Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo công thức 3.4 [2] trang 94

Theo công thức 3.4 [2] trang 94

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường Long3.1.3.6. Tuổi thọ của đai

Xác định theo công thức 4.37 [2] trang 156

Thơng sốTrị sốĐường kính bánh đai nhỏ: d1 (mm)112Đường kính bánh đai lớn: d2 (mm)355Khoảng cách trục: a (mm)519Chiều dài đai: L (mm)1800Góc ơm đai: (độ)153,31oSố đai: z5Chiều rộng đai: B (mm)80Lực căng ban đầu: Fo (N)

Lực tác dụng lên trục: Fr (N)

1381,36

Bảng 2. Thông số bộ truyền đai thang

3.2. Thiết kế bộ truyền trục vít – bánh vít

3.2.1. Số liệu ban đầu:

Công suất P (kW)9,31Moment xoắn T1 (Nmm)94676,29Moment xoắn T2 (Nmm)995294,82Số vòng quay n1 (vg/ph)940Số vòng quay n2 (vg/ph)76Tỷ số truyền u12,503.2.2. Dự đốn vận tốc trượt

Theo cơng thức (7.8) [2] trang 312Tương ứng, vận tốc trượt vs = 3,8 (m/s) ta chọn cấp chính xác 8 theo bảng 7.4

trang 312[2]Vì vs < 5 (m/s), ta chọn đồng thanh không thiết BrAlFe9-4 đúc trong khuôn cát

và thép 45C với = 400MPa và = 200MPa làm bánh vít.

Trang 14Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongChọn vật liệu cho trục vít là thép 45C được tơi rắn với độ rắn > 45

sau đó được mài và đánh bóng ren vít (bảng 7.8 [2])HRC,3.2.3. Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép của

bánh vít

Theo cơng thức 7.25

bánh vít:[2]trang 322, ta xác định ứng suất tiếp xúc cho phép của[2]trang 322 ta xác định ứng suất uốn cho phép của bánhTa chọn MPa

Theo công thức 7.28

vít:Trong đó được tính theo cơng thức 7.29 [2] trang 322:

Nếu thì ta lấy

3.2.4. Chọn số mối ren

Ta chọn với tỷ số truyền u = 12,50 (mục 7.3 [2] trang 310)

Số răng bánh vít răng

Tính chính xác tỷ số truyền:

Chọn hệ số đường kính , chọn .

3.2.5. Chọn hiệu suất sơ bộ của bộ truyền trục vít

Theo cơng thức 7.11 [2] trang 314:

3.2.6. Tính khoảng cách trục theo độ bền tiếp xúc

Theo cơng thức 7.42a [2] trang 326Trong đó hệ số tải trọng tính với và theo bảng 7.6 [2] trang 316

Tính mơ-đun

Ta chọn m = 6,3 theo tiêu chuẩn

Vậy khoảng cách trục

Trang 15Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongDo không thể chọn hệ số dịch chỉnh để khoảng cách trục tiêu chuẩn nên ta có

thể lấy giá trị khoảng cách trục này.

3.2.7. Xác định kích thước chính của bộ truyền

Thơng số hình họcCơng thứcTrục vít

Đường kính vòng chia

Đường kính vòng đỉnh

Đường kính vòng đáy

Góc xoắn ốc vít

Chiều dài phần cắt ren trục vít

Bánh vít

Đường kính vòng chia

Đường kính vòng đỉnh

Đường kính vòng đáy

Khoảng cách trục

Đường kính lớn nhất của bánh

vít

Chiều rộng của bánh vít b2

Bảng 3. Thơng số hình học cảu bánh vít và trục vít

3.2.8. Vận tốc trượt xác định

Theo công thức 7.7 [2]Hệ số tải trọng tính tra theo bảng 7.6 [ CITATION Ngu16 \l 1066 ] và

Hiệu suất theo công thức 7.9 [2]:

Với .

