Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP1. Đường ô tô - yêu cầu thiết kế: TCVN 4054 - 2005 [1]

2. Thiết kế đường ô tô tập 1 [2]

3. Thiết kế đường ô tô tập 2 [3]

4. Thiết kế đường ô tô tập 3 [4]

5. Thiết kế đường ô tô tập 4 [5]

6. Sổ tay thiết kế đường ô tô tập 1 [6]

7. Áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế: 22 TCN 211 - 06 [7]

8. Áo đường cứng đường ô tô thiêu chuẩn thiết kế: 22 TCN 223- 95 [8]

9. Định hình cống tròn : 533-01-01 [9]

10. Điều lệ báo hiệu đường bộ : 22TCN-237-01 [10]

11. Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn : 22TCN 18-79 [11]

12. Quy trình khảo sát đường ơ tơ: 22TCN 263-2000 [12]

13. Quy trình khảo sát thủy văn: 22TCN220-95 [13]

14. Quy trình khoan thăm dò địa chất: 22TCN 82-85 [14]GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 120TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPDANH MỤC BẢNG BIỂU

PHẦN I : LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ XÂY DỰNG TUYẾN

ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A1 – B1

Bảng 2.1: Quy đổi xe/ngđ ra xcqđ/ngđ........................................................................12

Bảng 2.2: Các yếu tố trên mặt cắt ngang......................................................................17

Bảng 2.3: Xác định idmax theo điều kiện sức kéo...........................................................18

Bảng 2.4: Xác định độ dốc dọc idmax theo điều kiện sức bám........................................19

Bảng 2.5: Tổng hợp tính tốn độ dốc dọc idmax.............................................................19

Bảng 2.6: Vận tốc xe khi độ dốc dọc idmax= 7%............................................................20

Bảng 2.7: Độ dốc siêu cao (isc) và chiều dài đoạn nối siêu cao (Lnsc)...........................23

Bảng 2.8: Độ mở rộng phần xe chạy tính tốn.............................................................24

Bảng 2.9: Độ mở rộng phần xe chạy hai làn xe trong đường cong nằm.......................24

Bảng 2.10: Độ mở rộng phần xe chạy hai làn xe trong đường cong nằm.....................24

Bảng 2.11: Trị số chiều dài tối thiểu đoạn chêm..........................................................25

Bảng 2.12: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật...........................................................26

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp các yếu tố bình đồ 2 phương án...........................................29

Bảng 5.1: Kết quả tính tốn khối lượng đào, đắp của 2 phương án..............................37

Bảng 6.1: Tổng hợp kết quả tính tốn..........................................................................40

Bảng 7.1: Bảng thơng số đặc trưng của đất nền...........................................................42

Bảng 7.2: Các đặc trưng của kết cấu áo đường............................................................42

Bảng 7.3: Sự phân bổ tải trọng lên các trục của các loại xe tải....................................43

Bảng 7.4: Lưu lượng xe các năm.................................................................................44

Bảng 7.5: Bảng tính số trục xe quy đổi về trục tiêu chuẩn 100KN năm thứ 15...........45

Bảng 7.6: Số trục xe tiêu chuẩn đi qua trong một ngày đêm/làn của từng năm...........46

Bảng 7.7: Giá trị môđun đàn hồi yêu cầu các giai đoạn...............................................47

Bảng 7.8: Đơn giá XDCB tỉnh Hà Giang quý 3 năm 2016..........................................49

Bảng 7.10: kết quả tính tốn Etb...................................................................................52

Bảng 7.11: Modun đàn hồi của lớp bê tông nhựa chặt.................................................55

Bảng 7.12: Modun đàn hồi của lớp CPDD..................................................................55

Bảng 8.6: Chi phí xây dựng cầu 2 phương án..............................................................68

Bảng 2.1: Bảng kết quả thăm dò địa chất tại các lỗ khoan hố đào...............................85

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 121TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBảng 3.1: Xác định cao độ khống chế tại vị trí cống...................................................88

Bảng 3.2: Bảng các yếu tố đường cong đứng...............................................................90

Bảng 4.1: Bảng quan hệ giữa Q = f(h)........................................................................94

Bảng 4.1: Bảng khối lượng công tác và số ca máy lu đầm nén nền đường................118

Bảng 4.2: Bảng tính khối lượng CPĐD loại II...........................................................118

Bảng 4.3: Trình tự thi cơng lớp móng CPĐD loại II..................................................119

Bảng 4.4: Bảng tính khối lượng CPĐD loại I............................................................119

