Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

II. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

ehù nd khàc, dai dién ngu'òi ìao dóng khi nciji ddn khòng

phài tam ùng phi.

Ngồi ra, trong tru'òng bdp dà tbUc hièn ềe hicm pbap

khàc phue khó khan vé tài chinb (kè cà hoàn n(i) nià

doanh nghiép màc nd vàn khóng thồt khòi tinh trang mà't

khà nàng thanh tồn nd dèn ban tbì chù doanb nghp

hồe dai dién hdp phàp cùa doanb nghiep có ngbia vu jibài

tu nòp ddn u càu tun bópbà san. Trong ddn phài nóu

rò nhùng bién phàp dà àp dung nhung khòng có hién qua.

kèm theo danh sàeh chù nd. sei nti phài tra va giài trìnb vé

tràch nhiém éa (jiàm dò'c. thành vièn Hói dóng qn tri

dòi vói tinh trang mà't khà nàng thanh tồn éng nhu bue

cào tinh hình kinh doanh 6 thàng tre khi khóng tra du'eie

nò dèn han, bồc bào cào tòng kè't tài iinh cùa cu thòi

gian hoat dóng nèu doanb nghièp dò diidc thành làp chua

q hai nàm.

b. Theo thóng lè chung, ed quan nhà nc có thàm

qun thu ly va giài qut u càu tun bó phà san là

Tòa àn~. Cu thè, Tòa kinh té thc Tòa àn nhàn dàn

tinh, thành pho trUc thc Trung Utìng thu ly va giài

quyèt yèu càu tuyèn ho phà san doi vói doanh nghiep ^

'- Do su khàc bièt trong t(Ì chùc he th(ing Tòa àn va ed quan tài phàn nèn qui

dinh ò mói nxiòc rài khàe nhau. 'Vi du à hàu hét càc mtóc chàu Àu ku dia,

thàm quyén giài quyét phà .san thc vé Tồ thiWng mai. Trong khi dò,

mot so nuóc nhu My, Thuy Dién, Nam Tu. . lai thành làp 'Vòn phà Wim

riéng. Có nhùng nùctc nhù i'HLB Nga thi viéc giài quyét phà san tliuik

chùc nàng Tòa àn trong tài. NgiWe lai, ò Trung Qc, Unh chài vu kien

phà san dtfcfc coi là vu kièn dàn sii nén do Tòa àn thng giài qut.

•' Xem: Diéu 4 Luàt phà siin doanh nghièp, Diéu 30 Luàt .sua d(")i. ha sung

mot so'diéu éa Lt to chùc Tòa àn nhàn dàn(l(l/01/1994).362Khi t h u ly ddn, Tòa àn vào so va ềp cho ngUdi nóp ddn

giày hào vé bó sd, già'y tò dà nhàn. Trong thdi han 7 ngày

ké tu njgày thu ly, Tòa àn phài thóng bào che doanh

nghiè)) màc nd biét kém theo hàn sao ddn va eàe tài liéu

khàc có lièn quan. Trong thdi han 30 ngày ké tù ngày thu

ly d(.)n. Chành Tòa kinh tè Tòa àn nhàn dàn eàp tinh phài

xeni xét va ra mot trong hai quyèt dinh:

- Quyèt dinh khóng md thù tue giài quyèt yèu càu

tuyén hd' phà san, né'u xét thà'y khóng dù ền é;

- Qut dinh md thù tue giài qut u ều tun bò'

phà .san, trong dò à'n dinh thdi diém ngùng thanh toàn nd

cùa doanh nghiép, ehi dinh Thàm phàn va tó chùc quàn ly

tài san de giài quyét yèu càu tuyèn bò' phà san doanh

nghiép.

Quyòt dinh thù tue giài quyé't yéu càu tuyén bò' phà

san doanh nghiép phài dUde dàng càc bàe dia phUdng ndi

doanb nghiép dat tru so ehinh va hào hàng ngày cùa trung

Udng trong ha sei'lièn tiép.

