Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề thi HK2 môn hóa lớp 10 - Trường THPT Trần Phú - Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Đề thi HK2 môn hóa lớp 10 - Trường THPT Trần Phú - Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 1: Đáp án(1) Cl2 + 2Na 

→ 2NaCl

oot ≤ 250 C

(2) NaCl tt + H2SO4 đặc 

→ NaHSO4 + HCl(3) 2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2 + H2O

(4) SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

(5) H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2

(6) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O→ H2S

(7) S + H2 (8) H2S + NaOH → NaHS + H2O

(9) NaHS + NaOH → Na2S + H2O

Câu 2: Đáp án

- Lấy các mẫu thử ra các ống nghiệm và đánh số thứ tự.

- Cho dung dịch HCl dư vào 4 ống nghiệm trên:

+ Ống nghiệm nào xuất hiện sủi bọt khí khơng màu thì đó là K2SO3

2 HCl + K2SO3 → 2 KCl + SO2↑ + H2O

+ Các chất còn lại khơng có hiện tượng gì là K2SO4, KBr, KNO3.

- Cho dung dịch BaCl2 vào 3 ống nghiệm trên:

+ Ở ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là K2SO4:

K2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2KCl

+ Các ống nghiệm còn lại khơng có hiện tượng gì là KBr và KNO3.

- Cho dung dịch AgNO3 vào 2 ống nghiệm trên:

Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa vàng là KBr, còn lại khơng có hiện tượng gì là KNO3.

PTHH xảy ra: KBr + AgNO3 → AgBr↓ + KNO3

Câu 3: Đáp án

a) Xuất hiện kết tủa trắng:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3

b) Dung dịch nước brom bị nhạt màu dần đến mất màu:

H2S + 4 Br2 + 4 H2O → 8 HBr + H2SO4

c) Lúc đầu xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa tăng dần rồi tan ra thu được dung dịch trong suốt:

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 ↓ + H2O

SO2 + BaSO3 + H2O → Ba(HSO3)2

d) Mẩu Cu tan ra thu được dung dịch màu xanh, sủi bọt khí khơng màu:

Cu + 2H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

Câu 4: Đáp án

a) 2Fe + 6H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O

Cu + 2H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O

Trang 2b) Đặt nFe = x mol; nCu = y mol

Ta có: mhỗn hợp X = 56x + 64y = 2,96 gam;

Theo các PTHH: nSO2 = 1,5nFe + nCu = 1,5x + y = 1,456: 22,4 = 0,065 mol

Giải hệ trên ta có: x = 0,03 và y = 0,02

Vậy %mFe = 56.0,03.100%/2,96 = 56,76% ; %mCu = 100% - %mFe = 43,24%

c) Khi cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Y thì:

Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4↓ + 2FeCl3

CuSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CuCl2

H2SO4 dư + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

Bảo tồn nhóm SO42- ta có: nSO42- (Y) = nBaSO4 = 19,805: 233 = 0,085 mol

Bảo toàn nguyên tố S ta có: nH2SO4 ban đầu = nSO42- (Y) + nSO2 = 0,085 + 0,065 = 0,15 mol

Câu 5: Đáp án

Ta có: nSO2 = 0,12 mol; nNaOH = 0,25.1 = 0,25 mol

Lập tỉ lệ k = nNaOH : nSO2 = 0,25: 0,12 = 2,08 > 2

Vậy SO2 tác dụng với NaOH theo phương trình:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Ta có: nNa2SO3 = nSO2 = 0,12 mol ; nNaOH dư = nNaOH ban đầu – nNaOH pứ = 0,25 – 2.0,12 = 0,01 mol

Dung dịch A chứa Na2SO3 và NaOH dư.

Vậy CM Na2SO3 = 0,12: 0,25 = 0,48M và CM NaOH dư = 0,01: 0,25 = 0,04MTrang 3SỞ GĐ & ĐT HÀ NỘIĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017THPT VIỆT ĐỨCMơn thi: HĨA HỌC – LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đềHọ, tên thí sinh: .......................................................................

Số báo danh: ............................................................................

Câu 1: (Phần chung)

Hồn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau đây:Câu 2: (Phần chung)

Không dùng chất chỉ thị, hãy phân biệt các lọ mất nhãn chứa các dung dịch:

K2S, Na2SO4, MgCl2, KI

Câu 3: (Phần chung)

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho dung dịch CaBr2 vào dung dịch AgNO3.

b) Cho chất rắn Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 lỗng.

Câu 4: (Phần chung)

Cho hỗn hợp khí X gồm N2 và SO2 có tỉ khối so với hiđro là 26. Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp X.

Câu 5: (Phần chung)

Hòa tan hồn tồn 0,672 lít H2S (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 0,18M. Tính khối lượng muối tạo

thành sau phản ứng.

Câu 6: (Phần chung)

Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn? Giải thích.

a) Phản ứng 1: CaCO3 (bột) + dung dịch HCl 2M và phản ứng 2: CaCO3 (viên) + dung dịch HCl 2M (ở

cùng nhiệt độ, khối lượng CaCO3 ở 2 phản ứng như nhau).

b) Phản ứng 1 xảy ra ở 300C: dung dịch Ba(OH)2 1,5M + dung dịch H2SO4 1,5M và phản ứng 2 xảy ra ở

500C: dung dịch Ba(OH)2 2,5M + dung dịch H2SO4 1,5M.

Câu 7: (Phần chung)

Cho 13,6 gam hỗn hợp Mg và Fe phản ứng hồn tồn với H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 2,24 lít H2S (sản

phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Câu 8: (Phần chung)

Hòa tan hồn tồn m gam lưu huỳnh vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc).

a) Tính m.

Trang 1b) Nạp lượng SO2 trên vào bình chứa O2 (có mặt xúc tác) thu được hỗn hợp X có tỷ khối so với H2 là 24.

Nung nóng bình, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí và hơi Y có tỉ khối so với H2 là 25,6. Tính hiệu

suất của phản ứng.

Câu 9: (Phần dành cho ban cơ bản)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử dưới đây theo phương pháp thăng bằng electron, xác định vai trò

các chất tham gia và các q trình oxi hóa, q trình khử:

a) P + H2SO4 đặc → H3PO4 + SO2 + H2O

b) K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

Câu 10: (Phần dành cho ban cơ bản)

Để trung hòa 250 ml dung dịch HCl 0,4M người ta dùng dung dịch chứa 5,6 gam MOH (M là một kim

loại kiềm). Tìm cơng thức MOH.

Câu 11: (Phần dành cho ban nâng cao)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử dưới đây theo phương pháp thăng bằng electron, xác định vai trò

các chất tham gia và các q trình oxi hóa, q trình khử:

a) Cl2 + KOH nóng → KCl + KClO3 + H2O

b) FeS2 + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 12: (Phần dành cho ban nâng cao)

Để trung hòa 5,84 gam dung dịch HCl 25% người ta dùng dung dịch chứa 3,42 gam M(OH)2 (M là một

kim loại kiềm thổ). Tìm cơng thức M(OH)2.

Đáp án

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án

(1) 2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

(2) Cl2 + SO2 + 2 H2O → 2HCl + H2SO4

(3) 2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

(4) Cl2 + Ca(OH)2 sữa vôi → CaOCl2 + H2O

Câu 2: Đáp án

- Lấy các mẫu thử ra các ống nghiệm và đánh số thứ tự.

- Cho dung dịch BaCl2 vào 3 ống nghiệm trên:

+ Ở ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4:

Trang 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề thi HK2 môn hóa lớp 10 - Trường THPT Trần Phú - Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×