Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

III. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

--III. MQT s o Cll i NII sAclI VA B II~N 1%\ [' CAP

BACII Vt: I'IIATTI!l E N v); q u ,\N LY n o '1'111

3.1. Tang cuc'tug hi {'u life b() ma y q u a n I ~' db t h],

d6i mui cd c h e' va c h i n h sa c h ph at t r it:n va qu a n I .~'

do thi

T ren co sd nh iem Vt,J. quven h an B DND va UBN D Ill / Ii

ca p h Udn g Slf h e at d~mg cu n chin h q U ~'f n d o t hi vao t rong

tam In qu rin 15' hnnh ch fn h Nh n n ude th ea lnnh tho, SI t

dun g 3 ceng C\,1 ch u yell 1:1 phnp lu a t, q ui honch va ke'

honch hoa vi roo de' cue d o t hi ducc q u rin Iy va phat trien

co t r:).t tu ky c uong, co tron g ta m, tron g di em the a die

ch uang trinh, du an dun g vdi dinh h udn g ph rit t rien kinh

Ie -xu h Qi cua Nh a mroc.Tic'p tuc thuc hien crii erich nen hanh ch fnh quae gin. mln ~

cao hieu luc cua hI) may quan 15' do thi d e dip theo cdc Ngh!

quye'l cu a Dang va Ngh i quyet 3G1CP cua Chin h ph u .

Xay dun g ch in h suc h , co che phdn cap d~ qu nn ly mQt sr;

dili t uon g mdi xua t hien trong phat t rien d6 thi hoa, h onn

thanh viec ph dn loa i. ph a n cap qurin I$' do thi . xay dun g

cac ch fnh aa ch ph itt t ri~n cac d6 t hi len , vua va nho.3.2 . T ao von pha t tri ~n co sd h a tAng do th]

Sti dung von Nh a nude co hieu qua va phrii quan ly cha t

ch e. t(i.p trung cho cang tric l(i. p qui h oa ch xav dun g. xdy

dun g ket diu ha ta ng can g cQn g, bao v ~ m6i t ruon g ViI cho

di e cbng trl n h khtmg true t.ie'p thu h(~i von hay kh on g co

khd n an g thu h oi vcln .40Huv(In (,:'\(' ll ~W"; llvn tr.mh th u

\ '1';\1 n g n :"11 n uor: \ ' ,\' " . l h (lI1g '1tt:l {';'If ' l i i cn p hfl [l d :"Hl III t h oo

fli t .in. khuvvn kl uch c,'w ti: c !l 1ft' . I ' ;' nl uur d ,'lll 111 \,fln x:\\'

d u n g c d MJ s nn xlI;"i ! k inh duan h nha 1'1. I'd S(j h ',1 l tm g, elm !!

l !i ll1 g l i ii\'I';nrron glll l('j('I rrnh p llli" 1t,li elm /-! C(JIl l!.T llI.II· hien I r.i ph f SI"{ d l.w!,! n j s/j h ',1 I '-lng , I'h '11 hnnhet;, 'hl e-u . I rai ph ieu , !!li i lien t ic', ki em . lao d(lI1!! nah i n v u .

dw th u e \':\ nh irong b:1.11 10i s.in q UI;e uiu ch ua duoc kh n i

th .ic. s ir d urur hn v s li dung k ern hieu qu .i.

SlO

t du ngn'ln O Dr\. tr-an h thuvon v av

nude n gou i. khuyc"n kh ich cal' donnh n ~h i ~ p nude n goni

da ut u t rue tiep. ch uyen gia c cim g nghf \'00 n uoc t a o:l.a. Ph at triti'n nha va\'<)11 vie n I n:l\" :1.suOdl,lug da·t <16 t h ix .1y d ung ch ie 'n lucc ph at t rien n h n {'j . Xil~' dung nh n d

do t hi. be; s u ng v a h arm thi en mQt sf; clu nh such . co che t a o


ph~it n-ie n nhn d. brin nh a thuec s it hrru Nha n ude, thanh

l(lp ca c

chuc. co n g ty driu tu ph nt tri en nha d .toThuc hien Luat dfi't dai va eric va n ba n ph ap luat ve dat

d ai. han che s u d1,1I1g dat nan g nghi ep. etat t ron g cay cong

n phiep co gill t ri ca o vao muc dfch xa y dung.

