Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ

* Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhượng quyền sử dụng đất thực tế biến động theo thời gian, trong khi khung

giá phải căn cứ trên cơ sở giá đất chuyển nhượng thực tế và được điều chỉnh

theo những thời kỳ phù hợp.

Đối với đất nông nghiệp, căn cứ định giá sẽ là năng suất thu hoạch còn

đất đai thì căn cứ vào khả năng thuận lợi, sinh lời để áp dụng khung giá phù

hợp, vậy tại sao đất nông nghiệp ở nông thôn và giá thành thì cho năng suất

bằng nhau lại bồi thường khác nhau? Có dự án lớn (như cao tốc, quốc lộ) đi

qua nhiều địa bàn dẫn đến tình trạng so sánh giá đất, khơng nhất trí phương án

bồi thường và làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Cần thống nhất khung

giá đất nơng nghiệp trên tồn tỉnh.

Đơn giá bồi thường các loại cây cối, hoa màu phải được cập nhật, áp

dụng linh hoạt. Đặc biệt là hỗ trợ diện tích xen hoặc phần trồng vượt quá mật

độ quy định nên được xem xét hỗ trợ.

3.2.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và

tái định cư

3.2.3.1. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thực hiện nhiệm vụ

giải phóng mặt bằng với các phòng ban, UBND xã, thị trấn

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các phòng ban liên qua trong huyện

như: phòng Tài nguyên - Mơi trường, phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Tài chính

và các đồn thể trong q trình phân tích đất, kiểm đếm tài sản trên đất và

thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên đề về công tác Bồi thường, hỗ trợ,

tái định cư, để nâng cao trình độ chuyên môn, thuận lợi cho việc giải quyết

công việc thực tế. Cho đến đồng nhất trong công tác tuyên truyền vận động

người dân có đất bị thu hồi hiểu và chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp

luật của nhà nước từ cấp cơ sở đến các phòng ban chun mơn trong huyện.

3.2.3.2. Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ cán bộ thực hiện cơng tác bồi

thường về giải phóng mặt bằng

a. Về đào tạo

Công tác GPMB diễn ra ở những địa bàn có đặc điểm kinh tế, văn hóa,

chính trị càng phức tạp thì việc tiến hành thu hồi, đền bù càng khó khăn, phức

tạp. Khơng những cần sự hợp tác của nhân dân mà đòi hỏi cán bộ thực hiện

cơng tác thu hồi, đền bù phải có trình độ chun mơn cao, hiểu biết sâu về lĩnh

vực này. Vì vậy nâng cao năng lực quản lý, trình độ chun mơn của các bộ

quản lý là việc hết sức cần thiết. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ trước khi

23thực hiện công tác GPMB, đặc biệt là cán bộ ở cấp xã chưa có chun mơn cao

tong lĩnh vực này. Phẩm chất của cán bộ trong công tác giải phóng mặt bằng

cũng là một vấn đề nan giải.

Cơng tác đào tạo, giáo dục cán bộ cần được coi trọng. Thường xuyên

phối hợp với ủy ban nhân dân huyện, Sở tài chính, Sở Tài ngun mơi trường

tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về đất đai và

các chế độ chính sách có liên quan đến giải phóng mặt bằng cho đội ngũ cán

bộ chuyên trách. Nâng cao trách nhiệm của người cán bộ trong q trình thực

hiện nhiệm vụ.

Thơng qua cơng tác rà soát, đánh giá lại thực trạng, năng lực của đội ngũ

cán bộ, cơng chức đơn vị mình quản lý, lãnh đạo các đơn vị, các địa phương

xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, sát thực tế nhu cầu phát triển.

b. Về tuyển dụng

Song song với việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán

bộ cơng chức, thì cơng tác tuyển dụng cần tránh tuyển dụng cán bộ thiếu năng

lực, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của cơng việc.

Cần có chính sách thu hút những người có khả năng, trình độ về làm

việc tại các phòng, ban hay đơn vị sự nghiệp của huyện. Chính sách thu hút có

thể bằng tiền một lần, bằng vị trí cơng việc hoặc ưu đãi về nhà ở, hoặc các điều

kiện đảm bảo khác về y tế, giáo dục cho con em. Tạo cơ hội cho những người

có năng lực thật sự nắm giữ những vị trí chủ chốt trong các đơn vị.

