Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 . Định luât bào toàn mômen xung lương toàn phần

3 . Định luât bào toàn mômen xung lương toàn phần

Tải bản đầy đủ - 0trang

D ù n g hê th ứ cadtv à p h ư ơ n g trìn h L a g r a n g ed L _ d,

drn

dt

t a v i ế t lạ i6L/dL\Vởr^v /như sauÔL =rd ( dL~ £ { ẳ © [ r “ A,s'pi - wl r '’ AM }' £ CX{ [ l ( l - ; ) Ar“M l è Aắ r“]}íiP

d

dịrdLA rL ở í*Ot


T ừ đ iề u k iện b ấ t b iế n c ủ a L a g r a n g i a nỖL = 0

su y ra rằng

rdt E

^ỞL= 0.A r,L a r ,a(25)V ậ y đ ạ i lư ợ n gM = H [ | r Ara] = Z ^[p« Ar“]

aalà m ộ t đ ạ i lư ợ n g b ả o to à n .(26)a .Đ ó là m ơ m e n x u n g lư ợ n g t o à n p h ầ n c ủ ahê cơ h ọc.

S ư b ấ t b iến đối v ớ i c á c p h é p q u a y (2 4 ) th ể h iệ n tín h c h ấ t đ ẳ n g

h ư ớ n g c ủ a k h ô n g g ian .

g ia nV ậ y từtín h c h ấ t d ẳ n g h ư ớ n g c ủ akhôngs u y r a d ịn h lu ậ t b ả o t o à n m ô m e n x u n g lư o m g t o à n p h ầ n .13B ài tâ p

1. T ì m b iể u th ứ c c ủ a c á c t h à n h p h ầ n D e s c a r t e s v à b ìn h p h ư ơ n g m ô đ u nc ủ a m ô m e n x u n g lư ợ n g t h e o c á c t ọ a đ ộ t r ụ v à c á c t ọ a đ ộ c ầ u .

2 . N h ữ n g t h à n h p h ầ n n à o c ủ a x u n g lư ợ n g p v à m ô m e n x u n g lư ợ n g M

đ ư ợ c b ả o to à n k h i c h ấ t đ iểm c h u y ể n đ ộ n g tr o n g c á c trư ờ n g s a u đ â y :

a) -T rư ờ n g c ủ a m ộ t m ặ t p h ẳ n g đ ồ n g c h ấ t v ô h ạ n .

b ) T rư ờ n g c ủ a m ộ t h ìn h tr ụ đ ồ n g c h ấ t v ô h ạ n .

c) T rư ờ n g c ủ a m ộ t h ìn h lăn g trụ đ ồ n g c h ấ t v ô h ạn .

d ) T r ư ờ n g c ủ a h ai đ iể m .

e) T r ư ờ n g c ủ a m ộ t n ử a m ặ t p h ẳ n g đ ồ n g c h ấ t v ô h ạ n .

g) T rư ờ n g c ủ a m ộ t h ìn h nón đ ồn g ch ấ t.

h ) T rư ờ n g c ủ a m ộ t h ìn h x u y ế n trò n đ ồn g c h ấ t.

i) T r ư ờ n g c ủ a m ộ t đ ư ờ n g x o ắ n ố c h ì n h t r ụ đ ồ n g c h ấ t .IV . T ín h đồng d a n g cơ hoc*)

V i ệ c n h â n h à m L a g r a n g e v ớ i m ộ t t h ô n g s ố k h ô n g đổi b ấ t k ỳ k h ô n g

l à m t h a y đối p h ư ơ n g t r ì n h c h u y ể n đ ộ n g . S ự k iệ n n à y ch o p h é p t a t r o n g

n h iề u trư cm g h ợ p q u a n tr ọ n g đi đ ến m ộ t số k ết lu ận cố t y ế u v ề tín h

c h ấ t c ủ a ch u y ể n đ ộ n g m à k h ô n g cầ n p h ải th ự c h iệ n m ộ t c á c h c ụ th ể

p h é p g iải n h ữ n g p h ư ơ n g tr ìn h c h u y ể n đ ộ n g.

