Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Sự rã và sự va chạm của các hạt ( • ( •

II. Sự rã và sự va chạm của các hạt ( • ( •

Tải bản đầy đủ - 0trang

h iê u là Po) đ ư ợ c x á c đ ịn h t h e o đ ị n h l u ậ t b ẩ o t o à n n ă n g lư ợ n g :vớ im\đó, cònvà mEn2là k h ố i lư ợ n g c á c h ạ t ,E\nE ỉnlà nội n ă n g c á c h ạ tlà n ội n ă n g c ủ a h ạ t b a n đ ầ u ( h ạ t bị r ã ) . K ý h iệuílà “ n ă n gl ư ạ n g r ã ” , n g h ĩa là h iệ uí — EnE inE 2n(37)(d ĩ n h iê n lư ợ n g đ ó p h ả i d ư ơ n g d ể ch o h iện t ư ợ n g r ã n ói c h u n g c ó th ể

x ầ y r a đ ư ợ c). T h ế th ì ta có(38)t ừ đ ó t a x á c đ ị n h đ ư ợ c Po ( m l à k h ố i l ư ợ n g t h u g ọ n c ủ a c ả h a i h ạ t ) ,

v à v ậ n tốc c á c h ạ t b ằ n gvio = P o/m iìv 2 o = P o / m 2.B â y g iờ t a c h u y ể n s a n g hệ q u y c h iế u t r o n g đ ó h ạ t b a n đ ầ u c h u y ể n

đ ộ n g trư ớ c khi r ã vớ i v ậ n tố c V .

n g h iệ m (h ay hệL),H ệ đó th ư ờ n g gọi là hệ p h ò n g t h ík h ác vớ i “ hệ tâ m q u á n tín h ”x u n g lư ợ n g to à n p h ầ n b ằ n g k h ô n g .(h a y hệ c ) , tro n g đóT a h ãy xét m ộ t tron g nhữ ng h ạts a u k h i r ã v à g i ả s ử V v à V o là v ậ n tố c c ủ a nó t r o n g c á c h ệLc.T ừ c ô n g th ứ c h iển n h iê nV = V+ v 0,V -= vhay

V0t a có

V2 +36V 2 — 2vVCOS 6 =Vq,(39)ỏ- đ ó ớ l à g ó c b a y c ủ a h a t s a u k h i r ã đ ố i v ớ i p h ư ơ n g c ủ a v â n t ố c V .

P h ư ơ n g trìn h đó x á c định sự p h ụ th u ộ c c ủ a v ậ n tố c h ạ t sa u khi r ã v à o

p h irơ n g b a y c ủ a nó tr o n g hệL.S ự p h ụ t h u ộ c đ ó c ó t h ể b iể u d i ễ n b ằ n gđ ồ th ị ở h ìn h 2 . 7

V ậ n tốcVch o bờ i m ộ t v e c tơ v ẽ đ ến m ộ t đ iể m b ấ t k ỳ n ào đó c ủ av ò n g t r ò n b á n k í n h Vo (n ó i đ ú n g h ơ n đ ế n m ộ t đ iể ư i b ấ t k ỳ c ủ a m ặ t

c ầ u b á n k í n h Vo, m à t i ế t d i ệ n x u y ê n t â m là v ò n g t r ò n v ẽ

từ m ộ t đ iểm A , c á c h t â m v ò n g trò n m ộ t đ o ạ n

trư ờ ng hợpV < v0V > VoV.h ìn h 2 .7 )T ư cm g ứ ng vớ i cá clà c á c h ìn h 2 . 7 a v à b . T r ư ờ n g h ợ p th ứn h ấ t, h ạ t sa u khi rã có th ể lấy b ấ t k ỳ gó c6nào.C ò n đối vớ i trư ờ n gh ọ p th ứ h ai, h ạ t chỉ có th ể b a y v ề p h ía trư ớ c, vớ i n h ữ n g góc6khơngv ư ợ t q u á g i á t r ị ớmax x á c đ ị n h b ổ ả đ ẳ n g t h ứ cs i n ỡm ax =y(40)(p h ư ơ n g c ù a tiế p tu y ế n vớ i đ ư ờ n g trò n v ẽ từ đ iểm A ) .Hình 2.7

