu.;i't phàt trièn. mot trong nhùng biéu hién rò net cùa nò

là qua trình tich tu va tàp trung. dàn dén sii tàch rdi giùa

quyén sd hùu va quyén quàn ly kinh doanh. Diéu này dòi

hòii DN phài eò quyén tu chù trong boat dòng san xuà't.

kinb doanh va nhà nu'óc chi quàn ly DN vói tu' càch chù sd

h ù u ti'èn nhùng dinh bng lón. khòng can thiép vào

n h ù n g tàe nghiép cu thè cùa DN. Sii tàch rdi hai qun dò.

ve tó ehùe dàn tói sU ra ddi cùa ed che HDQT va Tòng

giàm dóc. HDQT thiic bién chùc nàng chù so hùu. Ban

giàm dóc thiic hién chùc nàng quàn ly san xuà't kinh

docinh. HDQT thiic chà't là ngUdi dai dién ehù sd hùu tai

DN, thuc hién chùc nàng triic tiép quàn ly vó'n éa nhà

nc giao khóng nhùng dUde bào tồn ma con phàt trièn

dùng mue tièu. Tuy nhièn. HDQT khóng thUe hién 100%

chiic n à n g eùa chù so hùu nhU HDQT cùa càc cóng ty

ph;àn ngồi q'e doanh ma chi dai dién triic tiép cho chù

sd hùu là nhà nUóc tai DN de thiic hién mot so' nói dung

cuti ehùe nàng chù sd hùu. Nói càch khàc, quyén sd hùu

trong càc DNNN co sii phàn càp. Trong càc DNNN

HDQT qun éa chù sd hùu dUdc phàn cà'p nhiéu hdn .so

VĨI DNNN khóng HDQT. Hoat dòng éa HDQT gàn lién

vói Idi ich cùa DN, giùp DN hồn thành nhiém vu do nhà

rU<óc giao, bào tồn va phàt trién diidc vò'n.

\'ì vày. che dinh HDQT mói ra dòi nhàm khàc pbuc

nhiing nbu'dc diém trUóc day va dàp ùng diidc nhùng dòi

Vòii ve quàn ly DNNN trong ed che thi trng. Lt doanh

89nghiép nhà nc va Nghi dinh 39/CP ngày 27/6/1995 cua

Cbinb phù ban bànb diéu lé màu cùa Tóng cóng ty dà qui

dinh ve tràch nhiém, quyén han cùa HDQT. qui dinh ve

thành phàn va che do làm viéc cùa HDQT.

* Chùc nàng. nhiém vu, quyén han cùa Hòi dóng quàn tri.

- Chùc nàng cùa HDQT là dai dién che quyén sd hùu

cùa nhà niióc tai DN nén Luàt qui dinh: "HDQT thiic bién

chùc nàng quàn ly boat dóng éa Tòng cóng ty, chiù tràch

nhiém ve sii phàt trièn eùa TCTy theo nhiém vu nhà nuiic

giao". Nhàm duy tri va bào ve quyén sd hùu cùa minh, chù

sd hùu quyèt dinh va lành dao san xuà't kinh doanh thòng

qua qun han trong càc lình viic tó chùc boat dóng cbinb

éa DN nhu sau:

HDQT cùng vói Tóng giàm dóc nhàn vò'n, dà't dai, tài

nguyen va càc ngn luc khàc do nhà nUóc giao cho TCTy.

xem xét viéc giao vó'n va diéu hồ vó'n giùa càc ddn vi

thành vién. Phé dut phUdng àn su dung ềe qui tàp

trung éa TCTy.

Trình thù trUdng ed quan quyé't dinh thành làp DN

phé duyét cbièn lUdc, qui hoach, ké' hoach phàt trièn dai

han, 5 nàm, kè hoach hàng nàm cùa TCTy; thàm dinh kè

hoach dàu tu, dU àn dàu tu mói, hdp tàc vói nUóc ngồi,

càc du àn lién doanh trong nc va niióe ngồi. Xem xét ké

hoach huy dóng vó'n, bào lành càc khồn vay, thanh ly tài

san cùa càc ddn vi thành vién...

