Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Thực hiện hợp đồng kinh tế

V. Thực hiện hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

- (il hai licai déu ]ihai tini liic^n^ phàp càn thièt de han

( h e thiét bai cho nhau trong tracng bdp hdp dóng kinb tè

khóng diicic thuc liion vi mot ly do nào dò.

2. ThUc h i é n hcyp d ó n g kinb tè'

TbUc hién hcip dong kinb te la hành vi eùa càc chù thè

thain già quan bé ho;) dóng nhàm làm cho càc diéu khồn

dà Cam kèt trong b()]) dòng trd thànb bién thiic.

Phà)) luàt hcjp (iòni: kinh té qui dinh nghìa vu cùa càc

ben trong viéc thuc hiòii dùng càe diéu khồn éa hop

dóng kmb tè'.

(i. Thitc hièn dùng dièu khồnso littìngDièu khồn vé S(i lu'Ong là mot trong nhùng diéu khoàn

chù yéu trong nói dung cùa bop dóng kinh tè. ThUe hién

dùng vé sci hidng tue là giao day dù so'luejng, trong lUdng

hàng bòa. kbóì lUeJiig cóng viéc nbU dà eam kè't. Trong khi

giao nhàn. càc hèn phai tién bànb kièm tra so' lUdiig hồe

trong hidng hàng hóa bang càc phUdng phàp ền do, dé'ni

chinh xtie va làp bièn bàn giao bang.

Néu trong ciuà trình kièm tra khi giao nhàn, càc ben

phàt hièn ra sU thièu hut hàng bòa thi phài tìm nguyen

nhàn de qui tràch nhiém vàt chat. San phàm giao khòng

dùng so lUdng thi ben nhàn chi nhàn va thanh toàn theo

so' hidng thuc nhàn. con so san phàm thièu thi ben giao

pbài giao tiep sau dò. Dei! vói san phàm giad khóng dóng

bó va khóng su dung du'eie thi ben nhàn qun tù ehò'i

nhan va tù ehói thanh tồn san phàm hàng hóa, cóng viéc

cho dén khi hồn thànb ctóng bò.

/). Thi/c hién dùng diéu

hàng hóa hoqc cóng viéckhồnve chatliicfngDiéu khoàn vé chat hidng cùng là mot dieu khoàn ehù

265u cùa hcip dóng kinh tè. Cac ben có nghìa vu thii': IIÌCMI

dùng chat lUdng hàng hóa. cóng viéc nbii dà thóa tbn.

Giao hàng dùng chat lUdng nghìa là hàng diio? giao

phài bào dàm khà nàng su dung, hao dam dung phàm

chat, bao hi. dóng gói, qui càch chùng loai éa san phàm

cùa nhà nc. cùa ngành. cùa ddn vi cei sci bồc tl.eo sii

thóa thn cùa càc ben. Khi giao nhàn. cac ben ph;d tiiin

hành kiém tra chat ludng san phàm hàng bòa, cóng \iéc.

e. ThUc hién dùng dièu khồn

nhàn hàng hóa, cóng viécve thòi giangiaoGiae nhàn hàng hóa. cóng viéc dùng tbòi gian là y-èu tò'

quan trong giùp càc ben thiic hién dùng tién dò kè hoach

san xuà't kinh doanh cùa minh. Thdi gian giao nbàr hàng

hóa thè là thdi han bồc thdi dièm nhà't dinh do hai ben

thòa thn trong hdp dóng.

Thdi han giao hàng là khồng thòi gian nhà't diib ma

trong khồng thdi gian dò, hàng hóa bồc cóng vie- phài

dUcjc hồn thành bàn giao. Thòi dièm giao hàng là tbòi

diém ma viéc giao nhàn dUde thiic hién. Trong tru'dng b'jp

eó vi pham diéu khoàn vé thdi gian thiie hién hejp dcn^i,. cu

thè là giao hàng chàm, tbi ben vi pham hdp dóng eó e|uvén:

- Hồe khóng nhàn san phàm, hàng hóa, cóng viée

hồn thành chàm tré, bàt phat vi pham hdp dóng va hói

thUdng thiét hai nhU trUdng hdp khóng thiic bién h-jp

dóng.

- Hồe nhàn san phàm, hàng hóa, cóng viéc hồn

thành chàm che va bàt phat vi pham thdi gian thu:? hièn

hdp dóng va bòi thng thiét hai.