M ố i liền h ệ g i ữ a c á c g ó c0 vàớo t r o n g c á c h ện g a y t ừ h ìn h v ẽ , v à t a có c ơ n g th ứ cLccó th ể th ấ yN ế u g i ả i p h ư ơ n g t r ì n h đ ó đ ố i v ớ i c o s ớ o , t h ì s a u v à i p h é p b i ế n đổi s ơ

c ấ p ta đượcy

Vocosớ 0 =K h i Vo >

2 .7 a .Vg iữ aT ro n g cô n g th ứ c (4 2),Bq00th ì hệ th ứ c g iữ ac ă n th ứ c (sao cho660— — s in=là đ a trị:y6=0 ).vớ i m ỗ i g iá trị(h ìn h 2 .7 b ) vớ i h a i v e c tơVo0\ / 1V2

vị— —7T s ino9.(42)là đ ơ n t r ị, n h ư đ ã t h ấ ytrư ờ n g hợp n ày , c ầ n chọn d ấ u +60, khiCOSV,N hung nếu v0 <6h ìn htrư ớ cth ì hệ th ứ cc ó h a i g i á t r ị ớ0 , t ư c m g ứ n gv ẽ từ t â m v ò n g tr ò n đ ế n c á c đ iểmC ; ứ n g vớ i h ai đ iể m đó là h ai d ấ u trư ớ c c ă n th ứ cB(42).T r o n g n h ữ n g á p d ụ n g v ậ t lý th ư ờ n g p h ả i đề c ậ p đ ế n n h ữ n g tr ư ờ n g

h ợ p s ự r ã k h ô n g p h ả i ch ì c ủ a m ộ t m à c ủ a n h iều h ạ t đ ồ n g n h ấ t n h ư

n h a u , v à t ừ đ ó x u ấ t h iện v ấ n đề p h â n b ố c á c h ạ t s a u k h i r ã th e o h ư ớ n g ,

th e o n ă n g lư ợ n g , v . v . .. Ờ đ â y t a g iả th iế t r ằ n g n h ữ n g h ạ t b a n đ ầ u đ ư ạ c

đ ịn h h ư ớ n g tr o n g k h ô n g g ia n m ộ t c á c h h ỗ n loạn , n g h ĩa là v ề tr u n g b ìn h

th ì sự p h â n b ố đ ó là d ẳ n g hư ớ n g.

Tron g hệcb à i to á n có g iải đ á p t ầ mthư ờ n g:tất cả những hạt( c ù n g m ộ t loại) s a u k h i r ã c ó c ù n g n ă n g lư ợ n g v à s ự p h â n b ố c á c h ạ t

đ ó th e o h ư ớ n g là đ ẳ n g h ư ớ n g.S ự k h ẳ n g đ ịn h c u ố i c ù n g n à y có q u a nh ệ đến g iả th iế t p h â n bố h ỗ n đ ộn n h ữ n g h ạ t b a n đ ầ u .

đ ó có n g h ĩa là p h ầ n số h ạ t b a y v à o m ộ t g ó c khốidíìS ự k h ẳ n g đ ịn h

t ỷ lệ v ớ i g i á t r ịc ủ a g ó c đ ó , n g h ĩa là b ằ n g — . T ừ đ ó t a tín h đ ư ơ c sư p h â n b ố th e o

4 tt

góc

b ằ n g c á c h t h a y dũ — 27T s in ớ o d ớ o , n g h ĩ a J à c ó&0-sinổ20 <íớ0 .(43)B i ế n đổi b iể u t h ứ c đ ó , t a t ín h đ ư ợ c s ự p h â n b ố t r o n g h ệ

t a h ã y tín h sự p h â n bố th eo đ ộ n g n ă n g tro n g hệđẳng thức V = Vo + V , ta đưorc

V 2 = Vq + V 2 + 2 V V o COS 6 q ,L.L.C h ẳn g hạn,L ấ y b ìn h p h ư ơ n gdo đó

,xd(v2)d{cose° ) = w

T — m u 2/ 2D ư a động năng'(ờ đ ầ y m h o ặ c l à m j , h o ặ c l à m2tù y th eot a x é t lo ạ i h ạ t n à o s a u h iệ n t ư ợ n g r ã ) v à o t r o n g ( 4 3 ) , t a đ ư ợ c s ự p h â n

bố phải tìmd.T

2 mv0V(4 4)D ộ n g n ă n g c ó th ể lấ y n h ữ n g g iá tr ị t ừ g iá trị c ự c tiể um

min —2(^0đến g iá trị cự c đại

r max =^(vo + v ỹ .T r o n g k h o ả n g đ ó , t h e '0 ( 4 4 ) , s ự p h â n b ố l à đ ồ n g đ ề u .

T r o n g h iện tư ợ n g rã m ộ t h ạ t t h à n h m ộ t số h ạ t n h iề u h ơ n h a i th ì

n h ữ n g đ ịn h lu ậ t b ả o t o à n x u n g lư ợ n g v à n ă n g lư ợ n g d ĩ n h iê n d à n h c h o

v ậ n t ố c v à h ư ớ n g c á c h ạ t r ã n h i ề u m ứ c đ ộ t ự d o hcrn l à đ ố i v ớ i t r ư ờ n g

h ợ p r ã t h a n h 'h a i h ạ t . Đ ặ c b iệ t, n ă n g lư ợ n g c á c h ạ t b a y r a t r o n g h ệch o à n t o à n k h ô n g c ó m ộ t g i á t r ị x á c đ ị n h . N h ư n g c ó m ộ t g iớ i h ạ n t r ê n

c ủ a đ ộ n g n ă n g m à m ỗ i h ạ t s a u khi r ã có th ể m a n g th eo .

