Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. Cacbon - Silic Bài toán Do Thi CO2.Image.Marked

Chương 3. Cacbon - Silic Bài toán Do Thi CO2.Image.Marked

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ 4: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 . Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy

lượng kết tủa biên đổi theo đồ thị (Hình vẽ).n

aaa+ 0,5n1,3COGiá trị của a + m là:

A. 20,82B. 20,5C. 20,4D. 20,6BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Câu 1: Sục CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị

hình bên(số liệu tính theo đơn vị mol).nx0,150,450,5Giá trị của x là :

A. 0,12(mol)B. 0,11(mol)nCO2C. 0,13(mol)D. 0,10(mol)Câu 2: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (tính theo đơn vị

mol).n

a

0,5a1,5xnCO2Giá trị của x là:

A. 1,8(mol)B. 2,2(mol)C. 2,0(mol)D. 2,5(mol)Câu 3: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên(số liệu tính theo đơn

vị mol).n

0,7

x1,2nCO2Giá trị của x là :

A. 0,1(mol)B. 0,15(mol)C. 0,18(mol)D. 0,20(mol)Câu 4: Hòa tan hồn tồn 11,2 gam CaO và H2O thu được dung dịch A. Sục khí CO2 vào dung dịch A,

qua q trình khảo sát người ta lập đồ thị của phản ứng như sau:

Số mol

CaCO315xxSố mol CO2Giá trị của x là:

A. 0,025B. 0,020C. 0,050D. 0,040Câu 5: Khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào một cốc đựng dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được

biểu diễn trên đồ thị sau:Dựa vào đồ thị trên, khi lượng CO2 đã sục vào dung dịch là 0,85 mol thì lượng kết tủa xuất hiện tương

ứng là

A. 0,85 molB. 0,45 molC. 0,35 molD. 0,50 molCâu 6: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp có chứa 0,3 mol NaOH, 0,1 mol KOH và

Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau :

Số mol CaCO30,5

0,2Số mol CO20

Giá trị của a :b là :a

A. 4:5b

B. 3:4C. 2:3D. 3:5Câu 7: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả

thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị saunCaCO3

0,50

0,51,4nCO2Tỉ lệ a : b là

A. 4 : 3.B. 2 : 3.C. 5 : 4.D. 4 : 5.Câu 8: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên(số liệu tính theo đơn

vị mol).nGiá trị của x là :

A. 0,60(mol)

B. 0,50(mol)xC. 0,42(mol)

D. 0,62(mol)0,2

0,81,2nCO2Câu 9: Sục CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị

hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).nx0,6a a

Giá trị của x là:

A. 0,45(mol)B. 0,42(mol)2a3nCO2C. 0,48(mol)D. 0,60(mol)BÀI TẬP KHỬ OXIT KIM LOẠI

CÂU 1: Dẫn một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 và Al2O3 rồi cho khí

thốt ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong

ống sứ có khối lượng 215,0 gam. Giá trị của m là

A. 217,4.

B. 219,8.

C. 230,0.

D. 249,0.

Định hướng tư duy giải

BTNT

n   0,15 

 n O  n CO2  n   0,15

BTKL



 m   m(KL;O)  215  0,15.16  217, 4CÂU 2. Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3

(ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hồn tồn, thu được khí X. Dẫn tồn bộ khí X ở trên vào

lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,896.

B. 1,120.

C. 0,224.

D. 0,448.

Định hướng tư duy giải

BTNT

n   0, 04 

 n CO2  0, 04  V  0,896CÂU 3. Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm

CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hồn tồn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32

gam. Giá trị của V là

A. 0,224.

B. 0,560.

C. 0,112.

D. 0,448.

Định hướng tư duy giải

Chú ý : Dù là CO hay H2 mỗi phân tử cũng cướp được 1 nguyên tử O .

Do đó : n hon hop khi  n O 0,32

 0,02 

 V  0,02.22, 4  0, 448

16CÂU 4. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản

ứng hồn tồn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 4,0 gam.

D. 2,0 gam.

Định hướng tư duy giải

Chú ý : CO chỉ cướp được O trong CuO. Do đó có ngay :

BTKL



 n Otrong CuO 9,1  8,3

 0,05 

 m CuO  0,05.80  4

16CÂU 5: Hoà tan hoàn toàn 20,0 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 lỗng thu được 50,0 gam

muối. Khử hồn tồn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao cần V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 2,80.