HDQT qun: xày dUng va trình Thù trnj^ c(3

quan qu't dinh thành làp DN ve diéu le, nói dung sua

dói, bó sung diéu le tó chùc va boat dòng cùa TCTy. Phé

duyét diéu lé, qui che' tó chùc va boat dòng cùa càc ddn vi

thành vién.

90H ® ^ T co qun trình ed quan thàm qun qut

diinh bó nhiém, bài mién. khen thiidng. ky limi càc chùc

vu: Tòng giàm dò'c. Phò tóng giàm dóc, Kè tồn tru'dng

T C T \ ' : (^uyèt dinh bài mièn, bò nhiém. khen tbUdng, ky

lt giani dò'c ềe ddn vi thanh vièn; Qut dinh tòng bièn

che bó mày qn ly. diéu bànb TCTy.

HDQT kiém tra. giàm sàt moi boat dóng trong TCTy.

kièm tra. giàm sàt Tóng giàm dóc, giàm dò'c càc ddn vi

thiành vièn trong viéc su dung, bào toàn va phàt trièn vó'n,

thUc hién ềe nghìa vu dói vói nhà nc, muc tiéu nhà

nUóe giao cho DN.

De thiic hién chùc nàng va quyén han trèn day, Luàt

doanh nghiép nhà nUóe dà qui dinh cu thè ve thành phàn

va che do làm viéc cùa HDQT.

* Thành phàn va che ciò làm viéc cùa HDQT

- Thành phàn éa HDQT góm chù tich (khòng phò

chù tich), tóng giàm dò'c hồe giàm dò'c va càc thành vién

kbiic. Thù trUdng ed quan quyé't dinh thành làp DN là

ngiidi bó nhiém, mién nhiém, khen thUdng, ky luàt HDQT.

HDQT co tu 5 dèh 7 thành vièn góm ềe thành vièn chuyèn

tràch va kièm nhiém. Càc thành vièn cùa HDQT bàt buóc

chuyèn tràch là: chù tich HDQT, tóng giàm dóc, trUdng

bau kièm sồt. Càc thành vièn kiém nhiém là càc chuyén

già ve ngành kinh té' - ky thuàt, kinh té', tài ehinh, quàn

tra kinh doanh, phàp luàt. De phàn biét rò ehùe nàng qn

ly éa HDQT va ehùe nàng diéu h à n h éa tóng giàm dò'c

dòng thdi t r à n h sii tùy tién. dóc dồn cùa mot ngUdi nén

Luàt qui dinh chù tich HDQT khòng kiém tóng giàm dò'c

hồe giàm dò'c. Nhiém ky cùa t h à n h vièn HDQT là 5 nàm

va co thè dUde bó nhièm lai. Thành vién HDQT bi mién

91nhiém va thay tbè trong càc tru'òng hdp: vi pham phàp luat

diéu lé TCTy: theo de nghi cùa it nhàt 2/3 so thành vièi.

HDQT dùdng nhiém; xin tu nhiém nèu co ly do chinb dàng

kbi co quyé't dinh diéu chuyén boàc bòtri còng viéc khàc.

- Che dò làm viéc cùa HDQT: HDQT làm vièc theo cho'

dò tàp thè, bop thiidng ky theo hàng qui, co thè bop bà

tbuòng de giài quyét càc viéc càp bàch khi chù tich HDC^T

tóng giàm dò'c, triióng ban kiém sồt bồc trèn 50" o so'

thành vién HDQT de nghi. Càc cuòc bop cùa HDQT do chu

tich HDQT bồc mot thành vièn cùa HDQT chù tri kbi

dc ehù tich HDQT uy quyén. HDQT chi dao DN bang càNghi quyét, Quyét dinh. Càc vàn bàn này chi eó hiéu hikhi eó trén 50% tóng so' thành vièn HDQT biéu quyét tàn

thành. Thành vièn HDQT co quyén bào luu y kién cùa minh

Nghi quyét va Quyé't dinh cùa HDQT tinh bàt bc thi

hành dói vói tồn TCTy. Chi phi boat dòng cùa HDQT VÌ

Ban kièm sồt... dUde tinh vào quàn ly phi cùa TCTy.

