Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

V. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

th u .u plll.w \'I.l l' :i l' h l';.'1 d .:)lIg :-;;' 11 X\I ;"\1 \ ' : 1 ,fiji 1'I"ing x:l hl:li l" d,')

th i u h nm t hon man e;.,· n h u ("tnl \·:)1 eh :'\1 \':-\ linh l h ;"lll ella

"'>Il,L! d/lllg d :·' ll (" II\ ·;·l l n 'l u \, (, m ;']In ilin g ~I')i 1g (1 til) thi.Cd S(') ha t tin ;.: kS· thu.i t hn o g'-; m:

JI (~Ihi·l n g giu o I h (\ n g ,1I ~,t h ring r- u n g d ip nuoc \ ';·1 rho.u n ude ,II ~thrlng th ong t in lien lac.I I ~ tht~ing.

.

conf,! cong.cun g c;'ip n :"\ng hrong (clien. gnz ). ch ieu sn ng. Qu;in Iy ch at tha i d.n lxio drim rnoi t rlJdn g scing d do thi .

Ph an Ian ccn g trinh . t h iet bi cue co sd h a t an g kg t h u;) t

Ilu (.1 c· d;)1 ngrim dudi n en (tat do th i \'£1 et l.l
(lo a n(trlU cua k e" hon ch x a y du n g d o t h i. cu n g nhu trudckh i li(:n hu nh xav dung cue con g trl n h tre n mat d at.

II :) la nl; ky thu a t tl ci th] co y n ghi a ra t quan t ro n g tron g

ph :it l ri ~n kinhIii x ii h Qid i ng nh u


d .u t rong dci so'n g cun n guci dan do th i. do do can ph ai

,tau tu xa y dun g. n an g cap cai ta o d& cl ap ung nh u criu

I1 g ny ca ng tang trong ca c do thi v n ph rii dircc tien h a nhtnroe m9t budc. Thea Ngdn h ang th e gidi. neu tan g 1%

Ita u Itt phrit tri ~n h a t:\n g ky thuat thi cu n g t ang d u oc l'~'uGnp.

T rang nhun g n nm qua, V l~ C dfiu t v co Sd ha t Ang kg

t h u nt (i eri c d6 t hi n oi ch u ng elm d ura
( h .-i p va . co chi! q u an I)' ch u a th fch h QP. V.v. __ dfi rin h

101hUdng IOn den ke honch ph ftt frie n ve kin h Ii ;. xii h{li . X:l ~'

du ng va d di son g cua nh :i.n dan cac d6 thi .DC' gi ni qu yet t6't cac t on tai va yeu kern t re n d tm g: t hc i

t buc hien don g hi? hoa cong ta c driu ttl xiiy d l.r n~ co sci h n

tang ky t hua t tron g cac do thi thi Nha nude d n ph a i co

nh un g ch tnh sach va bien phap ddu tv hop Iy va quri n ly

su dun g. khai tha c e6 hi eu qu a hen d61 vdi eric con g n-i nh

ha ting kg th ua t d do th i. Cu th~ nhu ban hnn h cue qu i

dinh phrip lu a t v chin h sa ch dau tv. qui h oach. ke h oa ch

phat trien . khai thac su du ng h ~ tho'n g ha tfl n g ky thudt

do thi ; to chu c qudn ly su dung va khai thee cac cong trinh

co S6 h a tfing ky thu at do thi .e5.2. Quan Jy Nha ntiOC ~~ giao thong v*n tai do th]Giao thong van tai d6 thi gam co cac h~ th ong cong trinh

giac thong va cac phirong tien van chuyen da m baa drip tmg

nhu d.u di lai cua nguci va phtron g tien trong do th i.

Oac cong trinh giao thong do thi chu yeu gam : Mang hi ai

duong, cdu. hfrm, quan g truong. ben bai, song ngoi, kenh

rach; cac oong trinh ky thu*t dAu m6i giao th ong: san bay.

nha ga , ben xe, cang V.v.__ ducc phan ch ia th anh giao thongduang bt), dUdng thuy, duong sAt va hang khcng.