Bảng 4.5: Trình tự thi cơng lớp móng CPĐD loại I...................................................120

Bảng 4.6: Trình tự thi cơng 2 lớp BTN (thi công chiều dài 300m rộng 4m)..............121

PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA

HAI ĐIỂM A1 – B

Bảng 2.1: Bảng kết quả thăm dò địa chất tại các lỗ khoan hố đào...............................73

Bảng 3.1: Xác định cao độ khống chế tại vị trí cống...................................................76

Bảng 3.2: Bảng các yếu tố đường cong đứng...............................................................78

Bảng 4.1: Bảng quan hệ giữa Q = f(h)........................................................................82

PHẦN III : THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN

ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A1 – B

Bảng 4.1: Bảng khối lượng công tác và số ca máy lu đầm nén nền đường................104

Bảng 4.2: Bảng tính khối lượng CPĐD loại II...........................................................104

Bảng 4.3: Trình tự thi cơng lớp móng CPĐD loại II..................................................105

Bảng 4.4: Bảng tính khối lượng CPĐD loại I............................................................105

Bảng 4.5: Trình tự thi cơng lớp móng CPĐD loại I...................................................106

Bảng 4.6: Trình tự thi công 2 lớp BTN (thi công chiều dài 300m rộng 4m)..............107GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 122TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐƠ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPDANH MỤC HÌNH VẼ

PHẦN I : LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ XÂY DỰNG TUYẾN

ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A1 – B1

Hình 2.1: Sơ đồ 2 xe tải đi ngược chiều nhau trên hai làn và gặp nhau.......................15

Hình 2.2: Sơ đồ 2 xe con đi ngược chiều nhau và gặp nhau........................................15

Hình 2.3: Sơ đồ xe tải và xe con đi ngược chiều nhau và gặp nhau.............................16

Hình 2.4: Sơ đồ tầm nhìn dừng xe trước chướng ngại vật...........................................21

Hình 2.5: Sơ đồ tầm nhìn vượt xe hai xe vượt nhau.....................................................21

Hình 5.1: Mặt cắt ngang đường...................................................................................37

Hình 2.1: Xác định tọa độ các cọc trong đường cong nằm..........................................87

Hình 3.1: Mặt cắt ngang đường...................................................................................91

PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA

HAI ĐIỂM A1 – B

Hình 2.1: Xác định tọa độ các cọc trong đường cong nằm..........................................75

Hình 3.1: Mặt cắt ngang đường...................................................................................79GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 123TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐƠ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPMỤC LỤC

LỜI NĨI ĐẦU.............................................................................................................. 1

PHẦN I : LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ XÂY DỰNG TUYẾN

ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A1-B1...............................................................................2

CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU CHUNG........................................................................31.1.Tổng quan.........................................................................................................31.2.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của dự án và tổ chức thực hiện dự án.............31.2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của dự án....................................................3

1.2.2. Tổ chức thực hiện dự án................................................................................3

1.3.Cơ sở lập dự án.................................................................................................31.3.1. Cơ sở pháp lý................................................................................................3

1.3.2. Các nguồn tài liệu liên quan..........................................................................4

1.3.3. Hệ thống quy trình tiêu chuẩn áp dụng.........................................................4

1.4.Tình hình kinh tế xã hội trong khu vực có dự án..............................................41.4.1. Vị trí địa lý, kinh tế và dân số.......................................................................4

1.4.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên................................................5

1.5.Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của vùng.................................................7Quan điểm phát triển.................................................................................................7

1.5.1. Mục tiêu tổng quan.......................................................................................7

1.5.2. Mục tiêu cụ thể..............................................................................................8

1.5.3. Chiến lược phát triển kinh tế.........................................................................8

1.5.4. Chiến lược phát triển xã hội..........................................................................9

1.6.Các quy hoạch và các dự án trong vùng...........................................................91.7.Hiện trạng mạng lưới giao thông trong vùng....................................................91.7.1. Hiện trạng mạng lưới giao thông trong vùng................................................9

1.7.2. Định hướng phát triển mạng lưới đường giao thông đến năm 2020 của

huyện Hồng Su Phì, tỉnh Hà Giang........................................................................10

1.8.Đánh giá về vận tải và dự báo nhu cầu vận tải...............................................101.9.Sự cần thiết phải lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường..............................10CHƯƠNG 2.

