Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. HOÀN THIỆN PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ

II. HOÀN THIỆN PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

J I I ~' n11":.II1j.:" v:", .lu Ii:l.. l u u ll C 1:11 I'h:11 t ru-n II;, th i. d ni\ 'i ;1I InlI1j.! j.!11·'1 h :,111 r, u.uu Ib u trr-n ('n ~l ) di~d lllflj.:"1I;'t 1I 111.il'xvm xvt ,tl ll·l.;t;'1Il' lu i huncht hll :)n h u:)(' "hi· dU~' t;tTinh hi n h k inh ,,:... x:i h t:,i ,.:'\

l illl !! d il lhi .('; " 1'd;)c d i£:lll n i'ng hit;·t r-u nKh i t u"!-n hnn h p h :"lll luru, n:i.nl! (';....p ph.ii (fiJi ch ieu muc

d l) tl:.t1 d l('}C cu n ;) ti eu ch u:'in elia tlil t h i so vd i ti i-li ch uu n

'l u i dm h tron g :'\g h i di nh 'j':YI:.! OOl f:'\D!C P. son g cAn luu y:

TII(;lIlg: IWp ch i ('C'l IW! t StY lii' li ('hu t\n dat dun g t ieu

d ll l:'in nh u q u i d inh ('j Oi l;u H ('Il a :-.Jg hi dinh 72/20 0 1.

~ J) /C P. th i viec x c'p loni (10 t h j nJ th i: d \ n cu u u t ien vnoIla t ij·u (' h u{\n co k ill ln: Vn iu-o clurcn ;'l. n l-{. qu i 1n0 dim silo"i, t ~', IV la o d{l ng p h i nb ng n g hi ~'(l r-u n db Ih ! d b.

T ru;ing heJll t i t' ll l'h u tin qu i mil dim ~ t; V:'l I )~ I~ la o d{mJ,!

ph i !lon g n gh ie p h oi Ih t'ip so voi 'lui d in h . t hl ,'i~c xep loa i

d l) thi co t he ca n t'\1 ch u veu vho t ieu chun n vui tra ch uc

H .\n~ cuado th i. n h u n g ph ni XE'Dl xet nguyen vo n g dnt

d uoc de t if-u ch un n 11(, i rong th oi ginn nghn .

2.2. T h an h l(lp d 6 th! lHo i

(';'u"lit) t h~ tlU9C than h J;)p moi pha i lV) d e'


l) :l ln hue C;"I' ~' e'u Ii; (' 11 bri n phn n lo:.\ i db t h ] th ee q u i

di nh ('1 1a di eu :3 Ng h i d jnh 1~/2 0 01l :\ I)/C P .

:1)h) Qui houch chutur xuv ,h.lng db th i t1U\ W eric co quanN ha m roc cb th ruu 'IU~' t;n phi· du y~ t.U BN D t mh . UBND tha nh ph o t rue t huoc T ru ng uong tf)

chuc IZl P h6 so do t hi . t ron g do co ph uong a n t a ch n hnp .

giri i the' h oac dieu chi nh din gi6i hnn h chl n h do th i co lien

quan den vi ec th anh l~p do t hi mci ducc H9i dong Nh firr

da n t in h . th anh pho' true thuoc Trun g u on g t hon g q ua, df1

t ri nh cd quan Nhn nude co th am quye n qu yet di n h.

Viec ccn g nhan do thi th a nh l ~p mdi duoc ti en han h sau

khi co quyet dinh thanh lap mdi do t h i cua cc quan qu riri

ly Nha nude co thnm quyen .2.3. Xa c dinh vimg ngoa i tha nh, ngoai th] cua do thi

