Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Giải quyết phá sản đối với các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và dịch vụ công cộng quan trọng và phá sản vì lý do bất khả kháng

III. Giải quyết phá sản đối với các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và dịch vụ công cộng quan trọng và phá sản vì lý do bất khả kháng

Tải bản đầy đủ - 0trang

bai 1-è thuoc ibànli phàn kinb té nào déu có tbè reii vào

tmh 'rong mai kb;i nàng t h a n h tồn. Tuy nhièn. viéc xem

xét oc tuxa'ai bò pha san hai tùy tbueie vào nhièu yèu tó.

Chàng bau. do vai tre va tinh nbay cani trong su phàt

trièn (aia tồn ho nén kinh té nèn ò nhièu nc vièc tun

b(Ì phti san dói vói càc doanh ngbiép kinh doanh tài cbinb

tién lè. kinb doanb hào hièm diidc àp dung theo mot ed che

rièng.

C) niróc' ta. phàp luàt vé phà san éng có nhùng qui

dinh dàc- thù de àp dung dcii vói nhùng doanh nghiép trUc

tièp pbuc vu quóc jihóng. an ninh va dich vu còng còng

quan treing.

Cu thè. theo qui ctinh tai Diéu 4 Nghi dinh so' 189/CP

tbì càc doanb nghièp dUde xeni xét de cóng nhàn là doanh

nghiép Iriic tiép pbuc vu q'e phòng an ninh va dich vu

cóng còng quan trqng phài là nhùng doanh nghiép dang

boat dcing trong nhùng lình viie, ngành sau day:

1. San xuàt. sua chùa vù kbi, khi tài, trang hi chuyén

dùng elio qc phòng, an ninh; càc doanh nghiép kè't hdp

kinb té vói q'c phóng tai càe dia bàn ehié'n hidc quan trqng.

2. Kinh doanh tài ehinh tién té va kinh doanh bào hiém.

3. Siin x't. eung ùng dién

4.Giao thòng, cóng chinh dò thi

5.Vàn tài duòng sàt. vàn tài hàng khòng

(5. Thóng tin vién thóng

7. Qn ly va khai thàe ềe cóng trình thùy lòi

8. Qn ly va xày dUng càe vùng rùng dàe dung rùng

phóng bò quei'c già trqng diém.

379Trong trUdng hdp nhùng doanh ngbiép này reii vào tmb

trang mà't khà nàng thanh tồn nd dé'n ban tbì dai dién

hòp phàp cùa doanh nghiép phài bào cào ngay liàiig vàn

ban cho ed quan da ra quvét dmh thành hip doanh nghièp.

trong dò nèu ró ly do, thiie trang tài ehinh va càc dièn

phàp tài chinh dà àp dung de khàc phue tìnb trapg mà't

khà nàng thanh tồn nd. Sau khi nhàn dUde bàe ềo, trong

thòi han mUdi làm (15) ngày, thù trUdng ed quan dà ra

quyé't dinh thành làp doanh nghiép phài xeni xét, quyét

dinh càc bién phàp eàn thièt nhàm pbuc hói khà nàng

thanh tồn nd dèh han. Néu tbày càe bién phàp này vu'dt

quà khà nàng eùa minh thi thù trUcjng ed quan dà ra

quyé't dinh thành làp phài bào cào Thù tUóng Cbinb pbù

xem xét, quyé't dinh vé viéc bó trd hay khóng ho trd doanh

nghiép dò.

Qui dinh trén cho thà'y, vièc xem xét. md thù tue giài

qu't tun bò' phà san dèi vói càe deanh nghiép loai này

dòi hòi phài diidc càn nhàc rat ky, trong dò tràch nbiém

éa thù trUdng, Thù trUdng ed quan ngang Bó, ed quan

thuóc Chinh phù, Chù tich Uy ban nbàn dàn cà'p tinh) rà't

lón. Vé nguyen tàc, Tòa àn chi ra quyé't dinh md thù tue

giài quyé't phà san khi nhàn dUdc vàn bàn éa Thù tng

Chinh phù hềc thù trUdng ed quan dà ra quyét dinh

thành làp doanh nghiép vé viéc khóng àp dung càe bi()n

phàp ho trd càn thié't nhàm he trd, tad diéu kién de doanh

nghièp pbuc hói khà nàng thanh tồn nei (Diéu 6 Nghi

dinh sé' 189/CP). Nói càch khàe, viéc giài qu't u cau

tun bò' phà san dò'i vói doanh nghiép trUe tièp pbuc vu

q'c phòng, an ninh va dich vu eòng còng quan trong ducic

àp dung theo ed che phà san có diéu kién.

