Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm hợp đồng kinh tế

I. Khái niệm hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

25/9/1989, eó hiéu lUc tù ngày 29/9/1989. Nhu vày có nòt

và'n de phàt sinh: Chùa hdp dóng dàn su', hdp dóng km.i tè

va hdp dóng tbUdng mai có mc'il lièn bé nbii thè nio vói

nhau va càn phàn biét chùng ra sao.

Theo Diéu 394 Bò luàt dàn sii nàm 1995. hop dóng ian

sii là sd thòa thn giùa càc hèn ve vièc xàc làp, thay dói

hoqc chàm dùt quyén, nghla vu dàn sd. Luàt thiidng mai

nàm 1997 tuy khóng diia ra dinh nghìa ve hcip cóng

thng mai nhUng có thè suy ra tù càc qui dinh ve "hinh

vi thUdng mai", "boat dóng thUdng mai", "thiidng nbìn":

HtJp dòng thiicfng mai là si/ thóa thn ve ville xàc 'àp,

thay dòi hoqc chàm dùt quyén, nghla vu trang hoat ciórig

thiCdng mai giùa thiidng nhàn vài thitcJng nhàn hoqc ^iùa

thiCóng nhàn vói càc ben có lièn quan.

Hcjp dóng dàn sii, hejp dóng kinh tè'va bdp dóng thi'dng

mai déu là su thòa thn giùa càc chù thè nhàm xàc làp,

thay dói hồe chàm dùt qun va nghìa vu trong nhàrig

quan bé xà bòi cu thè. Giùa chùng có nhùng dièm cbarig

sau day:

- Trong càc hdp dóng 'u tó'cd bàn nhà't là sii thòa hiòp

giùa càc y chi, tue là eó su Ung thuàn giùa càc ben vdi

nhau. DUdng nhién tu do hejp dóng khóng phài là tv ciò

tut dòi. Nhà nc bc càc ben khi giao két hdp dóng

phài tón trong phàp luàt, dao due, tràt tu xà hcii, tra tU

cóng cóng. Trong nhùng trng hejp thàt càn thié't, niàm

danh tó chùc qun luc còng, nhà nUóc có tbè can tldèp

vào viéc ky ké't hdp dóng va do dò giói h;m qun te do

giao ké't hejp dóng.

- Trong nén kinh té thi trUdng hién nay yèu tó' tbna

thuàn trdng giad ké't hdp dóng du'dc de cao. Tà't cà càc hc:ip

238d(ins) don la .-U tboa thnàn. Tcv nhién khóng thè suy ln

ngiKic lai: nna sii tbòa thuàn ( ua cac ben déu là hdp dóng.

Chi eluijc coi là lu.ip dóng nbuna -hóa thuàn thUc sii phù

h(Jp vói y chi cua c;ìc ben, tue ai r(' .-u Ung tbuàn dicb thiic

giùa càc ben. Hop diing phài là m io dicb hdp phàp do vày

sii ling thuàn d dà}- ydiài là su ung thuàn hdp lè cóng bang,

bop ph;ip huit, hdp dao due. Càc bop clóng du'eJc giao kè't

dUoi tàc dòng cùa su liia dói. eu'dng bue bồc mua ebc là

khóng có sU Ung thuan dich thUc. Nhùng trUdng hdp có sii

liia dò'i. de elea, cng bue tbi dù sii Ung thn éng

khóng du'de eoi là hdp dóng, tue là có sii vó hièu cùa hejp

dóng. Nhu vày, meit sii thòa thuàn khòng thè hién y chi

thuc cua càc ben tbi khòng phàt sjnb càc quj^^én va nghìa

vu pliàp ly éa càc ben. Chàng han, trong bop dóng mua

bàli dò là ềe qun va nghìa vu ve giao tài san, chuyèn

quyén sd h ù u tài san va nhàn tién cùa ben bàn va càc

quyén. nghìa vu ve nhàn tài san, tra tién eùa ben mua.

- Y chi ehi phàt sinh càc quyén va nghìa vu phàp ly khi

ngi giao ké't có day dù nàng lUc hành vi de xàc làp hejp

dóng. (Vie ben giao két hdp dóng thòng qua ngi dai dién

cùa iiiình. Dò là ngi dai dién theo phàp luàt hoac dai

dién theo ùy quyén. NgUdi dai dién chi dUeJc giao ké't hdp

dóug trong pham vi thàm quyén dai dién. Pham vi thàm

quyén dai dién dUejc qui dinh bòi phàp lt, diéu le cùa tó

chùc kinb tè' hoàe bdi vàn bàn ùy quyén. Càc hejp dóng do

ngi khòng có thàm qun dai dién xàc làp, thiic hièn

khóng làm phàt sinh qun va nghìa vu dò'i vói tó chùc va

cà nhàn dai dién (trù trUdng hejp dUde ngUdi dai dién chàp

thuàn).

- Yéu tei thù ba là dèi tUdng hdp dóng. Su thòng nhà't

y chi cùa càc ben phài nhàm vào mot dò'i tUdng cu thè.

