Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng kinh tế

VIII. Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

vi pha ni. giào due y lhù( iditip ìuat va phong ngùa càc vi

phani pbàiJ luàt \ è biìp doiv^ ià-ong khoa hoc phàp ly.

tràch nhièm tai san ehioc hiéu taeo hai nghìa: vé màt khàch

quan. tràch nhiém tai s;in tronu quan bé bop dóng kinb tè

là teing bop càc qui pham pbap luàt diéu chinh mot nhóm

quan bè xà bòi phat sinh giùa cac chù thè éa hejp dóng

kinh té do vi pham che dei hcip dóng kinh tè (cùng có thè

gqi là che dinh trach nbiém tai san trong phàp luàt hdp

dóng kinh té). Vé màt chù quan, tràeb nhiém tài san dUejc

biéu là sU gành chiù bau qua vat chat bà't Idi cùa ben eó

bànb VI vi pham b(jp dóng kinh té' (chàng bau. tra tién

phat hdp dòng. tién ìioi thng thièt hai...)

1. Càn cii phàt sinh tràch n h i è m tài san

Tràch nhiém tài s;in trong quan'^hé hejp dòng kinb tè

phàt sinh trén ed so càc diéu kién sau:

- Có bànb vi vi pham bdp dóng

- Có thiét hai thiic tè xày ra

• ('ó mói quan bè nhàn quà giùa hành vi vi pham hdp

dóng kinh tè vói thiét hai xày ra

• ('ó lói cùa ben vi pham

Hành vi vi pham diicie hiéu là hành vi cùa mot ben dà

xù su trai vói nói dung dà cani kèt trong hcjp dóng. trai vói

càc qui dinh phàp lt. Dò là nhùng hành vi khóng thiic

hién hồe thiic hién khóng dùng, khóng day dù nhùng

nghìa vu theo hcip dóng. (^ó thè dò là càc vi pham vé so'

lu'cjng. vé chat hicing. vé tbòi gian ...

Thièt bai thiic tè ei day phài là thiét hai vé tài san,

thiét beli là có thUc, nghìa là có thè tinh tồn, xàc dinh

diidc. Ben vi pham bdp dóng chi phài bòi thUdng cho ben hi

277



vi pham nèu bànb vi vi pham hdp dóng cùa minh giy ra

thiét hai thiic tc'^ va ehi phài bòi tbuòng phàn thièt bai

thuc tè dò. Thiét hai ma ben vi pham phai bòi thudng bao

góm già tri so' tài san màt màt, hii bòng ké cà tién lai phai

tra che ngàn hàng hồe ề càc khồn thu nhàp triie tièp va

thiic tè khóng thu diicJc do vi pham bejp dòng vói d;iy dù

chùng é rò ràng, bop lé; so'ehi phi de ngàn chàn v;. han

che' thiét hai do vi pham hdp dòng gay ra.

Mó'i quan he nhàn quà giùa hành vi vi pham va thiét

hai thitc té' dUcJc hièu là giùa viéc vi pham hdp dóng va

thiét hai gay ra có mòi quan he nói tai. tàt yéu. Thiét hai

phàt sinh là kè't quà tà't nhién cùa vi pham. khóng có vi

pham thi khóng có phàt sinh thiét hai.

Lói de àp dung che' do tràch nhiém tài san khi vi pham

là lòi duy dồn, nghìa là, khi mcit ben khóng chàp hanh

bồc chà'p hành khóng day dù hejp dóng tbi diiòng nh:én hi

coi là có lói.

Ben vi pham bdp dòng dc xét giàm, mién hồn tồn

tràch nhiém tài san trong ềe trng hdp sau:

a. Gap thién tai, dich bea va càc trd lUc khàch quan

khóng thè hidng trUóc dUde va dà tbi hành moi bién phóp

de khàe phue.

b. Phài thi hành lénh khan cà'p cùa ed quan nhà n Ue'ic

có thàm quyén do Thù tng chinh phù, TrUdng ban chò'ng

lut bào trung Udng, Chù tich Uy han nhàn dàn cà'p tim ky.

e. De ben thù ba vi pham hdp dòng kinb t è vói bèi hi vi

pham nhUng ben thù ba khòng phài chiù tràch nhiém tài

san trong càc trng hdp nói trèn.

d. Do vi pham bdp dóng kinh té éa mot ben là nj^uyén

278



nhan t)-uc tieqi dàn dèn sU vi pham hdp dóng kinb tè cua

beni kia.

