Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. Quản lý nội bộ hợp tác xã

VIII. Quản lý nội bộ hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

bòi (lai biéu xà vièn co nbiém vu. quyén han nhii sau

(Diéu 26).

Dai bòi xà vièn thu'dng ky bop mòi nàm mot làn. Ban

q-uun tri eó tràch nbiém triéu tàp dai bòi xà vièn trong

vòng ha thàng. kè tù ngày kbòa so qu't tồn ci nàm.

Ngồi ra. Ban qn tri hồe Ban kièm sồt thè triéu tàp

dai hcii xà vién bàt thudng de quyét dinh nhùng và'n de

c à n t biét vUcjt qua thàm quyén cùa Ban quàn tri boàc cùa

B a n kièm soàt.

De bào dàm va thiic thi quyén quàn ly dàn chù cùa tàp

thè' càc xà vièn, Diéu 26 Luàt hdp tàc xà con qui dinh

r à n g : kbi tù 1/3 tòng so' xà vién trci lén cùng eó ddn yéu

eaii triéu tàp dai hòi xà vién gùi Ban qn tri hồe Ban

kiém sồt, thi trong vóng 15 ngày (sau khi nhàn ddn), Ban

quirin tri phài triéu tàp dai bòi xà vién. Né'u qua thdi han

n à y ma Ban quàn tri khóng triéu tàp dai bòi xà vién thi

B a n kièm sồt phài triéu tàp dai bòi xà vién bà't tbng de

giài (lut ềe vàn de ma càc xà vièn dà nèu trong ddn.

Vièc càc xà vièn nàm vùng thdi gian, dia diém bop dai

bòi va nói dung càc và'n de dua ra bàn bac trong dai bòi là

y è n ló ền thié't bào dàm che sii thành cóng eùa dai bòi xà

vién. Do dò, Diéu 29 Luàt hdp tàc xà qui dinh chàm nhà't

lO ngày tnióc khi khai mac dai bòi xà vién, ed quan triéu

t à p dai bòi phài thòng bào thdi gian, dia diém bop va

chiidng trình nghi sii éa dai hòi cho tùng xà vièn boàc dai

biéu xà vién.

De trành nèu và'n de mot càch tran lan va bàn bac

khòng tàp trung, dùt dièm, khóng hiéu qua, dai bòi xà

vie n chi thào luàn va quyé't dinh nhùng và'n de dà dUcie ghi

tre ng ehUdng trình nghi sU dà dUdc thóng bào cùa dai bòi.

129Dai bòi cùng ehi xem xét va bàn bac nbùng vàn de mói ]iliat

sinh kbi co it nhàt 1/3 tóng sci xà vién de nghi (Diéu 29).

De bào dàm cho nghi quyét cùa dai bòi xà vién :hè

hién y chi cùa da so xà vièn. Diéu 28 Luàt hdp tàc xà qui

dinh ve thù tue biéu quyèt trong dai boi xà vién cu thè \h:

dai bòi xà vièn phài it nhàt 2/3 tóng so xà vièn bồc dai

bièu xà vién tham dU tbi mói bop lè. Nèu khòng chi so

lUdng xà vièn qui dinh trén thi phài tam hoàn dai hcii, han

quàn tri hoàe Ban kièm soàt phai triéu tap lai dai bòi vào

mot thòi dièm khàc.

Nói chung, càc và'n de cùa hcip tàc xà diicic dai hcii xà

vién thóng qua vói da so phièu thu'dng. tue là qua mot

phàn bai tóng sò'xà vièn màt tai dai bòi bièu qut tàn

thành (Diéu 28). Dòi vói nbùng vàn de dàc biét quan trong

ành buóng lón tói sii ón dinh va phàt tnèn cùa hdp tàc xà

(nhu sua dói diéu lé b(3p tàc xà). tò chùc lai bồc giai thè

hdp tàc xà), quyèt dinh chi diicic thóng qua kbi co it nhàt

3/4 tcing sò'xà vién co màt tai dai bòi biéu qut tàn thành.