3.2.9. Tính tốn lại ứng suất tiếp xúc cho phépVậy trị này phù hợp với giá trị đã chọnTrang 16Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường Long3.2.10. Xác định số răng tương đương bánh vít

Chọn hệ số YF2 = 1,45 theo bảng 7.10 [2] trang 327

Kiểm nghiệm độ bền uốn của bánh vít theo cơng thức 7.43 [2] trang 327

3.2.11. Tính tốn nhiệt

Theo cơng thức 7.47 [2] trang 328Nhiệt độ nằm trong phạm vi cho phép.

3.2.12. Kiểm tra độ cứng của trục vít

Theo cơng thức 7.50 trang 329 [2]

Với – Moment quá tính tương đương mặt cắt trục vít

3.3. Thiết kế răng trụ thẳng

3.3.1. Chọn vật liệu

Chọn vật liệu nào tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể: tải trọng lớn hay nhỏ, khả năng

công nghệ và thiết bị chế tạo cũng như vật tư cung cấp,… Đối với hộp giảm tốc

chịu cơng suất trung bình và nhỏ chỉ cần chọn vật liệu nhóm I có độ rắn HB ,

bánh răng được thường hóa hoặc tơi cải thiện. Nhờ độ rắn thấp nên có thể cắt

răng chính xác sau khi nhiệt luyện, đồng thời bộ truyền có khả năng chạy mòn.

Do khơng có u cầu đặc biệt và quan điểm thống nhất trong thiết kế, thuận tiện

việc gia công chế tạo, ở đây ta chọn vật liệu làm các bánh răng như nhau, cụ thể

là thép 45 tôi cải thiện, với

Bánh răng nhỏ (bánh 1):

- Độ rắn HB = (241…285)

- Giới hạn bền:

- Giới hạn chảy:

Chọn độ rắn bánh nhỏ:

Bánh răng lớn (bánh 2):

Trang 17Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường Long- Độ rắn HB = (192…240)

- Giới hạn bền:

- Giới hạn chảy:

Chọn độ rắn bánh lớn:

3.3.2. Xác định ứng suất cho phép

Ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép được xác định theo công

thức (6.1) và (6.2) trang 91[1]

[ H ]   0 H limK HL Z R ZV Kl K xH

sH[ F ]   0 F limYRYS K XF K FC K FL

sFZR: hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám bề mặt

ZV : hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc vòng

Kl : hệ số xét đến ảnh hưởng điều kiện bôi trơn, thông thường chọn Kl =1.

KxH : hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước răng

YR: hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượng chân răngYS: hệ số xét đến độ nhạy của vật liệu đối với tập trung ứng suấtK XF: hệ số xét đến ảnh hưởng kích thước răng đến độ bền uốn: ứng suất tiếp xúc cho phép

: ứng suất uốn cho phép

: hệ số an tồn khi tính về tiếp xúc và uốn, tra bảng 6.2 [1]

K FC : hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải, K FC  1 (bộ truyền quay 1 chiều)Trong thiết kế sơ bộ lấy Z R ZV K xH  1 , YRYS K XF  1 , khi đó cơng thức tính và

trở thành:[ H ]   0H limK HL

sH[ F ]   0 F limK FL .K FC

sF

Trang 18Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongTrong đó trị số và theo bảng 6.2 trang 94 [1]: thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB

= (180…350). 0 H lim  2HB  70;SH=1,1 0 F lim  1,8HB;SF=1,75 0 H lim1  2 HB1  70  2 �250  70  570 MPa

 0 H lim2  2 HB2  70  2 �220  70  510 Mpa

 0 F lim1  1,8HB1  1,8 �250  450 Mpa 0 F lim2  1,8HB2  1,8 �220  396 Mpa

K FL , K HL hệ số tuổi thọ, xác định theo công thức (6.3),(6.4) trang 93 [1]K HL  mHN HOK FL  mHN FON HE