239Moi hdp dóng phài có dò'i tUdng xàe dhih. Dcii tUeing c'Ja

hejp dóng phài diidc xàe djnb rò rét va phài hcip pb;ip.

Chàng han, dèi tUdng cùa hdp dóng mua bàn phai là hàng

hồ khóng bi ềm, khòng diidc phép lUu hành. Néu dòi

tUdng éa hdp dóng là bà't hdp phàp tbi hcip dóng hi coi là

vó hiéu.

Mot khi bop dóng dUde hình thành mot càch hdp jibap

thi nò có hiéu luc nhu phàp luàt dèi vói càc ben giao kèt.

Day là nguyen tàc ed bàn cùa phàp luàt bdp dóng. Sau kbi

hejp dóng dUde xàe làp vói day dù càc yèu tei tbi bdp dóng

dò có hiéu lue ràng bc nhu phàp luàt, càc ben buóc phài

thiic hién eam kè't trong hdp dóng, moi sii vi pham sé din

dé'n tràch nhiém tài san ma ben vi pham sé phài gành

chiù. Hdp dóng dUejc xàc làp miit càch hdp phàp có hièu lUc

ràng bc ề vói càc có quan, tó chùc dUdc giao thàm

quyén giài quyé't tranh chà'p hdp dóng. Kbi giài qul

tranh ehàp hejp dóng, xù Iy vi pham bdp dòng. tòa àn bồc

trong tài phài càn é vào càc diéu kbồn ma càc ben dà

thòa thn trong hejp dóng de ra bàn àn bồc qut dinh

cóng bang, dùng dàn.

n. LICH SLT PHÀP LUÀT VE HÓP DONG KINH TE

Sàc lénh .so 97 - SL ngày22/05/1950Ngày 22/5/1950, nhà nUde Viét Nam dàn chù cóng bòa

ra Sàc lénh so' 97 - SL ban hành nhùng sua dò'i ve qun

dàn sii, xóa bò sii tut dòi bòa qun dàn sU tu nhàn.

Tuy khóng qui dinh cu thè viéc ky kè't va thiic bién bdp

dóng nhUng Diéu 12 éa Sàc lénh vièt: "Khi hip e ma có

su tón thàt do bóc lòt cùa mot ben vi diéu kién kinh té

eùa hai ben ehénh léch thi k h è c có thè coi là vó hiéu".

240N b u vay Sac lénh 97 - SL da ihiia n h à n viéc ky két bop

dóng (trong do co a'ìc lujp dónj; t r o n g lình vUc kinh doanb)

giùa tu' n h à n v()i nliau. nbu'i g phai eó su' can thiép cùa

liba nuóc.

Dieu lé tqni

hcfp dcmg kinhthòi so 735 - TTg

doanhngày10/4/1956veVàn b à n p h à p luat dàu tièn ve hejp dóng k i n h tè dUdc

C/hinh p b ù b a n hành là Diéu lé t a m thdi ve bcjp dóng k i n h

d o a n h sei theo Nghi dhih 735 - TTg ngày 10/4/1956 eùa

T h ù t u ò n g C h i n h phu. Thdi ky này n é n k i n h t è nUóc ta con

bao góm n h i é u t h à n h phàn. k i n h tè quóc doanh tuy giù vai

t r ò l à n h dao nhiing chiia lón m a n h , k i n h té' t à p t h è con

nbo yèii. k i n h té tu' han n h à nu'óc con d t r ì n h do thà'p. k i n h

té cà thè t r o n g nòng nghiép va t h ù cóng nghiep con r a t ròng

lón, k i n b té t u b à n tu doanh vàn con tón tai. Ve càu t r ù c

b à n diéu lè n à y dUdc chia ra làm 4 ehUdng vói 22 diéu.

Bàn diéu lé dà dua ra k h à i niém hdp dóng k i n h d o a n h :

"hOp dóng là mot vàn b;in qui dinh mói q u a n bé giùa h a i

hay n h i é u ddn vi kinb d o a n h t u n g u y e n cani ké't vói n h a u

thiic hién mot sci nhiém vu nhà't d i n h , trong n h ù n g thòi

gian n h à t d i n h , n h à m mue dich p h à t trién k i n h d o a n h

cóng t h u d n g n g h i è p góp p h à n thiic hién ké hoach n h à nUóe

"(Diéu 2). N h u vày de p h à n biét vói n h ù n g loai hejp dóng

khàe, thi m u e dich cùa viéc ky ké't bop dóng k i n h d o a n h

phài n h à m p h à t trièn kinh d o a n h còng thUdng nghiép, góp

p h à n t h u e hién k è hoach n b à niieic.

Ve n g u y e n tàc xày diing bàn hdp dóng t a i Dièu 2 b à n

diéu lé dà nèu: "hcjp dóng c ù n g phài xày diing t r é n n g u y e n

tàe h o à n t o à n t u nguyen. b ì n h d à n g . t h à t t b à , h a i b e n déu

có Idi. va eó leji che viéc p h à t t r i è n k i n h té quóc dàn".

241Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×