Con trong trUdng hdp hồn thành truóc thdi hfii. nèu

trong hejp dóng khóng qui dinh ben nhàn pbài tièf n b i n

266triio'c thòi bau tbi ben tièp nl.'u có ciuyén chua tiép nhàn

bcjàc tiép nhàn vói diéu kièn !ión giao phài chiù càc phi

tón l)ao qn trong thòi gian ciìi.ia dcin thdi diém giao nhàn

ciui dinh.

Tru'dng hdp beai giao hàng dùng thòi han nbii thòa

t h u à n trong hdp dóng, ben nhàn hàng nghìa vu phài

tif'ìp nhan bang hóa. Nèu khóng tièp nhàn san phàm. hàng

bcia, cóng vièe dà hồn thànb dùng chat lUcjng va thdi han

theo hdp deing kinh tè tbi coi nbii dà vi pham diéu khoàn

vé tbeii gian giao nhàn.

d. Thuc hién dùng dièu khoàn ve dia dièm,

thùc giao nhàn hàng hóa hoqc dich vuphiiùngDia dièm giao nhàn hàng hóa bồc dich vu là ndi ma

tai ben giao h à n g thiic hién nghìa vu giao hàng cùa

minh do ben dàt hàng. PhUdng thùc giao nhàn là càch

tbùc; ma càc ben tièn hành giao nhàn hàng hóa. Dia

diém va phUOng tbùc giao nhàn có thè do hai ben thòa

t h u à n phù hdp vói diéu kién thiic te, t h u à n tién va có Idi

cho ềe ben.

Trong trUdng hdp càc ben khòng khóng thòa thuàn thi

dhi diém va phUdng thùc giao nhàn phài theo càe qui dinh

cùa phàp lt dòi vói tùng loai hdp dóng kinh tè. Né'u

trong hdp dóng khóng eó sii thòa thn éa càc ben va

khóng có qui dinh éa phàp lt dòi vói loai hejp dóng kinh

tè' dò thi dia dièm giao nhàn là kho chinh eùa ben giao

hàng. bàn h à n g va giao trèn phiidng tièn vàn chuj'èn cùa

ben dàt hàng, mua hàng.

Càc ben phài giao nhàn hàng hóa hoac dich vu dùng

dia dièm dù dia dièm dò là do hai hèn thòa thuàn hay do

pbà)) luàt dinh truóc. Né'u giao khóng dùng dia dièm thi

267ben vi pham pbài chiù nhùng bình thùc tràeb nhièn vàt

ehà't theo qui dinh cua phàp luàt.

d. ThUc hién dùng dièu khồn già cà, thanhtoarìCàe ben có qun thòa tbn vé già cà éa bàn;' hóa

bồc dich vu va ghi cu thè vào hdp dóng kinb tè. thoa

thuàn vé nguyen tàc thù tue de thuc hién viéc thay dii già

khi eó sii bièn dòng già ề tbi trng trong qua trìnb thuc

hién hejp dóng kinh tè.

Dèi vói nhùng san phàm. hàng hóa do ed quai nbà

nUcie eó thàm quyén qui dinh già tbi già tbòa thn trong

hejp dóng kinh té' phài phù hdp vói sii qui dinh dò. Diéu

này có nghìa là khóng ben nào có qun gò ép già bồc

nàng già qua mùc qui dinh cùa ed quan nbà nUÓc c:ó thàm

qun. Càc ben nghìa vu thanh tồn che nhau dùng già

cà qui dinh.

Thanh tồn theo hdp dóng là khàu ci cùng kèt thùc

thiic hién hdp dóng kinh té. Viéc thanh tồn diidc lièn

hành thóng qua ngàn hàng theo càc nguyen tàc va tlù tue

thanh toàn do ngàn hàng nhà niióe Viét Nani qui di ni.

Nghìa vu tra tién phài dUde thiic hièn theo pliUdng

thùc va thdi han thanh tồn dà tbòa thn trong hdp dòng

kinh tè. Né'u trong bcjp dóng khóng ghi thdi han tbi thòi

han tra tién là 15 ngày kè tù ngày nhàn diidc hóa d(in dòi

tién. Viéc làp hóa ddn, già'y dòi tién phù hcip vói viéc tbue

hién tùng phàn hay tồn bó hdp dóng kinh tè. Nglìa vu

tra tién dUejc coi là hồn t h à n h tù khi chuyèn dù tiéii trèn

tài khồn cùa minh tai ngàn hàng che ben dòi boic khi

ben dòi tién triic tiép nhàn dudc sé' tién màt theo bòa eldn.

