Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính chọn bơm chân không

Tính chọn bơm chân không

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CHUN NGÀNH

MINHGVHD: PGS. TS. TƠN TH ẤTCơng suất thực tế cần:Ptt =VớiηΣPbom

ηΣ[W]là hệ số hiệu dụng tổng.Hệ số hiệu dụng tổng:ηΣ = ηQ .η P .ηm

Trong đó:ηQ = 0,90 ÷ 0,96ηP = 0,75 ÷ 0,96

ηm = 0,92 ÷ 0.98- hệ số hiệu dụng thể tích, chọn

- hệ số hiệu dụng áp suất, chọn

- hệ số hiệu dụng cơ học, chọnηQ = 0,90ηP = 0,75ηm = 0,92...(theo 3.21 – trang 24 – tài liệu 3)Thay số vào ta có:ηΣ = ηQ .η P .ηm = 0,90.0,75.0,92 = 0,62

Công suất thực tế cần:Ptt =Pbom 185

=

= 300

ηΣ 0,62[W]Vậy ta chọn bơm chân khơng pít-tơng tác dụng đơn, cơng suất 0,3 [kW].51 P a g eĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

MINHGVHD: PGS. TS. TÔN TH ẤTPHẦN IV: KẾT LUẬN

Về phương pháp tính tốn, phần tính tốn sử dụng d ựa trên các tài li ệu

đáng tin cậy của các tác giả có nhiều năm kinh nhiệm giảng dạy và th ực t ế.

Các thông số về kích thước cơ bản đã được tính một cách rõ ràng và logic. Các

số liệu sau khi tính tốn đã được sự góp ý của giảng viên h ướng d ẫn đ ể phù

hợp hơn với thực tế.

Về phương diện thiết kế, bản vẽ đã trình bày rõ v ề hình d ạng cũng nh ư

các kích thước cơ bản của thiết bị; phóng to một số các kết cấu quan tr ọng

như: cách xếp ống trên vỉ, các kết cấu ghép của các mặt bích,…

Tuy nhiên, phần tính tốn thiết kế vẫn còn nhiều h ạn chế và thi ếu sót

như: chưa vẽ và làm rõ kết cấu của Baromet cũng nh ư bơm chân khơng píttơng. Ngoài ra, do kinh nghiệm thiết kế cũng như thực tế còn thiếu nên khơng

thể tránh khỏi những thiếu sót khơng đáng có. Vì vậy, trong th ời gian t ới, em

sẽ tiếp tục học hỏi các kiến thức và kĩ năng cần thiết để phần tính tốn thiết

kế thêm đầy đủ, hoàn thiện và sát hơn với thực tế.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS. TS. Tôn Thất Minh đã cho em

những gợi ý, những lời khuyên và những kiến thức th ực tế h ữu ích đ ể em có

thể hồn thành tốt đồ án chuyên ngành của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!52 P a g eĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

MINHGVHD: PGS. TS. TÔN TH ẤTTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tôn Thất Minh, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tân Thành – “Giáo trình các

quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm & công nghệ sinh h ọc

– Tập II – Các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt” – NXB Bách Khoa Hà

Nội, 2016.

2. Nguyễn Bin – “Sổ tay quá trình và thiết bị hóa ch ất” – tập 1 – NXB Khoa

Học Và Kĩ Thuật Hà Nội, 2006.

3. Nguyễn Văn May – “Bơm, quạt, máy nén” – NXB Khoa H ọc Và Kĩ Thu ật

Hà Nội – tái bản lần thứ 5.53 P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chọn bơm chân không

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×