Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Chuyển dông trong môt hê quy chiếu không quán tính

III. Chuyển dông trong môt hê quy chiếu không quán tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

t a lu ô n lu ô n q u y hệ đó v ề m ộ t hệ q u y ch iế u q u á n t ín h . C h l t r o n g n h ữ n g

h ệ q u y c h iế u q u á n tín h thì h à m L a g r a n g e c ủ a m ộ t h ạ t tr o n g m ộ t n g o ạ i

trư ờ n g c h ẳ n g hạn m ới có d ạ n g(61)v à tư ơ n g ứ ng vớ i h à m đ ó là p h ư ơ n g trìn h c h u y ể n đ ộ n gd\ 0m ~r~ — — Zdt

dr

(ở đ â y , đ ể d ể p h â n b i ệ t , t a s ẽ g h i t h ê m c h l s ố0v à o n h ữ n g đ ạ i lư ợ n gđ ư ợ c q u y v ề h ệ q u y c h iếu q u á n tín h ).

Bâygiờ t a đề c ậ pđến v ấ nđề tìm n h ữ n g p h ư ơ n g trìn h ch u y ể nđ ộ n g c ủ a m ộ t h ạ t tr o n g m ộ t hệ q u y c h iếu k h ô n g q u á n tín h . X u ấ t p h á t

đ i ể m đ ể g i ả i v ấ n đ ề đ ó c ủ n g lạ i l à n g u y ê n l ý t á c d ụ n g c ự c t r ị m à t a c ó

th ể ứ n g d ụ n g c h o b ấ t k ỳ hệ q u y ch iếu n à o ; đ ồ n g th ờ i vớ i s ự v iệ c đó,

c ả n h ữ n g ph ư ơ n g trìn h L a g r a n g e c ũ n g v ẫ n còn đ ú n gN h ư n g h à m L a g r a n g e lạ i k h ơ n g c ò n c ó d ạ n g ( 6 1 ) n ữ a , v à đ ể t ì m h à m

n à y c ầ n p h ả i t h ự c h i ệ n p h é p b i ế n đ ổi t ư ơ n g ứ n g c h o h à m

T a t h ự c h iệ n p h é p b iế n đổi đ ó b ằ n g h a i b ư ớ c :

x é t m ộ t hệ q u y ch iế uKo

hệK'vớ i m ộ t v ậ n tốc V ( í ) .KqK'L q.trư ớ c h ết, t a h ã yc h u y ể n đ ộ n g tịn h tiến đ ố i v ớ i h ệ q u y c h iế u

N h ữ n g v ậ n tố cVov à v ' c ủ a h ạ t đối v ớ i c á cliê n h ệ v ớ i n h a u t h e o h ệ t h ứ c :Vo= v' + v (í).(63)T h a y b iể u t h ứ c đ ó v à o ( 6 1 ) , t a đ ư ợ c h à m L a g r a n g e t r o n g h ệr/L =

Nhungv (í)2m v

——-h m v V2K'u.—Vrn —2,„ r

+2là m ộ t h à m c h o s ẵ n c ủ a t h ờ i g i a n ; h à m đ ó c ó t h ể b iể ud iễ n dư ớ i d ạ n g m ộ t đ ạ o h à m to à n p h ầ n th e otcủ a m ộ t h à m khác nào45đ ó v à v ì v â y số h ạ n g t h ứ b a t r o n g b iể u th ứ c v iế t tr ê n c ó th ể b ổ đ ư ợ c.

M ặ t khácvớ i r ' là b á n k ín h v e c tơ c ủ a h ạ t tr o n g h ệ tọ a đ ộdr'ddtdtK '\vì vậy(ỈVmV(i)v' = m V ^ = ị(mVr') - m r ' ~ ■

w'dtT h a y b iể u t h ứ c n à y v à o h à m L a g r a n g e , v à m ộ t lầ n n ữ a b ồ đi đ ạ o h à m

to à n p h ầ n th e o th ờ i g ia n , cu ố i c ù n g t a sẽ đư ợ cL ' = —— - mW(t)r' - u,(64)2vớ i wK '.=dV

