Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề thi HK2 môn hóa lớp 10 - Trường THPT Việt Đức - Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Đề thi HK2 môn hóa lớp 10 - Trường THPT Việt Đức - Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Nạp lượng SO2 trên vào bình chứa O2 (có mặt xúc tác) thu được hỗn hợp X có tỷ khối so với H2 là 24.

Nung nóng bình, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí và hơi Y có tỉ khối so với H2 là 25,6. Tính hiệu

suất của phản ứng.

Câu 9: (Phần dành cho ban cơ bản)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử dưới đây theo phương pháp thăng bằng electron, xác định vai trò

các chất tham gia và các q trình oxi hóa, q trình khử:

a) P + H2SO4 đặc → H3PO4 + SO2 + H2O

b) K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

Câu 10: (Phần dành cho ban cơ bản)

Để trung hòa 250 ml dung dịch HCl 0,4M người ta dùng dung dịch chứa 5,6 gam MOH (M là một kim

loại kiềm). Tìm cơng thức MOH.

Câu 11: (Phần dành cho ban nâng cao)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử dưới đây theo phương pháp thăng bằng electron, xác định vai trò

các chất tham gia và các q trình oxi hóa, q trình khử:

a) Cl2 + KOH nóng → KCl + KClO3 + H2O

b) FeS2 + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 12: (Phần dành cho ban nâng cao)

Để trung hòa 5,84 gam dung dịch HCl 25% người ta dùng dung dịch chứa 3,42 gam M(OH)2 (M là một

kim loại kiềm thổ). Tìm cơng thức M(OH)2.

Đáp án

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án

(1) 2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

(2) Cl2 + SO2 + 2 H2O → 2HCl + H2SO4

(3) 2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

(4) Cl2 + Ca(OH)2 sữa vôi → CaOCl2 + H2O

Câu 2: Đáp án

- Lấy các mẫu thử ra các ống nghiệm và đánh số thứ tự.

- Cho dung dịch BaCl2 vào 3 ống nghiệm trên:

+ Ở ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4:

Trang 2Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

+ Các ống nghiệm còn lại khơng có hiện tượng gì là K2S, MgCl2, KI.

- Cho dung dịch AgNO3 dư vào các ống nghiệm trên:

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa đen là ống nghiệm đựng K2S:

K2S + 2AgNO3 → Ag2S↓ đen + 2KNO3

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là MgCl2:

MgCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ trắng + Mg(NO3)2

+ Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa vàng là KI:

KI + AgNO3 → AgI↓ vàng + KNO3

Câu 3: Đáp án

a) Xuất hiện kết tủa vàng:

CaBr2 + 2AgNO3 → 2AgBr↓vàng + Ca(NO3)2

b) Dung dịch sủi bọt khí:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

Câu 4: Đáp án

Đặt nN2 = x mol; nSO2 = y mol

Ta có: MX = 26.2 = 52 g/mol

Ta có: M X =mX 28 x + 64 y

=

= 52

nX

x+ ySuy ra 28x + 64y = 52x + 52 y

Suy ra 12y = 24x hay y = 2x%VN2 = %nN2 =x

x

.100% =

.100% = 33, 33%%

x+ y

x + 2xVSO2 = 100% − 33, 33% = 66, 67%Câu 5: Đáp án

Ta có nH2S = 0,03 mol; nNaOH = 0,25.0,18 = 0,045 mol

Ta có: k = nNaOH/nH2S = 0,045: 0,03= 1,5

Do 1 < k < 2 nên H2S tác dụng với NaOH theo phương trình:

H2S + NaOH → NaHS + H2O (1)

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O (2)Đặt nNaHS = x mol; nNa2S = y mol

Ta có: nH2S = x + y = 0,03 mol; nNaOH = x + 2y = 0,045 mol

Giải hệ trên ta có: x = 0,015 mol và y = 0,015 mol

Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là:

mmuối = mNaHS + mNa2S = 0,015.56 + 0,015.78 = 2,01 gamCâu 6: Đáp án

Trang 3a) Vì CaCO3 dạng bột có tổng diện tích tiếp xúc lớn hơn CaCO3 dạng viên nên tốc độ phản ứng 1 lớn hơn

tốc độ phản ứng 2.

b) Phản ứng 2 thực hiện ở nhiệt độ cao hơn và nồng độ chất tham gia phản ứng Ba(OH)2 lớn hơn nên tốcđộ phản ứng ở thí nghiệm 2 lớn hơn tốc độ phản ứng ở thí nghiệm 1.

