Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT FOREFRONT TMG SEVER VÀ CẤU HÌNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT FOREFRONT TMG SEVER VÀ CẤU HÌNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.2. Yêu cầu phần mềm.

- Windows Roles and Features

+ Network Policy and Access Server

+ Active Directory Lightweight Directory Services (ADLDS)

+ Network Load Balancing (NLB)

- Microsoft® .NET 3.5 Framework SP1

- Windows Web Services API3.2. Cài đặt TMG 2010.

1 .Để cài TMG bạn cần cài .NET 3.5 nên khi chạy chương trình cài đặt TMG bạn cần

click vào RUN preparation để nó cài đặt các yêu cầu trước.Hình 3.1. Tùy chọn vào Run Preparation Tool

-Nhấn Next để tiếp tục31-Hình 3.2. Tiến trình cài đặt

Tích chọn I accept the tems of the license agreements và click Next

Tích chọn Forefront TMG services and Management. click Next

Tại đây tiến trình cài đặt cho phần mềm đang bắt đầu

Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặtHình 3.3. Hồn thành cài đặt Run Preparation Tool

2. Cài đặt TMG

Ở menu chính của software cài đặt TMG bạn chọn Installation Wizard

32Hình 3.4. Cài đặt Run Intallation Winzard

-Nhấn Next để tục cài đặt

Tích chọn I accept the terms in the license agreement và click NextHình 3.5. Tiến trình cài đặt Run Intallation Winzard

Nhập vào các thông tin khách hàng (tên người dùng, tổ chức và số sản

phẩm) trong trang Customer Information và kích Next.33Hình 3.6. Điền thơng tin

-Tích chọn Forefront TMG services and Management .-Hình 3.7. Chọn phương thức cài đặt

Nhấn next để tiếp tục.34Hình 3.8. Tiến trình cài đặt.--Chọn card mạng ra lan.Hình 3.9. Chọn card mạng ra trong mạng lan và chọn địa chỉ cấp ra

Chọn dải địa chỉ mà mạng lan đã quy định của công ty và chon next.

Nhấn install để tiếp tục cài đặt.35-Hình 3.10. Tiến trình cài đặt Run Intallation Winzard

Chọn configure network setting.-Hình 3.11. Chọn card confgure network setting cấu hình

Chọn card mạng ra lan của máy TMG và nhập địa chỉ.36Hình 3.12. Địa chỉ card ra lan Inter

-Chọn card ra ngoài internet của máy TMG nhập địa chỉ cho card.Hình 3.13. Địa chỉ card ra internet: Exter

-Chọn next.37-Hình 3.14. Chọn mơi trường cài đặt domain hay workgroup

Chọn chế độ tắt update và nhấn next.-Hình 3.15. Tắt chế độ update

Nhấn next để tiếp tục.

Chọn None. No information is sent to Microsoft và next.

Chọn close để hồn thành q trình cài đặt TMG.38-Hình 3.16. Hoàn thành cài đặt Getting starter winzard

Giao diện TMG khi mới cài đặt xong.Hình 3.17. Giao diện mới cài đặt xong TMG3.3. Cấu hình 1 số tính năng của TMG để quản lý nhân viên.

3.3.1. Web acess.

- Cấu hình access rule cho phép truy cập internet

- Theo mặc định khi cài đặt tường lửa thành cơng thì tường lửa sẽ khóa truy cập

internet cho đến khi người quản trị thực hiện tạo access rule cho phép truy cập.

- Cấu hình chọn Firewall policy chọn New chọn tiếp là Access Rule.39-Hình 3.18. Tạo Access rule

Đặt tên Access rule và next để tiếp tục-Hình 3.19. Đặt tên cho Access rule

Chọn Allow và nhấn next tiếp tục40-Hình 3.20. Chọn cách cài đặt

Chọn giao thức Http và Https và nextHình 3.21. Chọn giao thức HTTP và HTTPS

-Chọn giao thức Internal và local Host và next để tiếp tục.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT FOREFRONT TMG SEVER VÀ CẤU HÌNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×