2.1.XÁC ĐỊNH QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT..................12Các căn cứ thiết kế.........................................................................................12GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 124TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP2.1.1. Các tiêu chuẩn áp dụng...............................................................................12

2.1.2. Cơ sở xác định............................................................................................12

2.2.Xác định cấp hạng, quy mô và các tiêu chuẩn kỹ thuật..................................122.2.1. Xác định cấp hạng của tuyến đường...........................................................12

2.2.2. Xác định các đặc trưng của mặt cắt ngang đường.......................................13

2.2.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến...................................................................17

CHƯƠNG 3.THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ.......................................................................283.1.Nguyên tắc thiết kế.........................................................................................283.2.Các phương án tuyến đề xuất.........................................................................283.3.Tính tốn các yếu tố của đường cong nằm.....................................................293.4.Kết quả thiết kế..............................................................................................29CHƯƠNG 4.QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỐT NƯỚC..........304.1.Tổng quan.......................................................................................................304.2.Thiết kế thốt nước.........................................................................................304.2.1. Số liệu thiết kế............................................................................................30

4.2.2. Xác định lưu vực.........................................................................................30

4.2.3. Tính toán thuỷ văn......................................................................................30

4.2.4. Xác định khẩu độ cống và bố trí cống.........................................................32

4.3.Kết quả thiết kế..............................................................................................32CHƯƠNG 5.

5.1.THIẾT KẾ TRẮC DỌC VÀ TRẮC NGANG...................................33Thiết kế trắc dọc.............................................................................................335.1.1. Các căn cứ...................................................................................................33

5.1.2. Nguyên tắc thiết kế đường đỏ.....................................................................33

5.1.3. Đề xuất đường đỏ các phương án tuyến......................................................33

5.1.4. Thiết kế đường cong đứng..........................................................................35

5.2.Thiết kế trắc ngang.........................................................................................355.2.1. Các căn cứ thiết kế......................................................................................35

5.2.2. Các thông số mặt cắt ngang tuyến A1-B1...................................................35

5.2.3. Tính tốn khối lượng đào, đắp....................................................................36

CHƯƠNG 6.

6.1.BIỂU ĐỒ VẬN TỐC XE CHẠY VÀ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU.....37Biểu đồ vận tốc xe chạy..................................................................................37GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 125TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP6.1.1. Mục đích – u cầu....................................................................................37

6.1.2. Trình tự lập biểu đồ vận tốc xe chạy...........................................................37

6.2.Tốc độ xe chạy trung bình và thời gian xe chạy trên tuyến............................396.3.Tiêu hao nhiên liệu.........................................................................................40CHƯƠNG 7.THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG.................................................41Quy trình, quy phạm áp dụng để thiết kế...................................................................41

7.1.Số liệu thiết kế................................................................................................417.1.1. Số liệu đất nền.............................................................................................41

7.1.2. Số liệu vật liệu............................................................................................41

7.1.3. Số liệu tải trọng xe......................................................................................42

7.2.Đề xuất cấu tạo kết cấu áo đường...................................................................437.2.1. Xác định cấp mặt đường.............................................................................43

7.2.2. Tính tốn lưu lượng xe................................................................................43

7.2.3. Tính số trục xe quy đổi về trục tiêu chuẩn..................................................44

7.2.4. Số trục xe tiêu chuẩn tính tốn trên một làn................................................45

7.2.5. Tính số trục xe tiêu chuẩn tích lũy trong thời hạn tính tốn là 15 năm........45

7.2.6. Xác định Eyc................................................................................................46

7.2.7. Mô đun chung của kết cấu áo đường...........................................................46

7.2.8. Cấu tạo tầng móng và chọn phương án móng.............................................48

7.2.9. Kết cấu áo đường được lựa chọn.................................................................51

7.2.10.Kiểm tra tiêu chuẩn độ võng đàn hồi giới hạn.........................................517.2.11.Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất..............................527.2.12.Kiểm tra cường độ theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn các lớp bê tông nhựa...547.3.Đề xuất phương án đầu tư phân kỳ.................................................................55CHƯƠNG 8. SO SÁNH KINH TẾ KỸ THUẬT LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ÁO

ĐƯỜNG.......................................................................................................................63

8.1 Chỉ tiêu chất lượng sử dụng.................................................................................64

8.2 Nhóm chỉ tiêu xây dựng:.....................................................................................65

8.3 Nhóm chỉ tiêu về kinh tế......................................................................................65

8.3.1. Xác định tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc.....................................65

8.3.2.Xác định chi phí thường xuyên quy đổi của phương án tuyến (đồng):...........71