at— — là g ia tốc c ủ a c h u y ể n đ ô n g tin h tiế n c ủ a h ê q u y ch iếuD ù n g (64) đ ề lập p h ư ơ n g tr ìn h L a g r a n g e , t a đ ư ợ cm áT =(6 5 >N ế u h iể u th e o n g h ĩa ản h h ư ờ n g đ ế n n h ữ n g p h ư c m g tr ìn h c h u y ể n đ ộ n g ,

th ì t a t h ấ y r ằ n g c h u y ể n đ ộ n g tịn h tiến c ó g ia tố c c ủ a h ệ q u y ch iếu là

t ư ơ n g đ ư ơ n g v ớ i s ự x u ấ t h i ệ n m ộ t t r ư ờ n g lự c đ ề u , v à t r o n g t r ư ờ n g

n à y lự c t á c d ụ n g b ằ n g t íc h c ủ a k h ố i lư ợ n g c ủ a h ạ t vớ i g i a tố c wc ó h ư ớ n g n g ư ợ c vớ i h ư ớ n g c ủ a g ia tố c đó.

B â y g iờ t a đ ư a t h ê m m ộ t h ệ q u y ch iếuK\Kn ử a , c ù n g gốc vớ i hện h ư n g lạ i q u a y q u a n h h ệ đ ó v ớ i m ộ t v ậ n t ố c g ó c í l ( í ) ; c ò n đ ố i v ớ ih ệ q u á n tín hKo,th ì hệKcó c ả c h u y ể n đ ộ n g tịn h tiế n , c ả c h u y ể n d ộ n gquay.

V ậ n tốc v ' c ủ a h ạ t đối vớ i h ệK'g ồ m có v ậ n tố c V đối vớ i h ệv à v ậ n t ố c Ịíl A r ] c ủ a c h u y ể n đ ộ n g q u a y c ủ a n ó c ù n g v ớ i h ệKK:v ' = V + ị n A r]

(n h ữ n g b á n k ín h v e c tơ r v à r ' c ù a h ạ t tr o n g n h ữ n g hệKK't r ù n g n h a u ) . T h a y b iểu th ứ c đ ó v à o h à m L a g r a n g e (6 4 ), t a đượcL = r^ ~— f m v ịílA rj + — ịílA r]2 — m W r — u.

46(66)Đ ó c h ín h là d a n g tổ n g q u á t c ủ a h à m L a g r a n g e c ủ a m ô t h a t tr o n g m ô t

h ệ q u y ch iếu b ất k ỳ .T a ch ú ý r ằ n g s ự q u a y c ủ a h ệ q u y ch iếu c ó kếtq u à làl à m x u ấ t h iện t r o n g h à m L a g r a n g e m ộ t s ố h ạ n g

hồn to ànđặccó m ột dạngb iệ t là d ạ n g b ậ c n h ấ t dối vớ i v ậ n t ố c c ủ a h ạ t.Đ ể tín h n h ữ n g đ ạ o h à m có m ặ t tro n g ph ư ơ n g trìn h L a g r a n g e ta

h ã y v iế t v i p h â n to àn p h ần :dL = mvdv + mdvịíì Ar] + mvỊn A dr] +

+ mịn A r] [fl A dr] —mWdr —~Q~dr

= m \d\ + md\[tt A r] + mdr[v A Í1Ị+

ỞUr ,+ m[[n A r] Ailjdr - mWdr - Q-dr.

G ộ p n h ử n g số h ạ n g ch ứ ad\dxlạ i v ớ i n h a u , t a đ ư ợ cdL.,—— = mv + m n A r ,

ơv

~ —m[v Aill + m fin A r] Aill —mW —

*

ỡr

L

J

ỡr

T h a y n h ữ n g b iể u th ứ c đó v à o ( 6 2 ) , t a c ó p h ư ơ n g tr ìn h c h u y ể n đ ộ n g

p h ải tìmdvdU„r..

+ m[r Aft] ++ 2m[v l] + m [n A Ịr A n]].

T a th ấ y rằn g(67)“ lự c q u á n t í n h ” g â y n ê n b ồ i c h u y ể n đ ộ n g q u a y c ủ a hệq u y ch iế u g ồ m có b a p h ần :

L ự c m [ r A ÍĨỊ c ó liê n q u a n đ ế n t í n h c h ấ t k h ô n g đ ề u c ủ a c h u y ể n

đ ộ n g q u a y , cò n h a i số h ạ n g k h á c th ì c h ú n g v ẫ n có m ặ t c ả tr o n g trư ờ n g

hợp q u a y đều.