Tuy th ea vi tri va ch uc nang cua do thi . giao thon g v(m

tai do th] co vai tro qu an trong va co y nghia ldn lao doi

ve t su phat tri~n k inh te xli hQi va ddi soO

n g sinh heat cua

nhdn dan .

D ~ d am baa cho luu thong thong suot. an toan . eric nude102!J :nh s.o-b . q u i. k6' ho.u-h phat n-iou.

t i,; u c!J IlAn 'I llY phnm . q uv 1;) ( ' ,t; ian thung . qu v ph ;.I111 ph :lP

IU:)l . v .\" "' . \ . [ : gi :l'l t !l;"'!1:: \ ";:U1 t ,)1 t ron g c.i c ti l; thil!i:U d l 'lUI .Ii nh l" l'".5 .2.1. Thuc lr(!lIU g iao Ihollg vc; Vij..l1teii d(j thi "uric t aa . II i' lhtlng dliiin g gi<-lO t ho ng

H(' t hr)'ng cllldng gtn o t h on g (n hat b d ucng b (~ ) 1':11 lac

h a u V ;'1 thiip kem so \'fii (' [ U · nude ph a t t ri cn cu ng n h u cac

n u oc trong khu vue. Dien t ich
t rona k h i do t ieu chunn th e" gi6i la 2 5 - 35°,;, d ie n t ich d eit

ell) t hj ln dnnh eho gino t hong . Ma t c ~t dU'dng nho. hep,

gino d .t nhau hau n h u cun g ('[It. Chi tieu m :)t dg duong va

bin h quan d ien t fch d U'dn g/ngHdi rat thap (4.7km/km~ 3,3 Bm ~/ n g ttd i d thanh pho Ha NQi nnm 1995), tren the' gidi

die chi ti eu nay gap 2 - :3 IAn. Chat luon g drrong gino

t hon g kern. b i~n brio giao thong chua dfiy du vn thuan

tien . V. \ ' .. .Cac veu kem trim (Hi ga y nen thuong xu yen nhuug lin

tri c giao th ong t re n dlidng ph D. ty l~ tai nan gia o thong va

mu c 0 nhiem mci trucng cao.

N guai h~ t.hiln g rltron g bQ, he thong ca c ducng giao

thong khac trong do thi nhu duong srit, duong thuy hriu

nhu khong duoc phat trien ngay

cac d6 thi 16'n.ca.b. V~n chuyen hang boa

Tit nb irng nam 1995 trd ve trtrdc, eo du Ioni ph uong t.ien

van chuyen hang hoa luu h n n h trong d6 thi (a t o trong tai

eric IOZt i. xfrh 10, v .v ...) d o do n ang luc van tni kh 6n g cao.

toe dQ ('h :). 01, thucn g xuyen gay un de , can t ro giao thong,

\0 3() nhi em moi tru cn g ca o. V.V . . . Tit nhnn g n am 1995 t l"6 el i, d

cac d6 th i ldn nhu H:\ N{>i, thanh pho' Ho Chi Minh cHi ill'

dun g nhung bien pbap hanh ch inh dim xo tron g tsii ldn .

xe lam. xe con g n6ng, x e tho, xfch 16, v.v ... v ~n ch uye n

han g h oa tren duong pho rna thay ban g cac phuong tien

van chuyen co trong t ai nh 6 dudi 1 - 2 tan nen dil h an che

va girim bot nhimg ton t ai neu tren . 6 cac nude ph at tri€"n

tren the gioi nhu Anh , My, Phap , ... xe trong trii nh6 d U{Ji

2 tnn trong d6 thi ch i chiem tren 50 % th em chi d Dan

Ma ch chi em 82,7% vi 10:}.i phuong tien giao thong nay cd

dQng, It gay un dc va 6 nhi~m mdi trudng thap.c. V~n chuyen hanh khach

Van chuyen hanh khach trong do thi chu yeu bang

phtrcng tien xe hai b anh (xe may, xe dap , xfch 16, v.v ...).

