Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của DNNN

IV. Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của DNNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

thành tu càc ngn: nhà niióc dau tu', nhà niiò'c bào lành

cho doanh nghiép vay '. vay qui bó trd dàu tu qc già. von

huy dòng khàc theo qui dinh cùa phàp lt: trai phièu

cóng trình. trai phièu doanh ngbiép, v.v... Càc DNNN

HDKD ve nguyen tàc, trong qua trinh boat dóng phài tich

tu va huy dòng vó'n de phàt trién kinh doanb. Ngàn Kàcb

nhà nc khóng dàu tu bó sung t r ù trUóng bop nhà nuóc

giao bó sung nhiém vu cho doanh nghiép.

Tuy nhién, nèu DNNN tón tai thiic sii là nhùng ph.ip

nhàn tbi tràch nhiém cùa nhà nUdc, vói tinh càch là chù so

hùu cùa phàp nhàn, phài co tràch nhiém va nghìa vu cu

thè hdn nùa dòi vói viéc góp vào vó'n diéu le cùa DNNN.

Ngồi vó'n nhà niióc, DNNN dUde qun huy dóng vón

di moi hình thùc theo qui dinh eùa pbàp luàt de phàt

trién kinb doanh nhUng khóng dUdc làm thay dói hình

thùc sd hùu^

Doanh nghiép thè huy dòng vó'n di nhiéu b i n i

thùc nhU: phàt hành trai phièu va co phièu, tham già càc

hóp dóng hdp tàe kinh ddanh bồc lién doanh vói càc to

chùc, cà nhàn trong va ngồi nc nhàm bó sung vó'n kinh

doanh cùa doanh nghiép, vay vó'n cùa càc tó chùc tin dung

(ngàn hàng thUdng mai, cóng ty tài chinh...), càc doanK

nghiép khàc, càc cà nhàn de dàu tu phàt trién.

' Tinh th;in này cùa pbàp hiàt chua thnc sU the hién rò nghìa va ( u;

nhà nUdc trong viéc thuc hién góp diì so'vòn cam ké't cho phàp nhar

vi nhif vày phàn vò'n ma DNNN vay difdc khòng thè coi là tbc vói

dieu lè • mùc vòn ma chù sd hiìu cùa nò dà cam két va ghi \'à() diéu It

DNNN.

- Xem thèm. Nguyln Nhu Phàt. sdd. nhà nUóc va luat. .3/1999.102a. Quàn ly, sa dung

doanh

nghiépvàn va tài san trong phamvi* ()uvèn eh lem hùu cua doanh ngbiép dòi vói vón va

tài s;ui.

DNNX thuc hién qun (juan ly dói vói vó'n va tài san

cùa minh bang còng tàc ké tồn. thóng ké tài san; kièm tra

dói chiéu tinh bmh còng ntV. kièm ké dành già lai tài san,

xù ly dói vói tón thàt tài san; thiic bièn kbàu bao tài san

dinh.

* Qun su dung vò'n va tài san trong pham vi doanb

nghiép.

- Cho thué. thè chà'p tài san:

E)oanb ngbiép du'dc quyén cho càc tó chùc cà nhàn thué

bo.'it dóng càc tài san thuóc quyén quàn ly cùa minh de

nàng cao biéu suàt su dung, tàng thu nhàp. Dói vói tài san

cb() ihuè boat dóng DN vàn phài trich khàu hao theo qui

dinh.

Doanh nghiép dùdc phép dem tài san thc quyen

qn ly cùa minh, trìi càc tài san thc vó'n vay chùa tra

hét nd de ềm co, thè' chàp vay vó'n bồc bào lành tai càc tó

ehùe tin dung theo qui dinh éa Ngàn hàng nhà nc, Bó

Tài ehinh va Bò Tu phàp.

