Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Pháp luật đối với hộ kinh doanh cá thể

IV. Pháp luật đối với hộ kinh doanh cá thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

kinh doanb. Ngi chiia thành nicn. ngùòi l)i bau che boac

màt nàng lUc hành vi dàn sii, nguiii dang hi truy cùu tràch

nhiém bình sii bồc dang phài (hà'p hành bình phat iU

bồc bi Tồ àn tUcic qun hành nghé thi khóng có quyén

dàng ky kinh doanh. Phàp luàt khóng ềm nhùng ngu'òi

này hùn vóh kinh doanh. song khòng cho phép ho dùng ra

dàng ky kinh doanh diiói danh nghìa chù kinb doanh.

Khi tiép nhàn dù bó sd hdp lé. Phòng dàng ky kinh

doanh huyén khòng dùcJc phép yéu càu neip thèm bàt ('ù

già'y tò nàd khàc ngồi bó sd dà qui dinh ó trén. (Khồn 2,

Diéu 19, Nghi dinh so 02/2000/ND-CP ngày ;y2/2000). Phòng

dàng ky kinh doanh hun ềp che ngùòi ncip ddn mot già>

bièn nhàn va phài ra quyét dinh càp hay khóng cà'p (iiày

chùng nhàn dàng ky kinh doanh che ngi xin phép trong

thòi han 7 ngày kè tù ngày nhàn ddn.

Phóng dàng ky kinh doanb huyén càp Già'y chùng

nhàn dàng ky kinh doanh che bò kinh doanh cà thè, nèu

có dù càc diéu kién sau day:

a. Ngành nghé kinh doanh khóng bi ềm

b. Tén cùa ed sci kinh doanb khóng trùng vói càc tèn

éa ho kinh doanh dà dàng ky truóc trong pham vi huyén

e. Dà nòp lé phi dàng ky kinh doanh.

Dòi vói ngi bàn hàng rong, qua vàt va làm nghé dich

vu eó thu nhàp thà'p (Diéu 17, Nghi dinh sei 02/2000/NDCP) thi khòng phài dang ky kinh doanh. Ngiiòi bàri bang

rong, làm nghé dich vu thu nhàp thà'p nhii càt toc, bcjm ga,

dành giày cùng khóng phài dàng ky kinh doanh. Tuy

nhién, né'u hành nghé d dàu. tbi phài chà'p bànb càc epii

dinh va nói qui d dò, khòng du'cie xàm làn long du'cjng va

202phiàn diiòng dành cho ngùòi 4; 'no, khóng dùcjc bànb nghé ó

rahiùng ndi hi cani hanh nghé. khóng du'dc gay ról, màt tràt

r:u', ;in tồn bay my quan dò ibi. Ngu'òi bàn bang rong va

là m dicb vu làt vàt phài chàp hanh càc qui dinh cùa càc ed

iqvian cjiiàn ly tbi iriiòng dia phu'dng. Tudng tu nini vày,

e à e bó ebun san :\t nòng, làm, ngU nghiép tbi khòng

ph;ii dàng ky kinh doanh (theo Khồn 2, Diéu 17, Nghi

cfcnh sci 02/2000/ND-CP ngày 3/2/2000).

2. Mot so vàn de càn xem xét t h é m ve phàp luat

vài ( h i n h sà e h dòi vói càc ho kinh d o a n h cà t h è

Cac qui dinh nidi cùa Nghi dinh so 02/2000/ND-CP (càc

Di'èn I 7-21) ve ho già dinh kmh doanh eà thè ve ed bàn hét

tJÙ'c tién bò va phù bcjp vói nhu càu cùa ngUói kinh doanh

nbió Tuy nhién, de góp phàn hồn thién phàp lt va

c h i n h sàeh, eó thè néu mot so vàn de sau day;

Thù nhàt, thay vi dùng khài niém ngUòi kinh doanh

theeo Nghi dinh so 66/HDBT trUóc day, Nghi dinh so

02,/20()0/ND-CP dùng kbài nièm bò kinh doanh cà thè.

I)i«éu này có thè dàn clèn nhàm làn va tranh chàp giùa

nh ùng nguòi kinh doanh va thànb vièn trong ho già dinh

cù;a ho. Càn phàn biét rò khài niém cà nhàn (hay cà thè)

kirìh doanh (ehi chiù tràch nhiém dòi vói chù nò bang tài

sàia rièng éa ngu'òi dò) va bei già dinh kinh doanh (tà't cà

nioii thành vién trong bò déu lièn dói chiù tràch nhiém cho

bàmli vi cùa chù bò. Làm rò dièu này sé góp phàn dàm bào

an tồn phàp ly hdn cho tài san éa càc thành vién trong

nióit bó già chnh. néu chi có mot thành vièn già dinh tham

giai kinh doanh.

Thtt hai, Nghi dinh sci 02/2000/ND-CP khòng qui dinh

ve nhóm kinh doanh. Viéc tó chùc kinh doanh dUói càc

203dang tó hcjp, nhóm thd là khà phó bién treng mot sci hnh

vUe dich vu (sua chùa xe dap. xe mày, xày dUng. tbUdng

mai, thu mua phé liéu,...). Hùy bò ềe qui dinh cu cua

Nghi dinh so' 66/HDBT, song càn nghièn cùu de eò càc qui

dinh thay t h è nhàm tao ed so phàp Iy che mó hình nhóm

kinh doanh.

