Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Tổng quan về một số sắc thuế liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài

V. Tổng quan về một số sắc thuế liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

- U)"o tói 50",, dei'i vói ngoai kiéu'.

Tìuiè tbu nhaj) doanh nghiép:

- Mùc ed bàn 25"o:

- 20% trong 10 nàm dàu dò'i vói nhùng

doanh ngbiép thồ man mot trong càe

tiéu chi sau day: (a) xuà't khàu it nhàt

50".j san phàm: (b) tuyén dung hdn 500

nhàn còng, (e) kinh doanh trong càc hnh

viic nòng nghiép, làm nghiép va thuy san;

(d) su dung còng nghé tièn tiè'n, va (e) su

dung có hiéu qua nguyen vàt liéu va san

phàm eó san d Viét Nam,

- 15% trong 12 nàm dàu kè tù ngày

boat dòng nèu thoà man mot trong càc

diéu kién sau: (a) xuà't khàu hdn 80% san

phàm; (b) kinh doanh trong càc hnh vUe

lun kim, hồ chat khai tbàc dàu khi,

phàn hón, dién tù, che' tao, xày diing; (e)

dàu tu vào càc khu vUc dUcJc Chinh phù

khun khich; (d) chun giao khòng bòi

hồn tài san che nhà ne Viét Nam, va (e)

thồ man hai tiéu chi dUeJc qui dinh cho

mùc thué 20% néu trén.

- 10%) trong 15 nàm dàu tù ngày boat

l'hàp lénh th'thu nhàp cao ngày 19/05/1994, sua dòi ngày 6/1/1997 va

30/(5/1999.

Thóng tu so 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 cùa Bó tài chinh huóng

dàn thi hành Nghi dinh so' 30/1998/ND-CP ngày 13/05/1998 ve thue

thu nhàp doanh nghièp; CB [19981 So 33, tr.l966.235dòng cho càc dil àn kinh doanb e:d so ha

tàng trong càc kliu vu'c Cbinb phu kbcyèn

khich dàu tu' va nhùng dii àn khàc beo

qui dinh cùa Chinh phù".

Thuè vàn

phòng dai

diénKhòng chiù thuè'thu nhàp doanb nglàèp:

tuy nhièn nhàn vién vàn phóng chiù bue

thu nhàp eao.Thuè chi

nhànhChiù càc khdàn thué', trong dò thuè GTC/r

tù 10% dé'n 50 % tuy theo ngành ighé

kinh doanh.Thué xuà't

nhàp khàuPhu thuóc vào chùng loai hàng boi va

mióc xuà't nhàp khàu.Thuè' thu nhàp Thuè GTGT tù 10% dén 50 % tuy theo

tù càc hdp dóng ngành nghé, kém theo thué tbu nh(p tu'

thàu phu. tù 1% dèn 10% '.

tién bàn quyén

Thuè su dung

dàt

Thdi han chuyén

Io sang nàm sauNguòi su dung dà't chiù.

5 nàm'' Thóng tu so 169/1998/TT-RTC ngày 22/12/1998 cùa Bò tài chinh è che

dò thue àp dung dòi vói càc hoat d(ìng ngồi phani vi Lt dàu tv nsc

ngồi, CB [19991 So 6, tr.371.

' § 40 Luàt dàu tu nUdc ngồi.236CHUOSG ViliPHÀP LT VE HOP DỊNG KINH TÉI. KHAI MEM HĨP OONG KINH TE

Theo Phàp lénh hdp dóng kinb t è dUdc Hói dóng nhà

nUde thóng qua ngày 25/09/1989. mot hóp dóng kinh tè'

ềe chic trUng

sau dàv:

'(-,

- Hciii dóng kinh tè là sU tbòa tbuàn giùa càc ben ky ké't;

- Su thòa t h u à n này dUde thiic hién di hình thùc

vàn bìin bồc tài liéu giao dicb;

- Chù thè éa hejp dóng là pbàp nhàn, ề nhàn dàng

ky kmh doanh. trong dò it nhà't mot ben tham già quan he

hejp dóng jibài là phàp nhàn;

- Càc ben ky két bop dóng kinh tè nhàm phue vu mue

dich kinh doanh cùa minh.

Hién nay de diéu ehinh càc quan he bop dóng dàn sU kinb tè, nhà niióe dà ban hành nhiéu vàn bàn phàp lt.

Trong dò eó ba vàn bàn ehù yèu: Bó luàt dàn sii dUde

Q'c hpi thóng qua ngày 28/10/1995, có hiéu lue tù ngày

1/7/1996, Lt thudng mai dUde Q'e bòi thóng qua ngày

10/5/1997. có hiéu liic tù ngày 01/01/1998 va Phàp lénh

hdp dóng kinh t è dUde Hcii dóng nhà nc thóng qua ngày23725/9/1989, eó hiéu lUc tù ngày 29/9/1989. Nhu vày có nòt

và'n de phàt sinh: Chùa hdp dóng dàn su', hdp dóng km.i tè

va hdp dóng tbUdng mai có mc'il lièn bé nbii thè nio vói

nhau va càn phàn biét chùng ra sao.

Theo Diéu 394 Bò luàt dàn sii nàm 1995. hop dóng ian

sii là sd thòa thn giùa càc hèn ve vièc xàc làp, thay dói

hoqc chàm dùt quyén, nghla vu dàn sd. Luàt thiidng mai

nàm 1997 tuy khóng diia ra dinh nghìa ve hcip cóng

thng mai nhUng có thè suy ra tù càc qui dinh ve "hinh

vi thUdng mai", "boat dóng thUdng mai", "thiidng nbìn":

HtJp dòng thiicfng mai là si/ thóa thn ve ville xàc 'àp,

thay dòi hoqc chàm dùt quyén, nghla vu trang hoat ciórig

thiCdng mai giùa thiidng nhàn vài thitcJng nhàn hoqc ^iùa

thiCóng nhàn vói càc ben có lièn quan.

Hcjp dóng dàn sii, hejp dóng kinh tè'va bdp dóng thi'dng

mai déu là su thòa thn giùa càc chù thè nhàm xàc làp,

thay dói hồe chàm dùt qun va nghìa vu trong nhàrig

quan bé xà bòi cu thè. Giùa chùng có nhùng dièm cbarig

sau day:

- Trong càc hdp dóng 'u tó'cd bàn nhà't là sii thòa hiòp

giùa càc y chi, tue là eó su Ung thuàn giùa càc ben vdi

nhau. DUdng nhién tu do hejp dóng khóng phài là tv ciò

tut dòi. Nhà nc bc càc ben khi giao két hdp dóng

phài tón trong phàp luàt, dao due, tràt tu xà hcii, tra tU

cóng cóng. Trong nhùng trng hejp thàt càn thié't, niàm

danh tó chùc qun luc còng, nhà nUóc có tbè can tldèp

vào viéc ky ké't hdp dóng va do dò giói h;m qun te do

giao ké't hejp dóng.

- Trong nén kinh té thi trUdng hién nay yèu tó' tbna

thuàn trdng giad ké't hdp dóng du'dc de cao. Tà't cà càc hc:ip

238Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Tổng quan về một số sắc thuế liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×