Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Về việc giải quyết các khiếu nại có liên quan đén quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

IV. Về việc giải quyết các khiếu nại có liên quan đén quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

a. Dói cefi khiéu nai vé viéc khóng

quyét véli càu tuyén bó phà sanmó thù tuegiàiTraig th()i ban niu'di làm (15) ngày kè tù ngày nbàn

du'dc 'luN'C't dinh khóng mó thù tue giài quyèt yéu eàu

tuyèn bo pb;i san cùa Chành Tòa kinh té Tòa àn nhàn dàn

tmh. ;àc beai có qun kbiéu nai vói Chành àn Tòa àn

nhàn dàn cap tinh vé quyét ctinh này. Trong thdi han 7

ngày ;^è tu' ngày nhàn dUcjc ddn khié'u nai. Chành àn Tòa

àn nbàn dàn cà'p tinh phài giài quj'è't bang viéc ra mot

trong bai loai quyé't dinh sau day;

1. Giù nguyen quyèt dinh cùa Chành Tòa kinh té Tòa

àn nhàn dàn cà'p tinh.

2. Hùy quyé't dinh va yèu càu Chành Tòa kinh tè' xeni

xét lai de trong thdi gian 7 ngày phài có quyèt dinh mói.

Trong thdi gian niUdi làm (15) ngày, kè tù ngày nhàn diide

ciuyèt dinh nidi cùa Chành Tòa kinh t è nèu càc ben vàn

con kbiéu nai tbì trong thdi gian 7 ngày Chành àn Tòa àn

nhàn dàn cà'p tinh xem xét quyé't dinh; quyé't dinh này có

hiéu lue thi bànb (Dièu 13 Luàt PSDN).

b. Dói vói khièunai ve danh sàeh chù nòTheo qui dinh. danh sàeh chù nd do tó quàn ly tài san

hip va diidc nièm t cóng khai tai t r u sd Tòa àn cà'p tinh,

tru Sd chinh va càc chi nhành cùa doanh nghiép trong thòi

gian 10 ngày. Trong thói han trén, eàe ehù nd va doanh

nghiép màc nd có quyén khiéu nai vói thàm phàn dà dUdc

chi dinh phu tràch giài quyét yéu càu tuyén hci' phà san vé

danh sàeh này. Thàm phàn xem xét khié'u nai va nèu thà'y

viéc khiéu nai là ền é tbì phài bó sung. sua dói danh

sàeh chù ed. Hét thòi han trèn tò qn ly tài san khóa so

danh sàeh chù nd. nhùng chù nd khòng gùi già'y dòi nd

383éng dóng thòi mà't qun tham già bòi nghi chù nd (Diéu

22 Luàt PSDN).

e. Doi vói khiéu

tó quàn ly tài sannai vé viéc chon chù ng thamgiàMot trong nhùng thàm quyén cùa hcii nghi chu nei là

chqn ngUdi dai dién cùa minh tham già tó quàn ly tài san

de thay t h è ngu'di dà diidc Chành Tòa kinh tè chi dinh.

Néu thà'y có ly do chinh dàng ', Chành Tòa kinh té có thè

khòng chàp nhàn su liia chon cùa hói nghi chù nei. Trong

tnidng hdp này. chàm nhàt là mUdi làm (15) ngày kè tù

ngày nhàn diidc thóng bào cùa Chành Tòa kinh té vé viéc

khòng chà'p nhàn sii giói thièu cùa bòi nghi chù nd tliì bòi

nghi chù nò phài cb';^n ngu'di dai dién khàe thay tbè.

Chành àn Tòa àn nhàn dàn cà'p tinh là ngi qut dùih

ci éng vé moi khié'u nai có lién quan dén viéc chon dai

dién ehù nd tham già Tó quàn ly tài san ~.