De bào dàm nguyen tàc bình dàng giùa càc xà vièn hcip

tàe xà, viéc bièu quyét tai dai boi xà vièn va ềe cc bop

xà vién khòng phu thc va so' vó'n góp hay chùc vu cùa

ngUdi xà vién trong hcip tàc xà. Mói xà vièn bồc dai biéu

xà vièn ehi mot phièu bièu qut.

De dai hòi xà vién thiic hién vai trò là ed quan quan ly

eó quyén cao nhàt trong h(3p tàe xà, Luàt hdp tàc xà (Diéu

27) qui dhih dai bòi xà vièn thào luàn va quyét dinh

nhùng và'n de sau;

1. Bào cào két qua san xuàt, kinh doanh, dicb vu trong

nàm cùa hdp tàc xà, bào cào boat dcing eùa Ban qii.in tri

va Ban kiém soàt.

130'2. U;io cào tài chinh - ké tồn. pbUOng àn phàn pbòi

thu nha]) va xù ly càc khoan ló.

.'). l'hùcing hùòng san x't. kinb doanh. dicb vu, ké

bciach hoat dóng va huy dòng vci'n cho nàm tói cua hdp

tàc xa.

4. Tang giàm vó'n diéu lé trich làp càc quy eùa hcip tàc xà.

5. Ijàu. bài mién chù nhiém HTX, bau bò sung hồe bài

mién c;ic thành vién khàc éa Ban qn tri va Ban kiém

sồi.

6. Thóng qua viéc két nap xà vièn nidi hoàe cho xà vièn

ra kboi hcip tàc xà. Quyét dinh khai trù xà vién.

7. Hdp nhà't, chia tàch giài thè hcjp tàe xà.

8. Sua dói diéu lé, nói qui éa hdp tàc xà

9. Xàc dinh mùe thù lao cho chù nhiém va càc thành

vièn khàc cùa Ban quàn tri, Ban kièm soàt va ềe ehùe

danh khàc cùa hcip tàe xà.

Ngồi ra, dai bòi xà vièn cùng eò thè bàn bac va quyé't

dinh nbùng và'n de khàc éa Ban qn tri, Ban kiém sồt

bồc co it nhà't mot phàn ba tóng sò'xà vién de nghi.

* Ban quàn tri:

C(> ciuan quàn ly thù hai trong bop tàc xà là Ban quàn

tri. Ban quàn tri là ed quan quàn ly tàp thè, diéu hành moi

cóng vicH' cùa hcip tàe xà giùa eàe ky bop dai boi xà vién.

Ban quan tri góm co chù nhiém va càc thành vièn khàc do

dai bòi xà vién triic tiép bau ra.

Diéu lé hdp tàe xà qui dinh so' hidng thành vièn Ban

quàn tri nhàm tinh giàn ed quan quàn ly hdp tàe xà,

nhùng hdp tàc xà eó so'lUcing xà vién duói 15 ngUdi co thè

131chi bau mot ehù nhiém hdp tàc xà thu'c bién nbùng nhicm

vu, quyén han cùa Ban qn tri. Nèu co qui mò lón, ]i(j)i

tàc xà thè bau bòi dóng qn tri de thiic hién qun bau

va nhiém vu cùa Ban quàn tri hdp tàc xà.

Diéu lé hdp tàe xà qui dinh nhiém ky c:ùa Ban qu;m tri

tù 2 dèn 5 nàm.

Ban quàn tri bop it nhà't mói thàng mot làn. Cucio b(.)p

do chù nhiém hdp tàc xà (boàc mot thànb vièn Ban quan

tri dUde chù nhiém ùy quyén) triéu tàp va chù tri. Ban

quàn tri chi eó thè bop va bàn bac, bièu quyèt càc vàn de

khi eó it nhàt hai phàn ba so' thành vièn han quàn tri dén

du bop (Diéu 30, Khoàn 3 Luàt hdp tàc xà).

