Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Giải quyết tranh chấp kinh tế thông qua tòa kinh tế

III. Giải quyết tranh chấp kinh tế thông qua tòa kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Cac tranb chà'p giùa cóng ty vói càc thành vién cùa

cóng tv. giua càc thànb vién cùa càc cóng ty vói nhau lién

quan dèn thànb là]i. boat dcing. giài tbè cóng ty.

- Càc: tranh chàp lién quan dén viéc mua bau có phièu.

trai phiéu.

- Càc tranh chàp kinh tè khàe theo qui clinh cùa pbàp

luàt.

Nèu càn cu vào cà'p xét xù (thàm quyén theo cà'p) tbì

theo qui dinh cùa ht sua dèi va bó sung cùa Lt tó

cbùe Tòa àn nbàn dàn va Phàp lénh giài quyé't càe vu àn

kinh té. thàm quyén giài quyé't tranh chà'p kinh tè cùa càc

Tòa àn ehidc qui dhih nhU sau:

a. Tòa àn nhàn dàn cà'p hun, qn,

tbe tinh (Tòa àn ềp hun) có thàm

theo thù tue so thàm càc tranh chà'p vé

ma già tri tranb chà'p dUdi 50 triéu dóng

téinuiòc ngồi.thi xà, thành phò'

qun giài qu't

hdp dóng kinh té'

va khóng nhànb . Tòa àn nhàn dàn tinh, thành phò' tnic thuòc Trung

Udng (Tòa àn cà'p tinh) xét xù theo thù tue sd thàm càc

tran h chà'p kinh tè nói tai Diéu 12 eùa Phàp lénh thù tue

giài quyét càc vu àn kinh t è va theo qui dinh eùa Luàt phà

san doanh nghiép thàng 12/1993, trong trUòng hdp càn

thièt, Tòa àn cà'p tinh có thè lày lén de giài quyé't theo thù

tue Sd thàm ềe vu àn kinh té' thc thàm quyén giài quyét

cùa Tèa àn càp huyén.

Cùng theo sii phàn cà'p. Tòa àn ềp tinh phùe thàm

nhù ng vu àn kinb t è ma bàn àn, quyé't dinh sd thàm ehiia

hiéu lue phàp lt éa Tòa àn cà'p hun hi khàng cào,

khàmg nghi theo qui dinh eùa phàp luàt tò'tung.

315Dói vói nbùng bàn àn hồe qut dinh caia 'Ioa cin

nhàn dàn cà'p bu\éii bi khàng nghi tbì ùy ban tb.m. pbcin

éa tòa àn cà'p tinh xeni xét va giai qut theo tnnh tu

giani dòc thàm bồc tài thàm '.

e. Thàm qun éa Tòa àn nbàn dàn tòi cao

- Tòa phùc thàm tién hành phùc thàm nhùng vu àn ma

bàn àn. qut dinh sd thàm cùa Tòa kinh tè' thc ui:i àn

nhàn dàn cà'p tinh hi khàng cào. khàng nghi va giài c]U\èt

càc khiéu nai dò'i vói qut dinh cùa Tòa àn nhàn d^^n tmb

lièn quan dèn vièe giài quyét u ều tun bó phà san

doanh nghiép theo qui dinh cùa phàp luàt trén cO sii tham

quyén theo cà'p va theo vu viéc dà dUde qui dinh.

- Tòa kinh té thc Tòa àn nhàn dàn tói cao giiuu clóc

thàm, tài thàm nhùng vu àn ma bàn àn, ciuyèt dinh có

hiéu lUc phàp luàt hi khàng nghi theo qui dinh cùa pbàp

ht tó' tung. Diéu dàng phàn biét là tòa kinh té Tò:i àn

nhàn dàn tòi cao khóng thàm qun xét xù se tham

dóng thdi chung thàm nbii Tòa dàn sU va Tòa bmh sii

thc Tòa àn nhàn dàn tòi eao ~.

