Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

IV. Quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

li,iàt (làn su' de gi;u (juyet van de nay; trong tbùc tién càc

htm phai làp khồng tróng phaip ly này vói càc thồ

thuaii eli thè, Vlót vàn dò m,u: (hot trong bop doanb là

che dò phàp ly ve s(i hùu dói \ •')] tài san dà góp vào làm

vcin va vieic dinh eh)at càc tài .san dò trong qua trìnb kinh

chianh. Ve ly thut, vòn góp van có thè là tài san riéng

cua e:àc ben, boàc bop t h à n b mot tài san chung theo

p h à n eùa càc b è n i Càc ben có thè t h à n h làp mot ban

diéu pbòi de thay màt quyét dinh càc boat dóng kinh

doanb; ban diéu phcii eó thè ra càc quyét dinh eó hiéu

liic, song khóng là dai dièn du'dng nhién cho càc ben hdp

doanh.'

Trong thùc tièn, ben bop doanh nc ngồi tbng

t h à n h làp mot vàn phòng dai dién de diéu hành dii àn.

Cung càp thiét bi, tài ehinh, va kinh nghiém, ben nc

ngồi thu'dng kièm sồt chi tièu va ềe thồ thn kinh

doanh, ban che su dung vó'n góp vào càc mue dich kinh

doanh chung va loai trù viéc thè chà'p tài san dò che càc

giao dicb cria ben Viét Nam. NgUdc lai, ben Viét Nam

thUdng góp vó'n bang già tri quyén su dung dàt boàc khai

thàe tài nguyen cùng nbii càc quyén hUdng dung khàc.

Viéc lUa chon nhàn Iiic có thè dUdc tién hành vói sii nhà't

tri éa ềe ben.

2. Quàn ly doanh n g h i é p lièn d o a n h

Cd càu quàn ly cùa doanh nghiép hèn doanh dUejc

Lt dàu tu nc ngồi qui dinh cu thè, bao góm mot boi

dóng quàn tri vói dai dién éa càc ben. giàm dó'e va bò

s^i^j 22'>-240BLDS 1995.

s^ 8 Nghi dinh só24/'2O00/ND-CP.231mày diéu hành, kè tồn trUdng cùng nhù càc nhàn vihì

quàn ly khàc. Quyén lue thilc t è tàp trung d bòi dóig

qn tri, dói khi con dUdc goi tìieo mó hmb .^nb - My là

bòi dóng giàm dò'c. Càc ben. tuy theo mùc dóng góp \òn

cùa minh, ma có thè chi dinh mot hay nhiéu dai dién

t h a m già hói dóng quàn tri.* Ve nguyen tàc, hói dóng

quàn tri thóng qua càc nghi quyèt theo nguyen tàc da

so'; ngoai t r ù nhùng và'n de sau day theo nguyen tàe

nhà't tri (a) ho nhiém, mién nhiém tòng giàm dòc va pho

tóng giàm dó'e thù nhà't, (b) sua dói, bó sung diéu h)

còng ty, va (e) nhùng vàn de khàc dUdc thoà thuàn theo

nguyen tàc nhà't tri.' Diéu khoàn này dà lièn tue bi be')

hep lai tù nàm 1994 che dén nay dUÓi sue ép cùa giói

dàu tu ne ngồi.'' Lt sU phUdng Tày goi Diéu 11

Lt dàu tu nc ngồi Viét Nam là qun phù qut

éa thành vién tbiéu so', tbng ehié'm ìt vci'n trong hèn

doanh, song có quyén ngàn càn càc quyé't dinh cùa ngùòi

chiém giù nhiéu vóh.'' Tù thàng 5 nàm 2000. quyén pini

quyé't eùa ben Viét Nam thiic ra chi con dUde luu h i dói

vói viéc bó nhiém tóng giàm dó'e va phó tóng giani dòc

thù nhà't cùa cóng ty. Viéc àp dung càc qui dinh ciung

bào ve eó dòng thièu so' cùa Lt doanh nghiép ["999]§ 1 ! Lut du tu nUúc ngoi.

* Đ 14 Lut du tu nc ngồi.

^ John Gillespie, Private Commercial Hights in Vietnam; A compìrative

analysis, Stanford Journal of International Law, 11994], No. 30. at

333-340.

" Anne CMJ Shot, Legai aapects of foreign investment in S, R. 'Vinnam,

Kluwer Law International, London [19961, at 73.232dò'i vói ben Vièt .\ani trong eac lièn doanb, che dén nay

it du'o'e ([iian t;ini i

Tóng giani doc doanb nghiép lién doanh va càc phó

tóng giani dcic do hoi dòng ciuan tri bó nhiém, thàm quyén

cùa càc nhàn vién lành dao này phu thuóc vào diéu lé cóng

ty. Luàt cóng ty Viot Nani khóng biét tói thàm quyén dai

dièn khóng han che eua ngi diéu hành nhU phàp lt éa

càc nU()c chàu Au. ma dành cho càc ben lièn doanh thoà

thuàn irong diéu lé cóng ty". Tóng giàm dóc bồc phò tóng

giàm d(i'c thù nhàt phài là ngUdi có quó'e tich Viét Nam*.