T r o n g số n h ữ n g trư ờ n g hợ p đó có trư ờ n g hợ p th ế n ă n g là m ộ t

h à m đ ẳ n g c ấ p c ủ a t ọ a đ ộ , n g h ĩ a là m ộ t h à m t h ổ a m ã n đ iề u k iệnĩ % r 1,7 r 2, . . . , 7 r n) =

vớilà m ộ t h ằ n g số t ù y ý , cò n sốk( r i , r 2, . .. , r n)(27)là b ậ c đ ẳ n g c ấ p c ủ a h à m .Trích t ừ cuốn C ơ học trong bộ sách V ật lý lý th u y ế t cùa L. D. L an dau và

E. M. Lifshitz, do Hoàng P h ư ơ n g , P h ạ m Công D ũng và Đ o à n N h ư ạ n g dịch, Nhà

x u ấ t bản Giáo dục, Hà Nội, 196114T a h ã y t h i r c h iê n m ô t p h é p b i ế n đ ổ i t r o n g đ ó t ấ t c ả c á c t o a d ô

b iế n th iên7lầ n v à đ ồ n g t h ờ i t h ờ i g i a n c ũ n g b i ế n t h i ê n

ra — ♦T ấ t c à cá c v â n tốc v ữat2

đ ộ n g n ă n g n h â n lên/3~0lần :7 r » ) t — * (3t.b i ế n t h i ê n — l ầ n t r o n g p h é p b i ế n đ ổi đ ó ,Plần , cò n t h ế n ă n g th ì n h â n vớ i7 fc.N ế u cho7t h ỏ a m ã n hộ th ứ cĩ2 = 1 k't h ì vớ i p h é p b iế n đổi đ ó h à m

k h ơ n g đổin g h ĩ a làỊ3=71L a g r a n g e h o à n to à n n h ân vớ i th ừ a sốn g h ĩ a là p h ư ơ n g t r ì n h c h u y ể n đ ộ n g v ẫ n n h ư c ũ .B i ế n đ ổi t ấ t c ả n h ử n g t ọ a đ ộ c ủ a c á c h ạ t m ộ t s ố l ầ n n h ư n h a u c ó

n g h ĩa là c h u y ể n từ n h ữ n g q u ỹ đ ạ o n à y s a n g n h ữ n g q u ỹ đ ạ o k h á c dồng

d ạ n g h ìn h học vớ i n h ữ n g q u ỹ đ ạ o trư ớ c v à ch ỉ k h á c n h ữ n g q u ỹ đ ạo

n à y ờ n h ữ n g k ích th ư ớ c d à i. N h ư v ậ y t a đi đ ế n k ế t ỉu ậ n r ằ n g n ế u t h ế

n ă n g là m ộ t h à m đ ằ n g c ấ p b ậ ckc ủ a c á c tọ a độ (D e sc a rte s) th ì ph ư ơ n gtr ìn h c h u y ể n đ ộ n g n h ậ n n h ữ n g q u ỹ đ ạ o h ìn h h ọ c đ ồ n g d ạ n g vớ i n h a u ;đ â y t ấ t c ả c á c thờ i g ia n c h u y ể n đ ộ n g (g iữ a n h ữ n g đ iểm tư ơ n g ứ n gc ủ a c á c q u ỹ đ ạ o ) t ỷ lệ v ớ i n h a u n h ư(2 8 )

vớil 'Ị llà t ỷ số k ích th ư ớ c d ài c ủ a h a i q u ỹ đ ạ o .C ũ n g n h ư c á c thờ ig i a n , g i á trị c ủ a b ấ t k ỳ n h ữ n g đ ạ i lư ợ n g cơ h ọ c n à o tạ i n h ữ n g đ iể m

tu -cm g ứ n g tr ê n c á c q u ỹ đ ạ o v à tạ i n h ữ n g th ờ i đ iể m t ư ơ n g ứ n g c ũ n g là

n h ữ n g lũ y th ừ a c ủ a tỷ sốl'/lvới n h ữ n g số m ũ x á c đ ịn h .C h ẳ n g hạnv ớ i v ậ n tố c , n ă n g lư ợ n g v à m ô m e n x u n g lư ợ n g t a có :(2 9 )15Đ ể m i n h h o a t a h ã y lấy v à i t h í d ụ .