Ban quàn tri boat dóng theo nguyen tàe tàp thè va

quyèt dinh theo da so'. Trong truòng hdp bièu quyét mot

và'n de nào dò ma so'phié'u tàn thành va khóng tàn thanh

ngang nhau, tbi quyé't dinh cùa ben nào phièu hiéu

qu't éa ngUdi ehù tri cc bop sé dUdc thóng qua.

Vi nàng lue, trình dò, dao due va uy tin cùa càc thànb

vién Ban quàn tri giù vai trò rat quan treng trong vifjc

quàn ly h(3p tàc xà nén Luàt hcip tàc xà dà de ra tiéu

chuàn cùa ngUÒi dUcic bau vào Ban quàn tri. Nhùng nt^uòi

dUdc bau vào Ban quàn tri phài là xà vién cùa hdp tàc xà,

phàm chat dao due tòt, trình dò, nàng lUc qn iy

hcip tàe xà (Diéu 31 Luàt hc3p tàe xà).

De trành khà nàng xày ra viéc tham ó. lam dung tii

san cùa hdp tàc xà bồ^; hình thành càc pbe ềnh trong e ic

Cd quan qn ly, kiém soàt cùa hdp tàe xà, Luàt hdp tàc ;';à

qui dinh: thành vién éa Ban qn tri khóng du'dc dòng

thdi là thành vién Ban kièm sồt, kè tồn trUdng, thù quy

cùa hdp tàc xà va cùng khòng phài là cha. me, vd cbcing.

132coiu boac anh chi em ruòt cua ho. Ngoài ra, diéu lé hdp tàe

xà c-ou co thè qui dhih càc tiéu chuàn khàc nùa.

De han quàn tri thUc bién dUcic chùc nàng dàc bièt

quan trong trong viéc quàn ly, diéu bànb hdp tàc xà. Diéu

32 Luàl hdp tàc xà ciiii dinh Ban quàn tri ed càc nhiém vu

va qun han nhU:

1. Chon va bó nhiém ké tồn trng, qut dinh ed cà'u

té' cbiic càc bò phàn nghiép vu chun mòn cùa HTX.

2. Tó chùc thiie hién nghi quyèt cùa Dai hcii xà vién.

3. Dù thào bào cào va ké hoach san xuàt, kinh doanh.

dich vu va huy dóng vó'n éa hdp tàc xà, bào cào ve hoat

dcing cua Ban qn tri de trình dai bòi xà vièn.

4. Chuàn bi chùdng trình nghi sii cùa dai bei xà vién

va triéu tàp dai boi xà vièn.

5. Dành già kèt qua san xuàt, kinh doanh, dich vu eùa

hcip tàe xà. dut bào cào qu't tồn tài ehinh de trình dai

bòi xà vièn.

6. Xét két nap xà vién mói va giài quyé't viéc xà vién ra

khòi hdp tàc xà va bào cào de dai bòi xà vién thòng qua.

Ngồi ra, diéu lé hcip tàc xà eó thè qui dinh càc nhiém

vu. quyén han khàc cùa Ban quàn tri. Ban quàn tri chiù

tràch nhiém ve càc quyét dinh cùa minh trUóc dai bòi xà

vièn va trc phàp lt.

* Chù nhiém bop tàc xà;

Chù nhiém hcip tàe xà eó hai chùc nàng; lành dao ban

quàn tri va lành dao toàn thè hdp tàc xà. Chù nhiém lành

dao hdp tàc xà trèn ed sd diéu lé, nói qui, càc nghi qut

cùa dai bòi xà vién va éa Ban qn tri. Dai bòi xà vién

133liia chcm va bau ra chù nbiém hdp tàe xà. Vi tri. chùc nani.:;

va vai trò cùa chù nhiém dòi bòi ngUÒi ducjc bau làm ( ni

nhiém hOp tàc xà phài là ngu'òi nàng luc tó chùc. trini i

dò ehinh tri va chuyèn mòn cao. co kinb nghiém triu;.;

quàn ly san xuà't. kinh doanb. eó dao due tói va cilicio là])

thè xà vièn tin nhiém.

