Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Thành lập hợp tác xã

VI. Thành lập hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

boat dcing cùa hdp tàc xà. Ho cùng dóng góp y kièn de ^ùa

dói, bó sung, thóng qua Diéu lé cùa hdp tàc xà. tèn liiéu

tU(3ng (né'u eó) cùa hdp tàc xà va làp ra mot danh sàcl va

vièn chinh tbùc, bau ra càc ed quan quàn ly, kiém so;itcua

hdp tàc xà.

Lién hiép hdp tàc xà là mot tó chùc kinb té do càc hcJp

tàc xà thành vièn tu nguyen làp nén. Muc dicb. chùc n;mg.

nhiém vu, ed càu tó chùc cùa ben hiép hcip tàc xà dUdc q ui

dinh trong Diéu lé lién hiép hdp tàc xà do càc thành -'lén

thóng qua.

Viéc thành làp, dàng ky kinh doanh, tó chùc va hoat

dòng cùa càc lién hiép hcip tàc xà do Chinh phù qui Cirh

trong diéu lé lién hiép hdp tàc xà. Lién hiép HTX pb;u

dàng ky kinh doanh tai Uy ban nhàn dàn cà'p tinh.

De viéc dàng ky kinh doanb cùa càc HTX diidc ticin

hành mot càch nhanh gon, thn Idi va nhùng ed qan

nhà nc thàm qun nàm vùng dUde qui mó. ed càu tó

chùc, nói dung boat dòng cùng nbu nàng lue kinh té ciia

mói HTX, luàt hdp tàc xà qui dinh bó sd dàng ky kinh

doanh cùa càc hdp tàc xà bao góm càc tài liéu sau:

1. Ddn dàng ky kinh doanh kém theo bién bài (dà

thòng qua tai bòi nghi thành làp hcip tàc xà

2. Diéu le bop tàc xà

3. Danh sàeh ban quàn tri (góm chù nhiém va cà(

thành vièn khàc), ban kièm soàt

4. Danh sàeh, dia chi, nghé nghiép cùa càc xà vién.

5. PhUdng àn san xuàt. kinh doanh, dicb vu.

6. Già'y phép hành nghé dói vói mot so' ngành nghé(nui

phàp luàt qui dinh phài eó).

120Chù nhiém hdp tàc xà càn phài gùi bó sd dèng ky kinh

cloaiib dèn UBND càp buyèn ndi dàt tru sd cbinb cùa

HTX. Dói vói trUdng hdp hdp tàe xà san xuà't. kinh doanb,

làm dich vu trong nhùng ngành nghé, màt hàng dàc biét

ciò C'hinh phù qui dinh thi phài nóp ho sd dàng ky kinh

doanh tai UBND tinh, thành phó' triic thc Trung Udng

va phai dUcic Thù tng Chinh phù che phép.

Diéu 13 Khồn 1 Nghi dinh so 16/CP ngày 21/2/1997

f^ùa Chinh phù qui dinh; hdp tàc xà kinh ddanh nhùng

n g à n h nghé sau day phài dUde Thù tUóng Chinh phù che

phé}):

a. San x't kinh doanh thc nò. thc dòc, hóa chat

dòc, chat phóng xa

h. Khai tbàc vàng va dà quy

C-. San xuà't eàe phiidng tién phàt song, truyén tin,

truyén thanh, truyén hình, xuà't bàn

d. Vàn tài vién dUdng va vàn tài hàng khóng

e. Chuyén kinh ddanh xuà't, nhàp khàu

h Kinh doanh du lich q'e te.

Diéu 13, Khồn 2 Nghi dinh so' 16/CP con qui dinh vó'n

phàp dinh (tòi thièu) dòi vói càc hdp tàc xà kinh doanh

tùng n g à n h , nghé cii thè.

De dUdc càp già'y chùng nhàn dàng ky kinh doanh,

Luàt Ihdp tàc xà qui dinh hdp tàc xà phài eó dù càc diéu

kièn s.au day;

1. Co ho sd dàng ky kinh doanh hdp lé

2. Co so' lUdng xà vièn khóng it hdn sò'xà vién tòi thièu

qui dinh trong diéu lé màu dòi vói tùng loai hình HTX

1213. Co muc dicb boat dóng rò ràng

4. Co vòn diéu lé dói vói nhùng hOp tàc xà kinh doanh

càc ngành. nghé trong danh muc qui dinh tai Dieu 13 cua

Nghi dinh so 16/CP ngày 21/2/1997 éa Cbinb pbù thi

phài vón phàp chnb càn cu vào tùng ngành nghé kinh

doanh (theo Khoàn 2, Diéu 13, Nghi dinh 16/CP)

5. Co tru sd dUdc Uy ban nhàn dàn eàp xà ndi dàt tru

sd HTX xàc nhàn.

De bào dàm yèu càu cà'p giày chùng nhàn dàng ky kinb

doanh dUòc xem xét. giài quyét nhanh gqn. dàp ùng tòt

nbu càu cùa san xuàt, kinh doanh, Luàt bop tàc xà qui

dinh; trong thdi han 15 ngày (kè tù khi nhàn dù bó sd bop

lé), Uy ban nhàn dàn cà'p huyén phài xem xét xàc nhan

Diju le eùa hcip tàc xà va cà'p giày chùng nhàn dàng ky

kinh doanh cho hcip tàc xà.