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 126TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP8.3.3 Kết quả tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi.......................................73

CHƯƠNG 9.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH..........................759.1 Tổng mức đầu tư..................................................................................................75

9.1.1 Căn cứ lập tổng mức đầu tư............................................................................75

9.1.2 Cấu thành của tổng mức đầu tư......................................................................76

9.2Các chỉ tiêu đánh giá......................................................................................779.2.1 Xác định tổng lợi ích (hiệu quả) của dự án đường trong thời gian tính tốn (n)

quy về năm gốc B....................................................................................................77

9.2.2Xác định tổng chi phí xây dựng đường C....................................................779.2.3Chỉ tiêu hiệu số thu chi NPV.......................................................................789.2.4Chỉ tiêu tỷ số thu chi BCR..........................................................................789.2.5 Xác định chỉ tiêu thu lợi nội tại (tỷ lệ hoàn vốn) IRR.....................................78

9.2.6 Xác định thời gian hồn vốn...........................................................................79

9.2.7Đánh giá tác động của mơi trường..............................................................799.2.8Bảo vệ nơng nghiệp, lâm nghiệp.................................................................799.2.9Chống bụi và rác bẩn...................................................................................799.2.10Chống tiếng ồn.........................................................................................79PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA

HAI ĐIỂM A1 – B1....................................................................................................80

(Phân đoạn từ KM 0+0.00 đến KM 1+200.00)............................................................80

CHƯƠNG 10. GIỚI THIỆU CHUNG......................................................................81

10.1.Giới thiệu về dự án......................................................................................8110.2.Căn cứ pháp lý, hệ thống quy trình quy phạm áp dụng...............................8110.2.1.Căn cứ pháp lý.........................................................................................8110.2.2.Hệ thống quy trình tiêu chuẩn áp dụng....................................................8110.3.Một số nét về đoạn tuyến thiết kế kỹ thuật..................................................8210.3.1.Địa hình...................................................................................................8210.3.2.Thủy văn..................................................................................................8210.3.3.Kinh tế chính trị, xã hội...........................................................................82CHƯƠNG 11. THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ.......................................................................83

11.1.Cơng tác chuẩn bị........................................................................................83GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 127TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP11.2.Khảo sát tuyến.............................................................................................8311.3.Khảo sát tình hình địa chất..........................................................................8311.4.Thiết kế tuyến trên bình đồ.........................................................................8411.5.Tính tốn cắm đường cong chuyển tiếp dạng clothoide..............................8511.5.1.Tính tốn các yếu tố cơ bản của đường cong tròn....................................8511.5.2.Xác định thơng số đường cong................................................................8511.5.3.Tính góc kẹp............................................................................................8511.5.4.Xác định tọa độ của điểm cuối đường cong chuyển tiếp X0, Y0...............8511.5.5.Xác định các chuyển dịch p và trị số đường tang phụ t............................8511.5.6.Xác định phần còn lại của đường cong tròn K0........................................8511.6.Xác định tọa độ các cọc trong đường cong nằm..........................................86CHƯƠNG 12. THIẾT KẾ TRẮC DỌC, TRẮC NGANG........................................87

12.1.Thiết kế trắc dọc..........................................................................................8712.1.1.Yêu cầu khi vẽ trắc dọc kỹ thuật..............................................................8712.1.2.Trình tự thiết kế.......................................................................................8712.2.Thiết kế trắc ngang......................................................................................9012.2.1.Thơng số của trắc ngang..........................................................................9012.2.2.Tính tốn thiết kế rãnh biên.....................................................................9012.3.Tính tốn khối lượng đào đắp.....................................................................91CHƯƠNG 13. THIẾT KẾ CHI TIẾT CỐNG...........................................................92

13.1.Số liệu tính tốn..........................................................................................9213.2.Tính chiều sâu nước chảy tự nhiên..............................................................9213.3.