2. Càc hinh thùc tràch n h i é m tài san

Có hai hình tbùc tràch nhiém tài san là phat bop dóng

va hói tbng thiét bai do ben vi pham là'y tù tài san eùa

minh tra che ben hi vi pham hcjp dóng kinh tè.

a. Phat hOp dóng

Phat hdp dóng là mot che' tài dUejc àp dung nhàm cùng

cgian bé bop dóng. nàng eao y thùc tón trong phàp luàt,

dóng tbdi phong ngùa vi pham phàp luàt. Che tài phat bop

dòng là mot che tài dUeJc àp dung phó bièn dói vói tà't ề

càc trUdng hdp có bànb vi vi pham hdp dóng, bà't ky là

h à n h vi vi pham diéu khoàn nào. Viéc àp^_dun£ che' tài

phat bdp dòng khóng càn tinh dé'n_là hành vi vi pham hejp

dóng dà gay thiét hai bay chUa.

Tién phat vi pham hdp dóng kinh té' là so' tién ma ben

vi pham pbài tra che ben bi vi pham. Tién phat vi pham

hdp dóng do càc ben thòa t h u à n trong khung phat dò'i vói

tùng loai bop dóng kinh t è theo qui dinh cùa phàp lt.

Khung ph
kinb tè là tù 2 dé'n 12% già tri phàn hejp dóng kinh t è hi

vi pham.

Theo Phàp lénh bdp dóng kinh tè'va Nghi dinh so' 17 HDBT ngày 16/1/1990 viéc thóa thuàn ve mùc phat trong

bop dóng kinh tè phài pbù hdp vói khung phat cùa tùng

loai hdp dòng kinh té va tùng loai vi pham hdp dóng kinh te.

Nèu vi pham vé chat lUdng phat tù 3% dén 12% già tri

phàn hqp dóng kinb tè' bi vi pham vé chat lUejng.

279



Vi pham vé thdi gian thiic bién bdp dóng jibat 2',, giiì

tri phàn bdp dóng kinh tè hi vi pham thòi ban thitc bién

cho 10 ngày lich dàu tièn; phat thèm tù O.a'i. dén 1", cbei

mói dot 10 ngày tiép theo che dén mùc tóng sci'càc làn phat

khóng quà 8% già tri hejp dóng kinh té hi vi pham e thói

diém 10 ngày lieb dàu tién. Trong tru'dng bdp hồn tồn

khóng thiic hién hdp dóng dà ky tbi hi phat dèn mùc ]'2"o

già tri hdp dóng.

Vi pham nghìa vu tiép nhàn san phàm hàng bòa. cong

viéc dà hồn thành theo hdp dóng phat 4"., già tr. bop

dóng dà hồn thành ma khóng diicJc tiép nhàn che 10 ngày

lich dàu tièn va phat thèm 1% cho mòi dot 10 ngà} tiép

theo, che dèn khi tóng so'càc làn phat khóng q 12';, già

tri phàn hdp dóng dà hồn thành va khòng difejc tiép nbàn

d thdi dièm 10 ngày lich dàu tièn.

Vi pham nghìa vu thanh tồn tbi àp dung mùc phat

bang lai suàt tin dung quà ban cùa ngàn hàng nhà nuóc

Viét Nani, tinh tù ngày hè't han thanh toàn. Mùc pbht C'>)

hàng mùc lai suàt tin dung q han nhàn vói (x) thòi gian

chàm tra, khóng giói bau mùc tó'i da.

