Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. VỊ TRÍ và phân loại

II. VỊ TRÍ và phân loại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Munro MG, Critchley HO, Fraser IS. The flexible FIGO classification concept for underlying causes of abnormal uterine bleeding. Semin Reprod Med. 2011; 29(5):391–399.



U XƠ TỬ CUNG TRONG HỖ

TRỢ SINH SẢN

I.



ĐỊNH NGHĨA



II. VỊ TRÍ VÀ PHÂN LOẠI

III. NGUYÊN NHÂN VÀ SINH BỆNH HỌC

IV. ẢNH HƯỞNG U XƠ TỬ CUNG LÊN HỖ TRỢ SINH SẢN

V. TIÊN LƯỢNG VÀ ĐIỀU TRỊ

VI. KẾT LUẬN



III. NGUYÊN NHÂN



Pavone, D., Clemenza, S., Sorbi, F., Fambrini, M., & Petraglia, F. (2018). Epidemiology and Risk Factors of Uterine Fibroids. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 46, 3–11.



U XƠ TỬ CUNG TRONG HỖ

TRỢ SINH SẢN

I.



ĐỊNH NGHĨA



II. VỊ TRÍ VÀ PHÂN LOẠI

III. NGUYÊN NHÂN VÀ SINH BỆNH HỌC

IV. ẢNH HƯỞNG U XƠ TỬ CUNG LÊN HỖ TRỢ SINH SẢN

V. TIÊN LƯỢNG VÀ ĐIỀU TRỊ

VI. KẾT LUẬN



IV.ẢNH HƯỞNG CỦA U XƠ TỬ CUNG LÊN HỖ

TRỢ SINH SẢN



Thay đổi về

giải phẫu



Thay đổi về

mô học



Thay đổi về

sinh lý



IV.ẢNH HƯỞNG CỦA U XƠ TỬ CUNG LÊN HỖ

TRỢ SINH SẢN

THAY ĐỔI VỀ GIẢI PHẪU:

 Giãn/biến dạng lòng tử cung.

 Tắc đoạn gần vòi trứng.

 Biến dạng cổ tử cung.



THAY ĐỔI VỀ MÔ HỌC

 Biến dạng và giãn dài các ống tuyến.

 Phát triển vượt trội của các nang tuyến

 Polyposis và giãn các đám rối tĩnh mạch của nội mạc tử cung



Somigliana E1, Vercellini P, Daguati R, Pasin R, De Giorgi O, Crosignani PG. Fibroids and female reproduction: a critical analysis of the evidence. Hum Reprod Update. 2007 Sep-Oct;13(5):465-76.

Epub 2007 Jun 21.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. VỊ TRÍ và phân loại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×