L ự c 2 m [ v A i l ] g ọ i là lự c C o r io l is ; k h á c v ớ i t ấ t c ả n h ữ n g lự c n g h iê n

c ử u t ừ t r ư ớ c đ ế n n a y , lự c đ ó p h ụ t h u ộ c v à o v ậ n t ố c c ủ a h ạ t .Lựcm ịíìA[ r A í l ] ] g ọ i l à l ự c l y t â m , lự c n à y n ằ m t r o n g m ặ t p h ẳ n gđi q u a r v à n v à th ẳ n g gó c vớ i trụ c q u a y (n g h ĩa là với v e c tơ n ) hư ớ ng

t ừ tr ụ c q u a y r a p h ía n g o à i; lự c iy t â m c ó đ ộ lá n b ằ n g

k h oản g cách c ủ a h ạt đến trụ c quay.m p íl 2vớ ipĐ ặ c b iệt t a h ã y x é t tr ư ờ n g h ợ ph ệ t ọ a đ ộ q u a y đ ề u v à k h ô n g c ó c h u y ể n đ ộ n g t ị n h t i ế n . T r o n g ( 66 ) v à

(6 7) đ ặ t ft =const v à wL= —ít0,=ta đư ạc hàm Lagran ge+ m v[Q A r]+ -ỊnA rỊ2 - Ư

ù(68)v à p h ư cm g trìn h ch u y ể n đ ộ n gat+ 2m[v Afi] + m ín A |r Afill.dr(69)T r o n g t r ư ờ n g h ợ p n à y t a h ã y t ín h n ă n g lư ợ n g c ủ a h ạ t . T h a yp =

vàoE —pV —Lo,ơv= mv -Ị- mill A r](70)ta đượcE = ^ _ n i [íìAr]2 + U '{71)T a h ã y c h ú ý đ ế n s ư k iện là t r o n g n ă n g lư ợ n g k h ơ n g có số h ạ n g b ậ c

n h ấ t th e o v ậ n tố c. Á n h h ư ờ n g c ủ a c h u y ể n đ ộ n g c ủ a h ệ q u y ch iếu đ ư a

đ ế n k ế t q u ả là t r o n g n à n g lư ợ n g c ó x u ấ t h iệ n t h ê m m ộ t s ố h ạ n g chỉ

p h ụ t h u ộ c v à o t ọ a đ ộ c ủ a h ạ t v à t ỷ lệ v ớ i b ì n h p h ư ơ n g v ậ n t ố c g ó c .

T h ế n ăn g p h ụ th êm n à y —- ^ [ n A r]2g ọ i là t h ế n ă n g ly t â m .Vận tốc V của hạt đối vối hệ quy chiếu quay đều liên hệ với vận

tốc v0c ủ a n ó đối vớ i hệ q u y ch iếu q u á n tín h b & i h ệ th ứ c:v 0 = v + ỊftAr).

V ì v ậ y , x u n g lư ợ n g p c ủ a h ạ t t r o n g h ệ

m v0tro n g hệK q.t r ù n g v ớ i x u n g lư ợ n g P o =Đ ồ n g th ờ i n h ữ n g m ô m e n x u n g lư ợ n gM o = [r A Po]

48K(72)M = Ịr A pịcũ n g trù n g nhau.N h ư n g n h ữ n g n ă n g lư ơ n g c ủ a h ạ t t r o n g c á c hệKv à K q thì khác nhau. Thay V từ (72) vào (71), ta được

2E —— m v o [ 0 A r]4- uiumvồ

r

= —

ịp- + uTr - m[r

A v 0]n.

EoH a i số h ạ n g đ ầ u là n â n g lư ợ n gtron g hệK q.Đ ư a m ôm en xunglư ợ n g v à o tr o n g số h ạ n g cu ố i c ù n g , t a cóE = Eo - M n.(73)C ô n g t h ứ c đ ó x á c đ ịn h s ự b iế n đổi c ủ a n ă n g lư ợ n g k h i c h u y ể n s a n g

h ệ t ọ a đ ộ q u a y đ ều . M ặ c d ầ u t a đ ã th iế t lậ p c ô n g th ứ c b iến đổi d ó ch ỉ

c h o m ộ t h ạ t , n h ư n g d ĩ n h iên có th ể s u y r ộ n g tr ự c t iế p ch o tr ư ờ n g h ợ p

m ộ t hệ h ạ t t ù y ý v à c ũ n g sẽ đ ư a đến c ù n g m ộ t c ô n g th ứ c ( 7 3 ) .