MQt so d6 thi Ibn co them mQt so' phuong tien giao t hon g

nhu xe taxi, xe buyt, v. v... Vi),n chuyen hunh khach b<1ng

cac phuong tien giao thong cong ccng rat thap hien nay

dudi 10%.5.2.2. Phuong huang phsit triin mq.ng luiJi dUdng

va Ilia ch9n ph.uang ti¢n giao thong do thj

. Mung ludi duong do thi trong h<1u het cac do thi nude

ta , nhat la Ha N¢i va thanh pho

Chi Minh chua

ve

hrong va qua yeu kern ve' chat, chua dam bdo tfnh lien

thong cua h~ t hong. Do do, trong nhung nam tdi Nha nude

va chinh quyen dia phuong co phuong huang phat trit1n

mang ludi dUdng do th i dt1 giai quyet a ch uic gia o thong,

dap ling nbu cdu di lai ngay can g cao cua nhdn dan .HoduTrong 20 . 30 nam tdi, phtrong tien giao th ong cu a ur

104nh a t lil XI '

l-.j n mav \' J g l;l "' •. m uv ph u Ill?P \'c'l i k h.i n:i n g t hu n h ,) p

n i:l cru- h I) n h.rn \' 1" 11 , " h i ph i vnn h nn h lh flp, tinh cd iI,)n g

c;ln, <11) O nl ue m t h:·ip . XI' 11:.\1' h icn nnv co n ch iem t )~ trcng

k in n h.rn jr tron g t u.rne l.u ~ (. ui ruu IIi . P h tto n g ti e n nino

t h tln g (;) nh an ( ' fJ d (lll g cd ngav ('ilOg pin t:'ln g s e k e n t h e o

:11' h t~(' gia o th on u. il n hi em moi t r trong. girim n n loan gin o

th ong \D. h un ch i!' kinh l l~' st', d u n e . ta ng d :'iu tu cui tao.

u hdn( :-"1' 111 : 1\, . .,Nh a n u ocVi11'-. ,''' n ... j1' ( "X II h U C'i ll l!r h in h q uven cac1:"lI1g h-ndo t hi can coeric ch fn hs.ieh deu t tl ph rit tri en gino th on g co ng e{lng va h:::\11 chev iec s u dung ca c p huong t ien g ia o thon g ca nh fm t rong

viec da:n brio nhu ca u di lni va ch uye n ch c h ang h oa cua

d o t h i . Tung b uoc n nng ca o khn n an g van ch u yen cu e gino

thong cmg c(>n g do th i den nam 20 10 1:'\ 50'1" , n am 2020 In.

80','{,. Tang cUdng S Ir d un g cac phucng t ie n co su e cho nho

d~ nang ceo tf nh cc nC;m g, ch a t Iuong vn t i ~n nghi phuc vu.

giri m 6 nhi em rnoi tnidn g. Ngoai cac phU dn g tien xe buyt ,

'

.

.

(, t o

cung d i n linn dim eric phucng rien giao thong

cli ng c~n g kh ac nhu xe dien bnnh sAt. xe dien banh hoi.

tnu dien ngam , t au dien tree, v.v .. . t il~ thee tung dieu kien

C\.1 th~ i: tung do th] .nr.o5.2.3. N9i dung ou dn l:y Nhil Illiac

tJ¢n ta j do thjtJi gino thongNha nude Iii. ch u d ~u tu' xay dung cri i tno va ph a t trien

giac thong v:)o (ii i db thi . n gudn von cho gin o thong va n

t rii ch u yeu 1:1 n gtm s uch Nh a nude. v i{n thu ur l ~ phi c:1U

ducng, j en hili 'hue' x:\ ng d du v a t rc giup CI'I n nuoc ngoni.105v.v ... Uy ban Nh dn dim eric d i p gia o ch o (' he co quan Nh a

n u de ch u yen t ruch qu-in Iy \"(~ gra o th cmr v:) n l:1. i trcng d b

t h] (5 6 Gi n o t h ong con g chi n h . So Kh ou h oc Cang ng h ('

r-.·1 6i truong. Sc C6ng a n).Qu iin ly N ha nude

nh ung nQi dung sa u:

- Xuy dun gvnve giaothon g va n t ri i do thi gomh oan ch in h h~ th on g pbn p In:)t v h. v .tnban pha p quy ella n ganh gino tho ng v~n tili nhu luat giao

thong dtron g hQ, dirong thuy . v.v ... co lien qun n den qu rin1y, su du ng, kh ai thee h~ thon g gia o th ong van tai do thj.

qu dn ly cac phtrcng t ien va n tai h e at dQng tron g do thi :

dang kiem, ki~m scat hru hanh , v.v ...