- Nbiidng bàn, thanh ly tài san:

Doanh nghiép du'dc nhUdng bàn càc tài san khóng càn

dùng, lac bau ve ky thuàt de thu hói vó'n su dung cho muc

dicb kinh doanb co hièu qua hón. Dòi vói nhùng tài san là

nhùng thiét hi, nhà xUdng quan trong nói d phàn trén, thi

khi nbudng bàn phài diidc ed quan (}uyé't dinh thành làp

coanh ngbiép va ed quan quàn ly vóh va tài san cùa nhà

103nude tai doanh nghiép thoà thuàn bang vàn bàn,

nhUdng bàn cho cà nhàn, tó ehùe ngUdi nc ngồi

dUde Thù tng Chinh phù che phép. Doanh nghiép

thanh ly nhùng tài san dà lac bau, khóng thè bàn

bồc hu bòng khóng khà nàng phue hói.Méu

phai

dude

òudc- Su dung vó'n va qui cùa doanh nghiép.

Doanh nghiép qun su dung vò'n va qui cùa n i n h

de phue vu kinh doanh theo nguyen tàc hiéu qua, bao

tồn va phàt trién vó'n. TrUdng hdp su dung vó'n va qui

khàc vói muc dich su dung dà qui dinh cho càc loai vó'n \/à

qui dò thi phài theo nguyen tàc co hoàn tra, nhU: dùng q ui

khen thUdng, qui phùe Idi... de kinh ddanh thi phài hoèm

tra càc qui dò theo mue dich su dung éa tùng qui dò.

Doanh nghiép dUde qun thay dói ed cà'u tài sàr •^v'à

càc loai vó'n pbuc vu cho viéc phàt trién kinh doanli co

hiéu qua, bào toàn va phàt trièn vó'n.

b. Su dung vón va dàu tu ra nc ngồi

DN dUde quyen su dung vò'n, tài san thc qun cufàn

ly cùa DN de dàu tu ra ngoài DN trén eò sd tuàn thù c;àe

qui dinh cùa phàp luàt va bào dàm nguyen tàc co ìiéeu

qua, bào tồn va phàt trièn dUde vò'n, tàng thu nhà}) wà

khòng làm ành hUdng dèh nhièm vu kinh doanh ehinh ciùa

DN dUdc nhà nUóc giao. Càc hình thùc dàu tu ra ngồi D>N

góm; mua co phié'u, góp vó'n lién doanh, va ềe hình •.biùc

dàu tu khàc.

- Dàu tu lién doanh trong nUóe.

Viéc dàu tu vào ềe DNNN khàc thi do HDQT toiàc

giàm dò'c (dói vói DN khóng co HDQT) quyé't dinh phiding

àn lién doanh.

104Dau tu' vào càc DN khóng thc so hùu nhà nc tbi

1HE)QT quyét dinh dii àn lién doanb. Dói vói DN dóc làp

ìkhòng HDCjT thi du an lién doanb phài clUdc ed quan

iquàn l\' vòn va tài s:in nhà nude tai DN tboa thuàn bang

vàn ban va do ed quan quyét dmh ihànb làp DN chuàn y.

D.N'.NN khóng dùdc phép dàu tu vào càc DN thuòc càc

thành i)hàn kinh té khàc ma ngùòi qn ly diéu hành bồc

ngi s(J hùu chinb là vd, chóng. bò. me. con cùa chù tich

HDQT. giàm dóc DNNN dò.

Dàu tu Iièn doanh vói chù dàu tu niióc ngồi;

DN dc qun su dung vó'n va tài san nhà nc de

góp vón lién doanh vói ehù dàu tu nu'óc ngồi tai Viét Nam

bồc tai nc ngồi. Vièc góp vò'n lién doanh này phài dUOc

ed quan qut dinh thành làp DN boàc HDQT né'u dUde ed

quan quyèt dinh thành làp uy quyén phé duyét dii àn lién

doanb va DN phài bào cào bang vàn bàn cho ed quan quàn

ly vón va tài san nhà niióe tai DN trong vòng 15 ngày ké

tu khi phé duyét.

HDQT, giàm dò'c (dòi vói DN dòc làp c ó ^ D Q T ) , giàm

dó'e (dói vói DN dóc làp khòng HDQT) tràch nhiém é

ng'i co trình dò, phàm chà't tham già quàn ly, giàm sàt

kièm tra viéc su dung vó'n góp vào DN khàc va thóng qua

bào cao chnb ky cùa dai dièn DN de giàm sàt viéc su dung

vón. bào tồn va phàt trién vó'n. thu Idi nhn tu phàn vò'n

dàu tu lién doanh.