B. 5,60.

C. 6,72.

D. 8,40.

Định hướng tư duy giải

Dễ thấy :20  m KL  16a

n Otrong oxit  n SO2  a(mol) 





 a  0,375 

 V  8, 4

4

50  m KL  96a

CÂU 6: Chia 47,2 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 và Fe3O4 thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 khử hoàn

toàn bằng CO dư ở nhiệt độ cao thu được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho tác dụng vừa đủ với dung

dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 124,0.

B. 49,2.

C. 55,6.

D. 62,0.

Định hướng tư duy giải17,2 gam KL

47,2

BTKL

 23,6 



 m  17,2  0, 4.96  55,6

2

6, 4 gam O  n O  n SO24  0, 4

CÂU 7: Cho H2 dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng

xong, thu được 1,44g H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 6,70.

B. 6,86.

C. 6,78.

D. 6,80.

Định hướng tư duy giảiBTKL

n H2 O  0,08 

 n Otrong oxit bi cuop  0,08 

 a  8,14  0,08.16  6,86CÂU 8: Khử m gam hỗn hợp X (chứa Fe3O4 và Fe2O3 có số mol bằng nhau) bằng CO trong một thời gian

thu được 25,6 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho ½ hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì thu được

sản phẩm khử chỉ gồm 2 khí NO và NO2, có thể tích là 4,48 lít (ở đktc) và có tỉ khối so với H2 bằng 19. Giá

trị của m là

A. 15,68.

B. 28,22.

C. 31,36.

D. 37,12.

Định hướng tư duy giảiFe : a BTKL



 56a  16b  25,6

25,6 

a  0,4

O : bb  0,2

0,5Y  0,2 NO : 0,1  Y NO : 0,2 

BTE3a2b0,2.30,2NO2 : 0,1

NO2 : 0,2

Fe3O 4 : x BTNT.Fe



X : 



 3x  2x  a  0,4 

 x  0,08

Fe2 O3 : x



 m  0,08(232  160)  31,36

CÂU 9. Một oxit kim loại bị khử hồn tồn cần 1,792 lit khí CO (đktc) thu được m gam kim loại R. Hòa

tan hết m gam R bằng dung dịch HNO3đặc nóng thu được 4,032 lit khí NO2duy nhất (đktc). CTPT của

oxit là

A. Cr2O3.

B. CrO.

C. Fe3O4.

D. FeO.

Định hướng tư duy giải

BTNT



 n CO  n O  0, 08Vì kim loại hóa trị 3 : Có ngay n NO2  0,18  n KL 

Khi đó có ngay :0,18

 0, 06

3n KL 0, 06 3

n O 0, 08 4CÂU 10: Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO

và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hồn tồn ,khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá

trị của V là

A. 0,224.

B. 0,112.

C. 0,448.

D. 0,560.

Định hướng tư duy giải

Nhận xét : Bản chất của CO và H2 giống nhau là đều đi cướp O từ các oxit và số mol hỗn hợp khí ln

khơng đổi vì CO  O  CO 2

H2  O  H2O

BTNT.Oxi

 V  n O .22, 4 

Do đó : 0,32

.22, 4  0, 448

16CÂU 11: Có một loại oxit sắt dùng để luyện gang. Nếu khử oxit sắt này bằng Cacbon oxit ở nhiệt độ cao,

người ta thu được 0,84 gam Sắt và 0,448 lít khí CO2 (đktc). Cơng thức hố học của loại oxit sắt nói trên là:

A. Fe3O4

B. FexOy

C. FeO

D. Fe2O3

Định hướng tư duy giảiFe : 0,015

CO 2 : 0,02Ta có : oxit



Fe : O  0,015 : 0,02  3 : 4CÂU 12: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian, người ta thu

được 6,72 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau. Đem hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn này vào dung

dịch HNO3 dư tạo thành 0,448 lít khí NO (đktc). Giá trị m là:

A. 8,2

B. 8

C. 7,2

D. 6,8

Định hướng tư duy giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. Cacbon - Silic Bài toán Do Thi CO2.Image.Marked

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×