· Ban hanh eri c qui dinh v€ an toan gino tho ng van ta i

do thi .· Ph dn ccn g. phan ca p va xli)' dung co che phdi h QJI

qu dn ly giao thon g van tai do thi.

· T6 ch uc phan luang ph an tuyen giao thon g va n tiii db

thi , phdn cap loai ducng do thi, qu an Iy sU dung, khai

thac dl1dng do thi.

· Xay dung cac chinh sach nh:1m khai thac ca c tiem

n ang, khuyen khfch cac thanh phdn kinh te tham gin ph at

tri~n gino thong do th j. Xfiy dung cac ch in h each ph at

trien giao thong ccn g eQn g trong d o thi: va y von . trc gia .

v.v...

· Thanh tra , kH~m tra . x u 1y cac vi pha m ve gino thong

van tni k~ cc trcn g viec xay dung. cai t :;1.0 dl1dng sa. cdu

106, Tuvon11'll ,\ ' ( ' I1 . ~ i : l(1rh.\(· nang rnu~.th u c ch :lp h n n hph :'lJ! lun t \"I:; gl :W , hr'll g" rb o n pu oi d :111 de} thi .:i.a. (~U~llll ~' Kh it Illi{i<'v[: r-ung cap nu{j'e sach di> thj:\ l(iic suc h 1:1 m{ll luu i s. in pha m t hiet ve u chc nhu cau

s- in h hea t. s a n x uat \':'1 di cb\'1.1cu a moi ta ng kip da n c u.Vi~>( ' cung C:lP de' t h ou m a n nh u cn u nude sn ch cho X3 h oi.n hat 1:'1 t a i C:1e do ' hi , kh u cong n gh iep . la nhi em \'1). cua

Nha 1111:6c va ch fnh quven el i;1 ph ucng. do th i. D~ thuc h ien

nhi em \'1.1 va tr ach nhie m do. Nh a mrcc va ehinh quyen

di n ph uo ng coi n ban h a nh cc che' chinh such, qui dinh ve

da u n r, khai thac, su dung ca c cdng trinh cap nude cimg

n hu dic h V1). cu ng d i p vn chat luon g nude d i p cho do thi .

H ~ t hong cong t rinh eap rnroc do thi ch u y eu gom:

:1)Cnc ngucn cun g d i p nude mat hoac nude n gnm :uJCue cc n g trinh k5' t h uat sa n xu at nude :c) H ~ tho'ng phdn rho]mrcc (dtrong oiig. tang ap va dieu hoa).Dich V1). ca p nude do thi hien nay van do eric cong ty

kinh doanh nude sach cu a Nha nuoc ch iu trach nhiem.

Trang tucmg lai can khai th ac va dong vien cac thanh

ph ri n kinh

khac cung tham gi a dAu t u xay dung va

qurin ly d i p nude d6 thi .te5.:1.1, Th uc trang Cling

tiuch

ri cdc du lhi.

.cap vaqusi n (vcap rumcT rang nh trng M1 m qua , con g t.ac ca p mrcc t:~i cac do t hi

107nude ta dfl co nude ch uven bien tfch cue . Den nay, h a u het

eric t hnn h ph il, t h i xa d eu da co d u uri d.iu t o" h e thong c{ip

nude b an g ngu on von nude n gcai hoac t r ong rurdc. n h o

vay , tlnh hlnh cap nuoc t .ai eric d o thi da duoc cri i thi e n

dang k~ .Tuy nhi en , ccn g tac ca p mrcc t ai eric do thi va n connhieu ton tai . yeu kern.Tyl~dan elf do thi duc c cAp nude s ach m di dat khoan g