- Uy ban thàm phàn, Hòi dóng thàm phàn Tòa àn nbàn

dàn tei'i cao xeni .xét theo trình tU giàm dó'e thàm v;i tài

thàm nhùng vu àn ma bàn àn, quyé't dinh dà ce* h èu luc

phàp luàt cùa Tòa àn cà'p di.

Ngồi ra, khi xem xét thàm qun cùa Tòa ài trong

viéc giài qut ềe tranh chà'p kinh tè'càn hiu y là piani vi

thàm qun éa Tòa àn con eó thè diia trèn su lui chon

' Xem khoan 1, Diéu 78. Diéu 85 - Phàp lénh TTCQ vu àn kiiilité

" Xcan (qui ctinh tai khoàn ;3 Diéu 23 Lt tó chùc Tòa àn nlàn dàn

sua doi ngày 28/12/199:3).

316cua nguyeai ikin. ( i i thc. ngu\(ai diJu co (juyèn lua chcin

Tòa an do yéu càu m,ii (iu\èt \ii :ii. trong ( ac trUeing hdp.

1. Néu khong hict ri) tru s(j li(>;1c mii cU t r ù caia hi ddn,

ibi n!,'-iiv(ai dtin co ihé vcu cau liia ;ìn iKii có tài san. ndi có

t r u so bo:lc n()i cit tru ci cìing (aia hi d()ii giài qut vu àn.

2. Nèu vu ;m ph;u sinh tù boat dóng cua chi n b à n b doanh

iighié|), tbi nguyen dtin có thè yèu càu Tòa àn nOi doanh

iighie)3 c(i t r u so bồc ndi có chi n h à n h dò giai quyèt vu àn.

3. .Néu vu àn ]ih;it sinh do vi pham hdp dóng k i n h tè,

tbì nguyen ddn có the 3'èu càu Tòa àn ndi tbu'c hién hdp

clóng giai quyét vu àn:

4. Néu càc hi ckin co t r u sd boàc neii cU t r ù k h à e n h a u .

tbi ut^uN'ón ddn có thè \'èu càu Tòa àn ndi có t r u sd hồe cii

trù cùa mot trong càc hi ddn giài quyét vu àn.

5. Néu vu àn khóng chi lién quan dé'n bà't dóng s a n d

n h i è u lidi k h à c n h a u . tbì nguyen ddn có t h è yéu càu Tòa

àn d mot t r o n g càc ndi dd giài quyét vu àn;

6. Néu vu àn lién e]uan dén bàt dóng s a n d n h i é u ndi

kb;ìc n h a u . thi nguyen ddn có thè u càu Tòa à n d mot

trong càc ndi dò giài quyét vu àn.

\ ' é n g u y e n tàc, mei t r a n h chà'p vé t h à m q u y é n do Tòa

àn cà'p t r è n trUe tiép giài cpiyé't '.

2. Càc n g u y e n tàc t o t u n g tai T ò a k i n h té' ( t o t u n g

k i n h te)

C ù n g n b u càc boat deing tó' t u n g k h à c . t r o n g q u à t r ì n h

giai quyét t r a n h chà'p kinh tè, Tòa àn k i n h tè p h à i t u à n

Xeni dièu Hi Phap Icaih thu tue giài quyéi càc vu àn kinh tè.

317theo càc nguyen tàe chung vé tei tung difdc cgii dinh trong

Hién phàp va Lt tó chùc Tòa àn nbàn dan. Cu thè dò là

càc nguyen tàc nhU; khi xét xù thàm phan va bòi thàm

nhàn dàn dòc làp va ehi tn theo pbàp lt; tòa àn <ét xù

cóng khai, xét xù tàp thè va quyét dinh theo da so; ?òa ;in

bào dàm cho eòng dàn dUde dùng tièng nói va chù viét cùa

dàn tee minh tre Tòa... Trén ed sd nbùng nguyin tàc

chung dò, thù tue giài quyé't càc vu àn kinb tè dUjc xày

diing trèn nguyen tàc ed bàn sau day:

a. Nguyen tàc tón trong

càc ducfng suquyèntu dinh doatcùaTón trqng quyén tu do dinh doat cùa càc ben dUing su