' ci nuóc ta. trong nhùng van bàn phàp luàt hién hành, chUa eò qui dinh

the nào là ly do ehinh dàng de trén ed .sd dò (^hành tòa kirih tè khòng

chàp nhàn ngUtìi dutfc Hòi nghi chù nd é tham già Tò quàn ly lai san

(hay nhàn vièn phà san) thifdng dùcic qui dinh là ngùòi béiih lat sue

khóe khòng dàm bào. khòng có kinh nghiém vé san xt kinh doanh.

vé diéu hành doanh nghiép hoac nhùng dàc dièm thuóc vé nhàn thàn

ma xét thà'y néu có su tham già cùa ngùòi dò thè làm cho hoat

dòng éa Tè) qn ly tài san khòng khàch quan.

' Thite tè eho thà'y qui dinh này khà phién phùc. Reii vi chi eàn thay thè

nhàn vién Tò quàn ly tài .san, Hòi nghi dà phài triéu tap Ili: nhiéu

khi vièc di lai rat tèm kém va thàm ehi triéu tàp lai khòng th:mh. Hdn

nùa, theo qui dinh cùa Luàt phà san doanh nghiép, vièc triéu làp h()i

nghi ehù nel liti thc thàm qun éa thàm phàn, càc chu no khòng

qun nhóm hop. Rò ràng là qui dinh tai Diéu 18 Nijhi dinh

189/('P trèn day chua có su luu y dén diéu này.

384d. Den véfi khièu noi vé quyét dinh tuyèn bó phàsanTbao Cini dinh tai Diéu 40 Liuit PSD.N trong thdi bau ba

iiuid] (:i()) ngày ké tù ngày thàm pbàn ra cjuyèt dinh tuyèn

b(Ì pha san doanb nghièp. càc c:hu nd va doanb nghiép bi

tuyèn be')'])bà san eó quyén khié'u nai. Vién Kiém sàt nhàn

dàn cung càp có qun khàng nghi dóì vói qut dinh này.

Khi có kbiéu nai bồc ddn khiéu nai. khàng nghi tbì thàm

phàn dà ra qut dinh tun bó phà san doanh nghièp phài

gùi bó sd vu viéc Ién Tòa phùc thàm Tòa àn nhàn dàn tó'i

cao de giài quyét. Trong thòi han sàu miidi (60) ngày kè tù

ngày nhàn dude ho sd, Tòa phùe thàm TAND tói eao phài

giài quyét xong ddn khièu nai. Chành tòa phùe thàm TAND

tói cao chi dinh mot tàp thè góm ba thàm phàn de giài quyé't

va cjuyèt dinh cùa Tòa phùc thàm là qut dinh ci cùng.

d. Dói vói khièu nai ve viéc thay dói nhàn vièn Tó

thanh tồn tài san

Kbi thành hip tó thanh tồn tài san, TrUdng phòng thi

hành àn có quyén yéu càu càc ed quan eó lién quan é ngUdi

thay tbè né'u xét thà'y ngi dUq'e cu thè khóng khàch

quan bồc khóng dù nàng lUe thi hành nhiém vu. Dóng

thòi, TrUeing phóng thi hành àn là ngi có thàm qun giài

qut càc u càu éa ehù nd vé viéc thay dèi ehù nd tham

già tó thanh tồn tài san, nèu xét thà'y yèu càu cùa chù nd

là theia dàng de bàd dàm tinh khàch quan treng viéc thiic

hién nbiém vu cùa Tó thanh tồn tài san. Giàm dóc So tu

phàp là ngi thàm qun qut dinh ci cùng dói vói

moi kbiéu nai lién quan dén vièc thay dói nhàn vién TĨ

thanh tồn tài san (Diéu 29 Nghi chnh so 189/CP).

e. Dai vói khièu

tun bòphà

sannai ve viéc thi hành quyètdinhTreng quà trình thi hành quyé't dinh tun b ò p h à san.