50'%, va ch i co 47%, dan do thi duoc CUIJ n udc sach vdi tieu

ch uan la 100 lftingUdi. ngay dem do nhi eu do thi van ch ua

co qui hoach t6'ng th~ dip nude dude duyet hone qui hoach

tcng th~ ca p nude chua dat yeu cdu d ~ lam cd sa cho viec

su dung h op ly cac ngudn nude va trien khai cac du an

dau hi. viec trien khai thuc hien du a n ddu tv cap mroc

Ian tai nhieu do thi con g~p nhieu kho khan , cham phat

huy t ac dung. Co che t8 chuc quan ly san xuat k inh do anh

cua cac cong ty cap nude van con nang ve baa ca p , nen

khong lam chu ducc ve tai chinh. Viec dfru tu cap nude lai

khong dong bQ, mdi chi chu trong phan tang ccn g s u nt cap

nude, rna chua quan tam clung mire den ddu tv phdn mung

Iudi cho ttrong xung . Chua ket hop co hieu qua dfru ttl crii

t ao h~ thong cap nude hien co vdi viec xdy dung rndi, hensunua khau quan ly phan phci va baa quan viec

dung

nude d cac do thi ch u a tot, nen tinh trang nude bi thilt

thoat va that thu tren cac mang a'ng ph an phalla ph o' bi enva nghiem trong.

Hi en nay . ty I~ that thoat va that thu nude so voi c6n g

su at nude ph at ra tii cac nha may nude thtrong ch ie m

khoang 40% . 50%, co noilen t ai tren 60% .

108Vi~·(' Ih:'ll 11.",'11 II U" ' · :-:.1.. 11 ,k! b ill d l ll tin h Ir:.lll g th ieu

n uoc t u i t';l!' 11,·, ' 111. uh» 1;1 I ro n g n u.x- I h :1l1g non g cilll g" 1",'j

n~ ll cfl ng l h /iIlg, ~ ;'l \" .inhhU'lng k htln g 1i;' i1i;n s.in xuat \':1

d bl stlng ("\1:1 nh ;'U l d ,'lJ) ~ hieu kh u vu e tron g ("{IC do th j keC:1.

H it NQi cftn g kh t)l)~ 1" "1 m rrk sa ch de" (h mg nh rlt Jh V ;10 m ua

he , cong tv rSp nU I'i!' dh thi phri i r1 \1I1g XP t ee cho m rcc cho

(1;'111 . T ron g kh i lI (; luon g n uoc snch bi th{!t t h oa t toi ,Iii"".

Th il l th orit nutil' sneh ' h u';ing IIo h ~ tho'ng duong (;ng cap

x:l.y d ung tit 1:"1\1. qu i m !) nho. ch nt lu cng ky thu nt kern lui bi

lur h on g do tha o lnp. d ue ph a mit do ch in h quye n do thi

khlm g ki e m son t dW1C, kbong co el l} k inh phi d~ eai ta o. nang

c:'ljl die ciml! n-inh cap mrcc: h e a t d{)ng cu a C<1C co quan quan

ly nuoc thee eo che ba o cap. von n ga n such it, gi:i mroc re,

v.v ... bQmnv qU:1.11 15' d i p nuoc con g kenh. t rinh d9 quan ly vechuv sn men vii nghi ep V \ 1 chua dup irng. con h lnh thuc cap

nuoc th ea khoa n . ca p n u lie qua voi con g c9ng, hone con nhieu

co so su du n g ruroc such d6 n ra xe. V ,V ••• n en lam ch o IUQng

nude sach bi t h :"it th ont d muc cao.

Ch il t Iuong nuoc cap nhin ch u n g cu n g chua duoc dam

bri o da b an . hi () nhi em. v.v... do duon g ong va cac trang

t hiet hi t ren man g Iudi cap nude da so da eli, bi ro 1'1, thfim

t hau ttl moi truong be n ngoai va bi due pha d6 lay n ude.".3.2. Phuong hUdng plait trien cfi p nuac do thi

den nom 2020

a. Xay dljllJ! (,hit":11 hiqc ve dip mi<"1c db th!