Diéu 33 Luàt hcip tàe xà qui dinh chù nhiém hcip t;ic x,i

eó nhùng nhiém vu, quyén han nhU sau:

1. Dai dièn cho hOp tàc xà trc phàp lt

2. TĨ chùc thiic hién ké hoach va diéu hành meri b.iat

dòng san xuà't, kinh doanh, dich vu cùa hdp tàc xà.

3. Triéu tàp va ehù tri càc cuóc bop Bau quàn tri. t i

ehùe thiie hién nghi qut cùa dai bòi xà vién va càc cpiNct

dinh éa Ban quàn tri.

Ngoài ra, chù nhièm bop tàc xà con tò ehùe thiic ln

càc qun va nghìa vu cùa hdp tàc xà diicic qui dinh tai cac

Diéu 8 va 9 eùa Luàt hdp tàc xà.

Chù nhiém hdp tàc xà chiù tràch nhiém ve nbùng cong

viéc diidc giao trc dai bòi xà vièn va ban quàn tri. Khi

vàng màt, chù nhiém hdp tàc xà eó thè ùy quyén cho phó

chù nhiém hồe mot thành vién ban qn tri diéu hanh

cóng viéc eùa hcip tàc xà.

Diéu lé hcip tàc xà qui dinh ve viéc lUa chon phó chù

nhiém hdp tàc xà va càc quyén han, nhiém vu cùa chùc

danh này.

* Ban kiém soàt cùa hdp tàc xà :

Kiém tra, giàm sàt viéc tbUe hién diéu lé, ncii qui. nghi

quyét eùa hdp tàc xà là mot còng tàc quan trong v.i càn

134thict tidiig boat dóng c|uan ly cua HTX. Nò giùp tàp thè

Clic xà \ ién kip thdi nàm vùng thu'c trang san xt Iviiih

diiauh. dicb vu cùng nbu' dòi song vàn hóa xà bòi trong

HTX. d;inb già tinh chinh xàc. hiéu ciuà cùa càc quyèt dinh

CI J;111 ly. dieu b à n b cùa càc ed quan C}uàii ly HTX. phàt

hiéu nhùng tró ngai chu quan va khàch quan trong qua

trìnb to chùc va boat dòng cùa HTX.

De thuc bièn quyén kièm tra. giàm sàt éa minh dòi

vi'ii tat ca càc ciiià trình xay ra trong HTX. dai hcii xà vién

truc tiép bau ra Ban kièm soàt (Diéu 34 Khoàn 2, Luàt

bop tàc xà). Diéu lè hcip tàc xà qui dinh so' lUcing thành

Vién caia Ban kiém soàt. Ban kiém soàt bau mot trUdng

bau (lé diéu b à n b càc cóng viéc cùa Ban. Nèu eó it xà vièn,

bei]) tàc xà co thè chi bau mcit kiém sồt vién.

Vói nhùng chùc nàng va nbiém vu dàc biét éa Ban

kiém sồt nhùng ngUdi dUde bau vào ed quan này phài là

càc xà vién trình do chinh tri va chun mòn cao, kièn

tri dàu tranh khòng mét mòi chóng nhùng hành vi vi

pham phàp luàt, diéu lé ncii qui, che dò cùa hcip tàe xà.

Thànb vièn cùa Ban kièm sồt khóng dc dóng thdi là

t h à n b vién éa Ban qn tri, kè tồn trUdng, thù quy éa

hdp tàc xà, vi ehinh nhùng ền bó này va boat dóng cùa ho

là dòi tUòng kièm tra, giàm sàt cùa Ban kièm sồt.

De trành khà nàng xày ra tham ò, Idi dung tài san cùa

tàp thè bồc tao thành pbe ềnh trong viéc quàn Iy hcip tàc

xà, Luàt hcip tàe xà qui dinh; thành vién éa Ban kièm

sồt khòng thè là cha. me, vd. chóng, con bồc anh, ehi, em

rucit éa nhùng ền bò nói trèn. Nhiém ky éa Ban kièm

sồt theo nhiém ky eùa Ban quàn tri.