3.2.3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất

đai, bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất

Cơng tác thơng tin, tun truyền có vai trò vơ cùng quan trọng trong

việc nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân đối với công tác bồi thường,

hỗ trợ, GPMB. Vì vậy, UBND huyện Như Thanh cần đẩy mạnh cơng tác tun

truyền cả những nơi có dự án phải GPMB cũng như những vùng đã có quy

hoạch. Để làm được điều đó cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:

a. Đẩy mạnh vai trò của các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền

chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

Các ban, ngành đoàn thể cấp huyện, xã là các cơ quan phối hợp quan

trọng trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng có quyền xác nhận tờ kê khai

của các tổ chức, cá nhân về diện tích, loại đất, vị trí đất, lượng tài sản gửi hội

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định, tổng hợp báo cáo, tình hình sử dụng quỹ

24đất dùng để đền bù thiệt hại. Hơn nữa, các tổ chức xã hội như Mặt trận Tổ

quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Đoàn thanh niên, Hội

cựu chiến binh… là các tổ chức gần gũi, thường xuyên tiếp xúc với quần

chúng nhân dân, là đại diện của nhân dân trong việc phản ánh những tâm tư,

nguyện vọng; giải quyết tranh chấp, vướng mắc trong q trình giải phóng mặt

bằng. Vì vậy, đây chính là lực lượng nòng cốt, lực lượng tiên phong và là lực

lượng có hiệu quả nhất. Để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng cần đẩy mạnh

vai trò của các đồn thể, tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là từ khâu chuẩn bị lên

phương án giải phóng mặt bằng cho đến khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn

giao mặt bằng.

Bên cạnh đó UBND huyện cần phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự án lên

phương án điều tra, khảo sát, đo đạc, thiết kế, trực tiếp tham gia vào quá trình

điều tra, khảo sát cùng với các cơ quan chức năng:

- Tham gia hòa giải, giáo dục, thuyết phục các tranh chấp, khiếu kiện

của người dân;

- Đại diện cho quần chúng nhân dân địa phương nói lên tiếng nói của

người dân về những khó khăn vướng mắc khi đền bù thiệt hại tài sản khi nhà

nước tiến hành thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

b. Tăng cường cơng tác thơng tin tun truyền chính sách bồi thường,

hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên các phương tiện thông tin đại chúng

Khi triển khai dự án thi phải phối hợp với chính quyền địa phương niêm

yết cơng khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ và các văn bản pháp luật có liên

quan tại nơi GPMB. Do các văn bản giải thích chưa rõ rang nên người bị thu hồi

đất chưa hiểu cặn kẽ dẫn đến thắc mắc, khiếu kiện. Cần coi trọng công tác tuyên

truyền, giáo dục trong q trình thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng.

UBND các cấp cần chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng trên địa

bàn tăng bài, tăng thời gian phát song các chương trình có nội dung liên quan

đến công tác GPMB, biểu dương những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt, phân

tích và phê phán những biểu hiện tiêu cực lợi dụng, trây ì làm thất thốt hoặc

gây chậm trễ cho cơng tác GPMB.

Khuyến khích và quy định cụ thể thời lượng phát song để đưa ra các

chuyên mục về GPMB vào chương trình truyền thanh, chương trình cần đưa

nội dụng cập nhật và tích cực về chủ trương, đường lối, quy hoạch của huyện;25giới thiệu các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư, định hướng phát triển

trong tương lai.

Cần quán triệt tư tưởng ủng hộ các dự án giải phóng mặt bằng trên các

phương tiện thơng tin, báo chí; tránh hiện tượng chỉ đăng tải những vụ khiếu

kiện của người dân, những bất cập trong cơng tác GPMB khi nhà nước thu hồi

đất. Vì như vậy sẽ tạo nên những tác động tiêu cực đối với việc thu hồi đất.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN:

- Trình tự tiến hành cơng tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước

thu hồi đất đã được các cấp chính quyền huyện Như Thanh thực hiện tốt về cơ

bản phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Đối tượng đủ điều kiện và không đủ điều kiện được bồi thường được

xác định một cách, tỷ mỷ, chính xác. Tuy nhiên do công tác quản lý đất đai ở

địa phương còn nhiều bấp cập, tình trạng bng lỏng quản lý đất đai kéo dài,

việc cấp đất trái thẩm quyền, tình trạng mua bán chuyển nhượng quyền sử

dụng đất phức tạp và diễn ra trong một thời gian dài đã gây khơng ít khó khăn

cho cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án.