Th u c hien (tong h9 n{li d u ng qurin ly Nha nude ve dat

d ui . s u a lib'}. l>o' s u ng va hoa n ch in h h~ th o'ng van han

phnp IU:)l ve q un n Iy va su d ung d:'i t do thi.Xnv dun g Lu nt ve nha, dnt do t hi n h am t ang cuon g

qu rin 1,'{ vn S i r d 1,1I1g d fit (to thi theo ph n p lu:)t va qui h oo ch ,

41kc hon ch . T ra tien~I i cl ungdHt (Ie C;i l rao. :"Jly th .l n.1! d n rhi .phat t l"i~n thj truon g ki n h dou n h k it d(ll1g" san . d l!n lui

giiij phon g mat b:1ng. YS . "

:-J.4. qui hoach va kie"u true do t h]noTfit C:l Ci1,C

t hi xay dung vn ph nt trien deu ph n i d un

tren co sCi qui h ooch. cri i tien n Qi dung V:1 pb trong phap

l ~ Jl, xe t d uvet qu i h ooch d6 t hj. ban han h Di eu I ~ qu a n I)'

qui hoach x :1~' dung do thi .

Bun hanb cac vnn ban ve quan J)' kie n u-uc dfJ th i n hu

ba a ton, t on t;:10 cac di s un van boa dan t oc vn phat tri on

kien truc hien dai . baa ton eric khu pho co kift h op vdi rn6

hinh xdy dung do thi mci, phu hop vdi dieu kien thuc t ien

Viet N am.

Thi et l:)p Ia i Ir(lt tu,kycuong trong quanlyqui ho nch

qu i h oach ete'xuy dung do thi, cong b6 eric qUI dinh

nh an dan biet va thuc hien.veTang cuong thanh tra, kiem tra va xu

tr<).t tu xuy dung d6 thj .ly cac3.5. Baov~vi ph am\'erno i truiing do th]Thuc hien LUQ.t Ria v¢ m6i truong va eric van ban

huang dan thuc hien Lunt Baa v ~ moi t.nrong trong do thi .

xfiy dun g cite qui dinh ve Xl1 phat hanh chinh vn thu tbue

h one l~ phi baa v ~ mci truong. xay dung chin h sa r-h la o

dong con g Ich . buy d ong su don g gop cun e(m g ltong- dan f' lt

V:1 bri o darn v e s in h do thi . Xay dung !TI D hinh cu tnt d o t h i

th ea qu em di~m sinh thai h oc do thi.42ph.u lr it~ll h~ tht)'ng rt6 thi Il l.l ) I I ~' tren

kh :ip lun h th,";- \ ' ;1 uu licn rb ll til x;\ ~· dung t.j i C "Il' (h") t hi

t t-ung 1:\ 11l c{l p 'lU lj't' g l:l . {'{Ip vung I t'tilk (n h;'!! h vunu

t i-on jz divm kinh 1£;) tron g k £; hO:.1Ch phnt trien uiai d oun

I,'J\ l i2 0 (lO "~ :l l'C;'I \1~ O O ;,y,)~ . \' nghln e ll:l ch inh s.i ch t ao von t rcng p ha t uien co Slih n tang d o rhi?43Ch uang .1NHlJ1o.;G VAN DE CHU YEU

.

.

.

.

. .' .

CUA QUAN LY NHA NUOC VE DO THl

r. VAl THO ellA NIIA NLide THONG xA Y nuxo

PilAT THIEN v A QUAN LV DO Til)

Quan 1:5' Nha nuoc \'e do th i baa gam nhieu llnh vue va

mang tfnh toan dien . tong hop: Xa y dun g va phat triin ca c

do thi Ia h oa t dong co tfnh ton g th ~ , co su th am gia cu a

l oan X3. hoi, trong do Nha nude dong va i t ro quan trong.