380Sau khi Tòa àn dà tbu ly dcin u ều tun bò phà san

viéc guii qut pbà san dcii vói ềe doanh nghiép loai này

du'cje iié'n hanh theo thù tue thóng thiidng.

2. Phà s a n vi ly do bàt khà k h à n g

Viéc xeni xét. xàe dinh tìnb trang mà't khà nàng thanh

toàn od dèn han cùa mot doanh nghiép nói chung khóng

phu thuóc vào nguyen nhàn dàn dèn nhùng khó khan vé

màt tài chinh. Diéu kién phàp ly càn va dù de chù nd de

ddn yèu càu giài qut tun bò' phà san là con nd khóng

thanh tồn ềe khồn nd dèh hcin. màc dù dà dUde yéu

càu. .NfgUdc lai, khi xeni xét tràch nhiém cùa nhùng ngUdi

có cdiùc nàng qn ly. diéu hành dò'i vói doanh nghiep phà

san tbi nguyen nhàn dàn dén pbà san lai là dò'i tng phài

d\i(}c xem xét. Chinb vi vày, trèn ed sd qui dinh nói tai

Diéu 49 khồn 2, dièm a Luàt PSDN, Nghi dinh 189/CP dà

dành mot mue qui dinh vé phà san vi ly do bà't khà khàng.

Muc dicb cùa nhùng qui ehnh này nàm giài phóng

Giàm dó'e, Chù tieh va càc thành vién Hòi dóng qn tri

doanh nghiép hi tun bó' phà san khòi nhùng ềm dồn

diicic qui dinh tai Dièu 50 Luàt phà san doanh nghiép là

"khóng dUde dàm dudng càc chùc vu dò d bàt ky doanh

nghièp nào khàc trong thdi han tù mot dé'n ha nàm, kè tù

ngày doanh nghiép hi tuyèn bei'phà san".

The?o qui dinh tai Diéu 15 Nghi dinh so 189/CP tbi

doanh nghiép phà san vi ly do bà't khà khàng là doanh

nghièp hi phà san do thién tai. dich boa, hòa hoan khòng

do minh gay ra, hồe do ành hUdng tnic tiép cùa viéc phà

san éa ềe doanh nghiép khàe ma chù doanh nghiép,

ngUcii diéu hành doanh nghiép khòng thè hidng trc bồc

tuy età hièt triide va dà àp dung moi bièn phàp càn thièt

381nhung khóng thè khàc pbuc dUde '. Vé màt thù tue, viéc

phà san vi ly do bàt khà kbàng phai ducic ghi rò trong

quyé't dinh tuyén bei'pbà san.

IV. VÉ VIÈC GIÀI QUYÉT CÀC KHIÉU NAI CO LIÈN

QUAN DÉN Q TRÌNH GIÀI QUT U CAU TUN

BỊ PHÀ SÀN DOANH N(,HIÈP

Giài quyét yèu càu tuyèn bò' phà san dcianb nghiép

thiic chat là quà trình giài quyèt mcit vu àn kinh tè' theo

càch thùc dàe biét. Do vày vé nuit nguyen tàc. vic'c giài

quyét càc khié'u nai phàt sinh cùng phài tuàn theo càc: qui

dinh trong Phàp lénh thù tue giài quyèt càc vu an kindi tè

ngày 16/3/1994.