385dUdng sii có qun khié'u nai lén tniòng phóng thi làinh àn

tbc sd tu phàp. Trong thdi ban (7) ngà>' ké tù ng;y nhàn

ddn, trUdng phòng thi hành àn phai xem xét. giai cuyét va

tra lòi eho ngi khié'u nai. Néu khóng dóng y vci (quyé't

dinh giài quyé't cùa tru'dng phóng thi bànb àn tbì dtdìiig sii

có qun khiéu nai lén Cuc trUdng Cuc cgiàn ly tu hành

àn dàn su thc Bò Tu phàp. Trong thòi bau ha niidà (30)

ngày kè tù ngày nhàn ddn khièu nai. Cuc tniòng Cic quàn

ly thi hành àn phài giài quyèt xeng bang viéc ra niq itrong

hai quyèt dinh;

- Giù nguyen quyét dinh cùa Tru'dng phóng thi binhi àn;

- Hùy quyèt dinh hi khié'u nai va giao Tniònj. pibòng

thi hành àn giài quyét lai (Diéu 47 Luàt PSDN).

V. GIÀI QUT QUN LOI CÙA N(ìI LAO D)rN(; Ị

DOANH NGHIÈP BI TUN BỊ PHÀ .SAN

NgUdi lao dòng trong doanh nghiép hi tun bó fhià san

diiOc thanh tồn càc khồn cùa doanh ngbiép con nc, góm:

- Tién hidng (bao góm cà càe khoàn phu cà'p Iudrg)i

- TK n bào hièm xà bòi cùa doanb ngbiép chua dóng

bồc chua dóng dù theo qui dinh;

- Trd càp thói viéc ma doanh ngbiép chUa tra diù khi

chàm dùt hdp dóng lao dòng '.

- Càc qun Idi khàc bang tién theo thòa c ho deing

tàp thè va hdp dóng lao dóng dà ky kèt ma doanh ngbiép

chua tra hoàe chiia tra dù.

^ Xem Diéu 42 khoan 1 B() luàt Lao d(?ng(BLLD). Dièu 10 Ngh diinh so

189/CP ngày 21.12.1994 cùa Chinh phù.386\'»Trcoiig viéc giai quyèt quyén Idi cùa ngi lao dóng kbi

lanh nghiép bi tun bò pha san co mot so dièm dàng hiu

hv.

a. Nèà-^ri;\ tri tài san con lai cùa doanh nghiép sau kbi

rù chii phi ihà san dù de thanh toàn càc khoàn nd cùa

gridi lao dóng déu duqc Uianh tồn dù.

b. Tnidng hdp tài san con lai khóng dù de thanh tền

hi ng^mòi lao dóng dudc tra theo thù tu nbii sau;

- 'ITìér hidng;

- (Chi phi y t è né'u ngUói lao dóng hi tbiidng tàt, tai nan

ao drang boàc hi bénb nghé ngbiép '.

- Tién bào hièm xà bòi;

- Boi thiidng bồc trd cà'p do hi suy giàm khà nàng lao

.tóng tù Sl% trd Ién hoàe cho thàn nhàn ngUdi chèt do tai

aan lao éòng, bénb nghé nghiép ''.

- Trd ềp thói viéc.

- Càc khền nd khàc bang tién theo thòa e lao dóng

tàp thè \à hdp dóng dà ky kè't.

e. Vé phUdng thùc thanh tồn. TĨ thanh tồn tài san có

nghìa ve thanh toàn tnic tièp, mot làn cho ngUdi lao dòng.

Riéng mi hào hièm xà bòi, TĨ thanh tồn tài san chuyén

vào Cd qian bàd hièm xà hói iXem Diéi 107 klioàn 2 (BLLD).

Xen Diéi 107 khoan 3 (BLLD).

Xen Ngli dinh so 92/CP ngày 19/12/1995 cùa Chinh phù vé giài quyét

^uyérlcli cua ngu'di lao d(3ng d doanh nghièp bi tuyèn bò phà san.387Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Về việc giải quyết các khiếu nại có liên quan đén quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×