Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2, Thiết kế hệ thống:

2, Thiết kế hệ thống:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vàoKhi bật chương chình, chân P3.0 ở mức 0, rơle có điện, khóa k mở nên loa khơng

kêu. Mối khi có người đi qua, cảm biến sẽ phát một xung 5v, đi qua cổng not vào chân

P3.2 của vi điều khiển, biến đếm sẽ tăng lên 1 và hiển thị ra màn hình LCD, biến đếm

sẽ đếm đến 999 thì ngừng đếm, muốn đếm lại ấn nút reset của vi điều khiển. Bật chế độ

chống trộm, ấn nút ON, tín hiệu sẽ đi và chân P3.3 của vi điều khiển, chân P3.0 bị khéo

lên mức 5V, khi đó, khơng có dòng qua role, thực hiện đóng khóa K của loa. Khi có

người đi qua, tín hiệu đi vào chân P3.2, chân P3.0 bị kéo xuống mức khơng, role có

điện, chuyển mạch, loa kêu. Muốn tắt loa, gạt khóa K để ngắt dòng, hoặc ấn nút ON để

tiếp tục hoạt động ở chế độ chống trộm.20Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vào2.2.2, Thiết kế phần mềm:

Chương trình:

#include

#include

#define bat 0

#define tat 1

sfr LCDdata = 0xA0;

sbit BF = 0xA7;

sbit RS = P1^5;

sbit RW = P1^6;

sbit EN = P1^7;

sbit Loa=P3^0;

sbit Off=P3^2;

sbit On=P3^3;

unsigned int i=0;

void wait(void)

{

RS=0;

RW=1;

LCDdata=0xff;

While (BF)

{

EN=0;

EN=1;

}

}

void LCDcontrol (unsigned char x)

{

RS=0;

RW=0;

LCDdata=x;

EN=1;

EN=0;

Wait ();

}

void LCDinit(void)

{

LCDcontrol(0x38);

LCDcontrol(0x0e);

LCDcontrol(0x01);

}

void LCDwrite (unsigned char c)

{

RS=1;

RW=0;

LCDdata=c;

EN=1;

EN=0;

Wait ();

21Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vào

}

void LCDwrites (unsigned char*s)

{

unsigned char data lens, count;

lens=strlen(s);

for (count=0; count
{

LCDwrite(*(s+count));

}

}

void delay (long time)

{

while(time--);

}

void IRS_EX0(void) interrupt 0

{

Loa=bat;

i=i+1;

if(i<10)

{

LCDwrite(i+48);}

if((i>=10) &(i<100))

{

LCDwrite(i/10+48);

LCDwrite(i%10+48);

}

if((i>=100) &(i<1000))

{

LCDwrite(i/100+48);

LCDwrite(i%100/10+48);

LCDwrite(i%10+48);

}

LCDcontrol(0xc0);

}

void IRS_EX1(void) interrupt 2

{

Loa=tat;

}

void main(void)

{

EX0=1;

EX1=1;

IT0=1;

IT1=1;

EA=1;

Loa=bat;

LCDinit ();

LCDcontrol(0x82);

LCDwrites ("SO NGUOI VAO");

LCDcontrol(0xc0);

22Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vào

While (1);

}23Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vào2.2.3, Mạch mô phỏng:Hinh 6: Mạch mô phỏng24Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vào2.2.4, Mạch ngun lí:

-Hình ảnh mạch ngun lí vẽ trên Proteus

Hình ảnh mạch PCB trên ProteusHình 7: Mạch nguyên l25Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vào3, Kết quả

-Hình ảnh mặt trước, mặt sau lúc mạch chưa chạyHình 8: Mạch thật26Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vàoKẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiên cứu và chế tạo chúng em hoàn thành đề tài “Mạch chống

trộm”, chúng em cũng đã thu được nhiều kiến thức bổ ích về lý thuyết và thực hành,

biết ứng dụng những tri thức được học trong trường đại học vào thực tế, đồng thời có

thêm nhiều kinh nghiệm trong làm việc nhóm.

Thơng qua đề tài này, chúng em đã hiểu rõ hơn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động

cũng như ứng dụng của các mạch điện tử cơ bản và có them được nhiều kinh nghiệm

thực tế trong q trình làm sản phẩm thật để có thể hồn thành tốt sản phẩm này và có

sự chuẩn bị tốt cho học phần kế tiếp. Tuy nhiên trong thời gian làm đề tài không tránh

khỏi những hạn chế và thiếu sót, chúng êm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp

từ thầy cơ để đề tài hồn thiện hơn và được áp dụng trong thực tiễn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Đặng Văn Mỹ cùng các bạn đã giúp đỡ nhóm chúng

em thực hiện đề tài này!27Thiết kế mạch chống trộm và đếm số lần vàoDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2, Thiết kế hệ thống:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×