Tuy nhién, do trình tu, thù tue giài ciu: u càu

tun bó'phà san eó nhùng dàc thù nén huàt pha san eiùng

có qui dinh riéng vé giài quyèt càc kbiéu nai vài tranh cdià'p

có lièn quan. Cu thè là;

' Thùc tièn giài quyét phà san doanh nghiép thdi gian (lua clhothày coi iiiòt

SĨ tnfdng h(1p doanh nghièp kinh doanh thu:i lo. màt k h à n a i g tlhanh

toàn nel do phài thi hành mot quyét dinh cua ed quan ma mfócj. Do

vày có y kién de nghi càn nghièn cùu bó sung (]ui dinh hiai hanb. roi

day là iiKJt trong nhùng ly do phà san bài kh:i khàngT, "u'-' 'ihiièn è

day phài có su phàn bièt. Vi du: néu m()l doanh nghiép piai thi hiành

mot quyét dinh eùa mot ed quan Khà nuóc có thàm quyéi trniig viéc

thUc thi mot nhièm vu d(jt xuàt (nhu tham già khac phiu( h.'iti quui lù

lut, phue vu vùng sàu. vùng xa...). thi de nghi trèn d.ày la 'ctì Cfci .'^ó.

Ngu'dc lai néu dò là mot quyét dinh có tinh chat thùdnfg x.ivèn cù^a ed

quan nhà nc có thàm qun nhàm thùc hién càc chùc: nuig quaui ly

kinh té vi mó, nhu quyèt dinh diéu ehinh già ca. thay dòi thué suiài...

thi khòng thè coi là ly do phà .san bàt khà khiing.382a. Dói cefi khiéu nai vé viéc khóng

quyét véli càu tuyén bó phà sanmó thù tuegiàiTraig th()i ban niu'di làm (15) ngày kè tù ngày nbàn

du'dc 'luN'C't dinh khóng mó thù tue giài qut u ều

tun bo pb;i san cùa Chành Tòa kinh té Tòa àn nhàn dàn

tmh. ;àc beai có qun kbiéu nai vói Chành àn Tòa àn

nhàn dàn cap tinh vé quyét ctinh này. Trong thdi han 7

ngày ;^è tu' ngày nhàn dUcjc ddn khié'u nai. Chành àn Tòa

àn nbàn dàn cà'p tinh phài giài quj'è't bang viéc ra mot

trong bai loai quyé't dinh sau day;

1. Giù nguyen quyèt dinh cùa Chành Tòa kinh té Tòa

àn nhàn dàn cà'p tinh.

2. Hùy quyé't dinh va yèu càu Chành Tòa kinh tè' xeni

xét lai de trong thdi gian 7 ngày phài có quyèt dinh mói.

Trong thdi gian niUdi làm (15) ngày, kè tù ngày nhàn diide

ciuyèt dinh nidi cùa Chành Tòa kinh t è nèu càc ben vàn

con kbiéu nai tbì trong thdi gian 7 ngày Chành àn Tòa àn

nhàn dàn cà'p tinh xem xét quyé't dinh; quyé't dinh này có

hiéu lue thi bànb (Dièu 13 Luàt PSDN).

b. Dói vói khièunai ve danh sàeh chù nòTheo qui dinh. danh sàeh chù nd do tó quàn ly tài san

hip va diidc nièm yèt cóng khai tai t r u sd Tòa àn cà'p tinh,

tru Sd chinh va càc chi nhành cùa doanh nghiép trong thòi

gian 10 ngày. Trong thói han trén, ềe ehù nd va doanh

nghiép màc nd có quyén khiéu nai vói thàm phàn dà dUdc

chi dinh phu tràch giài quyét yéu càu tuyén hci' phà san vé

danh sàeh này. Thàm phàn xem xét khié'u nai va nèu thà'y

viéc khiéu nai là eó ền é tbì phài bó sung. sua dói danh

sàeh chù ed. Hét thòi han trèn tò quàn ly tài san khóa so

danh sàeh chù nd. nhùng chù nd khòng gùi già'y dòi nd

383Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Giải quyết phá sản đối với các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh và dịch vụ công cộng quan trọng và phá sản vì lý do bất khả kháng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×