Ngồi ra, nghìa vu tra tién éng diide c^oi là hoàn hành

néu ben tra tién de nghi va dUde ben dcii tién chàp nhàn

268trai lìàng bici! vàt hồe tal s;ir, thc' chàp. cani có. bào lành

có già tri tu()ng ebiOng vói sci t:cn phai tra va viéc tra hièn

vàt hoac càc lai san do dà thuc tìién song.

Bc'U vi pluun niihia vu thanh toàn bi ph;it vi pham hdp

dona. Muc phat có thè bang mùc lai suàt tin dung qua han

theo qui clinh cua jihap luàt va phai chiù bòi thUdng thiét

hai cho ben kia so tién chu'a du'dc thanh toàn. Trong

truèing bop này. muc phat chiOc tinh càn eù vào mùc lai

suàt tin dung qua han nhàn vói (x) thòi gian chàm thanh

tồn, khóng giói bau mùe phat tei! da.

VI. THAY DĨL HÌNH (HI, THANH LY HĨP HONG KINH TE

Theo càc qui dinh hién hành vé bdp dóng kinh té thi

viéc tha>' dòi, hùy ho. dinh ehi hdp dóng kinh té' là qun

éa càc ben dUeic tièn bànb trèn ctì sd mot ben de xuàt yéu

càu va ben kia xem xét ehàp nhàn boàc cà hai déu y

mucin thay dòi, hùy bò. dinh ehi thiic hién. Viéc thiic hién

hcJp elóng kmh té khóng nèn tièn hành mot càch qua éng

nhàc. Trong qua trìnb thiic hién hcip dóng kinh t è viéc sua

dòi, bù}' bó mot sci diéu khồn bồc tồn bó nói dung éa

hejp dóng kinh tè' dà có hiéu lUe phàp Iy là mot sii càn thié't

khàch quan.

Càe ben tièn hành thòa thuàn bang vàn bàn, trong dò

càn ghi ró hàu qua pbàp ly cùa viéc sua dói, hùy bó hoac

dinh chi thUc hién bop dóng. bao góm:

- Phi tón dà tbu'c bién cóng viéc cùa hdp dóng kinh té

ma hèn thiic hién khóng thu hói lai diide.

- Pbi tón vé nguyen vàt héu chuàn hi cho viéc thiic

hièn nghìa vu hdp dóng kinh tè sau kbi dà tàn dung,

thanh ly chUa bù dàp du già tri ban dàu cùa nò.

269- Tién phat vi pham hdp dóng va tién bòi thUdng thièt

hai dà phài tra do pbài thay dói, hùy bò hồe dinh chi thue

hién bdp dòng kinh té.

Thay doi hcjp dong kinh tè'

Hdp dóng kinh té dà eó hiéu lue pbàp ly eó thè thay dói

theo su thòa thn bang vàn bàn éa càc ben. Thay dói

hdp dóng kinh t è là su thay dói mot so' nói dung trong càc

diéu khồn cùa hdp dóng kinh té dà thòa thn. Day là su

thay dói vé nói dung éa hejp dóng. Ngồi viéc thay dèi vé

nói dung, hóp dóng kinh tè' con có thè eó sii thay dói vé l'hù

thè éa hdp dóng. Dò là trUdng hejp mot ben ky kèt hdp

dóng phài chuyén giao tồn bò bồc tùng phàn nhiém vu

san x't kinh doanh che mot phàp nhàn, cà nhàn có dàng

ky kinh doanh tbi phài chuyén giao cà viéc tiép tue thue

hién hdp dóng kinh tè eó lièn quan dé'n nhiém vu san xt

kinh deanh dò. NgUdi nhàn chun giae nghìa vu thuc

hién hejp dóng kinh té dUejc chuyén giao.

Dinh chi hcJp dóng kinh tè

Dinh chi hejp dóng kinh té' là sii chà'm dùt nùa chiing

viéc thiic hién quyén va nghìa vu theo hejp dóng kinb té

cùa càe ben dò'i vói nhau. Hejp dóng thè bi dinh chi khi

có sii thòa thn bang vàn bàn cùa càe ben. Hóp dóng kinh

té'éng có thè hi dinh chi khi mot ben thiie hién quyén don

phUdng dinh chi thiic hién hdp dóng né'u có sii vi pha in bop

dóng kinh té cùa ben éng ky két.

Thanh ly hdp dong kinh té

Thanh ly hdp dóng kinh t è là hành vi cuòi cùng cùa euc

hèn nhàm kè't tbùc mot quan he hdp dóng kinh tè. Thanh

ly hdp dóng kinh té hao góm càc nói dung ehinh: kièm

dièrn thUe hién càc diéu khoàn cua_hOp dong kinb té, nhàt

270Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Thực hiện hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×