- Du phòng giàm già càc khồn phài thu khó dòi.

- Dii phòng giàm già càc loai chùng khồn trong boat

dóng tài chinh.

105Ngồi càc bién phàp trèn day, DN du'dc quyén dùn^' lai

nàm sau de bù lo vào nàm tnióc. dùdc bach tồn mó- so

thiét hai vào chi phi. két qua kinb doanb theo qui dinh.

Ngồi tràch nhiém bào tồn vó'n. DN con co tiàch

nbiém chàm lo phàt trièn vóh. thudng xuyèn bó sunt \a

tàng vó'n de tii md ròng, dói mòi còng nghé de phàt lắn

qui mò kinh doanh éa DN. DN du'dc trieh làp qui dàu tu

phàt trién tu Idi nhuàn sau thué de tu phàt trièn vòn. nid

ròng qui mó boat dòng kinh doanh cùa DN.

e. Kiém tra, giàm sàt viéc quàn ly, su dung vór va

tài san cùa doanh

nghiép

* Tràch nhiém cùa HDQT, giàm dóc DN

Giàm dò'c DNNN tràch nhiém tó chùc tbng xiycn

kièm tra. giàm sàt viéc huy dòng. su dung, quàn ly vói \ a

tài san. DN phài tó chùc kièm tồn nói bó. thuc bièn bao

cào tài chinh hàng nàm, kiém kè dinh ky, làp va (òng

khai bào cào tài chinh hàng nàm dàm bào chinh \{\c.

trung thiic.

HDQT (dói vói DN dòc làp co HDQT) chiù tràch ni iòni

kièm tra, giàm sàt hoat dòng diéu hành cùa giàm dócDN

trong quàn ly, su dung vó'n tài san theo che dò. chinh ,ài:b

tài chinh. che'dò qn ly vó'n va tài san.

* Tràch nhiém éa nhà nc

Nhà nc thUe hién kiém tra, giàm sàt viéc qitai ly

vó'n va su dung vò'n, tài san cùa DNNN vói tu càch là chù

sd hùu DN, va dUde tó ehùe thiic hién thó'ng nhàt bdi

Chinh phù. Chinh phù qui dinh tràch nhiém cùa Bt tài

chinh trong viéc quàn ly vó'n va tài san cùa nhà mio- tai

DN. Cd quan quàn ly vò'n va tài san nhà nc tai DN hùp

Bò tnidng tài ehinh thó'ng nhàt quàn ly va tbu'c lièii

106iihioin \'Li (Uii dién c h u s() h ù u ve vòn va tài s a n n h à nu'óc

t :n DX: kiém t r a . g i à m sàt thu'dng x u y è n boàc dot x u à t

vice qu;in ly va su d u n g vòn. bào t o à n vòn va p h à t trién

vón I rong càc DN. cu t h è :

- Kicni t r a g i à m s à t viéc q u à n ly vón va tài s a n n h à

nude lai DN t u khi d à u tu', h u y dóng vón, su d u n g vón

t r o n g kinh d o a n h , d à u tu' ra ngồi DN. e à m '. t h è chà'p,

nbu'ijng bàn. t h a n h ly' tài san. kièm t r a b a c h tồn ehi p h i

va phan phól t h u n h à p . trich làp va su d u n g càc qui cùa

DN, hao toàn va p h à t t r i é n vó'n theo qui d i n h cùa n h à nUòc.

- Hùòng d à n va k i è m t r a t h ù c hién che dò kè t o à n t h e o

([ui (linh.

- Kiém t r a viéc thiic hién che dò bào cào tài e h i n h . cóng

bó còng k h a i bào cào tài chinh, t h à m t r a p h é d u y é t càc

kboim kinh phi do n g à n sàeh dai t h o .