bàt nguón tù nguyen tàc bào dàm quyén tu do kinh doanh

cùa càc chù thè, trèn tinh thàn nhà nc khóng cai thiép

vào ềe boat dóng kinh doanh dùng phàp luàt. Khi vày ra

tranh chàp, Tòa àn ehi tham già giài qut néu ềe diidng

sii u càu. Nói càch khàc, vièe dUa vu tranh chà'p -a giài

quyé't tai Tòa àn là quyén cùa càc chù thè kmb doanh. Càc

ed quan nhà ne, càe tó ehùe xà bòi khóng có qun khòi

tó' ềe tranh chà'p kinh té.

Qun tu dinh doat éa dUdng sii diicic thè hiéi ci càc

nói dung sau day:

- Qun khdi kién hồe khóng khòi kién

- Qun xàc dinh pham vi yéu càu

- Quyén dUcJc thay dói, bó sung nói dung yéu càu

- Quyén de xuà't, bó sung chùng eù

- Quyén rùt ddn kién trong bà't ky giai doan nio cùa

q trình tò tung

318Nbcf vày. de tón trqng quyén tu dinh doat. Tòa àn chi

giài epi\-ét tranb chàp trèn ctì so ddn kién éa càc ben (néu

t r a n h chà'p khóng có tboa tbuàn giai quyét tai trqng tài)

va Tòa àn chi diicic dUa ra phàn quyèt khi càc ben tièn

bànb thiidng hidng. hòa giài khóng thànb.

b. Nguyentàc binh dàng trc phàpltBình dàng trc pbàp lt hi qun ed bàn éa ng

dàn difdc ghi nhàn trong càe Diéu 22, 52 cùa Hién phàp

1992. Quyén này dà dcidc cu thè hóa trong nhiéu vàn bàn

phàp luàt. Tinh thàn trong moi giai doan cùa q trình tó'

tung, khóng phàn biét hình thùc sĨ hùu, qui mó kinh

doanh, ngành nghé va lình vuc kmh doanh "Càc dUdng sU

bình dàng vé quyén va nghìa vu trong quà trình giài qut

vu àn" '.

e. Nguyen tàc Tòa àn khóng

ma chi xàc minh thu thàp chùngtien hành

cudièutraKhi giài quyèt tranh chàp, Tòa àn ehù u ền é vào

càc- c-hùng é ma càe dUdng sU dua ra. Càe diidng sU

nghìa vu cung cà'p chùng eù va chùng minh de bào vé

quyén Idi cùa minh. Trong trUdng hdp quyén Idi bi vi

pham ma diidng sU khóng u càu Tòa àn giài qut thi

Tòa àn khóng có tràch nhièm giài qu't. Tòa àn khóng

tiè'n hành xét hòi ma nghe càc ben trình bay va xàe minh

chùng é. Càc ben qun va nghìa vu trình bay nhùng

gì ma ho cho là càn thié't de chùng minh bào vé quyén Idi

cùa minh. Khi càn thiét, Tòa àn thè xàc minh, thu

thàp chùng é de dàm bào cho vièe giài quyé't vu àn dude

ehinh xàc.

Diéu 6 Pbàp lènh t h u tue giài quyét càc vu àn kinh té.319d. Nguyentàc hóagiàiKbi eó t r a n h chàp xày ra, càc ben tranh chàp phai U

tièn bànb hiép thudng, tini càc bién phàp clé loai he» càc

bà't dòng. Khi khóng thè thồ tbn diidc vói nhau cac

ben mói u càu ed quan Tồ àn giài qut. càc ben traih

chà'p vàn dUde qun hồ giai vói su tao dièu kién. big

dàn va cóng nhàn cùa Tồ àn. Chi kbi boa giai khóig

thành, vu àn mói chiOc diia ra xét xù. Trong quà trilli

giài quyèt tai phièn tồ, càc duong sU vàn có qun Ina

giài vói nhau.

d. Nguyen tàc giài

chóng, kip thòiqutvu àn kinhnhaihNguyen tàc này x't phàt tù nhu ều cùa boat dóig

kinh doanh, dòi bòi viéc giài quyét tranb chàp khóig

nhùng phài bào dàm dùng phàp luàt ma con phài nhaih

chóng, dùt dièm. trành day diia, kéo dai. Nguyen tàc nit

ngàn thòi hiéu, thòi ban, thù tue rùt gqn, han che viéc gao

vu àn cho Tồ àn cà'p diiói de xét xù lai. Cu thè là;

- Thòi hiéu khdi kién mot vu àn kinh tè là 6 thàngkè

tù ngày phàt sinh tranh chà'p.

