Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XI. Liên hiệp hợp tác xã

XI. Liên hiệp hợp tác xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Diéu lé eùa Lién hiép hdp tàc xà phai ed nhùng qui

dinh phù hdp vói qui dhih cùa Luàt hdp tàc xà, cùa diéu lé

màu dói vói bop tàe xà cùng ngành nghé kinh doanh.

Ve thù tue thành làp va dàng ki kinb doanb dói vói

Lién hiép hcip tàe xà, Nghi dinh so 16/CP (Diéu 23) qui

dinh nhu sau:

1. Càc sàng làp vièn thành làp lién hiép hcip tàc xà bào

cào bang vàn bàn vói UBND quàn. huyén ndi chù dinh dàt

tru sd cùa Lién hiép Hdp tàc xà ve y dinh thành làp, muc

tiéu, phUdng hUóng va ké hoach boat dcing cùa Lién hiép

he3p tàe xà.

2. Khi dxitJc UBND quàn. huyén chà'p thuàn càc .sàng

làp vièn tien hành tuyén truyén, vàn dòng nhùng hdp t àc

xà tu nguyen tham già Lién hiép h(3p tàc xà, xày dung

phUdng àn san xuà't, kinh doanh, dicb vu, soan thào diéu

lè boat dòng cùa Lién hièp hdp tàc xà va tièn hành càc

còng viéc càn thié't khàc de tó chùc bòi nghi thànb làp Lién

hiép h(3p tàc xà.

3. Hòi nghi thành làp Lién hiép hdp tàc xà do càc sàn^.^

làp vièn tó chùc, thành phàn tham già bao góm càc bcjp tàc

xà t h à n h vién va dai dién eùa UBND quàn, huyén nói dà"

tru sd cùa Lién hiép hdp tàc xà.

Hói nghi thào luàn càc bièu quyé't nhùng và'n de sau:

- PhUdng àn san xuà't, kinh doanh. dich vu va kè'boach

hoat dòng éa Lién hiép hdp tàe xà.

- Diéu lé, tén, biéu tUeing, ed càu tò ehùe éa Lién hiép

HTX;

- Làp danh sàeh càc hdp tàc xà thành vién, càc dcin vi

kinh té triic tbc éa Lién hiép hdp tàc xà.

146- Bau Heii dóng quàn tri. chu nbiém, ban kiém sồt cùa

Li(;in hiép bop tàc xà.

- Thòng qua bién bàn bòi nghi t h à n b làp bdp-tàc xà. Ve

nguyen tàc, Lién hiép bop tàc xà xin càp giày chùng nhàn

clàng ky kinb doanb tai UBND tinh, t h à n h phó'. Dói vói

vifck kmb doanh nhùng ngành nghé san phàm nguy hiém

clèn an ninh quò'c già. tràt tu va an tồn cóng cóng (dUde

ciui dinh tai Diéu 13 eùa Nghi dinh 16 CP ngày 21/2/1997)

t h i ])liài dUde Thù tu'ong Chinh phù cho phép.

Dcil vói viéc hdp tàc xà hoàe Lién hiép htip tàc xà t h à n h

làp càc ddn vi kinh doanh triic tbc, ền thiic hién thù

tue nhu sau;

- Hdp tàc xà, Lién hiép hdp tàc xà eó nhu càu thành làp

cà'c ddn vi kinh doanh triie thuóc (chi n h à n h tram, trai...)

trong dia bàn tinh eó tru sd ehinh eùa hcjp tàe xà, Lién

hiép hdp tàc xà phài dUde UBND xà phUdng (ndi du dinh

d à t tru sd ddn vi triie thuóc) chà'p thuàn.