Trong trUdng hejp phàp lt ehiia qui dhih niùc

phat, ềe ben có quyen thòa thn vé mùc tién phat bang

ty lé phàn tram già tri phàn hejp dóng hi vi pham bồc

bang mot so' tien tut dói

Trong mot hdp dóng kinh tè, mòi loai vi phaui hdp

dóng ehi phài chiù mot loai phat do ben bi vi phani hdp

dóng bàt phat. Nèu xày ra dòng thòi nhieu loai phat có so

tién phat d mùe cao nhà't theo mùc phat ềe ben dà thòa

thn trong hdp dóng kinh tè'. Trong trUdng bdp bdp dóng

khóng ghi mùc phat tbi àp dung theo khung phat qu^ dinh

280



tai Diéu 13 .\'ghi duih 17 nga;-- 1()/1/1990 cua Hói dóng bó

naiong (iia\- la Cliiiih phu).

h. Boi thuòng



thiét



hai



B(')i tbii()ng thiyt bai hi mot che tài san dùng de bù

nbùng thiét hai thu'c té cho ben hi thiét bai. Hinh tbùc bòi

thu'dng tliiét bai co e bue nàng ebu u là bòi hồn. bù dàp.

kbòi pbuc Idi ich \"at chat bi tbiiit bai cho ben hi vi pham.

Càn cu phàt sinh trjicb nhiém bòi tbUdng thiét hai là bànb

vi vi pham hdp dòng. thiét hai thiic tè xày ra, có càc

quan bé nhàn qua giùa bànb vi vi pham hdp dòng kinh té

va thiét bai thiie té do. lòi éa ben vi pham.

Theo qui dinh cua Phàp lénh bop dóng kmb té, ben có

bànb VI VI pham chi phài bòi thu'dng nbùng thiét hai thiic

tè dà x;iy ra bao góm:

- (iià tri so' tài san mà't màt. hii bòng bao góm cà sci'

tién lai phài tra cho ngàn hàng. càc chi pbi càn thié't ma

be'm bi vi pham phài tra (chàng han, chi pbi ehd ddi, vàn

chuyèn, bàd quàn...) va khoàn thu nhàp ma lè ra trong

diéu kién binb tbng (hdp dóng khóng hi vi pham) thi

beni hi vi pham sé thu diidc.

- Càc chi pbi de ngàn chàn va han che' thiét hai do vi

pham hejp dóng gay ra ma ben vi pham dà phài chi (ehi phi

hijp ly va eàn thiét). Ben vi pham có nghìa vu chùng minh

vièc' chi àp dung càc bién phàp càn thiét de bau che thiét

bili ngay sau kbi dUeie bièt có vi pham.

- Tién phat vi pham hdp dóng va boi thu'dng thiét hai

m.à ben hi vi pham phài tra cho ngiidi khàc do hàu q

trUe- liép éa sU vi pham hdp dóng gay ra. O day chi kè

nhùng bau quà truc tiép do vi pham bdp dóng này dàn dèn

sii vi pbìim bdp dóng vói ngi khàc.

281



3. Càc che tài trong Lt Thiicfng mai 1997

De bao cho cac bdp dòng thiidng mai chicle tbiiJ lión,

bào dàm ky lt hdp dóng bồc hù dàp thiét hai cho b'ai bj

vi pham. Luàt tbu'eing mai dà qui dinh càc loai eh-} tài

trong boat dóng thUdng mai. bao gòni:

- Bc tbiic hién dùng bdp dóng

- Phat VI pham

- Bòi thng thiét hai

- Hùy hejp dóng

Theo Lt thUdng mai, vói tu càch là mot che tài hi lóc

thiic hién dùng hdp dóng là vièe hèn có quyén Icii hi vi

pham yèu càu ben vi pham thiie hièn dùng bop dóng bnàc

dùng càe bién phàp khàe de hdp dóng du'dc thiic hién va

ben vi pham phài chiù phi tón phàt smb (Diéu 223 huàt

Thu'dng mai). Cu thè là: trong trUdng bop ben vi pham

giao hàng thiè'u, cung ùng dicb vu khóng dùng bop dcing

thi phài giao dù hàng bồc cung ùng dicb vu theo diing

thòa thn trong hdp dóng. Con tniòng bdp ben vi pham

giao hàng kém chat hidng, eung ùng dich vu khòng diing

bejp dòng tbi phài tìm càch loai trù kbuyét tàt cùa bhng

hóa, tbiéu sót cùa dicb vu boàc giao bang khàc tha/ thè'

cung ùng dich vu theo dùng hejp dóng, khóng ducic dìmg

tién hoac hàng khàc chùng loai. loai dich vu khàc de thay

thè' nèu khóng diidc sii chà'p thuàn cùa ben có quyén lei hi

vi pham. Néu ben vi pham khóng thiic bién càc qui dhih

nói trèn thi ben có quyén Idi hi vi pham có quyén mua là ng.