Xác định mực nước dâng trước cống, độ dốc phân giới, tốc độ nước chảy

trong cống và ở hạ lưu cống......................................................................................93

13.3.1.Xác định mực nước dâng trước cống H...................................................9313.3.2.Tính vận tốc cửa......................................................................................9313.3.3.Xác định mực nước phân giới hk..............................................................9413.3.4.Xác định độ dốc phân giới ik....................................................................9413.3.5.Xác định mực nước cuối cống h0.............................................................9413.3.6.Xác định vận tốc nước chảy trong cống V0..............................................9513.4.Gia cố thượng lưu cống...............................................................................95GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 128TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNG13.5.BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGia cố hạ lưu cống......................................................................................95CHƯƠNG 14. THIẾT KẾ CHI TIẾT CONG NẰM P2............................................98

14.1.Số liệu thiết kế............................................................................................9814.2.Phương pháp cấu tạo siêu cao.....................................................................9814.3.Tính tốn.....................................................................................................98PHẦN III : THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN

ĐƯỜNG QUA HAI ĐIỂM A1 – B1........................................................................100

CHƯƠNG 1.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CƠNG.............................................1011.1.Cơng tác xây dựng lán trại............................................................................1011.2.Cơng tác xây dựng đường tạm......................................................................1011.3.Công tác khôi phục cọc, dời cọc ra khỏi phạm vi thi công...........................1011.4.Công tác lên khuôn đường............................................................................1011.5.Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi cơng.................................1011.6.Chọn đội chuẩn bị.........................................................................................102CHƯƠNG 2.THI CƠNG CÁC CƠNG TRÌNH TRÊN TUYẾN..........................1032.1.Trình tự thi cơng 1 cống...............................................................................1032.2.Tính tốn khối lượng thi cơng cống..............................................................1032.2.1. Tính tốn năng suất vận chuyển và lắp đặt cống.......................................103

2.2.2. Tính tốn khối lượng đào đắp hố móng và số ca cơng tác.........................104

2.2.3. Cơng tác móng và gia cố...........................................................................104

2.2.4. Tính tốn khối lượng xây lắp 2 đầu cống..................................................104

2.2.5. Tính tốn cơng tác phòng nước mối nối cống...........................................104

2.2.6. Tính tốn khối lượng đất đắp trên cống.....................................................105

2.2.7. Tính tốn số ca máy cần thiết để vận chuyển vật liệu...............................105

2.3.Tổng hợp cơng xây dựng cống.....................................................................106CHƯƠNG 3.THIẾT KẾ THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG...........................................1073.1.Giới thiệu chung...........................................................................................1073.2.Thiết kế điều phối đất...................................................................................1073.3.Nguyên tắc điều phối đất..............................................................................1073.3.1. Điều phối ngang........................................................................................107

3.3.2. Điều phối dọc............................................................................................108

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 129TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA CẦU ĐƯỜNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ - ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP3.4.Phân đoạn thi cơng nền đường.....................................................................1093.5.Tính tốn năng suất và số ca máy.................................................................1103.5.1. Năng suất máy ủi.......................................................................................110

3.5.2. Năng suất máy đào....................................................................................110

3.5.3. Năng suất của ô tô HUYNDAI 12T..........................................................110

3.6.Khối lượng và số ca máy chính thi cơng trong các đoạn..............................1103.7.Cơng tác phụ trợ...........................................................................................1113.8.Thành lập đội thi công nền............................................................................111CHƯƠNG 4.THIẾT KẾ THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG.........................1124.1.Kết cấu mặt đường........................................................................................1124.2.Tốc độ dây chuyền........................................................................................1124.2.1. Tốc độ dây chuyền thi cơng lớp móng + nền.............................................112

4.2.2. Tốc độ dây chuyền thi công lớp mặt BTN.................................................113

4.3.Tính tốn năng suất máy móc.......................................................................1134.3.1. Năng suất máy lu.......................................................................................113

4.3.2. Năng suất ôtô vận chuyển cấp phối đá dăm và bê tông nhựa....................114

4.3.3. Năng suất xe tưới nhựa..............................................................................115

4.3.4. Năng suất máy rải......................................................................................115

4.3.5. Đầm nén nền đường..................................................................................115

4.4.Thi công các lớp áo đường...........................................................................1154.4.1. Thi công lớp CPĐD loại II........................................................................115

4.4.2. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I..........................................................116

4.4.3. Thi công các lớp bê tơng nhựa..................................................................117

4.5.Giải pháp thi cơng.........................................................................................1194.5.1. Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm loại II...............................................119

4.5.2. Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm loại I................................................119

4.5.3. Thi công lớp bê tông nhựa chặt 12.5.........................................................119

4.5.4. Thi công lớp bê tông nhựa chặt 9.5...........................................................120

4.6.Thành lập đội thi công mặt đường................................................................120CHƯƠNG 5.

5.1.TIẾN ĐỘ THI CƠNG CHUNG TỒN TUYẾN............................122Đội làm cơng tác chuẩn bị............................................................................122GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : X – MSSV: 1111.58Trang 130Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×