Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IX. Tổ chức lại hợp tác xã

IX. Tổ chức lại hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

h'Oàc chia tàch bd]i tàc xà. T h u c hién nbiém vu cùa b a n t r ù

bii caia càc bop tàc xà nidi.

2. Xày diing pbii()ng àn xU ly tài san. vòn. c|uy. tó chùc.

n b ; i n su' kbi hcip nhàt boàc chia tàch hcip tàc xà clé diia ra

eiae^ chii bòi xà vién ciuyét d i n h .

Xày dUng phu'dng biióng san xuàt. kinh d o a n h . dich vu

cu;.> bop tàe xà indi, du t h à o diéu le cùa hcip tàc xà mói de

t r ì n b dai hcii xà vién quyét d i n h .

3. T r i é u t à p dai bòi xà vién de q u y è t d i n h p h U d n g

à n \ i i ly t a l s a n . vó'n. q u y tò c h ù c . n h à n sii k h i hdp nhà't

b o a c c h i a t à c h hdp t a c xà, t i è n b à n b càc cóng viéc k h à c ,

nbii:

- T h a o l u à n phu'cing bUòng s a n xuà't. k m h d o a n h , dicb

vu va kè h o a c h b o a t dòng cùa hcip tàc xà mòi, dii t h à o diéu

le), tèn. bièu tUdng (nèu cci) cùa hcip tàc xà mói diidc t h à n h

hip va hip ra d a n h sàeh xà vièn cùa he3p tàc xà này.

- Dai hói xà vién éa bop tàe xà mói diicic t h à n h hip

c à n b à n bac. t h à o luàn va bièu quyét theo da so'càc và'n de

s;iu day:

-I- T h ò n g q u a d a n h s à e h xà vién chinh t h ù c cùa hcip tàe

xà mói

-I- T h ó n g q u a diéu lé cùa hdp tàc xà mói

-t B a u eù ehù n h i é m va càc t h à n h vién k h à c cùa b a n

q u a n tri. h a n kièm sồt cùa bop tàc xà mói

4. T h ó n g bào b a n g v à n b à n cho càc chù nò. càc tò chùc

va cà n h à n eó q u a n bé k i n b tè vói hdp tàe xà ve quyèt d i n h

h d p n h à t hoàe chia t à c h va giài ciuyèt càc vàn de k i n b té ed

b e n (luan d è n ho.

1415. Gùi bó so xin hcip nhàt hoàe ehia tàch hdp tàe xà din

UBND dà cà'p già'y chùng nhàn dàng ky kinb doanh ho sci

này bao góm;

- Ddn xin hcip nhà't bồc ehia tàch hdp tàc xà.

- Nghi quyé't dai bòi xà vién ve hdp nhàt boàc ehia tach

h(3p tàe xà.

- PhUdng àn giài quyé't eàe vàn de lién quan dén v éc^

hdp nhà't boàc chia tàch hcip tàe xà dà thào luàn vói cào

chù nd, tó chùc, cà nhàn eó quan he kinh tè'vói be^p tàc' xà.

- Diéu lé cùa hdp tàe xà heip nhàt hềe diéu lé éa bop

tàc xà mói ducic ehia tàch.

De bào dàm cho cóng viéc tó chùc lai hdp tàc xà dado

tièn hành mot càch khan trùdng, nhanh gon, khóng ành

hng xà'u dèli qua trình san x't, kinb doanh,dich vu cùa

càc hdp tàe xà, Luàt hdp tàe xà qui dinh: trong thòi han 3()

ngày, kè tù ngày nhàn dUde bó sd xin hdp nhà't bồc chia

tàch hdp tàc xà, ùy ban nhàn dàn dà cà'p già'y chùng nhàn

dàng ky kinh doanh phài ra thóng bào ve viéc chà'p thn

bồc khóng chà'p thn viéc hóp nhà't bồc chia tàch hdp

tàc xà.

Né'u khòng dóng y vói qut dinh khóng chà'p thuàn

viéc heip nhà't hdàc chia tàch he3p tàc xà, hdp tàc xà co

quyén khiéu nai lén UBND cà'p trén hồe khcii kién tai

Tòa àn hành chinh de giài qu't via viéc này theo qui dinh

cùa phàp luàt.