nhàn eung ùng dich vu cùa ngUdi khàc de thay thè tbc-o

dùng loai bang, dich vu trong bop dóng va ben vi Dham

phài bù ehénh léch néu có (khồn 3 Diéu 223 Lt ti u'(dng

mai). Day là mot qui dinh rat càn thiét nhàm bao vé Iji ich

282



kinh lé caia ben hi vi pham. h lóc hìai vi pham vi Idi ich

kinh té thiét thàn eaia minh (phai bu ehénh léch) ma có

nhUnf.; bién pbàp thièl thu'c clé thuc hién dùng bop dóng.

Ben có quyén Idi hi vi pha in co tbè già han mot thdi

gian lui]) ly (tùy tu'ng loai hcip dóng va tinh trang cu tbè

cùa c:ic ben) de ben vi pham ihuc hièn nghìa vu éa

nimb.

ht thUdng mai ghi nhàn: Trong tru'òng hdp khòng có

thòa tbn khàc thi trong tbòi gian àp dung che tài bc

tbUc liién dùng bop dóng, ben có qun Idi hi vi pbìim

khòng du'dc àp dung càc che tài phat vi pham, bòi thiidng

thiét luii bồc hùy hdp dòng. Nèu ben vi pham khóng tbiic

hién che tài bc thiic hién dùng hdp dòng trong thòi han

à'n chrh tbi ben eó quyén Idi hi vi pham diide àp dung càc

che tal khàe de bào vé quyén Idi chinh dàng eùa minh.

Ben hi vi pham có quyén phat vi pham dò'i vói ben vi

pham khóng thiic bién bejp clóng bồc thiie hién khóng

dùng :idp dóng. Phat vi pham là vièc ben eó quyén Idi bi vi

pham yéu càu ben vi phcini tra mot khoàn tién nhàt dinh

do vi pham hdp dòng, nèu trong hdp dòng có thè thòa

thn bồc phàp lt có qui dinh (Diéu 226 Lt thiiòng

mai). Ve mùc phat vi pham, Luàt tbUOng mai qui dinh:

Mùc phat dói vói mot vi pham nghìa vu hdp dóng hdàc

tóng mùc phat dói vói nhiéu vi pham do càc ben thóa

thuàn trong hejp dóng. nhu'ng khóng qua 8% già tri phàn

ngbia vu hi vi pham (Diéu 228 Luàt thUdng mai). NhU

vày, niùc phat tòì da theo qui cbnb cùa Lt thUdng mai

thàp hdn mùc phat tói da theo qui dinh cùa Phàp luàt hdp

dóng kinb té' (là dén 12% già tri phàn hdp dóng kinh te hi

vi pham).

283



Ngồi che tài phat vi pham Luàt thu'dng mai con qui

dhih che tài "bòi tbng thiét bai". Bòi tbng thiét hai là

viéc ben quyén Idi hi vi pham yéu càu ben vi pham phai

bòi tbng thièt bai do vi pham bdp dóng gay ra (kh<)àn 1

Diéu 229 Luàt thu'dng mai). So' tién bòi thUdng thiét b;ii

góm già tri tón thàt thiie tè diide tnic tiép va kheim Idi

dàng lé dUcie buóng ma ben có quyén Icji hi vi pham pbài

chiù do ben vi pham hejp dóng gay ra, sei tién bòi thng

thiét hai khóng thè cao hdn già tri tón thàt va khồn Idi

dàng lé dUde hUdng (khdàn 2 Diéu 229 Luàt Thu'dng mai).