N FEmH,mF : bậc của đường cong mỏi khi thử về tiếp xúc và uốn chọn mH  6 , mF  6

đối với trường hợp độ rắn HB

NHO: số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc, xác định theo công

thức (6.5) trang 93 [1]N HO  30HB 2,4

N HO1  30 HB12,4  30 �2502,4  1,71.107 chu kỳN HO 2  30HB22,4  30 �2202,4  1,26.107 chu kỳ

NFO : số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về uốn, N FO = 4.106 đối với các

loại thép

NFE, NHE : số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương, trường hợp bộ truyền làm

việc với tải trọng thay dổi nhiều bậc, NFE, NHE được xác định bởi công thức

(6.7),(6.8) trang 93 [1]:

n� Ti

Tmax

1 �N HE  60c�3

nt� iiTrang 19Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường Long

6n� Ti�Tmax

1 �

nt� ii

N FE  60c�

Trong đó:c : số lần ăn khớp trong 1 vòng quay, c=1

ni : số vòng quay của bánh răng, nII = 76 v/p, nIII = 17 v/p

ti : tổng số giờ làm việc, ti = 48000 giờ

Ti : moment xoắn1.3.108

3,5.107

1,2.108

3,1.107

Vậy:N HE1  N HO1 ,

Ta lấy:N HE 2  N HO 2 ,NHE = NHO,N FE1  N FO1 ,N FE 2  N FO 2NFE = NFOKhi đó ta có: KHL = 1 và KFL = 1 (đường cong mỏi gần đúng là đường thẳng

song song với trục hoành, tức là trên khoảng này giới hạn tiếp xúc và giới hạn

uốn là không thay đổi)

Ứng suất tiếp xúc cho phép:[ H 1]   0 H lim1K HL1 570.1 518,18MPa

sH

1,1[ H 2 ]   0 H lim2K HL2 510.1 463, 64MPa

sH

1,1[ F1]   0 F lim1K FL1.K FC

sF450.1.1

 257,14 MPa

1, 75[ F 2 ]   0 F lim2K FL .K FC

sF396.1.1

 226, 29MPa

1, 75Với bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng, ứng suất tiếp xúc cho phép là giá

trị nhỏ hơn trong 2 giá trị[ H 1] và [ H 2 ] , vậy:[ H ]  [ H 2 ]  463, 64MPaTrang 20Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongỨng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải với bánh răng tôi cải thiện được xác định

bởi công thức (6.13) trang 95 [1]:[ H ]max  2,8. ch

[ H 1]max  2,8. ch1  2,8.580  1624MPa[ H 2 ]max  2,8. ch 2  2,8.450  1260MPa

Ứng suất uốn cho phép khi quá tải trong trường hợp HB được xác định bởi công

thức (6.14) trang 96 [1]:[ F ]max  0,8. ch[ F1]max  0,8. ch1  0,8.580  464MPa

[ F 2 ]max  0,8. ch 2  0,8.450  360MPa

3.3.3. Xác định các thông số cơ bản của bộ truyền

3.3.3.1. Xác định khoảng cách trục

Khoảng cách trục aw được xác định bởi công thức (6.15a) trang 96 [1]:aw  Ka  u1 �1 3T1.K H 

2

H ��u1 baTrong đó :

Dấu (+) dùng trong trường hợp bánh răng ăn khớp ngoài, dấu (-) dùng trong

trường hợp bánh răng ăn khớp trong

Ka: hệ số phụ thuộc vật liệu của cặp bánh răng và loại răng, tra bảng 6.5 trang96 [1] ta chọn được:K a  49.5  MPa1/3 T1 : moment xoắn trên trục bánh chủ động T1  995294,82 NmmH �

  H  : Ứng suất tiếp xúc cho phép �� 463,64MPa

u1 : tỷ số truyền u1  4,5

Các hệ số  ba , bd tra từ bảng 6.6

bởi công thức (6.16) trang 97 [1]:

Chọn[1]với độ cứng HB �350 và được xác định ba  0,25 ;  bd  0,53. ba  u1  1  0,53.0,25  4,5 1  0,7288Trang 21Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường LongKH : hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng

K  1,05

khi tính về tiếp xúc, dựa vào bảng 6.7 [1] chọn H 

Thay các giá trị vào ta được:aw  49,5. 4,5  1 3995294, 82.1,05

463,642.4,5.0, 25 443, 45mmChọn aw =443mm

3.3.3.2. Xác định đường kính vòng lăn bánh nhỏ:

Đường kính vòng lăn bánh nhỏ được xác định bởi công thức (6.15b) trang 96 [1]:d w1  Kd 3T1.K H   u1 �1

2

H ��u1 bdDấu + dùng cho bánh răng ăn khớp ngoài.

Kd: hệ số phụ thuộc vật liệu của cặp bánh răng và loại răng, tra bảng 6.5 trang

[1]96 : ta chọn được:d w1  77 3K d  77  MPa1/3 995294,82.1,05. 4,5 1

463, 642.4,5.0, 7288 154,98mm3.3.4. Xác định thông số ăn khớp

3.3.4.1. Xác định module

Theo công thức (6.17) trang 97 [1]:m  (0,01 �0,02)aw  (0,01�0,02).417  (4,17 �8,34)

Tra bảng 6.8 trang 99 [1], ta chọn m34 = 6

3.3.4.2. Xác định số răng, góc nghiêng và hệ số dịch chỉnh x

Với răng thẳng góc nghiêng , số răng bánh nhỏ được xác định bởi công thức

(6.19) trang 99 [1]:z1 2aw

2.443,45 26,88

m34 (u1 1) 6.(4,5 1)Số răng bánh lớn:Chọn z1 = 27 răngz2  u1 z1  4,5 �25  121,5 Chọn z2 = 122 răngXác định lại aw từ công thức (6.20) trang 99 [1]:

Trang 22Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường Longzt = z1 + z2 = 149

Khoảng cách trục thực tế: mm

Tỉ số truyền thực tế:

Xác định góc ăn khớp từ công thức (6.27) trang 102 [1]:Trang 23Đồ án Thiết kế kỹ thuậtGVHD: Nguyễn Tường Long3.3.4.3. Các thông số cơ bản của bộ truyền răng trụ

Xác định các thông số cơ bản của bộ truyền răng trụ dựa vào bảng 6.2 trang

221[2]:

Bánh răng nhỏBánh răng lớn0,5m(z2  z1) 0,5.6.(27 122) 447mm

cos 

1Khoảng cách trụcaĐường kính chiad1 Đường kính lăndw1=Đường kính đỉnh răngd a1  d1  2m

 162  2.6  174mmda 2  d 2  2m

 732  2.6  744mmĐường kính đáy răngd f 1  d1  2,5md f 2  d 2  (2,5  2 x2 )mmz1

cos 

6 �27 162mm

1 162  2,5.6

 147mmmz2

cos 

6 �122 732mm

1

d

dw2 = 2 = 732mm

d2  732  (2,5  2.0,5).6

 723mmGóc profin răng�tg �

�tg 20 �

t  arctg �arctg

 20o

�cos0 ��cos  �Góc ăn khớp20oHệ số

ngangtrùngkhớp(xác định theo công

thức (6.38b)[1])  [1,88  3,2 �(1/ z1  1/ z2 )]cos

=[1,88  3,2 �(1/ 25  1/113)] �1

=1,74Gốc profin gốc

  20o theo TCVN 1065-71

Bảng 4. Thơng số hình học của bánh răng trụ nhỏ và bánh răng trụ lớn

3.3.5. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng xác định theo công thức 6.33 trang 105 [1]: H  Z M Z H Z2T1K H (u �1)

�[ H ]

bwud w21Trong đó :Trang 24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo công thức 3.4 [2] trang 94

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×