Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biện pháp quản lý chất lượng công trình

Biện pháp quản lý chất lượng công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhà thầu: Công ty TNHH T vn TXD Qu Giang

Địa chØ: Số 160 Minh khai – P. Đông ngàn – TX T Sn T. Bc Ninh

Điện thoại: ( 0241) 3. 741 141

Fax: ( 0241) 3756 019Để đảm bảo, nâng cao chất lợng công trình, Công ty chúng

tôi đã thành lập hệ thống quản lý chất lợng công ty:

1. Cơ cấu tổ chức:

Đứng đầu hệ thống quản lý chất lợng là trởng phòng kế

hoạch kỹ thuật.

Các thành viên bao gồm: Các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành

trực thuộc phòng kế hoạch kỹ thuật, các cán bộ kỹ thuật thi công

công trình, các chỉ huy trởng công trình.

2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống quản lý chất lợng công trình:

Hệ thống quản lý chất lợng của Công ty làm việc trên nguyên

tắc cơ bản là: Doanh nghiệp xây dựng phải tù kiĨm tra, thÝ

nghiƯm, hiƯu chØnh, thư nghiƯm tríc khi nghiệm thu chất lợng

xây lắp với Chủ đầu t.

Hệ thống quản lý chất lợng phải tiến hành kiểm tra định kỳ

hoặc đột xuất trong quá trình thi công công trình cụ thể:

- Kiểm tra tài liệu và các thông số kỹ thuật thiết kế, các chỉ

tiêu kỹ thuật của vật liệu đợc sử dụng và đa vào công trình,

kiểm tra định kỳ chất lợng xây lắp, kỹ thuật, an toàn lao động.

- Sử dụng trang thiết bị kiểm tra hiện đại nh máy kiểm tra

thăng bằng, máy kinh vĩ để kiểm tra công trình, phát hiện

những sai sót nếu có để kip thời sửa chữa, loại trừ h hỏng, phế

phẩm.

- Kiểm tra giám sát chất lợng vật liệu, công tác thi công xây

lắp đợc thực hiện kiểm tra hiện trờng và trong phòng thí

nghiệm qua dụng cụ quan trắc và thiết bị thí nghiệm để đánh

giá chất lợng vật liệu công trình.

- Lấy mẫu thí nghiệm vữa xây, vữa bê tông tại từng đợt

đổ bê tông tại hiện trờng và bảo quản theo đúng quy định, kết

hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra chất lợng vật liệu, cấu

kiện xây lắp và chất lợng toàn bộ công trình.

Quá trình kiểm tra chất lợng công trình đợc căn cứ vào các

điều khoản và các quy phạm sau:Công trình: Thi công hệ thống thoát nớc thải xây gạch

Hạng mục: Mơng thoát nớc thải cho khu dân c xã Phù ChẩnNhà thầu: Công ty TNHH T vn TXD Qu Giang

Địa chỉ: S 160 Minh khai – P. Đông ngàn – TX Từ Sn T. Bc Ninh

Điện thoại: ( 0241) 3. 741 141

Fax: ( 0241) 3756 019Kiểm tra chất lợng công trình đợc căn cứ vào các điều

khoản và các quy phạm sau:

a) Căn cứ quản lý chất lợng:

- Điều lệ quản lý đầu t xây dựng ban hành kèm theo nghị

định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/01/2005 của Chính Phủ.

- Điều lệ quản lý chất lợng công trình xây dựng ban hành

kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của

Chính phủ.

- Căn cứ vào các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng để đảm bảo

giám sát và quản lý chất lợng công trình.

b) Quy phạm thi công và nghiệm thu:

- Xây gạch theo yêu cầu thi công và nghiệm thu 14TCN 122002 và 14TCN 120-2002.

- Đất dùng để đắp phân loại theo TCVN 5747- 1993.

- Đào đấy theo quy phạm kỹ thuật thi công đất đầm nén

14 TCN 20-85

- Phơng pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất

theo TCVN 4197-1995.

- Phơng pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn của đất nền

theo TCVN 4201-1995.

- Vữa thuỷ công: yêu cầu kỹ thuật và phơng pháp thử 14

TCN 80-2001

- Xi măng và phụ gia trong xây dựng thuỷ lợi Hớng dẫn sử

dụng 14TCN 114-2001

- Xi măng dùng cho bê tông thuỷ công: yêu cầu kỹ thuật

14TCN 66-2002

- Cát dùng cho bê tông thuỷ công: Yêu cầu kỹ thuật 14 TCN

68-2002

- Nớc dùng cho bê tông thuỷ công: Yêu cầu kỹ thuật 14 TCN

72-2002

- Đá dăm sỏi và sỏi dăm dùng cho bê tông thuỷ công: Yêu cầu

kỹ thuật 14TCN 70-2002.Công trình: Thi công hệ thống thoát nớc thải xây gạch

Hạng mục: Mơng thoát nớc thải cho khu dân c xã Phù ChẩnNhà thầu: Công ty TNHH T vn TXD Qu Giang