N h ư t a s ẽ t h ấ y s a u n à y , c ó t r ư ờ n g h ợ p d a o đ ộ n g gọ i l à d a o đ ộ n g

n h ổ m à t h ế n ă n g l à m ộ t h à m b ậ c h a i c ủ a t ọ a đ ộ (Ả: =2 ).Theo(28),t a t h ấ y r ằ n g ch u k ỳ c á c d a o đ ộ n g đó k h ơ n g p h ụ th u ộ c v à o b iên đ ộ c ủ a

chúng.

T r o n g m ộ t tr ư ờ n g lự c đ ề u , t h ế n ă n g là m ộ t h à m b ậ c n h ấ t c ủ a t ọ a

đ ộ , n g h ĩa làk=1. T ừ (28 ) t a cót ừ d ó t a s u y r ằ n g k h i r ơ i t r o n g m ộ t t r ư ờ n g lự c đ ề u b ì n h p h ư ơ n g t h ờ i

g i a n c ủ a s ự r ơ i c á c v ậ t t ỷ lệ v ớ i n h ữ n g đ ộ c a o b a n đ ầ u .

K h i h a i kh ố i lư ợ n g h ú t n h a u th e o đ ịn h lu ật N e w t o n h a y k h i h ai

đ iệ n tíc h tư ơ n g t á c lẫ n n h a u th e o đ ịn h lu ậ t C o u l o m b th ì t h ế n ă n g t ỷ

lệ n g ư ợ c v ớ i k h o ả n g c á c h c á c h ạ t , n g h ĩ a l à t h ế n ă n g l à m ộ t h à m đ ẳ n g

cấp bậck=— 1 . T r o n g n h ữ n g tr ư ờ n g hợ p đóí - ( í\

t ~ \l)3/2v à t a có t h ể k h ẳ n g đ ịn h c h ẳ n g h ạ n r ằ n g b ìn h p h ư ơ n g th ờ i g ia n q u a y

t h e o q u ỷ đ ạ o t ỷ lệ v ớ i l ậ p p h ư c m g k í c h t h ư ớ c c á c q u ỹ đ ạ o đ ó ( đ ó l à

đ ịn h lu ậ t K e p le r th ử b a ).

N ế u c h u y ể n đ ộ n g c ủ a h ệ v ớ i t h ế n ă n g là m ộ t h à m đ ẳ n g c ấ p c ủ a

t ọ a đô x ả y r a tr o n g m ộ t p h ạ m v i h ữ u h ạ n c ủ a k h ô n g g ia n , th ì có m ộ t

h ệ t h ứ c r ấ t đ ơ n g ià n g i ữ a n h ữ n g t r u n g b ìn h th e o th ờ i g ia n c ủ a đ ộ n g

n ả n g v à t h ế n ă n g . H ệ t h ứ c đ ó , n h ư đ ã b i ế t , g ọ i l à đ ị n h lý v i r i e l .

V ì động năngTl à m ộ t h à m b ậ c h a i c ủ a v ậ n t ố c , n ê n t h e o đ ị n h lýE u le r về h à m đ ẳn g cấ p ta códTh a y đ ư a v à o x u n g lư ơ n g"dva=Pc*>2 r = ^ p avQ =Ot

16- ^ r a p Q.Ota(30)T a lấ y t r u n g bì nh đ ẳ n g th ứ c đ ó th e o th ờ i g ia n . G i á tri t r u n g b ìn h c ủ a

bcất k ỳ h à mf(t)n à o c ủ a t h ờ i g i a n !à l ư ợ n g

r7=lim

r —->00[ f(t)dt

J

T0D ễ th ấ y rằn g nếuf(t)c ủ a m ộ t h à m g iớ i n ộ ilà m ộ t đ ạo h à mF(t)th eo th ờ i g ia n / ( í )=— —-(n g h ĩa là k h ô n g lấ y n h ữ n g g iá trị v ơ c ự c ) ,thì g iá trị t r u n g b ìn h c ủ a nó b ằ n g k h ô n g , Q u ả v ậ y1:

l im/t1

-—00 Tỉ dF J

-7 -dt —

J at

/F ( t) - F { 0 )

