Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Lịch sử pháp luật công ty

II. Lịch sử pháp luật công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

khóng co tài san riéng. (.àc thè nhàn tùng ngi phài ehai

tràch nhiém ve càc khoàn nd va ho cùng là diidng su' ti'():ig

tò'tung. Su thay dói thành vièn cua Societas co tbè là ly i'*

de giài thè societas.

Vào khoàng thè ky 13 d càc thànb phò' dà xuàt hièn eie

cóng ty thUdng mai dòi nhàn dàu tièn. Càc Commenda hi

tién bòi cùa ềe còng ty hcip vón ddn giàn va còng ty nfic

danh ngày nay. càc Commendator chuyén tièn bồc hà:ig

hóa che tractator (ngu'òi kinh doanh) de tién hành beat

dòng kinh doanh vói sii cùng hach tồn. Càc Coinpagr.in

bồc Società fratrum ành bueing dé'n sii ra dòi éa cóng

ty hejp danh ngày nay. Khdi thùy éa nò là kinh té già

dinh, cen cài cùa thUdng già dà cùng nhau boat dòng kinh

doanh, bình dàng vói nhau tao thành mot còng ty hdp danh.

Càc cóng ty dòi vó'n ra dòi mn hOn vào khồng dir

t h è ky 17, mue dicb cùa nò là hòc lót càc niiòe tbueie dia

Càc cóng ty thc dia du'dc thành làp va boat dóng phi

thuóc vào chù quyén quó'e già va chiù sii kiém tra éa nh;'

nc, nhà nc ra qu't dinh thành làp hồe ra qui

dinh cóng nhàn. Khồng 100 nàm sau tbi ngUdi ta tbà\

xuàt hién càc hình thùc này trong thUdng mai hàng bài v;

trdng ngành ngàn hàng dóng thòi tao ed sd cho sii ra dò

cùa thi trng chùng khồn. Lt cóng ty hién dai ra dei

cùng thdi ky tu do hóa tU bàn. Càc còng ty boat dóng thee

luàt tu phàp va chiù rat it sii giàm sàt eùa nhà nUóc.

Nàm 1807 Code de Comerce eùa Phàp ducjc ban hànl

de thè che'ềe quan dièm tu do hóa trong kinh doanh, sai

dò nhiéu nc ò chàu Au cùng ban hành luàt thUdng mai

Mac dù vày viéc thành làp cóng ty vàn càn già'y phép é;

nhà nc.

158Don nàm 1870 tbi b a u b é t càc nu'o'c déu bài bó t h ù tue

c à p gia\' phep t h à n h lap. nói c h u n g cóng d à n hồn tồn co

f:iu\'ón Ili do t h à n h làp cóng ty va tu do b o a t dóng. N h à

niiòc chi dita ra cac eiui djnb bàt bc. càc cóng ty co nghìa

vn d à n g ky tai tòa an tru'óc khi b o a t dòng. tòa àn d à n g ky

T^beo cac qui dinh cua p h à p luàt. càn cu vào Idi k h a i cùa

ngu'òi t h à n h hip còng ty va ền é vào k è t q u a t h à m dinh

c ù a càc c h u y è n già kièm t o à n chic làp. Do su t ù do bòa boat

d ó n g k i n b d o a n b nén dà xày ra n h i é u vu l ù a dào lón t r o n g

c ó n g c h ù n g . dàc biét là t r o n g cbièn t r a n h . Vi vày ngùòi ta

cJà h o à n thién t h é m càc qui p h a m b à t buóe de h a n che lùa

ciào t r o n g k m b d o a n b .

Tai Viét N a m . lt cóng ty ra dòi m u ò n . Càc b o a t dcing

t-bueing mai dà eó t ù làu song ed b à n dUde diéu c h i n h b a n g

t h ò n g lé tbUdng mai. Do là mot nu'óc'the dia nèn p h à p

l u à t t h u d n g mai P h à p dà t ù n g p h à n dUdc àp d u n g vào

t ù n g v ù n g l à n h thó k h à c n h a u cùa Viét N a n i . L u à t cóng ty

c;ó t h è dUcjc qui dinh làn d à u tai Viét N a n i t r o n g "Dàn l u à t

t h i h à n h tai càc tòa Nani - à n Bàc Ky" n a n i 1931, ehUdng

t h ù IX nói ve k h è Ucic làp bòi, Tiét t h ù V nói ve bòi buon.