UBND ndi dà cà'p già'y chùng nhàn dàng ky kinh

deanh cho heJp tàe xà htip nhàt hồe ehia tàch, phài tbu

hói giày chùng nhàn dàng ky kinh doanh eùa càc hdp tàc

xà dà tham già hdp nhà't boàc ehia tàch. Cd quan nhà nUc;c

142eh tham ciu>'én phai thu hói con dau cua càc hdp tàc xà dà

dhicic li()p nhàt hồe chia tàc'h.

\'iòc dàng ky kmh doanb cua hcip tàc xà mói hdp nhà't

hiồc (ina tàch diàic tbùc bién tlieo nhùng qui dinh ve

th.àuh lap va dàng ky kinb doanh t;ii ChUdng II cùa Luàt

h d p tàe: xà.

Nhùng hdp tàc xà bop nhàt bồc chia tàch dàt càc

c h i nbànb hồe vàn phòng dai dién d ềe dia phUdng phài

t h ó n g bào cho ùy ban nhàn dàn (ndi dà che phép he3p tàc

xà clàt c;hi n b à n b bồc vàn phòng dai dién) biét ve qu't

chinh bop nhà't boàc chia tàch hdp tàc xà, ve viéc tiép tue

h0)àc ibà'm dùt boat dòng cùa chi nbànb, vàn phóng dai

ciiién tai càc dia phiidng.

X. GIAI THE HOP TÀC XÀ

D(il vói viéc giài thè hdp tàc xà, Luàt h(3p tàc xà co

nhiùng qui dinh phàp ly ve bai loai giài thè, là giài thè tu

nguyen va giài thè bàt buòc.

1. Giài thè t\i n g u y e n

Nèu ttai hòi xà vièn ra nghi quyèt ve viéc tu nguyen

gi.'ài thè hcjp tàc xà, thi hdp tàc xà phài gùi ddn xin giài thè

v a Ughi quyèt cùa dai bòi xà vièn dèn UBND nói dà càp

giiày chùng nhàn dàng ky kinh doanh cho hdp tàc xà, dóng

thdi, bcJp tàc xà con ền dàng bào dia phng (ndi hdp tàc

xài boat dòng) trong ba so' lién tièp ve vièc xin giài thè va

thidi ban t h a n h toàn nd, thanh ly càc: hdp dong.

Trong thdi han 30 ngày ké tù ngày hét thdi han thanh

to.àii iid va thanh ly càc be3p dóng. UBND nhàn ddn xin giài

thiè cùa hdp tàc xà phài ra thóng bào ve vièc chàp thn

bồc khòng chàp thn viéc xin giài thè éa hdp tàc xà.

143Theo Luàt hdp tàc xà. trong tbòi ban 30 ngày ko tu'

ngày nhàn diicJc thòng bào hdp tàc xà phai thanh toan cac

khoàn chi phi cho viéc giài thè. tra lai vòn gó)) va chi t:'a

càc khồn khàc cho xà vièn theo qui dinh cua diéu lé.

2. Giài thè bàt bc

UBND noi dà ềp giày chùng nhàn dàng ky l;irh

doanh cho hdp tàc xà, eò quyén ra quyét dinh buòc bdf t.ic

xà phài giài thè trong nhùng tnidng hdp sau:

1. Sau thdi han 12 thàng, kè tù ngày ducic cà'p .^!;iy

chùng nhàn dàng ky kinh doanh. ma bop tàc xà kl òng

tièn hành boat dóng.

2. Hcip tàc xà ngùng boat dóng trong 12 thàng lién.

3. Trong thòi han 6 thàng lién ma hdp tàc xà khòng co

dù so lUejng xà vièn tèi thièu theo qui dinh tai diéu lè nan

cùa tùng loai hình hcjp tàc xà.

4. Trong thdi han 18 thàng lién ma hdp tàc xà khòrg ló

chùc dUejc dai bòi xà vién thng ky (ma khóng co 1/ do

chinh dàng).

Ngồi ra. phàp lt con thè qui dhih càc tnidng bi)]i

khàc nùa.

Thù tue thiic hién viéc giài thè bàt buóc: diicic tièn hinh

nbu sau:

- UBND ndi dà eàp già'y chùng nhàn dàng ky nidi

doanh che bejp tàe xà, ra quyèt dinh giai thè bàt buc)C hip

hcii dòng giài thè va chi dinh chu tich bòi dóng de tò diùc

viéc giài thè bop tàc xà.

- Hói dóng giài tbè hdp tàc xà phài dàng bào dia pludng

(ndi hdp tàc xà boat dcing) trong ba so lién tiép ve qiyèt

144Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IX. Tổ chức lại hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×