----------- ------------ =lim

r —»000.T0T a g i ả th iế t r ằ n g hệ c h u y ể n đ ộ n g tr o n g m ộ t m iề n h ữ u h ạ n c ủ a k h ô n g

g ia n vớ i v ậ n tố c c ũ n g h ữ u h ạ n . T h ế th ì lư ợ n gP a r a l à g iớ i n ộ i , v à

Otg iá trị t r u n g b ìn h c ủ a số h ạ n g t h ứ n h ấ t

du

d r CtCònỉ/ v ếp h ải c ủ a (30 ) b ằ n g kh ôn g.số h ạ n g th ứ hai th ì th eo p h ư ơ n g trìn h N e w t o n t a t h a yỷabằng^

; .......

v à ta được

dr„2T = ỵ :

(b iểu t h ứ c(3 1 )v ế p h ải c ủ a ( 3 1 ) đôi lú c gọi là virie l c ủ a h ệ ). N ế u t h ế n ă n glà m ộ t h à m đ ầ n g c ấ p b ậ ckc ủ a tấ t c ả c á c b á n k ín h v e c tơ r a th ì theođ ị n h lý E u ì e r đ ẳ n g t h ứ c ( 3 1 ) b i ế n t h à n h h ệ t h ứ c p h ả i t ì m2 T = kư.

T+u=E=E,(3 2 )nên hệ th ứ c ( 3 2 ) có th ể v iế t dưới n h ữ n g d ạ n gtư crng đ ư c m g n h ư s a uư =(3 3 ).k + 2* ..

ITí- --ì*. ■ ' •1L..•.t C:Ị S Ổ

L C /£ 5 9

______ _____! ỉ ; 'ỉ.l

__V17ub iểu d iễ nTth e o n ă n g lư ợ n g to à n p h ầ n c ủ a h ê.Đ ặ c b iệ t vớ i n h ữ n g d a o đ ộ n g n h ỏ(k = 2 )ta cóT = Ũ,

n g h ĩa là n h ữ n g g iá trị t r u n gb ìn h c ủ a đ ộ n g n ă n g v à t h ế n ă n g t r ù n gn h au . V ớ i tư ơ n g tá c N e w to n(k=-1)2T = - u .

Ở đây,E = —T,đ i ề u n à y t ư ơ n g ứ n g v ớ i s ự k i ệ n l à v ớ i m ộ t s ự tư orngt á c n h ư v ậ y t h ì c h u y ể n đ ộ n g c ó t h ể x ả y r a t r o n g m ộ t p h ạ m v i g iớ i n ộ i

c ủ a k h ô n g g ia n ch ỉ t r o n g t r ư ờ n g h ợ p n ă n g lư ợ n g t o à n p h ầ n là â m .V. Các p h ư ơ n g tr ìn h H am ilto n

tđãc h o đ ư ợ c x á c đ ịn h h o à n t o à n b ồ i c á c g i á trị c ủ a c á c t ọ a độ s u y r ộ n gôaT r ạ n g th á i c h u y ể n đ ộ n g c ủ a m ộ t h ệ cơ h ọ c tạ i m ộ t thờ i đ iể mv à c á c v ậ n tốc s u y rộ n g

m ỗ i tọ a độ s u y rộngỡa, a = 1 , 2 , . . . , s,6a t a

ira =tạ ị th ờ i đ iể m đó.ứ n g vớic ó m ộ t x u n g l ư ợ n g s u y r ộ n g 7Ta liê n h ợ p v ớ iT,a =dỏa1,2(34)C á c p h ư ơ n g tr ìn h n à y c h o p h é p b iểu d iễ n m ỗ i v ậ n tố c s u y r ộ n g dư ớ i

d ạ n g m ộ t h à m c ủ a c á c x u n g lư ợ n g s u y rộ n g v à c á c t ọ a đ ộ s u y rộ n g .