- Quyèt dinh cóng nhàn thồ thn cùa diidng ."iUcò

hiéu luc phàp lt ngay.

- Han che thàm qun giài qut éa Tồ àn cà'p drói

(Tồ àn hun chi giài qut nhùng tranh chà'p có già cri

duói 50 triéu dóng...)

- Hói dóng xét xù phùc thàm, giàm dòc thàm

qun sua dói bàn àn. qut dinh bồc ra bàn àn, qu'é't

dinh mói nhàm bau che viéc giao vu àn cho tồ càp diói

xù lai.

3203 . T h ù t u e tò t u n g giài q u y é t càc vu àn k i n h te

a. Khài kièn va thu ly vu àn kinh tè là 6 thàng kè

tìt ngày phàp sinh tranh chàp, trù nhùng

trng

hcfp phàp lt có qui dinh

khàc.

Mn kbòi kién phài làm ddn kién. Ddn kién là sU thè

bién bang vàn bàn càc yèu eàu cùa ngUdi khdi kién diicje

gbi dén Tồ àn có thàm qun de nghi bào vé lòi ich hdp

phàp cua minh. Theo qui dinh tai Diéu 31 Khoàn 2 Phàp

lénh thù tue giài qut ềe vu àn kinh tè tbì ddn kién phài

có càc ncii dung sau day:

- Ngày. thàng, nàm, vièt ddn.

- Toà àn duoc yèn càu giài quyét vu àn.

- Tén cùa nguyen ddn, bi ddn.

- Dhi chi cùa nguyen ddn, hi ddn.

- Tom: tàt nói dung tranh chàp, tri già tranh ehàp.

- Qua trình thiidng lUdng cùa càc ben.

- Càc yéu càu, de nghi Toà àn xem xét giài quyé't.

Vé màt thù tue, trUóe khi thu ly vu àn, Thàm phàn

phài nghièn cùu ky dòn kién va càe diéu kién thu Iy vu àn,

né'u xét thà'y vu àn thuòc thàm qun cùa minh tbì Tồ àn

phài thòng bào ngay cho nguyen ddn biét. Trong thòi han

07 ngày kè tù ngày nhàn dUdc thóng bào, nguyen ddn phài

nóp tién tam ùng àn phi thee qui dinh cùa phàp luàt va

Toà àn ghi vào so thu Iy vu àn. Theo qui dinh cùa Phàp

lénh thù tue giài quyèt vu àn kinh té' moi trUdng hdp khdi

kièn vu àn kinh tè', nguyen ddn déu phài nóp tien tam ùng

àn phi, khóng có trUdng hdp mién àn phi. DUdng nhién khi

giài quyét vu àn. viéc phài chiù mùc àn phi con phu thuóc

vào càc Inai vu àn va mùc dò lòi cùa nguyen ddn va bi ddn.

321Nhu vày tbu ly vu àn kinb tè va vièc thàm phan chap

nhàn ddn khòi kién va ghi vào so tbu ly cùa Toà un. Toà

àn thu ly vu àn vói diéu kièn:

- NgUdi khdi kién eó quyén kbòi kién

- Su viéc tranb chàp thuòc thàm quyén giài eiucèt cùa

Tồ àn.

- Nguyen ddn dà nòp tam ùng àn phi.

- Su viéc chua diidc giài quyé't bang bàn àn boa- (lut

dinh có hiéu lue phàp lt éa Tồ àn bồc cuan

thàm qun khàc.