Hdp tàc xà eó tu càch phàp nhàn kè tù ngày dUcic càp

già'y chùng nhàn dàng ky kinh doanh. Nèu khòng ctù

diéu kién de dUdc cà'p già'y chùng nhàn dàng ky kmb

doanh, UBND eàp huyén phài tra Idi HTX dà nóp ho sd

bang vàn bàn.

Nhàm bào dàm quyén Idi chinh dàng cùa hdp tàc xà va

eàe xà vièn, luàt hdp tàc xà qui dinh ràng: nèu khóng dórig

y vói viéc tù ehól cà'p già'y chùng nhàn dàng ky kinh doanb

cùa UBND càc càp, HTX co quyén khiéu nai, khdi kic'n

dèh Cd quan nhà nc thàm qun (UBND cà'p trèn, tcia

àn hành chinh). De tao diéu kién thuàn Idi cho càc HTX

phàt huy nàng lUc, tiép càn nhanh nbay vói thi trUong.

luàt hdp tàc xà qui dinh càc hcip tàc xà diidc mó chi nbàiih

hềc vàn phòng dai dién tai ềe dia phUdng khàc trong cà

nu'óc. Viéc md càc ed sd này phài dUdc UBND càc dia

122phu'ciiv^ (ndi chi dinh dàt càc co so dò) chà'p nhàn, HTX

cùn<,j co thè mei chi nbànb va vàn phòng dai dièn d niióc

ngoai lla'O (jui dinh riia Chinh phu,

hic'-n hiép bop tac xà là tò chùc kmb té do càc hdp tàc

xà tu nguyen cùng nhau thành hip dàng ky boat dòng

theo huàt hdp tàc xà va theo Nghi dinh so' 16/CP ngày

21/2/1997 cùa Chinb phù. Theo càc vàn bàn này. clé du'dc

phép thành hip va boat dòng, Lién hiép hOp tàc xà phài

du c;ic diéu kién sau day:

- Co it nhà't ba bop tàc xà thành vién tham già góp vò'n.

Nbùng hdp tàc xà này eó quan bé vói nhau ve cóng nghé,

ngành, nghé san xuàt. kinh doanb. dich vu.

- Lién hiép hcip tàc xà eó so vón diéu lé it nhà't là mot

ty dóng.

- Diéu lè cùa lién hiép bop tàc xà phài nbùng qui

dinh phù hdp vói qui dinh éa Lt hcip tàc xà, cùa diéu le

màu dcil vói hcJp tàe xà cùng ngành nghé kinh doanh.

\'é thù tue thành làp va dàng kì kinh doanh dòi vói

hicm hiép xi ngbiép hcip tàe xà. Nghi dinh sci' 16/CP (Diéu

23) qui dinh nhù sau:

1. Càc sàng hip vièn thành làp lién hiép hcip tàc xà bào

cào bang vàn bàn vói UBND quàn, huyén ndi chù dinh dàt

ini sd cùa lién hiép hcip tàe xà ve y dinh thànb làp, muc

tiéu. phUdng hUóng va ké hoach boat dóng éa lién hiép

hcip tàc xà.

2. Khi diidc UBND quàn, huyén chà'p thuàn càc sàng

làp vién tién hành tuyèn truyén, vàn dóng nhùng hdp tàc

xà tu nguyen tham già lién hiép hdp tàc xà. xày dùng

phUcing àn san xuàt. kinh doanh. dicb vu, soan thào diéu

123lé boat dóng cùa lién hiép hcip tàc xà va tién hành càc c-òng

viéc càn thié't khàc de tó chùc Hói nghi thànb làp Licn

hiép hdp tàc xà.

3. Hói nghi thành làp Lién hiép hdp tàc xà do càc sàng

làp vién tó ehùe, thành phàn tham già bao góm càc hdp tàc

xà thành vién va dai dién cùa UBND quàn, huyén ndi dat

tru sa cùa Lién hièp hdp tàc xà.

Hòi nghi thào luàn càc bièu quyét nhùng và'n de sau:

- PhUdng àn san xuà't, kinh ddanh, dich vu va kè hoach

hdat dòng cùa lién hiép hcip tàc xà.

- Diéu lé, tén, biéu tUdng, ed cà'u tò chùc cùa lién hièp

HTX;

- Làp danh sàeh càc hcip tàc xà thành vién, càc ddn vi

kinh tè triic thuóc cùa lién hiép hdp tàc xà.

- Bau bòi dóng qn tri, chù nhiém, ban kièm sồt cùa

Lién hiép hdp tàe xà.

- Thòng qua bién bàn bòi nghi thành làp hcip tàc xà. Ve'

nguyen tàc, lién hiép h(3p tàc xà xin cà'p già'y chùng nbàr

dàng ky kinh doanh tai UBND tinh, thành phó'. Dói vó:

viéc kinh doanh nhùng ngành nghé san phàm nguy hiém

dé'n an ninh, quò'c già, tràt tti va an tồn còng cóng (dùdc

qui dinh tai Diéu 13 eùa Nghi dinh 16 CP ngày 21/2/1997

thi phài dUde Thù tUóng Chinh phù cho phép.