T h a y c h o t ậ p h ợ p c á c đ ạ i lư ợ n g

h ợ p c á c đ ạ i lư ợ n g

cơ họcỡa , 9ata hồn to à n có th ể d ù n g tậ p7Ta đ ể đ ặ c t r ư n g t r ạ n g t h á i c h u y ể n đ ộ n g c ủ a h ệm ỗ i thờ i đ iểm .M ọ i đ ạ i lvrợ n g v ậ t lý đ ề u c ó t h ổ b i ể u d i ễ ndưới d ạ n g m ộ t h à m c ủ a các tọ a độ su y rộn g

rộn gna, a=1 , 2, . . . , 56a v àc á c x u n g lư ợ n g s u y( v à c ò n có th ể c ủ a th ờ i g ia n í ) . C á c t ọ a đ ộ s u yr ộ n g v à x u n g lư ợ n g s u y r ộ n g đư ợ c gọi là c á c b iế n sổ c h ín h t ắ c c ủ a hệ

c ơ h ọ c. N ă n g lư ợ n g t o à n p h ầ n c ủ a hệ cơ h ọc v iế t dư ới d ạ n g m ộ t h à m

c ủ a c á c b i ế n s ố c h í n h t ắ c đ ư ợ c g ọ i là h à m H a m i l t o n h o ặ c H a m i l t o n i a n

c ủ a hệ v à k ý h iệ u làH:

(3 5 )

a18H ã y t í n h vi p h â n c ủ a H a m i lt o n i a ndỉí=(tt adÕa^H.T a có+ Ổad.Tĩa) — dLa^ ^('RadôaOadna)+^ ^a^QQ dQa■ d'Oa'j ,+-aaD ù n g hệ th ứ c (3 4 ) v à p h ư ơ n g trìn h L a g r a n g edLd / Ỡ L \ dfta_dtdớa ~__V dò a '.dtta th u được

d iĩ =Ỵ 2(òadiĩa -n a dQa ).aHM ặ t k h á c , th e o đ ịn h n g h ĩa v i p h â n c ủ a m ộ t h à m

chính tắc9a7Tata có

/Sos á n h h a i b iểu

c ủ a c á c b iế n sốth ứ c c ủ aỞH

~

Ớ 7 f ad ỉỉ .dỉỉdHt a s u y r a hệ p h ư ơ n g trìn hdH

)ft a)°-1 )2 ,. • • , 5 ,( 3 6 )Ơ ơ ag ọ i là h ệ c á c p h ư ơ n g t r ìn h H a m ilt o n .

X é t m ộ t d ạ i l ư ợ n g v ậ t lý đ ư ợ c d i ễ n t ả d ư ớ i d ạ n g m ộ t

cáctb iến s ố c h ín htắcỡa, 7Ta, a — 1 , 2 , . . . ,shàmFcủav à c ó t h ể là c ủ a c ả th ờ i g ia nn ữ a . S ự t h a y đổi c ủ a đ a i l ư ạ n g n à y t h e o th ờ i g i a n đ ư ơ c x á c đ ị n h b(Viđ ạ o h à m to àn p h ầndF _ d F

dtxr^ (/ d F1.d

ỞF

F.\dtS ừ d ụ n g c á c p h ư ơ n g t r ì n h H a m i l t o n ( 3 6 ) t a c ó t h ể v i ế t lạ i h ệ t h ứ c t r ê n

như saud F _ dF_ V - (dF^dH_ _ d F Ở H \

dt ~ dt

V d 6 a dixa

d n a dOa /

19Với hai h à mtù y ýFGcủ a cácb iến số c h ín htắcổa ,7Ttt, a=1 , 2 , . . . , 5 t a ký h iệ uíF .a\ = ^ ' ( Ẽ L Ỉ l ^ Ế L Ẽ £ . \

^v à gọi { F ,

m ột đạiG}\ d ớ aỠ 7raỠ 7ralà m ó c P o is s o n c ủ a h a i h à mF„71Ổ Ổ 0 /G.Đ ể p h â n b iệt v ớ ilư ợ n g c ù n g tê n t r o n g v ậ t l ý lư ợ n g t ử t a còn g ọ iđ ịn h t ò i đ ịn h n g h ĩa ( 3 7 ){F, G }xáclà m ó c P o is s o n c ổ đ iển . D ù n g k ý h iệ u n à y , t acó cơ n g th ứ cf =f +<38>G i à s ử H a m i lt o n i a n c ủ a m ộ t h ệ cơ h ọ c c ó c h ứ a m ộ t x u n g lư ợ n g

su y rộng7TCn h ư n g lạ i k h ô n g p h ụ t h u ộ c t ọ a đ ộ s u y r ộ n gdHdOc=9C,n g h ĩ a lào0.K h i đ ó từ đ ịn h n g h ĩa ( 3 7 ) s u y r a r ằ n g

