Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Bể hiếu khí có bùn hoạt tính – bể Aerotank

b. Bể hiếu khí có bùn hoạt tính – bể Aerotank

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty chế biến thủy sản A có cơng

suất 1100m3/ngày đêm.

Chịu được tải trọng chất bẩn cao và có hiệu suất làm sạch cũng cao, sử dụng ít

năng lượng, bùn sinh ra thấp.

Nước thải đi vào có độ nhiễm bẩn cao, thường là BOD 5 > 500mg/l, tải trọng bùn

hoạt tính là 400 – 1000 mgBOD5 /g bùn trong 1 ngày đêm.

 Bể Aerotank có hệ thống cấp khí giảm dần theo dòng chảy

Nồng độ chất hữu cơ được giảm dần từ đầu đến cuois bể Aerotank do đó nhu cầu

cung cấp oxy cũng tỷ lệ thuận với nồng độ các chất hữu cơ.

Ưu điểm:

-Giảm được khơng khí cấp vào, tức là giảm cơng suất của máy thổi khí-Khơng có hiện tượng làm thống q mức-Có thể áp dụng với tải trọng cao Bể Aerotank có ngăn tiếp xúc với bùn hoạt tính đã ổn định

Có 2 ngăn: ngăn tiếp xúc và ngăn tái sinh. Ưu điểm là có dung tích nhỏ, chịu được

sự dao động của lưu lượng và chất lượng nước thải.Hình 2.15: Sơ đồ làm việc với bể Aerotank có ngăn tiếp xúc

 Bể thơng khí kéo dài

Khi nước thải có tỷ số F/M thấp, tải trọng thấp, thời gian thơng khí thường từ 20

-30h.GVHD: Biện Văn Tranh25Đồ án mơn học

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty chế biến thủy sản A có cơng

suất 1100m3/ngày đêm.Hình 2.16: Sơ đồ làm việc với bể Aerotank làm thoáng kéo dài

 Bể Aerotank khuấy trộn hồn chỉnhHình2.17: Sơ đồ làm việc của bể Aerotank khuấy trộn hoàn chỉnh.

Ưu điểm: pha lỗng ngay tức khắc nồng độ của các chất ơ nhiễm trong tồn thể

tích bể, khơng xảy ra hiện tượng quá tải cục bộ ở bất cứ phần nào của bể, áp dụng

thích hợp cho loại nước thải có thể tích bùn cao, cặn khó lắng.

 Oxytank

Dựa trên ngun lý làm việc của Aerotank khuấy đảo hoàn chỉnh người ta thay

khơng khí nén bằng cách sục khí oxy tinh khiết.

Ưu điểm:

-Hiệu suất cao-Giảm thời gian sục khí-Lắng bùn dễ dàng-Giảm bùn đáng kể trong q trình xử líGVHD: Biện Văn Tranh26Đồ án mơn học

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty chế biến thủy sản A có cơng

suất 1100m3/ngày đêm.

c. Bể sinh học hiếu khí SBR (Aerotank theo mẻ)

Là một dạng của bể Aerotank, phát triển trên cơ sở xử lí bùn hoạt tính, vận hành

theo từng mẻ liên tục và kiểm soát được theo thời gian.

Chia làm 5 pha (làm đầy – phản ứng, thổi khí – lắng – rút nước – chờ) và được sục

khí bằng máy nén khí, máy sục khí dạng jet hoặc thiết bị khuấy trộn cơ học, chu kì

hoạt động của ngăn bể được điều khiển bằng rơ le thời gian, trong bể có bố trí hệ

thống vớt váng, thiết bị đo mức bùn.Hình 2.18: Quá trình vận hành bể SBR

d. Mương oxy hóa

Là dạng cải tiến của Aerotank khuấy trồn hồn chỉnh làm việc trong điều kiện

hiếu khí kéo dài với bùn hoạt tính lơ lửng chuyển động tuần hồn trong mương. Có thể

xử lí nước thải có nồng độ BOD5 từ 1000 – 5000mg/l.

e. Lọc sinh học nhỏ giọt

Ứng dụng cho những nguồn thải có lưu lượng đến 100m3/ngày .đêm. BOD5

thích hợp trong nước thải khi đưa vào bể lọc sinh học là < 200mg/l.

f. Lọc sinh học cao tảiGVHD: Biện Văn Tranh27Đồ án mơn học

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty chế biến thủy sản A có cơng

suất 1100m3/ngày đêm.

ứng dụng để xử lí cho những nguồn nước thải có lưu lượng <50000 m3/ng.đ.

Nếu nồng độ BOD5 vượt quá 300mg/l thì phải pha lỗng trước khi đưa vào hệ thống.

Xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí - Bể UASB

Nước thải được đưa trực tiếp vào phía dưới đáy bể và được phân phối đồng đều,

sau đó chảy ngược lên xuyên qua lớp bùn sinh học dạng hạt nhỏ (bông bùn) và các

chất hữu cơ bị phân hủy.

Các bọt khí metan và NH 3, H2S nổi lên trên và thu được bằng các chụp thu khí để

dẫn ra khỏi bể. Nước thải tiếp đó chuyển đến vùng lắng của bể phân tách 2 pha lỏng

rắn. Sau đó ra khỏi bể, bùn hoạt tính thì hồn lưu lại vùng lớp bông bùn. Sự tạo thành

bùn hạt và duy trì được nó rất quan trọng khi vận hành bể UASB.

Sử dụng cho những nguồn thải có nồng độ BOD5 >1000mg/l và COD>2000 mg/l.GVHD: Biện Văn Tranh28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Bể hiếu khí có bùn hoạt tính – bể Aerotank

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×