Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán mặt bằng trạm xử lí

Tính toán mặt bằng trạm xử lí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án xử lý nớc thiên nhiên7. Nhà cơ khí - kho

- LÊy theo quy ph¹m S = 30m2.KÝch thíc là (6 x 5)m.

Mặt bằng quy hoạch trạm xử lí đợc thể hiện trên hình vẽ.

8. Phòng thí nghiệm hoá nớc

Diện tích 42m2. Kích thớc là (6 x 7)m.

---------------------------------------------------------40Đồ án xử lý nớc thiên nhiênTính Toán xử lý nớc sau lọc

Mỗi ngày rửa 8 bể .Chu kỳ rửa 1 bể 24giờ

Lợng cặn dợc dữ lại 2 bể

W=9000.(12-3)= 81000 000

mg

Nồng độ cặn trong nớc rửa : C=W/V

Lu lợng nớc rửa : V=2.6.12.60.33

Mỗi lần rửa lần lợt 2 bể

= 285120 l

C= 81000 000/285120

=284mg/l

Do C=284 < C0=1900 mg/l .Vì vậy đa nớc quay lại bể

trộn

Dung tích bể điều hoàlợng nớc rửa 2bểChiều sâu líp níc 3 m

DiƯn tÝch bĨ

F= 285,120/3 =10x10 m

TÝnh To¸n Sân Phơi Bùn

Dung tích cặn trong một ngày 700 m3

Thòi gian tích cặn trong sân là 7ngày

Chiều sâu sân phơI bùn 3 m

Diện tích sân phơi :f=700.7

= 2450 m2 =50x50 m

341Đồ án xử lý nớc thiên nhiên42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán mặt bằng trạm xử lí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×