Diéu 35 Luàt hdp tàc xà qui dinh Ban kièm sồt

nbùng qun han, nhiém vu nini sau;

135l.Kièm tra viéc chàp hành diéu lé. nói qui cùa hd:) lac;

xà va Ughi quyèt cùa dai boi xà vién.

2. Giàm sàt boat dòng cùa bau quàn tri. chù nhièn boi)

tàc xà va xà vièn theo dùng pbàp luàt, diéu lé va nói cu i

hdp tàc xà.

3. Kiém tra ve tài cbinb, kè tồn. phàn phól thu rbàp.

xù ly càc khoàn Io, su dung càc quy cùa bc3p tàe x;i, sii

dung tài san, vò'n vay va càc khồn bó trd cùa nhà nUcc.

4. Tiép nhàn va giài quyèt càc ddn, tbU kbiéu nai, t(V

cào co lién quan dé'n cóng viéc cùa hcip tàc xà.

5. Du càc cuóc bop eùa Ban quàn tri.

6. Thóng bào két qua kiém tra cho ban qn tri bièt va

bào cào trc dai bòi xà vién, kièn nghi vói ban quà-n tri.

ehù nhiém hdp tàe xà khàc phue nhùng yèn kém trong san

xuàt, kinh doanh, dich vu cùa hdp tàc xà, giài quyé't n i ù n g

vu viéc vi pham diéu lé, nói qui éa hdp tàc xà.

7. u càu nhùng ngi lién quan trong hdp tac xà

cung eàp tài liéu, so sàeh, chùng tù va nhùng thòng tin càn

thièt de phue vu còng tàe kièm tra (nhUng khòng dUic sii

dung càc tài liéu, thóng tin dò vào nhùng muc dich kbic).

8. Chuàn hi chUdng trình nghi sii va triéu tàp dii hcii

xà vièn bà't thUdng khi mot trong càc trng hcip sau lày:

a. Khi eó hành vi vi pham phàp luàt, diéu lé. nei (lui

h(jp tàe xà va nghi quyé't dai boi xà vién ma ban kiém soàt

dà yéu càu nhUng ban qn tri khóng thiic hién bồc thiic

hién khóng kèt qua ềe bién phàp ngàn chàn.

b. Ban qn tri khóng triéu tàp dai boi xà viéii bàt

thUdng theo yéu càu cùa it nhà't mot phàn ba tórg sci'

xà vién.

136'.). Viin va tài san cua hdp tac xà

a, Tai san cua bop tàc xà

Luat bop tàc xà qui dinh: tài san cua hcip tàc xà là tài

!-.-a n thuóc sd hùu cua bop tàc xà du'dc bình thành tù vóh

boat dóng cùa bop tac xà, Tài san. vón boat dóng cùa hdp

tàu xà du'dc quàn ly va su dung theo qui dinh cùa Luàt hdp

t à c xà. diéu lé cùa hdp tàc xà va càc qui dinh khàc cùa

p h à p luàt,

Trong moi tnidng hdp. bop tàc xà khóng dUcic chia cho

>:à vièn nbùng khồn nhU: vó'n do nhà ne trcj cà'p. còng

t r ì n h còng ccing. két càu ha tàng pbuc vu cho ềe nhu càu

c:h uiig cùa cóng dóng dàn cu.

h. Vcin gòp cùa xà vièn

Ve và'n de góp vó'n cùa xà vièn, càn chù y mot so' qui

clinh sau:

- Khi già nhàp bop tàc xà, xà vién phài góp it nhàt mot

kbo;in vón tói thièu theo qui dinh cùa diéu lé hcip tàe xà.

Xà vién eó thè góp nhiéu hdn mùc tói thièu, nhUng d moi

th(Ji dièm khòng ducic vu'dt qua 30% éa tóng so' vò'n diéu

lé (cùa h(jp tàe xà (Diéu 24, Luàt hdp tàe xà).

- Xà vièn oó thè góp vó'n mot làn ngay tù dàu bồc góp

nhiéu làn. Diéu lé hcip tàc xà qui dinh ve mùc, hinh thùc

va tildi han góp vó'n.