Vé nguyen tàe, càc ben có lièn quan có quyen khié'u nai

vói C h à n h àn Tòa àn nhàn dàn cà'p tinh ve càe loai quyé't

chnh t r é n day cùa Chành Tòa kinh t è (thòi han 15 ngày ke

tù ngày nhàn dUdc quyé't dinh). Trong thdi han 7 ngày kè

tù ngày (CÓ khié'u nai, Chành àn Tòa àn nhàn dàn càp tinh

phiìi ra imót qu't dinh; giù nguyen hồe hùy qu't dinh

cùa C h à n h Tòa kinh tè. Theo dò, Chànb Tòa kinh té' ra

c}ut d i n h mói de thay thè'. Trng hdp vàn n khié'u

nai thi C h à n h àn Tòa àn nhàn dàn ềp tinh ra qu't dinh

ci én.g.3632. Thù tue giài qut u c à u t u y è n bò phà s a n

doanh n g h i é p

a. Nhiém vu cùa Thàm phàn va To quàn ly téli san

Viéc giài qut u ều tun bòphà san doanh nghièp

dUde tiè'n hành thòng qua hoat dóng cùa Tòa kinb tè, trite

tièp là Thàm phàn va TĨ qn Iy tài san.

Tùy thc vào tinh chat va qui mò ciia vu kièn, Chành

tòa Tòa kinh té' cà'p tinh chi dinh mot Thàm pbàn boac

mot tàp thè góm ba Thàm pbàn de giai quyèt. Trong

trUdng hdp ehi dinh ha Thàm phàn thi nieit Thàm jibàn

dUeJc giao nhiém vu phu tràch. Thàm pbàn cbhi tràch

nhiém trUóc Chành àn Tòa àn nhàn dàn càp tinh vé viéc

thiic hién nhiém vu, quyén han cùa minh. Tàp thè Thàm

phàn làm viéc theo qui che do Chành àn Tòa àn nhan din

tòi cao ban hành.

Theo qui dinh tai Diéu 16 Luàt Phà san doanb nghic'p,

Thàm phàn có càc nhiém vu qun han:

- Thu thàp tài liéu, chùng é có lièn quan de làp ho sd

giài quyé't yéu càu tuyén bó' phà san;

- Giàm sàt, kiém tra hoat dóng cùa càc nbàn viér trong

TÓ quàn Iy tài san;

- Ra quyèt dinh àp dung càc bién pbàp khan càp t&m

thòi trong trUòng hóp càn thié't theo qui dinh éa pibàp

lt de bào tồn tài san éa doanh nghièp màc nej;

- Triéu tàp va ehù tri Hòi nghi cùa chù nd:

- Ra quyét dinh tam dinh ehi boàc dinh ehi vice giài

quyé't yéu càu tuyèn bó'phà san doanh nghiép.

364- Tu>én bei phà san doanh ngbiép:

- N'èu phàt hién eó dàu biéu pham tói thi cung cà'p tài

bèli ( bo-Vaén kièm sàt nbàn dàn cùng càp xem xét de khdi

t(ivè hinh sU.

Do qui dinh. qu't dinh mò thù tue giài qu't u càu

tun bó pbà san bao gòni cà viéc thành làp Tó qn ly

tài s.in. che nèn, truóc khi ra quyé't dinh. Chành tòa Tòa

kinb te Tòa àn nhàn dàn cà'p tinh pbài có cóng vàn yèu

càu e:àc (>d quan có lièn quan é ngUdi tham già Tó qn

ly tal san.

Thành phàn Tò qn ly tài san góm có:

- Mói ền bei Tòa kinh t è Tòa àn nhàn dàn cà'p tìnb làm

TĨ tru'dng (do Chành tòa Tòa kinb tè'ehi phàn cóng).

- Mot chà'p h à n h vièn Phòng thi hành àn (do TrUdng

phòng thi hành àn é):

- Chù nd có só'nd nhiéu nhà't (trUdng hdp nhiéu chù

nd có SĨ nd ngang nhau tbì chon mot trong so' dò cho dé'n

kbi Heii nghi cbii nd ehinh thùc eù ngUdi dai dién).

