Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Qúa trình hình thành và phát triển của hợp tác xã ở Việt Nam

III. Qúa trình hình thành và phát triển của hợp tác xã ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

- .\lia nu'óc giao nìu chi tiéu pbàp lénh cho bop tàc xà.

- Hq'p tàc xà trong mot se")'ngành nghé dùng cóng dièm

làm cci ,sd de tinh niù'c bao phi lao dòng va phàn phcil tbu

nhàp.

- Càc hdp tàc xà phài trd càp cho nhièu dòi tùdng thuòc

ciicn chinh sàeh dùo'c Uu tién...

Trong giai doan này. càc hdp tàc xà dà tàp hdp dUdc

h à n g chuc triéu ngùòi lao dòng. tao ra nhùng khòi lUdng

.san phàm, hàng bòa. cóng viéc dich vu già tri lòn cho

xà bòi ehié'm 60"'o tóng thu nhàp q'c dàn.

Nhà niióc tùng bc ban hành nhùng vàn bàn phàp

luàt qui dinh tu'dng dòi day dù cu thè va chi tiét ve dia vi

pbà}i ly càc nguyen tàc tò chùc va boat dóng càc qun

nghìa vu cùa càc hdp tàe xà va éa ềe thành vién éa

chùng. Phù hdp vói xu thè chung éa thòi dai, vào ci giai

doari này. Dai hói Dàng làn thù VI (1986) dà de ra dUdng

lòl xày diing mot nén kinh tè nhiéu thành phàn theo ed

che' tbi trUdng. eó sii quàn ly cùa nhà nUóc va theo dinh

huóng XHCN. Trong hồn ềnh dò, ềe hdp tàc xà ducie

hình thành va tón tai trong co che quàn ly kinh tè, ké'

hoach tàp trung, hành chinh dà hòc lo nhiéu han che' va

trd ngai cho sii phàt trièn eùa sue san xuà't va nhùng màt

khàc cùa hdp tàc xà.

Mcit yéu càu to lón càp bàch diicic dàt ra là càn phài dói

mói su tó chùc va quàn ly càc hdp tàc xà cho phù hdp vói ed

che' quàn ly kinh té mói.

* Tu nàm 1988 dèh nay; ed sd ly luàn che viéc dói mói

din vi phàp ly. chùc nàng nhiém vu, ed càu tó chùc va boat

dòng éa càc doanh ngbicip tàp thè trong giai doan này là

Nghi quyé't so' 10 (ngày 5-4-1988) ve dói mói quàn ly kinh

113té nòng ngbiép va Nghi quyèt sci' 16 (ngày 15-7-1988) \a'

dòi mói qn l_y càc doanh ngbiép ngồi cic doanb cùa P,()

chinb tri Dàng cóng san Viét Nam. Nhùng vàn bàn phap

luàt quan trong nhàt thè bién viéc tbè che hóa du'dng ìoi

chinh sàeh cùa Dàng ve dói mói tó chùc. boat dcing cùa cac

Hdp tàc xà là Hién phàp 1992. Bei luàt dàn sii 1995. Luat

h(3p tàc xà 1996. càc diéu lé màu cùa càc loai bình hcip tàc

xà(1997)...

Mot so' thay dói rò net nhàt trong dia vi phàp ly cua

hcip tàc xà diidc tbè hién trong c-àc qui chnb sau:

Hcip tàc xà dUde tó chùc va boat dóng hồn toàn theo

nguyen tàc; tu nguyen, quàn ly dàn chù. cùng eó Idi. tii

ehù va tu chiù tràch nhiém.

Thành vién càc hdp tàc xà phài góp vci'n kbi già nhà])

h(jp tàc xà.

Mot .so loai hình hdp tàc xà chi giù vai trò làm dich \ u

cho càc bò thành vièn, càc ed quan quàn ly dUcic tmb gian

gqn nhe. Trong mot so'loai hình hcip tàc xà. bò thành yil-n

trd thành nhùng ddn vi kinh tè tu ehù thiic hién nhùng ké

hoach va dinh mùe khồn cùa bop tàc xà.

Dói vói càc hcip tàe xà trong ngành nòng - làm nhà

nc giao quyén su dung ruóng dà't làu dai va cà'p giày

chùng nhàn quyén su dung dà't cho eàe ho thành vièn.

Luàt phàp qui dinh cu thè quyén thùa kè va chuyc'n

nhuóng quién su dung dà't cùa càc thành vién.

Tàp thè thành vién qun tu chù hồn tồn trong

mc)i lình vUc tó chùc va boat dòng cùa hdp tàc xà theo qui

dinh cùa phàp lt.