Vai tro do ducc th~ hien d nhirng di~m co ban sau:aJ Tlur lI !1 a't: Hench dinh hay dinh htrdng ch ien luoc

phat trien db th j hoa Vol h~ thong do th i qucc gia va he

thon g do thi ca c vu ng ..teTren co Sd chien luoc va ke' hoach phat triin kinh

X3

hQi thea huang cong nghiep h oa. hi en dni hoa . ch ien hrcc

baa v~ m6i t rucn g v.v... Nha DUck va chfn h quyen ca c dia

phtrong soan th do chie n lucc hay dinh hUdng phat trien h~

thong do thi qu oc gja va cu a cac vung thon g qu a db a n qui

hoach lanh tho' va eric

an qui hoach vung. nhhm phuc

V\1 ch o eric mu c tieu phat t rien kinh te' . xfi h{li quae gin

hay cdc di a phucn g (lien ti nh . tinh ). Sn u khi do a n qui

h ooch lanh tho VIl qui h oach v u n g (h oy d jnh htto n g p h .i t

t rien} dU<;Ic N hn nude va ca c cap eo thnm qu yen phe. duvet .do44,', ', g i.l l ri p ll a l ' I.";' 1111.11' hi e n ";'1 ];"1 nhun u n l :-,c', d{; x ,i c' 1.)1'111;:111 d n·lIl j.: kmh Ii; k c t h U:)l \' ,'1 ,·,l l' ,1/1 .i n !J UI 11O:.1 (" h Xi1\'

d \,i n g

II I\" ;1pluu l r it":nI' ;'U'di, t hi .Tlll llw i : Tht"; r he hoa du: q u i diuh . qui ('hi; vc q u ihonch x.rv (h.ln g: ph nt lrilin vn qurin I ~' til) th ] b,\n g (',1<' l U(11

\' ; 1 \';"1 11 b.in q ui ph nm ph ,i p l un t t •.w h.mh l.uur ph rip Iy cbo

x;'t)' e11.w g phru I l'i£:n vn quan l.V do t h i.

T ren eo S'J q un n d ie m. mu c tieu . di n h h Illin g ph a t ti-ien

h~· t hi.lng fi ll t hi . cnc qu i di n h . q ui che \'c q ui honch xiiy

d l.l n g va q urin 15'. cue chinh s a ch \":1 bien ph ri p ph nt tricnc.in phri i fl lh,ll' Ch inh phu. co qu a n ch uven n ganh Nha

ntf lk c:i p Trun g u on g vn eh in h quven eric din phtrong soa n

1 lui o bun him h vn the che h oa d c t huc hien .

d 'I'll/I !Ju : X:l C l:)p qui h oach xay rh,ing phrit trie'n cuac.icdo t hi .Tren crt s cj d inh hudng phat trien h~ thilng do t hi q uoc

gi a . cua vu ng. vn eric q ui dj n h . qu i c he, r-h fn h sach. t ie u

ch un n qui phnm . " .\T" . Chin h p hil va chfn h quy en cac di u

ph uon g xnc I:)p q u i h oa ch x:iy dung chc d e d6 rhi t huocly d& xn y

ly t ang t nrong ella cac do t h i.tham quven qUADtri{:nV :'Iqu .inIY. tnoco sCI phapdung p hutd) TIl/I l it : Xav d ung cac chf nh sach hu y dqng von rlAuur, k hni t h ac coc nguon von tron g vn n goni nuoc. t h nn h

] ,)p ca c qui (Ifiu tu x :'ty d ung, phnt tri&n \' l\ qu dn 1y do t hi .

Ngoni vIln n gil n sach . Nhn mroc ,,:1 chfn h quyen dia

ph ircn g xo'ty d t.1ng Cal' chin h s uc h t::10 von, 1<).0 n gu on thu d t;45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×