Lt thudng mai qui dinh rò nghìa vii chùng minh tón

thàt: Ben dòi bòi tbng thiét hai phài chùng minh tein

thàt va mùc dò tón thàt, ben vi pham hdp dóng bi coi la có

lói, néu khóng chùng minh dUcjc là minh khòng có lòi (Dieu

231 Lt thUdng mai).



284



CHUOSG IX



GIAI QUYÉT TRANH CHAP KINH TE



L KHÀI (^LÀT VE GIAI QLYÈT TRANH CHÀP KINH TÈ

1. Khài n i è m t r a n h c h à p k i n h té

Trong diéu kièn nén kinb tè' hàng hóa vàn hành theo

ed che tbi trng vói sii tham già cùa nhiéu thành phàn

kinh té có che dò so hùu khàc nhau, càe quan bé kinh té

ngày càng trd nén da dang va phùc tap. Muc dich tìm kiém

Idi nhuàn chàng nhùng là dóng lUc tnic tiep thùc day q

trình mò róng càc giao hiu kinh tè. ma con là ly do tón tai

cùa ềe ehù thè kinb doanh.

Cùng vói sii phàt trièn eùa càc quan he kinh tè va duói

su tàc ctóng trUe tièp cùa qui luàt canh tranh, tranh chàp

trong kinh doanh do vày cùng trò nèn phong phù hdn vé

chùng leai. gay gàt. phùc tap hdn vé tinh ehà't va qui mó.

Chinh vi vày, viéc àp dung càc hình thùc va phUdng thùc

giài quyét tranh chàp phù bdp. có hiéu q là mot dòi hòi

khàch cpian de bào vé quyén va idi ich hejp phàp cùa càc

chù thè kmh doanb. bào dàm nguyen tàe phàp che; thòng

qua dò góp pbàn tao làp mói trng phàp Iy lành manh de

thùc day quà trình phàt trién kinb té xà bòi.



285



Tranh chà'p trong kinh doanh là mot dang tranb chàp

kinb tè du'de hiéu là su' bà't dòng chinh kièn hay xui.g cleit

vé quyén, nghìa vu giùa càc nhà dàu tU, eàe doanb nghièp

vói tu càch là chù thè kinh doanh. Cu thè, dò là nbùng

tranh chà'p phàt sinh trong càc khàu tù dàu tu, sàr >;uà't

dèh tièu thu san phàm hoàe thiie hién dich vu tren tbi

trUdng nhàm muc dicb sinh Idi. NhU vày tranb chàp trong

kinh doanh có thè phàt sinh cà trong qua trìnb sàr xuà't

va tài san x't xà bòi. Tuy nhièn. dù tòn tai di dang nao

va có thè bàt nguón tù nhùng nguyen nhàn khàch qcaii va

chù quan hè't .sue khàc nhau, nhUng dàc trUng eburg cua

càe t r a n h chà'p trong kinh doanh là ln gàn lién vói hoat

dòng kinh doanh va chù thè tham già chù yè'u là céc nhà

doanh nghiép. Vé bàn chà't, mòi tranh chà'p xét ehc cùng

déu phàn ành nhùng xung dot vé leji ich kinh té giiia càc

ben. Cùng vi vày ma trong nhiéu trUdng hdp càc tranh chap

treng kinh doanh dUde goi chung là tranh chàp kinh tè'.

Trong ed che k è hoach hóa tàp trung, càe tranb chà'p

trong kinh doanh chù yéu tón tai diiói dang càc tranh chà'p

vé hdp dòng kinh tè. NgUdc lai, trong diéu kién kinh th thi

trUdng, sii da dang vé dói tUdng, ehù thè va phUdng t-bàc

kinh doanh cùng nhu sii x't hién éa càc thi trUcìng, 'u

tó' san x't phi truyén thó'ng dà làm phàt sinh nhièi claag

tranh chà'p mói. Chàng han, khi càe cóng ty ra ddi tbi ctóng

thdi cùng xuà't hién khà nàng phàt sinh tranh chà'p gitjta

cóng ty vói thành vién va giùa càe thành vién vói nhau

trong qua trình thành làp, hoat dóng va giài thè; cùng vói

q trình có phàn hóa, sii x't hién eùa thi trUdag tài

chinh, ma dàc trUng nhà't là thi trUdng chùng kbồn dàn

dèn ềe tranh ehàp lièn quan dèh viéc mua bàn eó phiéu,

trai phié'u. TUdng tu nhU vày, chi trong diéu kièn co canh

286



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×