Nhà nc khòng giao chi tièu phàp lénh cho càc hcip

tàe xà.

114Ti'oiig mot so loai binb bop tàc xà (phó bièn là trong

ngành nòng. làm ngbiép) vièc tra cóng. pbàn pbòi Idi

nhn difdc thiic hién theo ddn già thanh tồn gqn. theo

lao cfóng. theo co phàn va theo mùc dò su' dung dicb vu cùa

bop tac xà.

Cac hdp tac xà trd càp cho nhùng dcVi tUdng du'dc xà hcii

u'u tién hoàn toàn tu' nguyen va tùy theo khà nàng cu thè

cua niìnb.IV. N(iUN TÀC HOAT DỊNG CÙA HOP TÀC XÀ

Luàt hcip tàc xà va eàe vàn bàn phàp luàt khàc qui

ihnh vic)c tó ehùe va boat dóng eùa càc DNTT dUde thiie

bièn theo nhùng nguyen tàc sau:

1. Tuf n g u y e n già n h à p va ra khòi hòp tàc xà

Diéu 7. Luàt hdp tàc xà qui dinh moi cóng dàn. khi co

dù chéu kién theo qui dhih éa Bó lt dàn sii. Luàt hOp

tàc xà. thùa nhàn Hdp dóng hcip tàc (nèu mn già nhàp

!Ị bop tàc) bồc thùa nhàn diéu lé hdp tàc xà (nèu mn

gin nhàp HTX) déu thè dUde kèt nap làm thành vièn

cùa eàe doanh ngbiép này.

Xà vièn thè ra khòi hcip tàc xà theo qui dinh cùa

Hcip dóng hdp tàc xà, cùa diéu lé hdp tàc xà.

2. Quàn ly dàn chù va bình d à n g

(-àn eù vào Diéu 7 Luàt hdp tàe xà cùng nhU càc diéu

]è. nói qui cùa càc bop tàc xà thành vién cùa càc doanh

:igbiep này eó quyén bau eù, ùng eù vào càc ed quan quàn

y va kièm sồt cùa hdp tàe xà, qun tham già dóng

1,'óp y kién vào viéc kièm tra, giàm sàt càc boat dòng cùa

"idp tàc xà va co quyén ngang nhau trong biéu quyèt. Moi

rhù trucing cóng viéc cùa doanh nghiép tàp thè déu dUcie

115biéu quyèt theo da so'. Mói thành vién cùa doanb ngbiép

chi co mot phièu khi biéu quyé't. Nguyen tàc ngày thè bièn

mot trong nhùng dàc dièm rÒ net nhà't phàn biét hdp tàc xà

vói càc doanh nghiép thuóc càc thành phàn kmh tè kbài;.

3. Td chiù tràch n h i è m va c ù n g co Idi

Hdp tàc xà tu chù trong san xuà't kinh doanb. dich vu.

nhUng cùng phài tu chiù tràch nhiém ve kèt qua boat dòng

san xuà't, kinh doanh, dich vu, tu quyé't dinh ve viéc pliàn

phól thu nhàp, bào dàm cho doanh nghiép tàp thè va cac

thành vién déu cùng eó I(3i.

4, Chia lai bàfo dàm két hdp Idi ich c ù a thành vién

Theo qui dinh eùa Diéu 7, Luàt h(3p tàc xà sau khi làm

xong nghìa vu nóp th theo qui dinh cùa pbàp luàt, bop

tàc xà dUcic trich mot phàn lai de xày dUng càc quy cùa

hdp tàc xà, dudc su dung mot phàn lai de chia ebo vón gop

va cóng sue cùa thành vién dà dóng góp vào san xuà't, kinh

doanh, dich vu cùa bop tàe xà. Viéc phàn phól lai này du'(.ic

dai bòi xà vién bàn bac va quyèt dinh theo da so'.V. QUYÉN VA NGHÌA VU CÙA HOP TÀC XÀ

Luat h(3p tàe xà, càc diéu le màu eùa càc bop tàc xà dà

nèu ra mot càch rò ràng va day dù càc qun va nghìa vu

cùa hdp tàc xà. Càc che' dinh phàp ly khàc ve tó chùc va

hoat dóng cùa hóp tàc xà déu xuà't phàt tu nhùng qui dinh

phàp ly này va cu thè hóa nhùng qui dinh phàp ly này.

1. Qun cùa hòp tàc xà

Diéu 8 eùa Luàt hdp tàc xà qui dinh ràng trong vic'c tó

chùc quàn ly va san xuàt, kinh doanh dich vu, càc hdp tàc

xà eó nhùng quyén chù yéu nhU sau;

116Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Qúa trình hình thành và phát triển của hợp tác xã ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×