3. Q u à n Iy doanh nghiép 100% vòn dàu tU nc ngồi

Khac vói càc qui dinh trèn day lién quan dé'n quàn Iy

doanh nghiép lièn doanh, phàp luàt Viét Nam dng nhU

khóng có qui dinh gi ben quan dé'n tó chùc nói bò cùa càc

doanli nghiép 100% vó'n dàu tu nc ngồi. Chù doanh

nghiép tu do lUa chon mó hình qn tri phù hdp vói qui

mò va ciac dièm kinh doanh rièng éa doanb nghiép; có thè

bò nhiém giani dó'e còng ty de diéu hành cóng ty. Thàm

qun cùa giàm dò'c dUde qui dinh trong diéu lé doanh

nghiép. Ngồi ra, nèu giàm dò'c còng ty khóng thng trù

tai Viét Nani, mot ngUòi khàc càn dUdc chi dinh de dai

dién cho cóng ty trong càc giao dich phàp luàt.''

' Tàr già dà khun nghi viéc thóng nhài phàp lt còng ty trén nguyen tàc

lu;ii chung va luàt riéng, xeni Giào trinh Luàt kinh té, Khoa Luàt, DHQG

Uà .Ncii, 1997, ChUdng Vili. Kinh nghiém caia Trung Qc cùng cho thà'y,

Luat ng ty ngày 29/12/1993 có the dU{3c àp dung là luàt chung cho cà

cnc ^-'óng ty có vòn dàu tu' nitóc ngồi, xem KJU Hua Wang, sdd, tr. 83-115.

• v^ \'.\ l u à t dàu tu nude ngoài; ^ 20 Nghi dinh so 24/2000/ND-CP.

' v^ 20 kh 1. Nghi dmh so 24/2000/ND-CP.

' v^ 24 Nglii dinh so 24/2000/ND-CP.2334, Quàn ly dU àn bòi Bò ké hoach dàu txi v\ ề'

c ó quan chéfc nàng khàc

Trong mot nén kinh tè' chuvén dói nbu' Viét Nan cài

nhàn manh quyén tu' do kinh cioanb cùa càc doanb rghiéi

có vó'n dàu tu niióc ngồi trong khn khĨ giày phép càu ti

dà dUde càp.'' Càc doanh nghiéi) này tu chù trong kè loaci

kinh doanh, dUde triic tièp xuàt. nhàp khàu va tiéu tlu sai

phàm tai thi trUdng nói dia Viét Nam. Tuy nhién. cà^ hồ.

dóng kinh doanh déu nàm ducii sii giàm sàt cùa càc cc quai

nhà niióc có thàm quyén. Bào cào hàng nàm cùa loani

nghiép phài dUeJc xàc nhàn bòi mot ed quan kiém toin tà

Viét Nani.'' Sua dòi, bó sung diéu lè boàc ngành nghi kini

doanh phài dUde ed quan cà'p phép chà'p tbuàn. Viéc tuyen

dung nhàn luc phài tuàn thù càc qui dinh cùa phài lu.t

lae dóng, nhàn cóng Viét Nani dUdc Uu tièn tuyèn cluig.'

V. TÓNG QUAN VE MOT SO SÀC TH LIÈN QUAn i)h\

DAU TU TRUC TIÉP NC NGỒI

Tén sàc thueTh xtTh' chun 3, 5, bồc 7%; (3% dòi vói Viét kiéu)'

Idi nhn ra

ne ngềi

Th thu

nhàpThue tbu nhàp cà nhàn:

- 10% tói 60% dci'i vói cóng dàn Viét Ihini' § 31 Lt dàu tu nc ngồi.

'' § 37 Lt dàu tu nc ngồi.

§ 25-27 Lt dàu tu nUck ngồi,

^ vj 43 Luat dàu tu nude ngồi.234- U)"o tói 50",, dei'i vói ngoai kiéu'.

Tìuiè tbu nhaj) doanh nghiép:

- Mùc ed bàn 25"o:

- 20% trong 10 nàm dàu dò'i vói nhùng

doanh ngbiép thoà man mot trong càe

tiéu chi sau day: (a) xuà't khàu it nhàt

50".j san phàm: (b) tuyén dung hdn 500

nhàn còng, (e) kinh doanh trong càc hnh

viic nòng nghiép, làm nghiép va thuy san;

(d) su dung còng nghé tièn tiè'n, va (e) su

dung có hiéu qua nguyen vàt liéu va san

phàm eó san d Viét Nam,

- 15% trong 12 nàm dàu kè tù ngày

boat dòng nèu thồ man mot trong càc

diéu kién sau: (a) xuà't khàu hdn 80% san

phàm; (b) kinh doanh trong càc hnh vUe

luyén kim, hoà chat khai tbàc dàu khi,

phàn hón, dién tù, che' tao, xày diing; (e)

dàu tu vào càc khu vUc dUcJc Chinh phù

khuyén khich; (d) chun giao khòng bòi

hồn tài san che nhà ne Viét Nam, va (e)

thồ man hai tiéu chi dUeJc qui dinh cho

mùc thué 20% néu trén.

- 10%) trong 15 nàm dàu tù ngày boat

l'hàp lénh thué'thu nhàp cao ngày 19/05/1994, sua dòi ngày 6/1/1997 va

30/(5/1999.

Thóng tu so 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 cùa Bó tài chinh huóng

dàn thi hành Nghi dinh so' 30/1998/ND-CP ngày 13/05/1998 ve thue

thu nhàp doanh nghièp; CB [19981 So 33, tr.l966.235Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×