{ t t c, H}= 0.T h e o p h ư ơ n g trìn h (3 8 ) t a cónghĩa là xung lượng 7TClà một đại lượng bảo toàn. Vậy nếu Hamiltonian

c h ứ a m ộ t x u n g lư ợ n g s u y rộ n g n à o đ ó n h ư n g k h ơ n g c h ứ a tọ a độ s u y

r ộ n g t ư ơ n g ứ n g ( t ọ a đ ộ v ò n g ) t h ì x u n g l ư ợ n g s u y r ộ n g n à y là đ a i lưorngbảo tồn. Điều đó cũng đã đưạc suy ngay ra từ phương trình Lagrange.

C h ú ý r ằ n g rn ó c P o i s s o n c ủ a h a i h à mFGđồi d ấ u k h i t a h o á nv ị h a i h à m đó:

=-{//,&■}.(39 )C u ố i c ù n g t a h ã y t ín h m ó c P o is s o n c ủ a h a i b iố n số c h ín h t ắ c t ù y

ý.D ể t h ử lạ i r ằ n g

{ 0 a , 0 b }={7T a , 7 r 6 }=0 ,7T6> = ~ { n a , 9 b} = 6ab.N h ữ n g c ô n g th ứ c n à y sẽ đ ư a csửd u n g k h i p h á t b iể u c á c q u y t ắ c lư ơ n gtử hóa.S a u n à y n g u y ê n lý t á c d ụ n g c ự c t r ị v à c á c p h ư ơ n g t r ìn h , c á c đ ịn h

lu ật cơ b ả n m à c h ú n g ta trìn h b à yt r ê n đ ối v ớ i c á c h ệ c ơ h ọ c sẽ đ ư ợ cm ờ rộn g để áp d ụ n g cho c á c hệ trư ờ n g.

n gh iên cứ u trìn h b à yN ó i k h á c đ i, p h ư ơ n g p h á ptrê n có t h ể á p d ụ n g ch o m ọ i h ệ v ậ t lý.Bài tâ p

1.T ín h n h ữ n g m ó c P o isso n g iữ a c á c t h à n h p h ầ n D e s c a r te s c ủ a v e c tơx u n g lư ợ n g p v à v e c t ơ m ô m e n x u n g lư ợ n g M .

2.T í n h n h ữ n g m ó c P o isso n g iữ a c á c t h à n h p h ầ n D e s c a rte s c ủ a v e c tơm ô m e n x u n g lư ợ n g M .

3.C h ứ n g m in h r ằ n g nếuiplà m ộ t h à m v ô hư ớ n g t ù y ý c ủ a tọ a độrv à x u n g lư ợ n g p c ủ a m ộ t h ạ t th ì{ ^ , M }=0.21C h ư ơ n gIIM Ộ T SỐ B À I T O Á N C Ụ T H E C Ủ A

C ơ HỌC*)

I. H ê hai h ạ t với th ế n ă n g tư ơ n g tá c chỉ p h u th u ô c

kho ản g cách

1. Khối lượng th u gon

B â y giờ x é t b à i to á n v ô c ù n g q u a n t r ọ n g v ề c h u y ể n đ ộ n g c ủ a m ộ t

h ệ g ồ m có hai h ạ t tư ơ n g tá c lẫ n n h a u (b ài to á n h a i v ậ t ) .C ó th ể g iảih o à n to à n b à i to á n n à y dư ớ i d ạ n g tổ n g q u á t. T r o n g b ư ớ c đ ầ u g iải b à i

t o á n đ ó t a s ẽ n ó i r õ t a c ó t h ể l à m b à i t o á n trỏr n ê n đ c m g i ả n n h ư t h ế

n ào b ầ n g c á c h tá c h ch u yển d ộ n g củ a hệ th à n h ch u yển đ ộ n g c ủ a tâ m

q u á n tín h v à c h u y ể n đ ộ n g c á c đ iể m đối vớ i t â m đ ó .

