Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Qui trình góp vốn đầu tư

III. Qui trình góp vốn đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

thành ben nc ngồi. Phàn ve'm góp cùa ben nu'óc ng(,ài có

thè du'eJc thiic hién bang:

- Ngoai té, tién Viét Nani tbu dUdc tù ctic boat dinig

dàu tù boàc kinh doanh tai Vièt Nam;

- Nhà xUdng, thièt bi, mày nióc, cóng cu, nguyen lièu:

- Già tri quyén sd hùu cóng nghiép va càc tài san shàc,

né'u dUcJc Cd quan càp phép cùa Viét Nam chà'p tbuàn'.

Ben Viét Nam, ngoài nhùng tài san trén, có thè (va

tbng) góp già tri qun su dung dà't, quyén khai thuc. su

dung màt niióc, tài nguyen. màt bién vào càc du àii lién

doanh vói niióc ngồi. Lt dàu tU nc ngồi [20001 có

mot so'sua dói quan trong sau day lién quan dèn phàn vón

góp éa ben Viét Nam:

(i) Luàt qui dinh tràch nhiém cùa nhà chùc tràch Vi()t

Nam trong viéc dàm phàn, tó chùc dén bù va giài tea m.U

bang trUóc khi giao dà't cho ềe doanh ngbiép có vói dàu

tu nc ngồi su dung'*;

(ii) Né'u ben Viét Nam góp già tri quyén su dung dà't,

thi tràch nhiém dén bù va giài tòa màt bang eùng alai

thuc hién càc thù tue khàc thuóc ve ben Vièt Nam';

(iii) Sau khi dà't dà dUde cho càe doanh ngbiép có v()'n

dàu tu nc ngồi th, doanh nghiép có qun thè chà'p

qun su dung dà't dò de vay vó'n tai càc ngàn hàng hoat

dòng tai Viét Nam ^i va

^ ij 7 Khồn 3, Lt dau tu nc ngồi.

' § 89 Khon 1, Nghi dinh so 24/2000/ND-CP

' Đ 89 Khon 2, Nghi dinh so 24/2000/ND-CP.

" § 92 Khồn 1 Nghi dinh so 24/2000/ND-CP.228(iv) Nén ben \ i é t .Nani gop gi.-i tri chuyén su dung dà't

vào bèli doanh, tbi quvén su' (hmg clàt dò là mcit phàn tài

san cùa lién doanh, diuic tinh waa kh.ĨÌ tài san này kbi lièn

doanh giai thè hồe pha san',

Nbùng qui dinh này. dò! vói eac luàt già phiidng Tày có

thè là nbùng dièu hién nhièn. song r a t mói se vói càch qui

dinh trùóc day cùa Viét Nam. Trùcie thàng 5 nàm 2000,

doamh nghiép có vcin dàu tu nu'óc ngồi khóng có quyén

thè chàp quyén sii dung dà't dang su dung, khi doanh

nghiép hi giài thè. phan dà't dò diicjc t r a lai che ed quan

q u à n ly dàt dai có tham quyén cùa Viét Nam. Tuy nhién,

mcit qui dinh rò ràng ve ebun sd hùu vó'n góp sang cóng

ty, t Udng tu nhu dudc qui dinh tai Diéu 22 Kheàn 1 Luàt

doanh nghiép [1999]. vàn con thièu vàng trong Lt dàu

tu nude ngồi.

Ì2. Ty lé va thòi han góp vòn

Trong mcit dii àn có vó'n dàu tù nùóe ngồi, vó'n dàu tu

dUdc: cà'u thành bòi vóh góp cùa cùa càe ben va vò'n vay.

Càc nhà dàu tu' phài góp mot phàn vó'n de thành làp

doanh nghiép, goi là vò'n dieu lé, phàn góp này phài

chiém ìt nhà't 30%o tòng vò'n dàu tu. Ben ne ngồi phài

góp it nhà't 30%) mùc vó'n diéu lé. Vi du, mot dii àn có tóng

vó'n dàu tu là 10 triéu USD, thi càc ben phài góp ìt nhà't 3

t r i é n USD làm vóii diéu lé, trong so' dò ben ne ngồi

phàii góp ìt nhàt là 900.000 USD. Phàn vó'n góp tó'i da éa

ben nùóe ngồi khóng hi ban che: tuy nhién trong nhùng

lình vUe dàu tu nhàt dinh. ed quan cà'p phép có thè dành

§ .^.1 Khồn 4. Jjt dàu tu' nvfóc ngồi.229cho ben Vièt Nam qu\"én u'u ticn tàng phàn ve'm gop tlico

thdi gian'^.