Đ ể x á c đ ị n h g iớ i h ạ n đ ó t a h ã y x é t t ậ p h ợ p t ấ t c ả n h ữ n g h ạ t s a ukhi rã trừ một hạt cho sẵn (có khối lượng m i) xem như một hệ, nội

n ă n g c ủ a n ó t a k ý h i ệ u l à E'n. T h ế t h ì đ ộ n g n ă n g c ủ a h ạ t , t h e o ( 3 7 ) v à

( 3 8 ) , sẽ là

T-Pổ2m7E1~M~(Mlà k h ố i lư ợ n g c ủ a h ạ t b a n đ ầ u ) . D ĩ n h iê n làkhiE'nc ự c tiểu .P / \~

T\ocó g iá trị cự c đạiM u ố n th ế tất c ả cá c h ạ t sau khi r ã trừ h ạtm1phảiE'n c h ỉ c ò n l à t ổ n g n h ữ n g

E n — E ỉn — E'n l à n ă n g l ư ợ n g r ã .c h u y ể n d ộ n g vớ i c ù n g m ộ t v ậ n tố c: n h ư t h ế

n ội n ă n g c ủ a c á c h ạ t đ ó , cò n h iệu

Như vậy(r .o )m» =(45)

392. S ự va chạm đàn tín h của các h a t

V a c h ạ m g i ữ a h a i h ạ t g ọ i là đ à n t í n h n ế u t r o n g s ự v a c h ạ m đ ó n ộ i

t r ạ n g c á c h ạ t k h ô n g t h a y đ ổ i. V ì t h ế k h i ứ n g d ụ n g đ ị n h l u ậ t b ả o t o à n

n ă n g lư ợ n g c h o m ộ t s ự v a c h ạ m n h ư v ậ y t a c ó t h ể k h ô n g x é t đ ế n n ội

n ă n g c ủ a cá c h ạt.

Đ ơ n g iả n n h ấ t là x é t s ự v a c h ạ m tr o n g h ệ q u y ch iếu tr o n g đ ó t â m

q u á n tín h c ủ a c ả h a i h ạ t đ ứ n g y ê n(h ệ c ) .T a d à n h ch ì số 0 đ ể chỉn h ữ n g lư ợ n g tr o n g h ệ đ ó . V ậ n tố c c á c h a t trư ớ c v a c h ạ m t r o n g h ệ

l iê n h ệ v ớ i v â n t ố c V i v à V2ct r o n g h ệ p h ò n g t h í n g h i ệ m bỏ-i c á c h ệ t h ứ cmỵ

V 1° = Ir aT1 +7 ^m 2 v >

v2 0=Vm x + m2,vớ i

V = Vi -v 2.T h e o đ ịn h lu ậ t b ả o t o à n x u n g lư ợ n g th ì x u n g lư ợ n g c ủ a c ả h a i h ạ t

s a u v a c h ạ m v ẫ n trự c đối v ớ i n h a u v à th eo đ ịn h lu ậ t b ảo to à n n ă n g

l ư ợ n g t h ì g i á t r ị t u y ệ t đ ố i c ủ a c h ú n g c ũ n g v ẫ n k h ô n g t h a y đ ố i. T h à n hcth ử k ết q u ả là s a u khi v a c h ạ m tro n g hệv ậ n tố c c ả h a i h ạ t đều cù n gq u a y m ộ t g ó c , v ẫ n t r ự c đ ối v à c ó g iá tr ị t u y ệ t đ ối n h ư c ũ . N ế u k ý h iệ u

nolà vectơ dơn vị theo phương vận tốc của hạt m i sau va chạm, thìv ậ• n t ố c c ả h a i h ạ• t s a u v a c h ạ• m ( k h á c v ớ i v ậ n V• t ố c t r ư ớ c v a c h ạ •m b
d ấ u p h ẩ y ) s ẽ là :

/

v',0_

=m2/ _v 20ì- ,\■ +f J7Ỉ2mun° ’Iml „-r—

mi + m2=Iu n 0-)Đ ể q u a y v ề hệ p h ò n g t h í n g h iệ m c ầ n p h ả i t h ê m v à o h ai b iểu t h ử c

đ ó v ậ n tố c V

tố c tro n g hệc ủ a t â m q u á n tín h . T h à n h th ử sa u k h i v a c h ạ m c á c v ậ nL

,m2m iVi + mv\ = — - f -—

m1+ m240=“ ~m1

+ m2V 2m l + m2rrii.

v2vn0 + -- —

2vn0 +,m 1v 1 + m 2v 2

— ~ — r — ; ------mi + m 2(47)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Sự rã và sự va chạm của các hạt ( • ( •

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×