Thù ba, càc qui dinh mói xàe dinh bò kinh doanh c:à

thè "do mot ề nhàn bồc ho già chnh làm chù. kinh doanb

tai mot dia dièm codinh"\ NhU vày qui dinh này chUa b,io

quàt, chUa diéu chinh boat dòng cùa nhùng ngi bucìn

chun lién tinh, bồc nhùng ngi kinh doanh khóng co

dia diém 'dinh. Càn nghièn cùu de sua ctói. bó sung qui

dinh này.' Xem Diéu 17, Nghi dinh «Ĩ02/2C)00/ND-CP.

204CHUOSG VIIPHÀP LT VE DÀU TI/ NC NGỒI

TAI VIÈT NAM

I. NHÙNG VÀN DK CHUNG VE PHÀP LUÀT DÀU TU

N I Ĩ C NCiỒI TAI MÈT NAM

I. Q u a t r i n h h ì n h t h à n h va p h à t t r i é n p h à p l u à t

ve d à u ili ntiàc ngoài t a i Viét N a m

Phàp luàt ve dàu tu nUòc ngồi là mot trong nhùng

lình VUe phàp lt da dang va phàt trièn nhà't trong bé

tbeihg phàp huit Viét Nam hién hành'. Càc qui dinh này

hicm song song tón tai ben canh phàp lt ve hoat dòng va

tó cbùe càc doanb nghièp trong nUóc. Trong mot tUdng lai

gàn, có thè tièn doàn nhu càu nhà't thè hoà càc hnh viic

phàp luàt rièng biét này. Hòi nhàp kinh t è khu vUe va t h è

giói, là thànb vién ASEy\N, tham già khu vUe dàu tU

A S E A N , tièn tói tham già Tó chùc thUdng mai thè' giói,

VirH Nam ngày càng phài tuàn thù mot càch triét de hdnTàp bop càc vàn ban phàp luàt ve dàu tu n\Xcic ngoài d.à dUdc nhièu nhà

xuài bàn à'n hành bang tièng Vièt hoac song ngiS. Officiai English 'Version

of thes(- coniprehen.sive legislation is provided in: Ministry of Planning

and ln\('stnient and Phillips Fox. Loose-leaf Edition, 10 volumes.205nguyen tàc dói xù quóc già. dành cho càc nhà dàu tu ngoai

q'e che dò phàp Iy khóng phàn hièt dỊi xù so vói cóng dàn

ehinh q'e. Phàp lt ve dàu tu ne ngồi dàn dàn sé

dUcjc sua dói de tUdng thich vói qui che phap luàt àp dung

chung che càc loai bình doanh ngbiép trong niióc. Trong

mot bòi ềnh nhU vày. có nhiéu ly do de tién dồn phàp

lt ve dàu tu nc ngồi cùa Viét Nam trong tu'dng lai ve

Cd bàn ehi bao góm càc thù tue dàc biét àp dung dói vói

han che', khuyén khich hoàe giàm sàt càc boat deing dàu tu'

nude ngồi. Vi lé dò phàn viét di day ehi tàp trung vao

càc qui dinh mang tinh dàc thù àp dung dcil vói càc doanh

nghiép bồc dii àn vó'n dàu tu triic tiép nu'óc ngồi trong

tUdng quan so sành vói phàp lt àp dung chung cho tó

chùc va hoat dòng cùa càc doanh nghièp trong niióe.

Khàc vói tồn bó "ngành luàt kinh tè", mot quan nièm

diidc du nhàp tù bé thó'ng phàp luàt Xó-vièt triióc kia, phàp

luàt ve dàu tu nc ngồi cùa Viét Nam hình t h à n b nhu

mot bé qua éa ehinh sàeh md cùa di ành bng éa cc

canh tranh thu bùt vó'n dàu tu nc ngồi giùa ềe: micie

trong khu vUe. Lién Xò va càc ne Dóng Àu xà bòi chù

nghìa tre day, tuy vào nhùng thòi diém khàc nhau déu dà

thù nghiém cho phép càc nhà dàu tu tù ềe nc Phu'ong

Tay boat dong trèn lành t:hó cùa minh, song nbùng chinh

sàeh này déu là ngoai lé, khóng diicjc trièn khai ròng rài va

khòng mang lai hiéu qua dàng ké cho kinh tè quò'c dàn

Trong giai doan thiic hién chinh sàeh kinh tè mài 192 L

1924, nhà niióe Xó-vié't dà cho phép càc nhà dàu tii nude

ngồi dàu tu vàd Lién Xò di hình thùc tò nhiidng hồ''

lién doanh, trong dò Lièn Xó cbièm giù có phàn da sci'"^. Ci

" Rene David, John E.C. Brierley. Major Legai systeni.s m the' Worhl

Today. Stevens and .Sons. London, 1985. at 184-185206Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Pháp luật đối với hộ kinh doanh cá thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×