- Mói dai dién cho doanh nghiép màc nd (do doanh nghiép

bồc dai dién hejp phàp cùa doanh nghiép é);

- Mot dai dién cùa cóng dồn doanh nghiép;

- Mot dai dién Sd Tài chinh (de Giàm doc Sd Tài

cbinb CU);

- Mot dai dièn ngàn hàng nhà nUeie cà'p tinh (do Giàm

dòc ngàn hàng ctó é ra).

Ngồi ra. nèu xét thà'y ền thièt Chành tòa Tòa kinh t è

càp tinh thè nidi thèm mot so'chuyèn già khàc tham già

Tó quan ly tài san. Thòng thng tbì trong nhùng vu phùe

365tap. tham già Tó quàn ly tài san con bao góm c;ic chu\'òn

già giàm dinh, chun già kièm tồn...

Theo qui dinh. mcit ngUdi có thè du'dc chi ctinh cùng hìc

là thành vièn tòi da khòng q 3 Tó qn ly tài san. Qui

dinh này nhàm giài quyé't mot khó khan thuc té la nèu

trèn mot dia bàn eó nhiéu vu pbà san xày ra tbì nhùng ed

quan nhU tài ehinh, ngàn hàng có diéu kièn cu cui bò

tham già Tó qn ly tài san. Tuy nhièn kinh ngbiém cho

thà'y, né'u khòng vi ly do dò tbì de dàm bào tinh khàch

quan trong boat dòng,.khóng nèn de mcit ngu'òi cùng lue

tham già nhiéu Tó quàn ly tài san. DUdng nhién, ngUdi

dUeJc chi dinh eó quyén tù ehól tham già Tó quàn ly tài san

néu có ly do chinb dàng.

Nhiém vu cùa Tó quàn Iy tài san là giani sàt. kièm tra

hoat dòng cùa doanh nghiép tù khi eó quyét dinh md thù

tue giài qut u ều tun bó phà san che dèn kbi có

qut dinh tun bó'phà san cùa Tòa àn. Cu thè:

- Giàm sàt, kiém tra viéc su dung tài san, thanh tồn

cóng nd, càc boat dóng ky kè't va thiie hién hdp dóng, tiéu

thu san phàm cùa doanh nghiép.

- hàp bang kè tài san, hàng càn dòi tài san cùa doanh

nghiép phà san; hip va nièm yèt danh sàeh chù nd, danh

sàeh ngUdi màc nd ddanh nghièp; xày dUng phiidng àn

phàn chia tài san, dii kièn ké' hoach tra nd de trình thàm

phàn xem xét quyé't dinh.

- Bào quàn tài san cùa doanh nghiép phà san. cac tai

liéu, giày td eó lién quan va bàn giao ebo Tó thanh tồntài san '.

' Xem Diéu 18. 23 Luàt Phà s:in doanh nghièp. Muc IX Nghi dinh so 1H9/CP.366Khi xet tbày càn thièt. TĨ tniòng Tó cin ly tài san có

eiuvèn clé nghi Thàm phàn ra cpit dinh bc doanh

ngluep thuc hién bồc khóng tbu'c bién mot so bànb vi cu

tbè nham hao tồn tài san.

b. Hóa giài va thuc hién càc giài phàp tó chùc lai

hofxt dóng kinh doanh cùa doanh

nghiép

Ngay sau khi

càu tu\èn bó'phà

nghiéii bồc dai

dung phucing àn

doanh.ra qut dinh mò thù tue giài quyét yéu

san. Thàm phàn phài yèu eàu ehù doanb

dién bop phàp cùa doanh nghiép xày

bòa giài va càc giài phàp tó chùc kinhNcii dung cùa phu'dng àn bad góm;

- Càc kièn nghi vé hồn nd, giani nd, xóa nd. mua nd.

bàci lành nd va càc bién phàp khàc pbuc tìnb trang mà't

khà n.ing thanh tồn nd dé'n han. cùng nini nhùng cam

kéi vé tildi han. mùc va phiidng tbùc thanh toàn nd dé'n

ban cua doanb nghiép.