.. VtiI I R ll O' llTII l deX:'iy d l.r ng c h ien h roc\'en gu on c:.'lp n ude eho eric do t hi109(n h a t 1:'1 ca c vu ng kin h te- trong die m. eri c do t hi lon. ('{1C

vu ng khan hie m mroc) ban g eric eh in h such va bien p hap

k hai thac h 9P ly n uoc mat . t\1O ho chua nuoc. khat t har:

rurcc n gtim dam baa 6'n di n h nude cap , v ~ si n h mci tn1 d n~

va ba a \' ~ thien nh ien. v .v...* Ve tieu dw d'n Cal)1llidc !'(] g uim !h ii't th oat 1l1lde -"CJ.c:hNang t), l ~ d an do thi du oc cnp mrcc sac h va ti eu ch ua n

nude cap. sau 20 00 : tu 60 - 70'J{1 dan do thi voi 10 0

ltt/nguci. ngay dem : den 2020: 100°/'l dan do thi vdi 200

lft/nguoi. ngay dem o Tang cu cn g quan Iy, kha i tha c va S1'{

dung hieu qu a h~ thong va con g t rinh ca p nude. giam

lucng mroc th3"t thoat xuong dudi 30% .* Ve' ngu6nvonLap va tri~n khai cac du an ca p mrcc eho do thi bang cac

nguon von trong ruroc. nuoc ngoai, huy dong trong dan.b. Nang cao hleu qua kinh doanh nti6'c sachApdung cac bien phap ve t6 ch uc , ky thuat, quan Iy d6

nang eao hieu qua kinh doanh nude sach nhu:. Kinh. doanli nl1dl.: saclv t heo ca ch e'thi t ruimgChuyen d6i heat dQng cua cac to' chuc cli p n ude til baa

d ip sang kinh doanh nude sach heat dQng theo cd che thi

t r uon g. Dao tao boi dudng nang ca o trinh dQ cbuyen mdn

nghiep vu eho can bQquan IY.

DAu t u cu i tQ.O, rna ron g quy rna h ~ t h ong ca p nude.

giam hrong that thoat .

110': '-IP

h ~lli i·uIlll t w ~ :.l<' !l \'. 11111.1. l'h,"I'n gLip( , ;'1('(la t d i~nghI) 110 di;1lllHt/ k't di t li l1 ~bie n I!h'lp lr't\ (':"ip Ilu lk ,);(11" d i n lr gill /l1/ tj( !It/I )!:i_~ i:ln urtc su ch vuu hil n d.i m q uve n 11i ngu iii t ie u dung .

,·Ii.! d.im h ue ('htl (';if' , [m g ty ki n h d onn h co dil;u kien ta i

<d ii. .1 nr pha t tn e u ..1.3 .•1. N (ii clung (' ,/ a (Ju an /." nlraIII/ticLi ,'up Ill/de each" hi"! n urfc 1£1 ch u d:'i ll tV X:'1 Y dun g. cni tno h~ t hong ca p

IHi Jc suc h 06 th ]. von driu nr tit ngiin 5:1Ch. n r ho trq nude

llip a i , nr dilng gil}! ella dan ..; Nha nude co kE

f hoach xav


\J"hft n u de ban hunh ca c guy dinh ve brio v ~ vn khai th ac

C:'H n gu on IHt{Jc va eric ccng trinh cap nude sac h t ron g do thi

cfu.g n h u h udng d tm ehe dQkhai thac va 5 \1: dung m roc sa ch .

15' VI! so hr on g. chat IU9n g va gin nuoc.

11y ban nh rin da n t inh. tbn nh phD true th uec T ru ng uon g

giao eho co quun ch uyen trach N ha nude qurin IS' hone co

thl giao cho cue cong ty t h uoc cac tha n h phrin kinh te'

kha c dam nh (1I1 vi ec cun g ca p n u c c sach do t hi .

~ hilmroc quart': 0 quan ch uyen trrich quan ly h ¢ th 6'n g ea p n u de do thi .

h\r d*t. don g: hi; do nude d*t ngoni nh n cho cnc to' ch irc

h ere ca n hnn ('{) ky kM h op d on g: ca p nude. Iry.p vn hru t nt

h 6 so con g trinh . ki6m t rn phat hi e n nh ftn g h u hong. sua

chen kip th ili (I~ d uy t ri ca p nude such do thi .IIITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×