Càc ben có thè gop vci'n day dù trong mot làn. bồc jàip

theo mot tiè'n dò hdp ly. Tièn dò này là mot pbàn trong bop

dóng lién doanh va càn diidc ed quan nhà nu'óc co thàm

quyén phé chuàn mói có hiéu lUe thi bànb*. Vi pham iigbìa

vu va tién dò góp vó'n có thè là mot nguj-èn nhàn dàn tui

thu hói già'y phép va chà'm dùt boat dcing cùa doanb

nghiép trUóc thdi han'.

3. Thàm dinh vòn góp

Vó'n hién vàt dUdc dinh già theo già thi tru'dng vàt) tbiii

diém góp vó'n va càn du'dc xàc nhàn bòi mot ed quan thàm

dinh'. Càe qui dinh này, ve ed bàn khàc vói càe qui dinh

lién quan dé'n thàm dinh vó'n góp theo Diéu 23 Luàt cloanh

nghiép [1999].

IV.QUÀN LY CÀC DU ÀN CÓ VÓN DAU TU NUÓC N(;OAI

1. Quàn ly càc hóp dóng hóp tàc kinh doanh

Khàc vói lién doanh, hdp doanh là mot lién kè't trén có

sd hdp dóng, khóng hình thành mot phàp nhàn mói, lt

phàp éa Viét Nam ve quàn ly hejp doanh rà't sd sài, khóng

à'n dinh mot ed cà'u quàn Iy nhà't dinh'i Cùng khòng thè

diia vào ềe qui dinh chung cùa Lt doanh ngbiép hay Bó

" § 8 Lt dàu tu nc ngồi.

§ 9 Lt dàu tu nc ngồi.

' § 15 Nghi dinh sú'24/2000'ND-CI'

' Đ 9 Lut dau tU nUdc ngoi.

'' Đ 5 Luat dàu tu nUdc ngoài.230li,iàt (làn su' de gi;u (juyet van de nay; trong tbùc tién càc

htm phai làp khoàng tróng phaip ly này vói càc thồ

thuaii eli thè, Vlót vàn dò m,u: (hot trong bop doanb là

che dò phàp ly ve s(i hùu dói \ •')] tài san dà góp vào làm

vcin va vieic dinh eh)at càc tài .san dò trong qua trìnb kinh

chianh. Ve ly thut, vòn góp van có thè là tài san riéng

cua e:àc ben, bồc bop t h à n b mot tài san chung theo

p h à n eùa càc b è n i Càc ben có thè t h à n h làp mot ban

diéu pbòi de thay màt quyét dinh càc boat dóng kinh

doanb; ban diéu phcii eó thè ra càc quyét dinh eó hiéu

liic, song khóng là dai dièn du'dng nhién cho càc ben hdp

doanh.'

Trong thùc tièn, ben bop doanh nuóc ngồi tbng

t h à n h làp mot vàn phòng dai dién de diéu hành dii àn.

Cung càp thiét bi, tài ehinh, va kinh nghiém, ben nc

ngồi thu'dng kièm sồt chi tièu va ềe thồ thn kinh

doanh, ban che su dung vó'n góp vào càc mue dich kinh

doanh chung va loai trù viéc thè chà'p tài san dò che càc

giao dicb cria ben Viét Nam. NgUdc lai, ben Viét Nam

thUdng góp vó'n bang già tri qun su dung dàt bồc khai

thàe tài nguyen cùng nbii càc quyén hUdng dung khàc.

Viéc lUa chon nhàn Iiic có thè dUdc tién hành vói sii nhà't

tri éa ềe ben.

2. Qn ly doanh n g h i é p lièn d o a n h

Cd càu quàn ly cùa doanh nghiép hèn doanh dUejc

Luàt dàu tu nc ngồi qui dinh cu thè, bao góm mot boi

dóng qn tri vói dai dién éa càc ben. giàm dó'e va bò

s^i^j 22'>-240BLDS 1995.

s^ 8 Nghi dinh só24/'2O00/ND-CP.231Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Qui trình góp vốn đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×