- Quyén Idi va tràch nhiém cùa càc thành vièn HDQT:

* Dèi vói càc thành vièn chuyén tràch; de gàn héi

quyén Idi va tràch nhiém cùa càc thành vièn HDQT vo

hiéu qua san xuàt kinh doanh cuà DN, lày hiéu qua kini

doanh eùa DN làm dóng liie khun khich boat dòng (.ùi

càc thành vién, lt qui dinh thu nhàp cùa càc thành viéi

dUdc ehia làm hai phàn: phàn hidng ed bàn dUde xép thei

ngach cóng chùc nhà niiòe. Phàn hidng. thUdng d DN dUg>

hUdng thed che dò phàn phól tién hidng, thUdng cùa P?

tUdng ùng vói biéu qua kinb doanh cùa DN.

* Dòi vói càc thành vièn kièm nhiém: dUde hUdng phi

càp tràch nhiém va tién tbng theo qui dinh cùa Chini

phù tUdng ùng vói hiéu qua san xuà't cùa DN.

92( ac thành xióii HDQT cung chiù tràch nhiém tru'óc

Thu trng c
ve Ughi quyèt va ciuyèt dinh cua HDQT. TrUdng hdp càc

thanh vién vi pham diéu lé DN. quyèt dinh sai boàc viidt

t h a m (pivén... gay thiét bai cho DN va nhà nUòc tbi phài

cbui tràch nhiém va bòi thiidng vàt chat dòi vói càc thiét

bai do minh gay ra theo qui dinh cùa phàp luàt.

* Tièu chuàn cua càc thành vièn HDQT

Hói dóng quàn tii là nhùng ngu'òi thay màt nhà niióc

qn ly, diéu hành DN, nén dói hói phài co phàm chat dao

xlùc tòt dòng thdi phài trình do. nàng Iiic qn ly diéu

hành va dàc biét tóng giàm dò'c (giàm dòc) phài diidc coi là

mot nghé. vi vày luàt dà yèu càti thành vièn HDQT phài

eó càc diéu kién va tiéu chuàn sau:

1 - Là cóng dàn Viét Nam, thUdng trù tai Viét Nam.

Doanh nghiép nhà nc do nhà nc dàu tu vó'n va

dUdc thành làp nhàm thiic hién mot muc tiéu kinh tè - xà

bòi nhà't dinh cùa nhà nc nén thành vién HDQT bàt

buòc phài là ngUdi Viét Nam, tbng trù tai Viét Nam

chiù su diéu chiniì cùa phàp luàt Viét Nam.

2- T h à n h vièn HDQT phài sue khòe, phàm chà't

dao dite tòt, trung thUc, liém khièt. co y thùc chàp hành

phà{) luàt.

3- Co trình dò, nàng lUe kinh doanh va tó chùc qn

ly DN. Day là nhùng phàm chat dàm bào cho càc thành

vièn HDQT thiic hién dUde muc tiéu de ra che DN nhà't là

trong ềe DN lón dòi hói sii qn ly va tó chùc khoa hoc.

Càc thành vièn HDQT phài dUdc dào tao, bòi dUdng mot

càch he thó'ng ve khoa hoc quàn ly va càc kién thùc ve

93kinb doanh trong ed che' thi trUdng, nàm vUng dUdng loii

cbinb sàeh cùa Dàng de phàt trièn DN theo dinh huóngi

XHCN.

4- Thành vièn HDQT khòng dóng thdi dàm nhiém cà(c

chùc vu lành dao trong bó mày nhà nUóc.

Diéu kién này dUde qui dinh nhàm thó'ng nhà't trong^

viéc tàch chùc nàng quàn ly nhà nc vói chùc nàng (ln

ly kinh doanh éa DN dàm bào cho DN tu chù trong boa t

dòng éa minh dòng thói xàc dinh rò dUdc tràch nhiém cua

giàm dóc dói vói nhiém vu dUde giao.