- Càc bièn phàp tó chùc lai boat dòng kinh doanh cùa

doanb nghiép. bao góm ềe bién phàp tài ehinh. tó chùc lai

bei mày. sàp xép lai lao dóng, cài tién quàn ly, hồn thién,

dói nieii ng nghé va ềe hién phàp càn thiét khàe, trong

dò néu ró thòi han va ké hoach thuc hién cu,thè.

Trong thòi han 60 ngày ké tù ngày dc u càu,

pbUdng àn phài diicie gùi cho Tòa àn. Trèn ed sd dò, Thàm

pbàn triéu tàp va chù tri Hói nghi ehù no, nghe chù doanh

nghié]) hoac dai dién hdp phàp cùa doanh nghiép trình bay

pbiieing àn va tra Idi chà't và'n cùa càc ehù nd. Ngoài nhùng

cà nhàn. tó cbùe có tén trong danh sàeh chù nd. dai dién

cóng dồn (bồc dai dién ngu'di lao dòng noi ehiia tó

cbiic cóng dồn) va ngUdi hào lành sau khi dà tra nd thay

367cho doanb nghiép màc no caing là thành vien caia Ihi nghi

chù no. Tuy nhién dai dién còng dồn chi có epii tiiéu

qut khi tham già Hòi nghi e:hu nd vói tu' càch là ciu nd

hidng. Hcii nghi chu nd chi bop lé khi có sii tham già cua

quà nùa so' chù no. dai dién cho it nhà't hai phàn hi tóng

só'nd khóng có bào dàm tham già. Trong trUeing bcp dò.

Hói nghi chù no có tbè ehidc hoàn mot làn va libai diieic

triéu tàp lai trong thòi b<'i!n 30 ngày sau. Néu triéu tip lai

ma Hói nghi ehù nd vàn khòng thành do khóng dù sirchù

nd dai dién cho it nhàt hai phàn ba tòng so nd khòig; có

dàm bào tham già tbì Tóia àn ra quyèt dinh chnb eh vièc

giài quyèt yèu càu tuyèn bópbà san. Bòi vi. vé iit phàp

ly, viéc tù ehól tham già Hcii nghi chù nd cùng có ngiìai là

chù nd dà tù bò quyén \-PI3 càu giài quyét pbà san. dà: hiét

là khi Hói nghi ehù nd dà du'dc triéu tàp lai.

Nèu phUdng àn hòa giài va giài phàp tò chùc lai kinb

doanh dUdc Hói nghi nhà't tri thóng qua thi Thàm phin ra

quyé't dinh eòng nhàn bién bàn hóa giài thành va tam dinh

chi viéc giài quyèt yéu càu tuyèn bó'phà san.

e. Tuyèn bà phà san doanhnghièpTheo qui dinh. quyèt dinh tuyén bo phà san dUa tirén

nhùng càn eù sau day:

1. Doanh nghiép khòng c6 phiidng àn bòa giai vf g^iiù

phàp tó chùc lai hojit dóng kinh doanh éa doanh ngiiiié]).

0 day có hai tìnb h'ng có thè xày ra: Mot là. chù chainh

nghiép hay dai dién heip pbàp cùa doanh nghiép lUthiày

tinh trang mà't khà nàng thanh tồn nd là khóng tbéklnàc

pbuc du'dc va càc bién pbàp hòa giài va càc giài pbipi tó

cbùe lai boat dóng kinh doanb hồn tồn khóng tiinh

khà thi. Hai là, phu'dng àn hòa giài dUdc gùi dén Tea àn

sau 60 ngày tù ngày Thàm phàn yèu eàu.