Dói vói viéc hcip tàe xà hoàe Lién hiép hdp tàc xà thành

làp càc ddn vi kinh doanh triic tbuòc, càn thiic hién tbi

tue nhu sau:

- Hdp tàc xà, lién hiép hdp tàc xà eó nhu càu thành là}

càc ddn vi kinh doanh triic tbc (chi nbànb tram, trai...

124trc)ng dia bàn tinh tru sd chinh cùa hdp tàc xà, lién hiép

bop tac xà phài diidc UBND xà phUÒng (ndi dii dinh dàt

tru sd ddn vi triic tbuòc) chà'p thuàn.

Truòng hdp ddn vi triic thuòc dàt tru sd trén dia bàn

tàiib khàc tbi phài dUde UBND tinh, thành phò ndi du

cìinh dàt tru sd ddn vi triic thuòc chàp thuàn.

Ddn vi triie thuòc eùa hcip tàe xà, lién hiép hcip tàc xà

phài dàng ky tai UBND huyén, quàn sd tai.

Vièc md vàn phòng dai dién cùa hdp tàc xà, lién hiép

hdp tàc xà ci trong va ngồi ne dUde thiic hién theo ềe

qui dinh hién hành cùa Chinh phù dói vói càc doanh

nghiép.

VII. QUYÉN VA NGHÌA VU CÙA XÀ VIÈN

Quyén cùa ngUdi lao dóng ducjc trd thành thành vién

h(Jp tàc xà biéu hién cùa viéc cu thè hóa quyén ed bàn cùa

cóng dàn ve lao dòng va làp bòi (Diéu 55 va 64 cùa Hién

phàp 1992). Tuy vày, viéc già nhàp hc3p tàe xà khóng phài

là mot sii vò tó ehùe, tùy tién, ma phài tbòa man nhùng

diéu kién tèi thièu nhà't dinh.

Diéu kién de trò thành xà vién:

Diéu 22, Luàt hcip tàc xà qui dinh; còng dàn Viét Nam

tù 18 tuoi trò lén, eó nàng lue hành vi dàn sii day dù, eó

góp vó'n, góp sue, tàn thành, diéu lé hcip tàe xà, tii nguyen

xin giù nhàp hcip tàe xà eó thè trò thành xà vién.

De tao diéu kién cho ngUdi lao dòng thè phàt huy

nhùng tiém nàng ve tU lièu san xuà't, tién vóh, kinh

nghiém san xuà't, kinh doanh, dich vu cùa ho va tàng thu

nhàp cho ho, Luàt hc3p tàc xà qui dinh mot ngUói co thè già

125nhàp nhiéu hdp tàc xà khóng cùng ngành nghé (nèu dieu

lé cùa hdp tàc xà khóng qui dinh khàc).

Theo Luàt hdp tàe xà. càc bò già dinh cùng co thè ludc

kèt nap làm thành vièn cùa hdp tàc xà. Chinb phù qui

dinh nhùng diéu kién de bei già dinh trd thànb xà vièn bop

tàc xà qui dinh thù tue két nap va tù càch xà vién cùa bó

già dinh. Càc bó già dinh là xà vién eùa bop tàc xà ùng

phài tuàn thee nhùng qui dinh ve bò già dinh dùdc (lui

dinh tù Diéu 116 dèn Diéu 119 Bei luàt dàn sii.

Quyén eùa xà vién :

Diéu 23 eùa Luàt hcip tàc xà. chiidng xà vién tron^' cac

diéu lé màu cùa càc loai hình hdp tàc xà qui dinh etc xà

vién cùa hdp tàc xà eó càc quyén sau day:

1. Dude Uu tièn làm viéc cho bop tàc xà va diid' ir;;

cóng lao dòng theo qui dinh cùa diéu lé h(3p tàc xà.

2. DUdc hng lai ehia theo vó'n góp. cóng sue dòn,r gó{.

cùa xà vién va theo mùc dò su dung dich vu eùa hdp tàc xà.

3. DUcic bop tàc xà eung càp càc thòng tin kmh té - ky

thuàt càn thiét, dxicic hc3p tàc xà tò ehùe dào tao bòi d iòny

va nàng cao trinh dò nghiép vu.

4. DUdc hUdng thu càc phùc Idi xà hói chung cùa hdp

tàe xà. DUdc hcip tàc xà thiic hién càc cam két kirb tc:

tham già bàd hiém xà boi theo qui dinh cùa phàp lt.

5. DUde khen tbng khi co nhiéu dóng gòp vào viéc

xày diing va phàt trièn hdp tàc xà.

6. Dude du dai bòi xà vién bồc bau dai biéu di di da

hòi dai biéu xà vién, dUcic dii càc cc bop xà vién di bàn

bac va biéu qut ềe cóng-viéc cùa HTX.

126Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Thành lập hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×