Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc sử dụng không an toàn máy xúc đào có thể dẫn tới thương tích trầm trọng hoặc tử vong. Quy trình vận hành, bảo hành và thực hành thiết bị hoặc phương thức di chuyển hoặc giao hàng không tuân thủ những hướng dẫn an toàn được liệt kê ở những trang dưới

Việc sử dụng không an toàn máy xúc đào có thể dẫn tới thương tích trầm trọng hoặc tử vong. Quy trình vận hành, bảo hành và thực hành thiết bị hoặc phương thức di chuyển hoặc giao hàng không tuân thủ những hướng dẫn an toàn được liệt kê ở những trang dưới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc sử dụng không an toàn máy xúc đào có thể dẫn tới thương tích trầm trọng hoặc tử vong. Quy trình vận hành, bảo hành và thực hành thiết bị hoặc phương thức di chuyển hoặc giao hàng không tuân thủ những hướng dẫn an toàn được liệt kê ở những trang dưới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×