3682 (Tiu doanb ngbiép boàc dai dién hdp phàp cùa

doanh ngbiép vàng màt tai Hcii nghi chù nd de trình bay

])htion,u' im bòa giai va giài pbàp tó chùc lai boat dóng kinb

doanb. nhu'ng khóng uy qun cho ngi khàe tham già

Hòi Ughi. Ngồi ra. trong tniòng hdp chù doanh nghiép tu'

ubali bi cbét ma ngu'di thùa ké hdp pbàp vàng màt tai Hòi

Ughi chù nO khòng ly do hồe tù ehól qun thùa ké tbì

dò cìmg là ly do de Tòa àn tun bó'phà san.

3. PliUdng àn hòa giài va giài phàp tó cbùe lai hoat

dòng kinh doanh do doanh nghiép dUa ra khóng diióc Hói

nghi chù nd thòng qua. Nói càch khàc là bién phàp hóa

guii bi càc chù nd tù ehól.

1. Hét thdi ban tó cbùe lai boat dòng kinh doanh ma

boat dòng cùa doanh nghièp vàn khóng có hiéu quà; doanh

nghiép khóng eó ed biii vUqt qua tinh trang mà't khà nàng

thanh toàn nd va ehù nd yèu càu tun bó'phà san.

ò. Trong thdi han tó chùc lai kinh doanh, doanh nghiép

vi pham ngbiém trqng nhùng cani ké't tai Hòi nghi chù nd,

ma ehinh trèn ed sd nhùng cam kè't này Hòi nghi chù ncj

dà dóng y thóng qua phUdng àn hòa giài.

G. Trdiig q trình giài qut phà san doanh nghiép,

chù doanh nghiép tu nhàn chèt hoac bò tròn ma khòng có

ngi thùa kè hdp phàp hdàc tù chòl quyén thùa ké'.

Nhu vày, vièc xeni xét de di dèn quyét dinh tuyén bó'

phà san doanh nghiép vé ed bàn diia trèn hai phUdng dién:

Vé màt khàch quan, ed bòi hòa giài, tài tó chùc lai doanh

nghiép chùng tò hồn tồn khòng có tinh khà thi. Vé màt

chù quan. eó sU vi pham phàp luàt phà san tù phia chù

doanh nghiép.

Trong qut dinh tun bò' phà san doanh nghiép,

ngồi ncii dung thòng tin mang tinh ehà't thù tue bàt be

369vé Tòa àn. Thàm pbàn. vé doanb ngbiép ]ihà san. kai ncii

dung rat quan trong phai dùdc thè hién rò là ly do tu> èn

bó'phà san va phiidng àn pbàn chia già tri tài san •òn lai

cùa doanh nghié}i. Qut dinh tuyén bó'phà san piai sao

gùi cho càc chu nd. doanh nghiép pbà san va Viéi kièm

sàt nhàn dàn, ed quan tài cbinb. lao dóng cùng cà'p. [^liòng

thi hành àn tbueie Sd tu phàp va ed quan dà càp già- jibép

thành hàp doanh nghiép. Quyèt dinh này cùng phai elucjc

dàng bào dia pbUOng va bào hàng ngày cùa Trun^; u'dng

trong ba so'lièn tièp.

d. Thi hành quyèt dinh tuyèn bó phàsan+ Thàm qun éa Phòng thi hành àn va chùc nàng

cùa Tò thanh tồn tài san.

Viéc thi hành qu't dinh tun bò phà san doanh

nghiép thc thàm qun cùa Phòng thi hành àn thióc Sd

Tu phàp, ndi ddanh nghiép dàt tru sd chinb.

Sau khi nhàn dUdc quyét dinh tuyèn bò phà Sén ia

Tòa àn, TrUdng phòng thi hành àn ra qut dinh th: hành

tuyén bó phà san, chi dinh chà'p hành vièn phu trach va

thành làp Te thanh tdàn tài san.

Chà'p hành vièn phu tràch viéc thi hành quyéi ctinh

tuyèn bó phà san là ngUdi chiù tràch nhiém trUde Tniòng

phòng thi hành àn trong quà trình thiic hién nhièm vu cua

minh va có quyén han.

- Ra quyèt dinh thu hói va bàn dà'u già tài san cùa

doanh nghiép bi tuyèn bó'phà san.