T h ế n ăn g tư ơ n g tá c hai h ạ t chì p h ụ th u ộ c v à o k h o ản g c á c h g iữ a

h a i h ạ t , n g h ĩa là v à o g iá tr ị t u y ệ t đối c ủ a h iệ u b á n k ín h v e c t ơ c ủ a h a i

h ạ t đó. V ì th ế h à m L a g r a n g e c ủ a m ộ t hệ n h ư v ậ y có d ạ n gL - = £ + = £ 1 - ơ ( | r , - r 2|).(1)T a đ ư a v à o ve ctơ k h o ản g c á c h tư ơ n g hỗ g iữ a h ai h ạtr = ĩ! - r 2

v à đ ặ t g ố c t ọ a đ ộ t ạ i t â m q u á n t ín h , n g h ĩa làmiTi + m2r 2 = 0.Trích t ừ cuốn C ơ học trong bộ sách V ật lý lý th u y ế t của L. D. L a n d a u v à

E. M. Lifshitz, do Hoàng P h ư ơ n g , P h ạ m Công Dũng v à Đ o à n N h ư ợ n g dịch, N hà

x u ấ t bản Giáo dục, Hà Nội, 196122T ừ h a i đ ẳ n g t h ứ c cuối c ù n g n à y t a đ ư ơ crriị2m

r ! =m~\ +, m~2 T'r2=- — — —m j + m 2r-T h a y c á c b iề u th ứ c đó v à o ( 1 ), t a dư ợ cL = ^ f - U(r)

s ■ ì / 1 »A

với ký hiệum

Lượngm(3)m \ni 2=---------------- -n il + m 2g ọ i là k h ố i l ư ợ n g t h u g ọ n .H àm(3) v ề h ìn h th ứ c tr ù n g v ó ih à m L a g r a n g e c ủ a m ộ t c h ấ t đ iể m c ó k h ố i lư ợ n g

m ộ t n go ại trư ờ n gư (r )m,ch u yển độn g tron gđối x ứ n g đối vớ i gốc t ọ a đ ộ cố đ ịn h .T h à n h th ử b à i to án c h u y ể n d ộ n g c ủ a h a i c h ấ t đ iể m tư ơ n g tá c vớ i

n h a u q u y v ề b à i to á n c h u y ể n đ ộ n g c ủ a m ộ t đ iể m t r o n g m ộ t n g o ạ i tr ư ờ n gu(r).

r2=T h e o n g h i ệ m r = r ( ỉ ) c ủ a b à i t o á n đ ó c á c q u ỹ đ ạ o I*! =

r2 (í)c ủ a từ n g h ạtm1và m2Ti(í) v à(đ ố i vớ i t â m q u á n tín h c h u n g ) đ ư ợ ct í n h t h e o c á c c ô n g t h ứ c ( 2 ).2.Chuyểnđ ộn g tro n g trư ờ n g x u y ê ntầmQ u y b ài to á n ch u yển đ ộ n g c ủ a h ai v ậ t th ể về b ài to á n ch u y ể n đ ộn g

c ủ a m ộ t v ậ t , t a đ ã đề c ậ p đ ế n v ấ n đ ề x á c đ ịn h c h u y ể n đ ộ n g c ủ a m ộ t h ạ t

tr o n g m ộ t n goại trư ờ n g có th ế n ă n g chì p h ụ th u ộ c v à o k h o ản g cá c h r

đ ế n m ộ t đ iể m cố đ ịn h n à o đó. M ộ t tr ư ờ n g n h ư t h ế gọi là tr ư ờ n g x u y ê n

tâm . Lự c

dxdư r

dr rt á c d ụ n g lê n h ạ t c ó g i á t r ị t u y ệ t đ ố i c ũ n g c h ỉ p h ụ t h u ộ c v à o r v à t ạ i

m ỗ i đ iể m h ư ớ n g d ọ c th eo b á n k ín h v e c tơ c ủ a đ iể m đó.

N h ư đ ã c h ứ n g m in h t r o n g C h ư ơ n g I, k h i c h u y ể n d ộ n g t r o n g m ộ t

trư ờ n g x u y ê ntâmm ô m e n x u n g lư ợ n g đối vớ i t â mc ủ a trư ờ n g bảot o à n . V ớ i m ộ t h ạ t đ ó làM = [rAp].

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 . Định luât bào toàn mômen xung lương toàn phần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×