- Su viéc khóng duq'e càc ben thoà tbuàn trucie là phài

giài quyèt theo thù tue trqng tài.

b. Bién phàp khan cà'p tam thòi

Bién pbàp khan ềp tam thòi là mot trong nhùng bién

phàp eUdng che'tu phàp de toà àn àp dung de bào ve- nhiing

bang chùng. giùp cho vièe giài quyét tranh ehàp tién hanh

mot càch khàch quan, dóng thdi dàm bào quyén leii hdp

phàp cùa càc ben tranh ehàp trong quà trình thi hanh àn.

Hình thùc phàp ly cùa bién phàp này dUdc thiic biéa thòng

qua mot quyèt dinh àp dung bién phàp khan ềp "ùa tồ

àn. Diéu kién va hàu q phàp ly cùa quyé't dinh hp cltmg

bién phàp khan cà'p tam thòi diidc quyé't dinh tai Dièu 47

Phàp lénh thù tue giài qu't ềe vu àn kinh tè. Theo dò

tồ àn ra quyé't dinh khi eò mot trong càc diéu kién có ddn

u càu cùa dUdng sii; thee u càu éa Vién k è m sàt

hồe trong q trình giài qu't tranh ehàp, toà kn thà'y

càn thié't phài àp dung bièn phàp khan càp tam thó;.

Trong trng bdp dUdng sii làm ddn yèu eàu th: clUdng

sii phài chiù tràch nhiém trUde phàp luàt vé yéu càu cùa

322minh. neu co lói trong \ iéc gà\- thiét bfii do àp dung bién

pbàp khan càti tam ibià tbi ducaig sU phài bòi thUdng.

Trong tru'òng bop toà àn tU minh hoàe theo yéu càu cùa

Vién kiém sat ra (luyèt dinh ap dung bién phàp khan cà'p

tam tbòi néii quyét dinh dò trai phàp luàt, gay ra thiét hai

tbi t()à àn pbài bòi thu'òng. Yéu càu àp dung bién phàp

khan càj) tam thòi diiòc tồ àn xem xét trong thòi han 3

ngày, kè tù ngày có ddn yèu càu. Viéc àp dung bién phàp

khan càp tam thòi có thè dUcJc tién hành treng bà't ky giai

doan nào cùa q trình tò'tung giai qu't vu àn kinh tè.

Càc bién phàp àp dung khan cà'p tam thdi góm;

- Ké bién tài san dang tranh chà'p, phdng toà tài san;

- Cam bồc bc diidng sU, tó chùc, cà nhàn thiic hién

mot so'hành vi nhà't dinh;

- Cho thu hoach va bào quàn san vàt eó lién quan dé'n

tranh e thàp;

- Cho bàn san phàm. hàng hồ di bi hu bòng.

Trong trng hdp có khié'u nai vé viéc thay dói, huy bò

bién pliàp khan cà'p tam thdi tbì àp dung theo Diéu 43, 44

Phàp lénh thù tue giài quyé't càc vu àn kinh tè.

e. Chuàn bi xét xù

Chuàn hi xét xù là mot bc quan trqng trong q

trình tò' tung vi nò ành hifdng dé'n chat lUdng xét xù trong

phién tồ sau này;

Tbeii han chuàn hi xét xù là 40 ngày kè tù ngày thu Iy vu

àn. Dòi vói càc vu àn phùc tap thòi han có thè dUde kéo dai,

nhUng khòng dUdc q 60 ngày. Trong cóng tàc chn bi

xét xù. Tồ àn kinh tè phài tièn hành nhùng còng viéc sau:

323Thù nhàt, Tồ àn phài thóng bào cho hi ddn va nbùng

ngi có qun Idi, nghìa vu lién quan biét nói dung ddn

kién trong thdi ban 10 ngày kè tù ngày thu ly vu an.

Nhùng ngi này có nghìa vu thòng bào cho Tồ àn y kièh

cùa minh bang vàn bàn vé ddn kién va càc tài liéu khàc eó

lièn quan dé'n viéc giài quyé't vu àn trong thdi ban 10 ngày

ké tù ngày dUde thóng bàe.

