Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐÁP SỐ CÁC BÀI TẬP

ĐÁP SỐ CÁC BÀI TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Toa

đôĩ cầu:

*Mx—m r2 s i n
=My — m r 2 cos tpd — m r2 sin 0 COS 0 sin Ipip,

Mz = m r2 sin2 0
M 2 = m 2r4ỏ2 + m 2r4 sin2 9
I I I . 2. a) pz , p y, M z .b)M*.c) p z .d) M z .

e) Py.g)M z.h) M z .

i) ^ P z + M z .

Z7T

v .l.{ p i , M j } - ZijkPk-V.2.{ M ,, M j } = S i j k M k .

C h ư ơ n g IIE > 0, A/ — 2ma > 0,1.2.1

/

2rnEr

r ~ V A f * —2ma COS V V2m a \

A/2 jE > 0, M 2 — 2mft < 0,

1r_/V 2m a — M 2

E1 <1

r20/

V, M2l2ma/

Hw—2 m a <2m\E\2mữ —M 2/0\

-1),l2ma\E > 0,

,fm1It = ± E \ J 2 \ Er2^+ “ + co" r t -E < 0,

=-L

fc Jw

E \ 2 \- —

2 m11.3. 2 . Ơ = 7 T ^

11 .3 .3 .d iiI I .3 .4 .Ơ = 7 rJ? 2III.l.Lệch về hướng đông, ồr v ĩ tuyến A độ lệch là

xl/2 /i\3 /2

, = -jn c o sA Í(^ j

,\/ 1III.2.y = — ỵ - \ ^ V Ũ2n x - VQxn z J .IV .1 .1 . « = ý * ẫ + 0 )I V . 1 .2 .^I V . 1 .3 .w =u/=‘8 í> = ^\/ m \ m 2 m 1 + m 2.:^V m98.£rIV.1.5. Phương trình thơng sổ

I = £ ĩ (í+ sin f)’

"=- c o s í>-IV . 1.6. Mặt phẳng dao động quay với vận tốc góc - f i

IV .2.1. a)—^ - rX =(l— COS U ) t ) .mw3IV .2.2. a)1FnauT= 2 - ~--- r sin ——

mTu)3

2F0 sin — •

b a _= o2 —-X1.1mu2c) a =

d) a =

,v .3 .1Fọ_

———

m(Tu

Tuđ

FqTĨ21/2


mư2X +0 . - ^yX — y.Wi = \/CƯQ - a ,w 2 = v / wổ + a -IV .3.2. w2 = - — 7 7 ( ( m i + m 2) ( í i + í 2 )

Z m icit2 ^

+IV .3 .3 .m2) [(mi+ m 2) ự l +Ể2 ) 2-4m1£1£2] Ị- 2 ^ c o s ố = sin2<5.

C h ư ơ n g IIII I I . 1. M 2 — m \ + rriị + 22i r2 ’1c2

99Vm

=1VIITTT oFIIL2- E lM '+V*m ị - m ị---------------------- 2 M ----F. = M 2 + m 2 - m i r 2

E2---------2 u ---------- c ■

M2III.5 . a) -Emin = ( 2 -------m )c 2\ m

/b) -Emin = M e2.100*•Chịu trách nhiệm xuất bản :

Giám đốc:

N G U YEN v ă n t h ỏ a

Tổng biên tập: N G U YEN t h i ệ n g iá pBiên tập và sửa bản in : N G U YEN VẢN h iệ u

PHÙN G VÃN T IÊ UTrình bày bìa :NGỌC ANHC h ế bản:PH ÙN G VĂN T IÊ UĐỘNG LỤC HỌC CÁC HỆ CHẤT ĐIÊM

Mã số: 01.76.ĐH2002

In 1000 cuốn, tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội

Số xuất bản: 24/170/CXB. số trích ngang 4 é o KH/XB

In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2002Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁP SỐ CÁC BÀI TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×