5- Thành vièn HDQT, tóng giàm dóc, giàm dò'c DN d;à

hi tun bó' phà san phài tuàn theo qui dinh tai Diéu 50

eùa luàt phà san doanh nghiép nhà nc: khòng dude diin-i

dUdng chùc vu Giàm dò'c ó bà't ky DN nào trong thdi b a n

tu 1 dèn 3 nàm kè tu ngày DN hi tun bó' phà san, nèu

nhu DN dò khòng phài phà san do ly do bàt khà khàng va

giàm dò'c khóng chiù tràch nhiém triic tiép ve ly do pha

san cùa DN bồc giàm dò'c tu de ddn xin tun bò phà san

DN dùng phàp luàt va dà tra nd hét cho càc chù nd.

6- Chù tich HDQT, tóng giàm dee hdàc giàm dò'c khòng

dUde thành làp hdàc giù càc ehùe danh quàn ly, diéu h à n h

DN tu nhàn, cóng ty tràch nhiém hùu han, cóng ty co

phàn va khóng dUdc eó càc quan he hdp dóng kinb tè' vói

càc DN tu nhàn, còng ty tràch nhiém hùu han, cóng ty co

phàn do vó hồe chóng, ho, me, con giù càc chùc danh quàn

ly diéu hành.

HDQT kièm tra, giàm sàt tóng giàm dóc, bó mày giùp

viéc va càc ddn vi thành vién trong boat dòng diéu bànb.

tài chinh. trong viéc chàp hành diéu lé DN, nghi quyèt.

quyé't dinh cùa HDQT, chàp hành phàp lt éa nhà nu'óc.

94Han kiém sồt góm 5 thành vién. trUdng ban là thành

vién cua HDQT. Càc thành vièn khàc là chuyén vién ké

t.oun. mot t h à n h vièn do Dai boi cóng nhàn vién chùc DN

g^ioi tbiéu, mot do Bò trUdng bò quàn ly ngành giói thièu.

Càc thành vièn này do HDQT bó nhiém, mién nhiém.

k h e n tbng, ky lt. eó nhiém ky 5 nàm.

Càc t h à n h vién này phài là càc chuyèn già ve kè toàn,

kiém tồn, kinh tè. cóng nghè va hiéu bièt phàp lt. eó

t h à m nién cóng tàc ve càc chuyèn ngành trèn khóng duói 5

n à m . khóng eó tién àn, tién sii lién quan dé'n tòi kinb té...

Trong nhùng DN lón. cùng vói HDQT con eó tóng giàm

cioè bồc giàm dò'c (sau day goi tàt là TGD) giù vai trò

ciuan trong trong quàn ly DN.

TGD là dai dién phàp nhàn éa DN, chiù tràch nhiém

triióc HDQT, ngUdi ra quyé't dinh bó nhiém va phàp luàt

ve diéu hành boat dóng cùa DN. Tóng giàm dòc là ngi

qun diéu hành cao nhà't trong DN. TGD do Thù tUóng

(]hinh phù hồe ngUdi du'dc Thù tng Chinh phù uy

qun bó nhiém, mièn nhiém theo de nghi cùa HDQT.

De thiic hién chùc nàng diéu hành cùa minh, TGD eó

chùc nàng va quyén han sau:

]. Quyén quàn ly, diéu hành càc nguón lue do nhà nc

giao:

De gàn boat dóng éa TGD vói tràch nhièm bào tồn

va phàt trièn vóh do nhà nc giao nèn luàt qui dinh TGD

cùng vói HDQT dùng ra nhàn vó'n va TGD là ngUdi diéu

hành viéc su dung càc ngn lUc dò.

* TGD cùng vói HDQT ky nhàn vó'n, dà't dai, tài nguyen

va cac nguón Iric khàc de quàn ly, su dung theo muc tièu,

95nhièm vu nhà nUóc giao cho DN. TGD là ngUdi giao rac

nguón lue dà nhàn cùa nhà niiòc ebo càc DN thành vién v,i

diéu chinh khi càn thiét.