Địa chỉ: Số 160 Minh khai – P. Đông ngàn – TX T Sn T. Bc Ninh

Điện thoại: ( 0241) 3. 741 141

Fax: ( 0241) 3756 019chơng iX

an toàn lao động, vệ sinh môi trờng,

phòng cháy chữa cháy

I. Hoàn thiện công trình và vệ sinh môi trờngSau khi đã thi công xong và hoàn thành tất cả các hạng mục

theo nội dung và yêu cầu kỹ thuật trong đồ án thiết kế và các

điều khoản trong hợp đồng. Chúng tôi tiến hành thu dọn và vệ

sinh môi trờng theo các nội dung sau:

Tháo dỡ các công trình tạm di chuyển ra ngoài phạm vi mặt

bằng thi công.

Thu hồi các vật liệu phế thừa di chuyển ra khỏi mặt bằng

công trình.

Sử lý các chất tồn đọng, vệ sinh toàn bộ khu vực xây dựng,

rút toàn bộ xe máy trả lại mặt bằng sạch sẽ và nguyên dạng nh trớc

khi mới vào thi công.

II. công tác an toàn lao động.Tất cả máy móc thiết bị thi công phải đáp ứng các yêu cầu

về an toàn theo quy định.

Toàn bộ lực lợng thi công trong công trờng đáp ứng đợc các

yêu cầu về tay nghề, trình độ, sức khoẻ.

Trớc khi thi công, tất cả các công nhân viên sẽ đợc phổ biến

học tập nội quy an toàn lao động, các quy định về trật tự an

toàn xã hội của địa phơng và đợc cấp đầy đủ trang thiết bị

bảo hộ lao động.

Thành lập ban an toàn lao động do ban chỉ huy công trờng

làm trởng ban.

Ban an toàn soạn thảo các quy định về an toàn lao động

cho từng hạng mục công trình. Phổ biến cho toàn thể CNV trớc

khi tiến hành công trình.

Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc công nhân thực hiện

nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động.Công trình: Thi công hệ thống thoát nớc thải xây gạch

Hạng mục: Mơng thoát nớc thải cho khu dân c xã Phù ChẩnNhà thầu: Công ty TNHH T vn TXD Qu Giang

Địa chỉ: Số 160 Minh khai – P. Đông ngàn – TX T Sn T. Bc Ninh

Điện thoại: ( 0241) 3. 741 141

Fax: ( 0241) 3756 019III. Biện pháp an toàn giao thông.Tại các tuyến thi công sẽ có sơ đồ mặt bằng bố trí lực lợng

thi công: lao động, thiết bị, máy móc phù hợp với mặt bằng thi

công, thờng xuyên có hớng dẫn viên của công trờng làm nhiệm vơ

híng dÉn ph¬ng tiƯn trë vËt t, vËt liƯu còng nh phơng tiện phục

vụ thi công ra và vào công trình.

Tại 2 đầu công trờng cắm đủ các biển báo gồm: Biển báo

công trờng, biển báo nguy hiểm, các biển báo liên quan. Tại các

điểm có đờng giao thông phải cắm thêm biển báo hạn chế tốc

độ, biển báo có ngời chỉ dẫn giao thông.

Các loại thiết bị xe máy, vật t phải đợc tập kết đúng vị trí

quy định.

IV. Biện pháp an toàn cho thiết bị.Bộ phận quản lý chất lợng cho xe máy của Nhà thầu thờng

xuyên kiểm tra, bảo dớng các máy móc thiết bị trớc khi hoạt động,

chấp hành các quy định về an toàn thiết bị.

Các chế độ bảo dỡng, kiểm tra kỹ thuật, định kỳ đợc tuân

thủ đúng quy định.

Phải có phơng an đảm bảo an toàn cho thiết bị máy móc thi

công trên công trờng.

V. Biện pháp an ninh công trờng.Nhà thầu chịu trách nhiệm về an ninh công trờng. Thành

lập tổ bảo vệ, thờng xuyên phối hợp với lực lợng an ninh sở tại,

chính quyên địa phơng để đảm bảo an ninh công trờng và

những khu vực dân c sung quanh.

Nhà thầu sẽ bố trí cho công trờng đày đủ thiết bị chiếu

sáng, pha, đèn, lực lợng bảo vệ tuần tra 24h/24h.

VI. Công tác phòng cháy chữa cháy.Khi xây dựng lán trại tạm trên công trờng cần hạn chế vật

liệu dễ cháy, không bố trí bếp nấu, nhà kho gần nhà ở. Tại nơi

để gỗ, kho, máy chạy bằng xăng phải có biển báo cấm lửa.

Tuyên truyền giáo dục ý thức trách nhiệm và phổ biến kiến

thức về phòng cháy, chữa cháy cho CBCNV trong công trờng. Bố

Công trình: Thi công hệ thống thoát nớc thải xây gạch

Hạng mục: Mơng thoát nớc thải cho khu dân c xã Phù ChẩnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp quản lý chất lượng công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×