- Giá bồi thường, hỗ trợ về tài sản vật kiến trúc và cây hoa màu trên đất

nhìn chung là thoả đáng, phù hợp với giá cả tạo dựng nên tài sản, vườn cây nên

được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên vẫn còn một số loại cây và vật

kiến trúc chưa có trong đơn giá do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành.

- Chính sách hỗ trợ đã quan tâm đến những hộ gia đình chính sách, gia

đình có cơng với cách mạng, hộ gia đình có hoản cảnh đặc bịêt khó khăn nhìn

chung là thoả đáng. Tuy nhiên mức hỗ trợ di chuyển nhà cửa còn thấp, hỗ trợ

kinh phí đào tạo nghề chưa thoả đáng vẫn còn tình trạng cào bằng gây thiệt

thòi cho một số hộ có diện tích đất nơng nghiệp (đất lúa) bị thu hồi lớn, nhiều

lao động nông nghiệp mất việc làm do bị thu hồi đất.

- Chính sách tái định cư đã giúp người dân có đất bị thu hồi sớm ổn định

cuộc sống, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ. Tuy

nhiên do quỹ đất còn hạn hẹp, các hộ bị di dời nhà cửa vốn đang quen ở rộng

rãi, nay diện tích đất được cấp tái định cư nhỏ nên nhiều hộ chưa đồng tình làm

ảnh hưởng tới tâm lý của nhân dân và tiến độ thực hiện của dự án.

KIẾN NGHỊ:26- Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả, góp phần

thúc đẩy tiến trình thực hiện dự án đầu tư, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp

của người sử dụng đất, Nhà nước và chủ đầu tư, tôi xin kiến nghị:

- Các sở ban ngành, UBND tỉnh cần thống nhất và ban hành kịp thời các

văn bản hướng dẫn để giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện về bồi

thường GPMB trên địa bàn.

- Cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

quản lý, chỉnh lý biến động và cập nhật hệ thống hồ sơ địa; Vấn đề xây dựng

giá đất, nhất là giá đất nông nghiệp đúng với khả năng sinh lợi của đất và giá

chuyển nhượng trên thị trường.

- Đề nghị xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành nghề, hệ thống

đào tạo, dạy nghề chung cho địa phương mà trọng tâm là lực lượng lao động

nông nghiệp bị thu hồi đất phải chuyển đổi nghề nghiệp.

- Khi đưa ra phương án bồi thường cần phải tính đến yếu tố trượt giá.

- Cần tổ chức lấy ý kiến người dân về tâm tư nguyện vọng của người dân

bị thu hồi đất trước khi thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Nâng cao nhận thức cho nơng dân về việc thu hồi đất là xu thế tất yếu

trong q trình đơ thị hố, vì vậy phải làm cho nông dân hiểu và tự giác thực

hiện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi đất.

* Với các chủ đầu tư cần:

- Nghiêm túc thực hiện những cam kết đã hứa với dân;

- Ưu tiên sử dụng lao động có đất bị thu hồi của địa phương; vận động

chủ doanh nghiệp có thể dành ít nhất 30% chỉ tiêu lao động cần tuyển dụng

vào doanh nghiệp cho số lao động bị thu hồi đất, đào tạo nghề tại chỗ với các

hình thức thích hợp để tạo việc làm cho họ; Đồng ý cho các hộ dân bị thu hồi

đất được góp vốn với doanh nghiệp dưới hình thức mua cổ phần (Một phần số

tiền các hộ dân được hỗ trợ, bồi thường) để đem laị nguồn thu bền vững, việc

làm ổn định lâu dài cho người nông dân bị thu hồi đất.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở đào tạo

để tuyển sinh, tổ chức các lớp dạy nghề cho người dân có đất bị thu hồi tại

doanh nghiệp...

Như Thanh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊNGƯỜI THỰC HIỆN27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×