TrUdng hejp ddn vi triic thuòc dàt t r u sd trén dia bàn

tinh khàc thi phài dUde UBND tinh, thành phó' ndi du dinh

dàit tru so ddn vi triie thuóc chà'p t h u à n . Ddn vi triie thuòc

ella bop tàe xà, Lién hiép hóp tàc xà phài dàng ky tai UBND

huyén, quàn sci tai. Viéc md vàn phòng dai dién cùa hdp

tàc xà, Lién hiép hcip tàe xà d trong va ngồi ne dUde

chUe: hién theo càc qui dinh hién hành eùa Chinh phù.147CHUONGVPHAP LUAT VE CONG TYI. KHAI QUAT CHUNG VE CONG TY

1. Khài niém c ò n g ty

Thiic hién chù tru'dng xày diing nén kinb té hàng bcia

nhiéu thànb phàn theo ed che thi trUdng co sii qn ly cua

nhà nUcie do dai bòi Dàng tồn quó'e làn thù VI khdi xUóng

va dà dUcie thiic tè chùng minh là dùng dàn. ngày 21 thàng

12 nàm 1990, Quci'c bòi niióc Gòng bòa xà bòi chù nghìa

Viét Nam dà thóng qua Lt còng ty. Tù 1/1/2000, Lt

này diicic thay t h è bòi Lt doanh nghiép dUde Qc bòi

thóng qua ngày 12/06/1999.

Lt doanh nghiép tuy dinh nghìa kbài niém cloanh

nghiép. song khóng diia ra dinh nghìa riéng ve còng ty.

Trong nén kinb tè' ké hoach hóa tàp trung tnióc day. kh ài

niém cóng ty thUdng diicic su dung che càc ddn vi kinh té

chuyèn boat dóng tbUOng ngbiép. dich vu de phàn biét vói

càc ddn vi kinh té chuyèn boat dòng san xuà't (tbuòng du'de

goi là xi nghiép nhà mày). Khài niém cóng ty d day khóng

dùdc hièu theo bàn chat pbàp ly ma diicic bièu theo bình

thùc kinh doanh. Trong nén kinb t è ké hoach bòa t,-ip

trung khòng co Luàt còng ty.

148Ki.ah té ibi trùeing hinh thànb va pb:U trièn trén ce* sei

liào Ve (luyén tu do kinh doanb. tu do giao két hcip dòng. tu'

(io (tinh doat. Vi và>' kinh tè tbi tru'òng tao ra càc diéu kién

(lè nguO'i kinh doanh hdp tàe làm àn vói nhau va càc còng

t>' d;i xt hién. Còng ty co 3 ciac dièm cei hàn.

- Su ben két cùa nhiéu chù thè (cà nhàn bồc tò chùc).

- Sii lién kèt du'dc thuc bién thòng qua mot su' kién

pbap ly (Diéu lei. hdp dòng bồc ciui che).

Xhàiii thiic bién mot muc dich chung .

.X'cu theo 3 dàc dièm trén day tbi sé co rat nhiéu loai

cóng ty VĨI càc muc dich khàc nhau va vi vày nèu phàn

loai cong ty theo muc dich tbi eó nhiéu loai cóng ty trong

dò co còng ty kinh doanh. Gòng ty kinb doanh là nhùng

cjóng ly diioe t h à n h hip theo luàt dàn sU. eó muc dich là

kiém Idi nhuàn thóng qua boat dòng kinh doanh.

Co nbùng sii lién kèt giùa ềe cà nhàn nhUng khóng

phài là cóng ty nhU già dinh, cóng dóng thùa kè. ềe hiép

bòi, do dò càn eó sii pbàn biét cóng ty vói càc loai hình tó

cbùe" khàc. Nhùng giài trình di day chi di sàu vào tìm

hièu càc cóng ty boat dòng kinh doanh.

Khó eó thè diia ra mot khài niém chung ve tàt cà càc

loai còng ty boat dóng kinh doanh vi sii da dang cùa ềe

loai bình lién két. Màt khàc khài niém chung khóng giài

quyét diidc càc và'n de thiic té. Thiic té phàp Iy dòi hòi càc

khài niém rò ràng va chàc chàn. Ngày nay ngi ta dà

thùa nhàn cà ềe loai bình cóng ty khòng sii lién két, vi

du cóng ty tràch nhiém hùu han mot chù. Ve nhiéu

phu'dng dién chùng dUcic xeni nbii cóng ty va vi vày phài

chiù sii diéu chinh cùa luàt cóng ty. Mac dù vày, sU lién

149Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XI. Liên hiệp hợp tác xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×