- Kién Ughi xù ly n h ù n g vi p h a m che' dò ve q u à n ly vò'n

va tài san n h à niióe t a i DN.107CHUONG IVPHAP LUÀT HOP TÀC XÀL KHÀI NIÈM HOP TÀC XÀ

Kinh té thi trUdng phàt trièn diia trén mot nén kinh tè

hàng hóa nhiéu thành phàn vói nhiéu phu'dng tbùc tó ehùe

san xuàt, kinh doanh khàc nhau. Mot trong nhùng phifong

thùc dò là viéc tó chùc va boat dóng cùa càc doanh ngbièpi

tàp thè ma phó bièn là ềe hdp tàe xà. Xuàt hién vào nàn^

1844 tai nUde Anh, hdp tàc xà dà trd thành mot loai bình

doanh nghiép phó bièn róng rài d nhiéu niióc trén thè gi

va dUde dóng dào nhàn dàn lao dóng hiidng ùng tham gi;-;

Tai Viét Nam, trong mot nén kinh té' hàng hóa nhiéu

thành phàn, eó sii qn ly cùa nhà nc, theo dinh bu'ón^

xà bòi chù nghìa, thành phàn kinh té' hdp tàc xà nbùnf.;dièm Uu viét nhà't dinh va vai trò vi tri quan tronj.;;

trong qua trình phàt trièn kinh té'- xà bòi éa niióc ta.

Tu hàng chue nàm nay, kinh t è tàp thè dà dUdc tó chùc

vói nhiéu hình tbùc va cà'p dò khàc nhau. Trong nbùns^^

nàm gàn day, tó hdp tàc, hdp tàc xà va lién hiép hdp tue xà

là nhùng hình thùc doanh nghiép tàp thè dUdc tó chùc va

beat dong ròng rài trong nhiéu ngành kinh tè' qc dàn.

nhu nòng nghiép, làm nghiép, cóng nghiép. dicb vu còng

nghiép, xày diing, vàn tài, thùy san. làm ml. mua bàn.

108tin (uag. tiéu thu. lloa nhàp vói (|ua trmb dòi mói sii tó

ebùf va quàn ly c;ic doanb ngbiép d nc ta bién nay. phàp

lu.at vò hdp tàc xà cung dang du'dc dói mói.

hiéu 1 Luàt bop tàc xà dinh ngliìa "Hdp tàc xà là tó

chùc kmb t è tu chu do nhùng ngu'òi lao dóng nhu càu

Idi ich chung. tii nguyen c:ùng gòp vcin. góp sue làp ra theo

(lui itinh cùa pbàp luàt de phàt; huy sue manh eùa tàp thè

va caa tùng xà vièn nhàm giùp nhau thùc hién eó hiéu

qua bcin càc boat dcing san xuà't. kinb doanh, dich vu va

cài hién ddi sc'ing. góp phàn phàt trièn kinh tè xà bòi cùa

dàt lc".

Licm hiép hdp tàc xà là mcit loai hình doanh nghiép

m(ji. Diéu 48 chu'dng VII cùa Luàt hcip tàc xà dinh nghìa

"Lièi hiép hdp tàc xà là tó chùc kinh te, boat dòng theo

ngu èn tàe hcjp tàc xà nhàm muc dicb nàng cao hiéu qua

san xuà't kinh doanb, dich vu cùa càc hdp tàe xà thành

vièn ho trcì nhau trong boat dóng va dàp ùng càc nhu càu

cùa 'àc thành vién tham già".

IL B A I : DIÈM CUA HOP TÀC XÀ

.. Hdp tàc xà là mot to chtfc kinh te m a n g tinh

tufo?i& trof

Tiaióc day. d niióc ta nói rièng va ò càc nc XHCN nói

chung. càc h(3p tàc xà dUc5c coi là eó hai tinh ehà't: chùng

vùa là mot tó chùc kinh tè' va vùa là mot còng dóng xà bòi.

Là niìit tó chùc kinh té, càc hdp tàc xà tao ra còng àn viéc

làm va thu nhàp cho ngi lao dòng làm tròn càc nghìa vu

dóng gòp tài cbinb dòi vói nhà nc, hoat dòng theo

ngu'én tàc ke hoach bòa va bach tồn kinh doanh XHCN.

Lu not còng dóng xà bòi. hdp tàc xà là ndi hoc tàp càc

109Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của DNNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×