Khi xac dinh ranh gidi cua vu ng ngoai t han h, ngoai thi

cdn ph iii din ell vao cac ch uc nang cua vu n g n goai thanh.,

ngoai thj theo Nghi djnh 72 /20 02/ND/CP . 'I'uy nhien thuy

thu cc van IOZli do thi va d~c die'm tu nh ien vu ng ke' cQ.n

cua chun g, cac vu n g ngoai 6 khong nhat thiet pha i co dtiy

d li

cac clut e nang da DEm.caVi~cxac dinh ranh gidi vung ngoai thanh. ngoai th .i

phrii can cu vao vi tri, tinh chat cua do thi. qui mo danson9i thnnh , n di thi, trinh d9 ph at trien cua giao thong n{ri

ngoai, cac m61 quan he n9i n goai 6, dQ.c die'm lich su: va

dieu kien cua tung dia phuong, t 6 chu c cac don vi hanb

chinh do thi , yell d.u phat trien vung ngoai thanh thi .2.4. Phan ca'p qua nI~'do th]Ngu yen !tic ch u ng Ia dua va o k et qua phan loni do t h .i

de ph nn ca p qurin 1y do thi . Tuy nhien co truon g h op d;).(c

b i~t met so d6 thi ducc phan cap qu nn 15' cao h en h O~ tC48dinh 1'U a :\gh i dinh

7:lI:"WOl /:-'; U/C I' \'Ii i l~' do: vn i t ro l r u n g nun chtn h tri I I;1 C

h l~' 1 ni a rl (l th i . q u.} trmh hi n h t hnnh vn ph ,ll l r ii:n (10 t hi

(j Illi oc 1<1 tr.i i qu.t nhuu th ci ki kh ac uhn u . trinh (l(J ph rit

t l'ii:n k inh I e' " x,i h (l i V i1 do t hi h oa 6 t rrn g vung khac n hnu

d.i u (len vi I i-i. vni t I' ll Vii tfnh chat do th i dHi vdi rung vun g

la n h t h o cfmg kh nc nh n u .

th ;i ph onh;'l\':- H""1 1qm, 'f du : d l do thi loa i ..; nh u ng van la thi tr.ln (do huve nqunn Iy )V,"l1,1 th ! x;\ do tinh qu oin ly .2.5. T h AIIl quyi;n ph itll loa i, pb a n (~.ap qu a n l~'

h a n h r-hi uh db t hiTo' ch uc t huc hi en ph dn loai, phnn d ip duoc li en hanh

then Nghi dinh i :2/2001 /ND/CP va Thon g u r h U'ong rlfln

31 , lien B9 Xi'ty dung va BanTochrrc Can b l} C h fn h phu:Hi] Xfl ~' d trn g pho'i h op vdi Uy ban Nh n n d an t in h.

tlianh ph o true th uoc 'I'rung ucng v di s u thn m gia cuu Ban

To " C :ln b{, cun Chin h ph u xet duyet viec phan lou i do thi

d t lln g: liia phuong .

Chfnh phu qll ~ 'e"t djllh ccn g n bnn d o thi loa i d <) c biet .

thu t\fdng quyc"t d in h con g nhan do thi loai 1 va Ioai 2 : B9

tr-uong B() x fl~' dung quyet d in h ccng nhan do t h i loa i 3 va

4 : UBND tinh . thanh phD t nrc th u oc Trun g uong quyetdinh ca ng nh :)n lcni 5 (co thnm khrio y kien cu n 8i] Xay

dung vn Ban Til olur c . Crin b(l Chinh phu ),

Sa u kh i (1:1 co qllyc' l dinh phan loai do t h t. Uy b a n Nhan

d.In cac dj ,l phlilillg' ph ot hop vdi B..'1n T O' clurc v n ca n bi)49cu n Ch in h phu 1;) Jll d t rinh xin th a v doi cap qu ri n I~' dil thj

t rong t rucng h op ca n thi et.Uy han Nhrin d:in cite dia phuong phot hop \'oi Hi? XilY

dung t ien h anh l;)p qui h oa ch vun g n goa i t h a n h . ngoai thidie do th] et~di nh ranh gioi hanh chinh vun g n aooi

th nnh . n goai thi . thong qua Ba n To ch uc Ca n bl) Ch in h

phu . trinh Chinh phu ph e du vet

X:l. C\'cT rong qua t r in h th u c hien neu eo vu on g mac

nQI

du ng vn phu on g pbri p. Uy ba n Nhan dim cac d in phuong

ph ri n ri n h ve Ba n To ch uc Ca n hi? Ch in h phu \' ii ilQ Xuy

dung d6 ngh ien cuu gini quvet .