- Dai bòi xà vién qut dinh viéc diéu ehinh vò'n góp

cùa xà vién.

Xà vién dricie hdp tàc xà tra lai vò'n góp khi chà'm dùt

tù càch xà vièn trong eàe trùdng hdp:

- Mà't nàng lue hành vi dàn sii

137- Dùdc chà'p nhàn cho ra kbòi hdp tàc xà

- Bi khai trù ra khòi hdp tàc xà

- Càc trUdng hdp khàc do diéu lé qui dinh

Viéc tra lai vò'n góp cùa xà vièn càn cu vào thiic tranj

tài chinh éa hdp tàc xà tai thòi diém tra lai vó'n, san kh

h(3p tàe xà dà qu't tồn nàm kinh doanh va dà giài quyé

xong càc quyén Idi, nghìa vu kinh tè cùa xà vién dói vó

hcip tàc xà.

Diéu lé hcip tàc xà qui dinh hình thùc, thdi han tra la

vó'n góp che xà vién.

e. Càc nguón vó'n cho hdp tàe xà

De co dù vó'n cho san xuàt, kinh doanh, dich vu. bdi

tàe xà co thè huy dóng vò'n tù nhiéu ngUdi khàc nhau, th

du nhU;

- Vay vò'n cùa ngàn hàng

- Huy dóng vó'n góp cùa xà vién theo quyèt dinh cu,

dai bòi xà vién.

- Vay vci'n cùa xà vién, cùa càc tó chùc theo nhùng diéi

kién do hai ben tbòa thn (nhUng khóng trai vói càc qii

dinh éa phàp luàt).

- Nhàn va su dung vó'n, trci cà'p cùa nhà nUóc theo thck

t h u à n cùa càc ben va khóng trai vói càc qui dinh cui

phàp luàt.

d. Càc loai quy cùa hdp tàc xà

Viéc làp va su dung càc loai quy cùa hdp tàe xà là si

tàp trung va su dung mot càch eó mue dich nhùng phu'dr<

tién vàt ehà't nhà't dinh (hièn vàt va tién) nhàm duy tri M

138ino ròng boat dòng san xuàt, kinh doanh, dich vu va cùng

co. cai thién n h ù n g diéu kién scihg va làm vièc cùa eàe

xà vién,

l>uat bop tàe xà qui dinh lai cùa hdp tàc xà dUcie su

dung de làp quy phàt trién san xuàt va quy dii phòng.

Diéu lé hdp tàe xà va dai bòi xà vièn qui dinh trich làp càc

quy khàc phù hdp vói khà nàng va diéu kién cùa tùng hdp

tàc xà,

Diéu lé h(ip tàc xà qui dinh ve muc dicb, phUdng thùc

quàn ly va su dung càc quy cùa hdp tàc xà.

Phàn phól lai va xù ly ló trong H(3p tàc xà:

Diéu 42, Luàt hdp tàe xà qui dinh ràng; sau khi dà làm

xong nghìa vu nóp t h u è cho nhà nc tùy theo ềe loai

hinh san x't, kinh doanh, dicb vu, càc khoàn lai cùa hdp

tàc xà dUde phàn phól cho càc khồn nhu sau:

1. Tra bù ềe khồn lo cùa nàm tre (nèu co).

2. Trich làp càc loai quy cùa hdp tàe xà.

3. Chia lai thee phàn vó'n gòp cùa tùng xà vién.

4. Chia lai cho xà vién càn é vào cóng sue dóng góp

cùa tùng xà vién vào sii phàt trièn kinh t è chung cùa hcip

tàc xà.

5. Chia lai cho xà vién theo mùe dò su dung dich vu

éa hdp tàc xà.

Dai hói xà vién qut dinh ty lé phàn phòl lai hàng

nàm càn é vào kèt qua, san xuàt kinh doanh. dicb vu cùa

hdp tàe xà.

Càc khdàn Io cùa hdp tàc xà dUcie ehia làm hai loai; lo

do nguyen nhàn khàch quan va ló do nguyen nhàn chù

139Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. Quản lý nội bộ hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×