D a o l u à t này chia càc cóng ty (bòi buon) t h à n h h a i loai, bòi

n g u ò i va hcii vò'n. T r o n g bòi ngUdi lai ehia t h à n h bcjp d a n h

(ccing ty hdp d a n h ) . bòi hejp tU thUdng (còng ty heJp vò'n ddn

giàn) va hcii dóng Idi (cóng ty nàc d a n h ) . T r e n g hói vóh

c h i a t h à n h hai Idai là bòi vò d a n h (còng ty p h à n ) va bòi

hcjp co (cóng ty h(jp vó'n ddn giàn p h à n ) t r o n g l u à t n à y

k h ó n g eó cóng ty t r à c h n h i è m h ù u b a u .

T ù s a u n à m 1954. d à t nuóc hi chia l à m h a i mién. do dò

bai bé thó'ng p h à p l u à t k h à c n h a u . Bàc Viét N a m b à t

d à u xày du'ng mot nén k i n h t é ' t à p t r u n g - k e hoach hóa vói

h a i t h à n b p h à n kinh tè chù yéu là quóc d o a n h va t à p t h è

159do dò cóng ty khòng phàt trièn khóng lt cóng ty. Ljàt

kinh té tàp trung vào khu viic kinh t è quóc doanb va càc

hdp tàe xà.

Dai bòi Dàng còng san Viét Nam nàm 1986 de ra

dng lòl dói mói, xày diing nén kinh tè' hàng hóa nlièu

thành phàn theo ed che thi trUdng co sii diéu tiét cùa ihà

nUóc dà tao diéu kién che càc cóng ty ra dòi. TbUc tè

nhùng nàm tù 1986 dèn 1990 dà chùng minh sU dùng làn

trong viéc dói mói eó che quàn ly kinh té này. Viéc ia n

hành Luàt doanh nghiép (1999) là mot huóc phàt trién mdi

ve phàp luàt còng ty trong giai doan dói mói.

TrUóc hè't, Luàt doanh nghiép là mot dàm bào phào iy

cho sU phàt trièn nén kinh tè thi trUdng dinh hng xà hcii

chù nghìa. Lt này khun khich va bào dàm cho nbùng

ngUdi vò'n dàu tU vào kinh doanh, góp phàn xày diirig

kinh tè, dà't niióc, giài quyèt viéc làm elio ngUdi lao ding,

Trong nhùng nàm duy tri nén kinh t è tàp trung kè bcach

hóa, chùng ta dà khòng dòng vién, khuyén khich due.ie ni oi

tiém lue éa xà bòi nói chung, Moi ngn vò'n nbàr ròi

trong dàn cu khòng dUde dUa vào kinh doanh, phàt trifin

kinh té' ma dueie nhàn dàn dii trù dUòi càc dang hién vait.

Dò là mot trong nhùng Iy do ehinh dàn tói sii tri tré t:"oing

nén kinh tè', nan khan hièm hàng hóa, thièu cóng àn vi.éc

làm, khóng kich thich sii phàt trién cùa xà boi.

Thù hai, Luàt doanh nghiép là ed sd phàp ly c:hi su

heip tàc kinh deanh trén nhiéu phiidng dién de tao ra s ùc

manh to lón hdn. Luàt này tad ra ed sd phàp Iy trong vi éc

tao ra ềe khà nàng tàp trung càc ngn vò'n de dàu tu vào

kinh doanh lón. Diéu này cùng dUde tinh dén trong ii.én

kinh té' tàp trung ké' hoach hóa nhùng càc ngn vó'n ^ón ó

dò khóng phàt huy ducjc hè't hiéu qua vi nò ln gài vói

160nacit c(i che liành cbinb. Sii hdp tàc trong cóng ty là sU hdp

tàc: vi quyén Idi eùa càc ben tham già ma ehù yèu là càc

n h à kmb doanh theo nhu càu cùa thi tnidng nèn nò tao ra

sii nàng dòng, phù hdp vói thiic té khàch quan. Su hdp tàc

d 'day cùng con diidc thè hién trong hdp tàc ve nghé

nghié]). hdp tàc ve quyén Icji, hdp tàc kinh té'.