Thù hai, Tdà àn tiè'n hành xàc minh va tbu thàp chùng

eù. Trong tó' tung kinh té, nghìa vu chùng minh tbucic vé

càc diiòng sii. Tuy nhièn de dàm bào viéc xét xù vu àn

dUde chinh xàc va khàch quan, khi càn thiét Tồ àn có

qun tiè'n hành càc boat dóng xàe minh va thu thàp

chùng eù. Cu thè Diéu 36 Phàp lénh thù tue giài quyét vu

àn kinh t è qui dinh; "Trong giai doan chuàn hi xét xù, néu

xét thà'y càn thiét, Tồ àn có thè tiè'n bànb bồc uy thàe

cho Toà àn khàc tièn hành xàc minh tbu thàp chùng cu de

làm sàng tò tinh tiét cùa vu àn." Theo dò. Tồ àn có qun

u ều dUdng sii cung cà'p, ho sung chùng é hồe trinh

bay nhùng và'n de càn thiét; yèu càu ed quan nbà nueic tó

chùc hùu quan, bồc cà nhàn eung cà'p chùng cu có y ugàìa

cho viéc giài quyèt vu àn; yèu càu ngUÒi làm chùng tr:nh

bay nhùng và'n de càn thié't; xàc minh tai chó tinh hìuh vu

àn; trUng càu giàm dinh; u ều ed quan chun mòn

dinh già hồe làp Hòi dóng dinh già tài san tranh chàp.

Thù ba, Tồ àn tién hành hồ giài de càc dudng su có

thè thồ thn vói nhau vé viéc giài quyèt vu àn.

Vé nguyen tàc hoà giài vu tranh chà'p kinh té có thè

tièn hành ò bà't cu giai doan nào cùa quà trình tii' tung,

trong do hoà giài tai Toà àn là mot hành vi tò' tung bàt

be dói vói q trình giài qu't tranh chàp.

12AKhi tién hành hoà giai, nèu càc dUdng su thoà thuàn

ehidc veil nhan vé viéc giai quyét vu àn. thi Toà àn hip bién

bàn boa giai thànb, va trèn ed sd dò ra qut dinh cóng

nhàn sU tboa thn cùa dUdng sU. Quyèt dinh này có biéu

lue ngay sau khi tuyèn bó va viéc giài quyèt vu àn kmb tè

dUeie kc't tbùc.

Trong tniòng hdp càc dUdng sU khóng thè thdà thn

vói nhau du'dc tbi Tồ àn làp bién bàn hồ giài khóng

thành va ra quyèt dinh dUa vu àn ra xét xù. Nbii vày, hồ

giài khóng thành sé dUa tiè'n trình giài quyét vu àn sang

giai do;in tiép theo - giai doan xét xù sd thàm.

Kéi tbùc giai doan chuàn hi xét xù, Thàm phàn dUde

phàn cóng ehù tea, có quyén ra mot trong nhùng quyé't

dinh sau:

- Quyét dinh dUa vu àn ra xét xù.

- Quyét dinh tam dinh ehi giài quyé't vu àn.

- Quyèt dinh dinh chi viéc giài quyé't vu àn '.

d. Phién toà scf thàm

Theo qui dinh cùa phàp luàt, trong thdi bau 10 ngày

ké tù ngày có quyé't dinh dUa vu àn ra xét xù, Tea àn phài

md phièn tồ; trong trUdng hdp Iy de chinh dàng, có thè

kéo dai thòi han dò nhUng khòng quà 20 ngày.

Viéc qui dinh thòi han tò'tung nhU vày có y nghìa rat

quan trqng, vi nò tnic tiép ành hiiòng dé'n Idi ich trong

kinh doanh cùa càc ben.

Dièu kièn dinh ehi va tam dinh chi giài quyét vu àn dùcJc qui dinh tai càc

Dièu :58. ;39 Phàp lénh t h ù tue giài quyèt càc vu àn kinh té.325Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Giải quyết tranh chấp kinh tế thông qua tòa kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×