Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiếp tục phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch:

Tiếp tục phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch:

Tải bản đầy đủ - 0trang

quyền các cấp; nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, đặc biệt là bà

con thuộc khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa là đòi hỏi cấp bách, cần được

thực hiện thường xuyên. Để thu hút sự tham gia của bà con, cần có những tài

liệu chuẩn phục vụ cơng tác tun truyền, trong đó lưu ý trình độ của bà con

theo từng vùng (tránh việc đọc văn bản), bên cạnh đó cũng cần đầu tư những

khoản kinh phí cần thiết phục vụ cho cơng tác tun truyền, để bảo đảm hiệu

quả của công tác tuyên truyền.

2.5. Tăng cường bảo đảm các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chấtcho các cơ quan tư pháp

Các cấp chính quyền địa phương cần xác định rõ ý nghĩa và tầm quan

trọng của công tác hộ tịch trong việc góp phần xây dựng các chính sách về kinh

tế, xã hội, an ninh quốc phòng và dân số, kế hoạch hóa gia đình để quan tâm,

đầu tư hơn cho cơng tác này. Cần dành kinh phí nhất định cho việc mở các lớp

tập huấn, các đợt tuyên truyền để người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ đăng

ký hộ tịch của mình. Tại các xã, phường, thị trấn cần trang bị đầy đủ phương

tiện làm việc (máy tính), tủ lưu hồ sơ, sổ hộ tịch, bố trí địa điểm tiếp dân...

2.6. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợitối đa cho người dân khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch

Thực hiện yêu cầu cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa quy

trình, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm bớt chi phí và phiền hà cho cơng dân

khi có u cầu đăng ký hộ tịch đã được thể hiện tại Nghị định số 158/2005/NĐCP; tuy nhiên, để người dân thực sự được hưởng lợi từ u cầu cải cách thủ tục

hành chính, đòi hỏi trước hết là các công chức trực tiếp giải quyết yêu cầu đăng

ký hộ tịch của công dân phải là những người có đạo đức, có tâm với nghề; thực

hiện đúng chức trách của cán bộ cơng chức nói chung và cán bộ làm cơng tác hộ

tịch nói riêng đã được quy định cụ thể trong pháp luật.KỂ T LUẬN

Ngày 29 tháng 12 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số

158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch, thay thế Nghị định số83/1998/NĐ-CP. Giữ nguyên quy định về đăng ký sổ kép tại Nghị định số

83/1998/NĐ-CP, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định việc lưu sổ ở hai cấp

là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,

thành phố thuộc tỉnh. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP cũng đã quy định rõ: Cán

bộ Tư pháp hộ tịch là công chức cấp xã, giúp UBND cấp xã thực hiện các nhiệm

vụ, quyền hạn trong đăng ký và quản lý hộ tịch; đối với những xã, phường, thị

trấn có đơng dân cư, số lượng cơng việc hộ tịch nhiều, thì phải có cán bộ chuyên

trách làm công tác hộ tịch, không kiêm nhiệm các công tác tư pháp khác.

Ở thời điểm hiện tại, ngồi những quy định có tính ngun tắc liên quan

đến hộ tịch và đăng ký hộ tịch tại Bộ luật Dân sự năm 2005 (quy định về quyền

nhân thân), Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004 (quy định về

quyền được đăng ký khai sinh và có quốc tịch), Luật Hơn nhân và gia đình năm

2000 (quy định về kết hôn; nhận cha, mẹ, con), Luật Nuôi con nuôi năm 2010

(quy định về nuôi con nuôi trong nước và ni con ni có yếu tố nước ngồi),

còn có tới 06 Nghị định, 01 Thơng tư liên tịch và 05 Thông tư điều chỉnh trực

tiếp trong lĩnh vực hộ tịch .

Cho đến nay, mặc dù Nhà nước ta chưa có một đạo luật riêng về hộ tịch

nhưng hệ thống pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực hộ tịch (kể cả văn bản pháp

luật điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch trong nước và hộ tịch có yếu tố nước ngoài) đã

ngày càng được tăng cường và đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực cho cơng

tác đăng ký và quản lý hộ tịch, cụ thể là:

- Tạo hành lang pháp lý bảo đảm cho sự quản lý của Nhà nước về côngtác hộ tịch;

- Bảo đảm sự thống nhất trong toàn quốc và các Cơ quan đại diện trongviệc thực hiện các văn bản pháp luật về hộ tịch;

- Bảo đảm công khai, minh bạch về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thờigian giải quyết các yêu cầu đăng ký hộ tịch;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cơng dân khi có u cầu đăng ký hộ tịch;

- Định hướng lành mạnh hóa quan hệ hơn nhân và gia đình có yếu tốnước ngồi, phù hợp với thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; gópphần vào hội nhập quốc tế.

Do các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức được tầm quan

trọng của công tác hộ tịch, nên đã quan tâm, đầu tư hơn cho cơng tác tun

truyền, qua đó, người dân đã nhận thức được việc đăng ký hộ tịch vừa là quyền,

vừa là nghĩa vụ của mình nên đã tự giác đi đăng ký, qua đó tỷ lệ đăng ký hộ tịch

đã được tăng lên. Quy định về đăng ký hộ tịch lưu động ở khu vực miền núi,

vùng sâu, vùng xa cũng đã được triển khai ở một số địa phương, qua mỗi đợt

đăng ký lưu động, đa số các sự kiện hộ tịch phát sinh trên địa bàn tại thời điểm

đó đã được đăng ký.

Đánh giá lại tình huống:

Để hoàn thiện thủ tục thay đổi hộ tịch (đổi tên cho con anh Long). Ngày

03/11/2016 sau khi đã hỏi và được nghe hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận và trả

hồ sơ hành chính Sở tư pháp Hà Tĩnh, anh Long đã đến Bộ phận tiếp nhận và trả

kết quả hồ sơ hành chính UBND thành phố làm thủ tục thay đổi hộ tịch và xuất

trình các giấy tờ sau:

1. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lạidân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (theo mẫu).

2. Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi (để thực hiện ghi chúnội dung thay đổi).

3. Bản photo CMND/Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu của người yêu cầu.

4. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch (ví dụ:gia phả dòng họ, quyết định nhận cha, mẹ con, Quyết định việc nuôi con ni,

Quyết định xác định giới tính....).

(nộp bản photo hoặc bản sao chứng thực).

Giấy tờ phải xuất trình:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người có yêu cầu (người đượcủy quyền - nếu có).

2. Sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trongnước) để xác định thẩm quyền đăng ký.

3. Giấy tờ làm căn cứ cho việc thay đổi.Sau khi xem xét hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển giao cho Trưởng bộ

phận phụ trách một cửa thành phố, ký phiếu chuyển giao hồ sơ lên Phòng Tư

pháp. Phòng Tư pháp kiểm tra và thụ lý hồ sơ, tham mưu UBND thành phố ký

Quyết định thay đổi hộ tịch cho cháu Trần Minh Phú thành Trần Minh Phúc. Và

sau 03 ngày làm việc anh Long đã được nhận Quyết định thay đổi tên của con

trai mình.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Luật dân sự 2005;

2. Tài liệu chương trình quản lý nhà nước nghạch chuyên viên;

3. Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính Phủvề đăng ký và quản lý hộ tịch;

4. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2013 của ChínhPhủ sửa đổi một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hơn nhân gia đình và

chứng thực;

5. Thơng tư số 01/2008/TT- BTP ngày 02/8/2008 của Bộ Tư pháp hướngdẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiếp tục phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×