Thù ba, Luàt doanh nghiép là ed sd phàp ly che viéc

d à u tu' vòn triic tiép cùa nhùng ngUdi khóng hièu biét ve

kirib doanb co thè mua eó phàn boàc triic tièp tham già

t h à n h hip cóng ty tràch nhiém hùu han de kiém dUde Idi

n h u à n lòn hdn là dem gùi tién cùa minh vào ngàn hàng

hUidrig lai suàt tiét kiém.

Thù tu, Lt doanh nghiép góp phàn quan trong vào

viòc hồn thién ed che' quàn ly kinh tè'va hoàn thién luàt

k i n h té. Luàt này là ed sd phàp ly cho sii ra ddi va boat

dóng cùa mot loai hình doanh nghiép tó chùc, màc dù

và.v nò khóng han che càc loai hình doanh nghiép va càc cà

n h é n kinb doanh khàc. Luàt doanh nghiép tao ra mot khà

n à n g cho ngUÒi kinh doanh nàng dòng trong boat dòng cùa

ho. Ho co thè da dang hóa hình tbùc dàu tu va dàu tu vào

nhiiéu doanh ngbiép khàc nhau.

i n . CỊNCÌ TY c o PHÀN

1. Khài n i é m c ò n g ty co phan

Tù dinh nghìa cóng ty tai Diéu 51 Luàt doanh nghiép

có t h è hiéu cóng ty eó phàn eó càc dàc dièm ed bàn sau day:

Cóng ty eó phàn là mot doanh nghiép eó it nhà't là 3

t h à n h vién. Vó'n diéu lé cùa cóng ty dUde ehia thành càc

p h a n hàng nhau goi là có phàn. Day là dàc dièm quan

tromg va mang tinh chat dàc trUng cho còng ty có phàn.

161Mòi có dóng có thè góp mcit hồe nhiéu có pbàn. [^u;r.

khòng han che mot thành vién chji dUde mua bao rhiéu

phàn tram vòn diéu le nhiing càc thành vièn thè tboa

thn trong diéu lé giói han tòi da so' có phièu nià ni&

thành vièn có thè mua de cbcing lai vièc mot thànb vièr,

nào dò có thè nàm dUcic quyen kiém sồt còng ty. Nhu và,^

còng ty phàn là mot sii lién két éa nhièu thànb vici

vói muc dich chung là làp ra mot tó chùc kinh doanh có ti

càch phàp nhàn. tài san dóc làp, ềe qun ve tèi sai

va càc qun khàc, cóng ty có thè là nguyen dcin va li ehii

trong càc vu kién.

Cóng ty có phàn chiù tràch nhiém ve càc khồn nà em

còng ty bang tài san cóng ty. ềe thành vién còng ty eli

chiù tràch nhiém dòi vói càc khoan nò cùa còng ty bang »

vòn dà góp vào còng ty. Gòng ty có phàn là loai cóng U'

hồn tồn mang tinh chà't mot cóng ty dòi vó'n. Thành vici

cóng ty ( dóng) có thè là ngi khóng có kién tbùc ^é

kinb doanb, khóng càn quen bièt nhau. Cóng ty tbci 'ò

rà't nhiéu thành viéri.

2. Có p h à n

Có phàn là phàn chia nhò nhà't vó'n diéu lé éa cc'ng; t.^

có thè dUde thè hién di hình thùc có phièu. Có phém ò

mot già tri danh nghìa gqi là ménb già eó phié'u. Méib gà

có phié'u va già eó phié'u có tbè khàc nhau. Ménh già 'ó

phiéu là già tri dUdc còng ty xàc dinh, con già có phiéei più

thuóc vào khà nàng thtic té cùa cóng ty va càc u to eia

thi trng, già có phiéu thè cao hdn bồc thàp h(n

ménh già có phiéu. |

Có phié'u dutic phàt hành duói nhiéu hinh tbùc kbic

nhau, vi du; có phié'u có ghi tèn va eó phié'u khòng gii tm.

162Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Lịch sử pháp luật công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×