III. QUAN LY NHA N VOC vi QUI HO~CH

DO TH!xAY DUNG3. 1. Mu c di ch v a co sO c ua quan I}' N ha llu'OC v~q u i hoe ch xa y d Vng d o t hi

Q u i hoach xay dung do thi la nhung h eat d9n g din h

h udng cue con n guci n ham ta c d(>ng vao khong gian xii h gi

va kin h t~va o moi trtrcng thien nhien va nhdn t a o va vac

CU9c so'n g ccn g dong thea nhung muc dich d a m b rio eho s\f

ph at tfien do thi 6n dinh . trat tu va ben vtrn g t r ong quit

trin h tao I~p rnoi mrcng si)n g thuan 1¢ eho dim cu do thi ,

phil hop vdi lc;Ji ieh eua qucc gia va cC;> n g dong dim cu .

Qu i h ooch xay dung do th~ du QC coi la rn{>l trong ca c con g

Ct.t d.} qu rin I)" do th j \'a ngily can g co vai tro
qu ft u-inh quri n 1y vii ki~m sent s u phat trien (to t bi .a . Muc dichDam bao r-ho cac do thj deu duoc l.) p eric

50do a nq UIh " :.l" h L.HJ Cd s/) p h; 'lJl l.\" lit': qu.in IS' s:\\' d \In ~ vn phat t r il;n

e lla di, t h i th eo tlll ll g 'l u i h ou r -h. ke' h O:,H'h \":1 ph :'lp 11I (11.Du m b uo ('htlt It(c)n g r ,'la(' ( I('Il l:, nn qu i h ou ch(l h i t'~'t kl~'.t hnm di n h . xct d uvet ruuur r-ao linh kh. i thi cun eric r! r) a n

qui h O:.\I'h ).

V ip c:l {' k e h onrh :-; :1\ ' d ',In !; phnt u-ie n . ban hun h eri c qu i


(Hlu tUi ll u,Y d 9n g rfH' ngu ou von

Ta o co Sd d e t i(~'n h un b :\Jl~' d ung C:'IC rbn g t ri nh tron g lIiJ

t hi (gidi thieu (tia eliom , l(lp du tin d a u t tr. gino d a l . cho

th uf dat, c:'lp phep xay d t.lng.,.). t a o t h unn lei cho ca c ch u

da u t v xu:--' dun g (hi n g qu i hoa ch. k e' hoa ch va p hnp lu utT:JOco Sd de th am di nh h6 sd ph nn 10:)i do thi.

b. Cd sCi q u a n I}' 2\' h il n tiuc v i; q ui h o a ch xu)' d \in g

d t) th iChi en hroc h ay qui honch to'n g th e' phat trion kin h Ie" x:1

h i) i qUC}Cg in. vun g .Dinh h uan g p hn t t rien h~ thiln g d6 t h i qu cc gin vn v u n g.KeOt qua pb un loni. phan cnp qurin ly Nha nude ve d6 thi.

Cac van ban qu i p h nm ph np lu nt , cac chi t ie u . qu i che .

qu i ch uan thie't k i( xuv d un g do t h j...Cri n cu lap Qui h onch xt....· rll.In!! (t c) th i In dj n h h udn jr

ph ilI tri (:n h t;> thilng db t h i va ch ie n hroc p h.it 1rien k inh tc'

:\:1 h\}i q ucc gin h a y vu ne . Sa u kh i dltQC d ll y ~ t q u i hoa ch d 6

t h i 1:"1 can elt ph np Iy (Ie I:) p ke hon ch driu tv p h nt tri(:n dt)

51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. HOÀN THIỆN PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×