Câu 7: Đáp án

Đặt nMg = x mol; nFe = y mol

PTHH xảy ra:

4Mg + 5H2SO4 đặc nóng → 4 MgSO4 + H2S + 4H2O

x0,25x(mol)8Fe +15 H2SO4 đặc nóng → 4Fe2(SO4)3 + 3H2S + 12 H2O

y0,375y(mol)Ta có: mhỗn hợp = 24x + 56y = 13,6 gam ; nH2S = 0,25x + 0,375y = 0,1 mol

Giải hệ trên ta có: x = 0,1 và y = 0,2

Từ đó ta tính được: %mMg = (0,1.24/13,6).100% = 17,65% và %mFe = 100% - 17,65% = 82,35%Câu 8: Đáp án

a) S + 2H2SO4 đặc nóng → 3SO2 + 2H2O

Ta có: nS = 1/3.nSO2 = 1/3.0,3 = 0,1 mol suy ra m = mS = 0,1.32 = 3,2 gam

b) Hỗn hợp X chứa 0,3 mol SO2 và a mol O2.

Ta có: M X =mSO 2 + mO 2 0,3.64 + 32a

=

= 24.2 = 48

nSO 2 + nO 2

0, 3 + aGiải phương trình trên ta có a = 0,3 mol

PTHH xảy ra:

ot ,V2O5

2 SO2 + O2 

→ 2 SO3Ta có: 0,3/2 < 0,3/1 nên hiệu suất phản ứng tính theo SO2.Đặt nSO2 pứ = x mol; nO2 pứ = 0,5x mol

Hỗn hợp Y thu được chứa x mol SO3, (0,3-x) mol SO2, (0,3-0,5x) mol O2.

Ta có:MY =mSO 3 + mSO 2 + mO 2 80.x + 64.(0,3 − x) + 32.(0,3 − 0,5 x)

=

= 25, 6.2 = 51, 2

nSO 3 + nSO 2 + nO 2

x + 0,3 − x + 0, 3 − 0, 5 xSuy ra 28,8 = 51,2(0,6-0,5x)

Suy ra x = 0,075 mol

Vậy H = nSO2 pứ.100%/nSO2 ban đầu = 0,075.100%/0,3 = 25%Câu 9: Đáp án

0+6+5+4a) 2 P + 5 H 2 S O4 dac → 2 H 3 P O4 + 5 S O2 + 2 H 2 O

Chất khử là P; chất oxi hóa là H2SO4Trang 40+5Quá trình oxi hóa: P → P + 5e

+6+4Q trình khử: S + 2e → S

2−1+32b) K 2 Cr O7 + 14

€ €H Cl €→ €2 KCl €+ €2 Cr Cl3 + €3 Cl + 7 H 2 O

+60Chất khử là HCl; chất oxi hóa là K2Cr2O7

−10Q trình oxi hóa: 2Cl → Cl2 + 2e

+6+3Quá trình khử: Cr + 3e → CrCâu 10: Đáp án

PTHH: MOH + HCl → MCl + H2O

Theo PTHH: nMOH = nHCl = 0,25.0,4 = 0,1 mol

Suy ra MMOH = m/n = 5,6: 0,1 = 56 g/mol

Suy ra M + 17 = 56 => M= 39 => M là K

Vậy MOH là KOH.Câu 11: Đáp án

2−1+5a) 3 Cl + €6 KOH nong → €5 K Cl €+ €K Cl O3 + €3H 2 O

0Cl2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa.

2−1Q trình khử: Cl + 2e → 2 Cl

02+5Q trình oxi hóa: Cl → 2 Cl + 10e

0+2 2+62+4b) 2 Fe S + €14H 2 S O4 €dac ,nong → €Fe ( SO4 )3 + €15 S O2 + €14H 2 O

−1+3Chất khử là FeS2, chất oxi hóa là H2SO4

+6+4Q trình khử: S + 2e → S

+2 2+3+6Q trình oxi hóa: Fe S → €Fe+ €2 S + 15e

−1Câu 12: Đáp án

PTHH: M(OH)2 + 2HCl → MCl2 + 2H2O

Ta có mHCl = 5,84.25% = 1,46 gam suy ra nHCl = 0,04 mol

Theo PTHH: nM(OH)2 = ½.nHCl = ½. 0,04 = 0,02 mol

Suy ra MM(OH)2 = m/n = 3,42: 0,02 = 171

Suy ra M + 34 = 171 => M = 137 g/mol nên M là Ba.

Vậy M(OH)2 là Ba(OH)2.Trang 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề thi HK2 môn hóa lớp 10 - Trường THPT Việt Đức - Hà Nội - năm 2016 - 2017 (có lời giải chi tiết)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×