- ThUc hién phiidng àn pbàn chia tài san theo quyé't

dinh cùa Thàm phàn.

370- Ra quyèt dinh phong toa càc tài khoan cùa doanb

nghiep ])bà san có ò càc ngàn bang, dóng thòi md tài

kboan mói (tài kboan phà san) de gùi càc kbồn tién tbu

bòi dii(ic càc kbồn elio vay cùa doanb nghièp pbà san va

tù ticai bàn tài san phà san;

Song, d day eò dièm càn du'dc hiu y là dòi vói tài san

ma doanh nghiép có'y làm t h à t thồt tnióc ngày Tòa àn

tbii ly ddn yèu càu giài quyèt phà san càn phài thu bòi

thi chà'p hành vién phài de nghi Tòa àn ra qut dinh

thu bòi.

Thành phàn TĨ thanh tồn tài san bao góm:

- Hai ền bó cùa Phòng thi hành àn. trong dò có mot

chà'p hành vièn làm Tó tnidng:

- Mot dai dién Sd Tài chinh. do Giàm dó'e Sd Tài

chinh é;

- Mot dai dién Ngàn hàng nhà nc ềp tinh, do Giàm

dò'c Ngàn hàng dò é;

- Dai dién chù nd dà tham già Tó quàn Iy tài san;

- Mot dai dién cóng dồn doanh nghièp.

- Chù doanh nghiép hoac dai dièn hdp phàp éa deanh

nghiép.

(.'ùng gió'ng nhu dei vói Tó qn ly tài san, trung

tnidng hdp xét thà'y eàn thié't. Te trUdng Tó thanh tồn tài

san thè mòi thèm mot so' càn bò khàe tham già vào càc

hoat dóng có lièn quan dé'n vièe thanh tồn tài san phà san.

Tó thanh tồn tài san có nhiém vu va qun han;

- Nhàn bàn giao tài san va càc già'y td, tài liéu lièn

quan tù Tò qn ly tài san;

371Qui dinh này nhàm ban che va ngàn ngùa tinh trang

chù doanb nghiép ' tìnb tàu tàn tài san kbi hồn tồn y

tbùc dUde ràng doanh nghiép khó thồt khoi tìnb trang

màt khà nàng thanh toàn nd. Tuy nhièn. trèn thiic té tbì

viéc thu hói tài san rat khó tbUe bién.Vi du trong tinh

huó'ng ben mua tài san eó thè tù ehól viéc thanh tồn pbàn

ehénh léch (già su là có thàt) vói Iy do già ca binb thành

trén có so tii do thòa thn va hejp dóng mua bàn didc ky

kèt hồn tồn hdp phàp.

- Thu hói va qn ly tồn bó tài san. già'y td. so sieb kè

tồn va con dà'u eùa doanh nghiép phà san;

- Yèu càu Chà'p hành vièn cho thu hói tài san do doanh

ngbiép dà bàn hồe chun giao bà't hdp phàp;

- TĨ chùc viéc hàn dàu già tài san va thUe hién viéc

thanh toàn theo quyé't dinh tuyén bó' pbà san cùa Thàm

phàn.

Trong càc giao dich lién quan dèn viéc giài quyèt yéu

càu tuyén bò' phà san, Tó thanh tồn tài san dUOc st ciung

con dàu cùa Phòng thi hành àn de tbUe bién nhiém \u '.

+ Bàn giao va quàn Iy tài san phà san

Kè tù thói diém Tòa àn ra qut dinh tun ló pbà

san, doanh nghiép hồn tồn mà't qun qn ly th san.

Tó quàn Iy tài san thiic hién bào quàn tài san éa doianh

nghiép cho dèn khi hồn thành viéc bàn giao cho Tò thanh

tồn tài san.

Thù tue bàn giao tài san cùa Tó qn Iy tài .san 'hio Tò

thanh toàn tài san dUde thiic hién theo nguyen t;e bàn

' Diéu 44 Luàt phà san doanh nghièp. Diéu 30, 32 Nghi dinh so iSt'ClP-372Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×