B à i tập

1.M ộ t v ậ t rơ i t ự d o t ừ đ ộ c a otu yếna°.T ìmktạ i m ộ t đ ịa đ iểm n ằ m trê n đ ư ờ n g v ĩđ ộ lệch r a k h ỏ i đ ư ờ n g t h ẳ n g đ ứ n g g â y n ê n b ồ i c h u y ể nđ ộ n g q u a y c ủ a T r á i đ ấ t ( v ậ n tố c g ó c n c ủ a T r á i đ ấ t đ ư ợ c x e m là đ ạ i

lư ợ n g r ấ t b é ).

2.N g ư ờ i t a n ém m ộ t v ậ t từ m ặ t đ ấ t vớ i v ậ n tốcVo.T ì m đ ộ lệch c ủ am ặ t p h ẳ n g q u ỹ đ ạo c ủ a v ậ t so vớ i m ặ t p h ằ n g th ẳ n g đ ứ n g c h ứ a Vo g â y

r a bỏ"i c h u y ể n đ ộ n g q u a y c ủ a T r á i đ ấ t v ớ i v ậ n t ố c g ó c n đ ư ợ c x e m l à

r ấ t bé.IV . N h ữ n g dao dông nhổ

1 . D a o đ ô n g t ư d o m ô t ch iề u

M ộ t lo ạ i c h u y ể n đ ộ n g r ấ t p h ổ b iế n c ủ a c ơ h ệ là n h ữ n g c h u y ể n đ ộ n g

g o i là d a o đ ộ n g n h ỏ m à c ơ hệ t h ự c h iện x u n g q u a n h v ị t r í c â n b ằ n g

b ền c ủ a nó. V ớ i n h ữ n g ch u yể n đ ộn g đó t a b ắ t đ ầ u t ừ trư ờ n g hợp đơn

g iản n h ấ t k h i hệ chỉ có m ộ t b ậc tự do.49Tương ứng với cân bằng bền là vị trí của hê mà tại đó thế năng

ư(0) của nó có một cực tiểu; sự lệch ra khỏi vị trí đó sinh ra một lực

—dư/do, có xu hưấng kéo hệ ngược trờ lại. Ta gọi giá trị tưcmg ứng

của tọa độ suy rộng tại vị trí cân bằng bền là Oq. Với nhửng độ lệch

nhổ ra khỏi vị trí cân bằng, trong các khai triển của hiệu U(9) — ư(60)

theo các lũy th ừ a của 6 — 6 chỉ cần giữ lại số hang dầu tiên không triệt

tiêu là đủ. Trường hợp chung số hạng như vậy là bậc hai:0U ( 0 ) - ư ( 6 o ) ^ ( ớ - ớ c)2

và k là một hệ số dương (k là giá trị của đạo hàm cấp hai U''(6) tại

6 — 6o), T ừ n a y về s a u ta sẽ tính t h ế năng từ g iá trị c ự c tiểu c ủ a nó

(nghĩa là đặt U(9o) = 0) và dùng ký hiệu(74)x = d -e cđể chỉ độ lệch của tọa đô đối với giá trị của nó tại vị trí cân bằng. Như

thếU(x) =ỈCT^— .(75)Động năng của hệ với một bậc tự do trong trường hợp tổng quát

có dạngịa{0)ồ2 = ịa[0)x2.

Cùng vớisự gần đúng như trên, ta có thể thay a[0) bằng giá trị của

nó tại B —6q.Để được gọn ta ký hiệu

a(ỡ0) = m.

Ta chú ý rằng lượng m chỉ trùng với khối lượng khi X là tọa độ Descartes

của hạt mà thôi.

Cuối cùng ta được biểu thức sau đây cho hàm Lagrange của một

hệ thực hiện những dao động nhổ một chiều£ = ^

50- k4-(76)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Chuyển dông trong môt hê quy chiếu không quán tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×