* Xày diing phUdng àn huy dòng vó'n trong va ngồi DN

trình HDQT phé dut va tó chùc thiie hién pbUdng àn dò

* Xày diing chiéh lUdc phàt trièn, kè hocich dai bau,

hàng nàm, du àn dàu tu mói, dàu tu chiéu sàu, du àn dàu

tu vói nUóc ngồi, phng àn lién doanh, phól hdp kmb

doanh giùa càc DN thành vièn. ké hoach dào tao, dào tao

lai càn bó éa DN trinh HDQT va tó ehùe thtic hién e;ic du

àn dà dUòe phé duyét.

2- Quyén diéu hành boat dòng, san xuà't kinh doanh

cùa TGD:

* Chiù tràch nhiém ve két qua kinh doanh cùa DN.

thiic hién càc nhiém vu va càn dòi lón do nhà nc giao

cho DN. ThUe hién bình ón già nhùng hàng hồ, dicb vu

thièt u theo qui dinh cùa nhà nUóe.

* Xày diing va trinh HDQT duyét càc dinh mùc kinb tè

- ky thuàt, tiéu chuàn san phàm, ddn già tién lUdng... tó

chùc thiic hién càc dinh mùe. tiéu chuàn, ddn già này khi

dà dUde phé duyét.

* Quyén dinh già mua, già hàn san phàm va dicb vu

phù hdp vói nhùng qui dinh éa nhà nUóc.

Trong Cd che thi trUdng, qui luàt cung càu quyét

DN san x't gì, cho ai, nén DNNN mn tón tai va

trièn phài nhanh nbay. linh hoat trong san xuàt

doanh va giàm dóc phài dUdc quyén quyé't dinh già

già bàn va càc dinh mùc chi phi tao nén già mua, bàn

96dinh

ph<-.t

kinh

mua,

dò.3- Qun diéu hành va qn ly nói bò DN:

De thtic hién nhiém vu do nhà nUóc giao, trén ed sd

phàn phól nguón Iiie va nhièm vu ebo càc ddn vi thành

vién. dàm bào thiie hién tòt càc phUdng àn kinh doanh,

TGD dùdc phàn ềp trong viéc tó chùc bò mày quàn ly cùa

DN, TGD dUdc quyén:

* Trình HDQT quyé't dinh bó nhiém, mién nhiém, khen

thudng, ky lt dói vói: phò TGD, ké tuàn trUdng, giàm dò'c

càc ddn vi t h à n h vién.

* Quyé't dinh bó nhiém, mién nhiém, khen thUdng, ky

lt dói vói: phò giàm dò'c, ké'tồn trUdng càc ddn vi thành

vièn, giàm dò'c càc ddn vi triic thuòc ddn vi t h à n h vién, càc

trUdng phòng ban, chành phò vàn phòng DN.

* Trình HDQT phé dut phUdng àn tóng hién che'DN,

bò mày qn ly DN va càc ddn vi t h à n h vién, dieu le, qui

che tò ehùe va hoat dòng éa ềe ddn vi thành vién, qui

che lao dòng, qui che tién lUdng, ky luàt, khen thUdng àp

dung trong DN.

* Duyét phUdng àn thành làp, tó chùc lai, giài thè càc

ddn vi triie thuòc ddn vi thành vién.

* Tò chùc diéu hành boat dòng cùa DN theo nghi

quyé't, quyé't dinh cùa HDQT.

* Bào cào HDQT va càc quan nhà nc thàm

qun ve két qua hoat dóng qua DN, cung ềp day dù càc

tài Ucu theo yéu càu cùa HDQT va han kièm sồt. Trng

hdp y kièn TGD khàc vói nghi quyé't va quyèt dinh cùa

HDQT, TGD eó quyén bào luu y kien va kién nghi vói ed

cuun nhà nUóc co thàm quyén de xù ly.97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×