Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở pháp lý của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cơ sở pháp lý của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tải bản đầy đủ - 0trang

28Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện dựa trên các cơ sở

Pháp lý sau:

Bảng 1.1: Cơ sở pháp lý của quản lý dự án đầu tư xây dựng.

LUẬT

1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

5. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

3. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch

xây dựng

4. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì cơng trình xây

dựng

5. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

6. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động

đầu tư xây dựng

7. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý

dự án đầu tư xây dựng

8. Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp

giấy phép xây dựng

THÔNG TƯ291. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và

bảo trì nhà ở riêng lẻ

2. Thơng tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp cơng trình xây dựng và

hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

3. Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng cơng trình

xây dựng

4. Thơng tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong

quản lý chi phí đầu tư xây dựng

5. Thơng tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư

xây dựng

6. Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

7. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng

8. Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết tốn dự án hồn thành thuộc

nguồn vốn Nhà nước

9. Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới

theo quy hoạch xây dựng

10. Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy

hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức

năng đặc thù

11. Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án

thiết kế kiến trúc cơng trình xây dựng

12. Thơng tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây

dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

13. Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

14. Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐCP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

15. Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân

tham gia hoạt động xây dựng

16. Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và30thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình

17. Thơng tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án

đầu tư xây dựng

18. Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì cơng

trình xây dựng

19. Thơng tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết

bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

20. Thơng tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp

giấy phép quy hoạch

21. Thơng tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp

giấy phép hoạt động xây dựng

22. Thơng tư 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

23. Thơng tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự tốn xây dựng

24. Thơng tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định

119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây

dựng

25. Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo

sát xây dựng

26. Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

27. Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì cơng trình

xây dựng

28. Thơng tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi

cơng xây dựng cơng trình

29. Thơng tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy

hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

30. Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi cơng xây dựng cơng

trình313.Cơ sở thực tiễn của quản lý dự án đầu tư xây dựngKinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng ở một số ban quản lý dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng Sơn

Ban quản lý dự án các cơng trình dân dụng và cơng nghiệp Tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghiên cứu những Ban quản lý trên, tác giả rút ra được kinh

nghiệm sau:

- Công tác giám sát kiểm tra chất lượng cơng trình được Ban QLDA

thực hiện nghiêm túc về trình tự thi cơng và quy trình, quy phạm, qua đó

loại trừ được các sai phạm kỹ thuật, bảo đảm chất lượng cơng trình theo

yêu cầu, tiết kiệm, hiệu quả. Ban QLDA thường xuyên họp giao ban các

bên TVGS và các nhà thầu ở hiện trường để phát hiện kịp thời sửa chữa ,

bổ sung thiết kế cho phù hợp điều kiện thực tế của hiện trường, bổ sung

các tài liệu liên quan trong từng trường hợp có phát sinh.

- Cơng tác quản lý thi cơng xây dựng cơng trình được thực hiện khá

tốt, khối lượng các công việc thực hiện tại hiện trường được quản lý chặt

chẽ, có biên bản làm việc đầy đủ được xác nhận giữa các bên. Tiến độ thi

công các cơng trình và chất lượng thi cơng đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ

thuật.Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các tiến bộ

khoa học kỹ thuật và quản lý. Khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá

nhân làm tốt công tác chất lượng. Đồng thời, xử phạt nghiêm khắc đối với

những vi phạm làm ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình. Ban QLDA

cũng chú trọng cơng tác quản lý an tồn lao động và vệ sịnh môi trường tai

các dự án. Đào tạo nhận thức cho người lao động, triệt để thực hiện những

biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sịnh môi trường tại dự án,

nghiêm khắc xử phạt nếu các đơn vị thi công thực hiện sai quy định.32Những nghiên cứu trước có liên quan đến nội dung của đề tài

Đề tài về lĩnh vực QLDA đầu tư xây dựng cơng trình được nhiều tác giả

nghiên cứu trong các báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu, luận văn Thạc sỹ,

luận án Tiến sỹ… Trong thời gian vừa qua đã có một số đề tài luận văn Thạc

sỹ liên quan đến vấn đề này là:

- Đề tài luận văn thạc sỹ của tác giả Nguyễn Sỹ Đức có tiêu đề là: Hồn

thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án đầu tư

xây dựng thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, bảo vệ vào năm 2017 tại trường Đại

học Xây dựng.

- Đề tài luận văn thạc sỹ của tác giả Phan Lê Thanh Thanh có tiêu đề là:

Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách

nhà nước tại ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Hương Sơn,

tỉnh Hà Tĩnh, bảo vệ vào năm 2017 tại trường đại học Xây dựng.

- Đề tài luận văn thạc sỹ của tác giả Đồn Hồng Qn có tiêu đề là:

Hồn thiện cơng tác quản lý dự án tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bảo vệ vào năm 2017 tại trường đại

học Xây dựng.

Các đề tài nghiên cứu mà tác giả nêu trên mới phần nào làm rõ được cơ

sở lý luận công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, mới chỉ ra được thực trạng

công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại một số Ban QLDA mà chưa phân

tích được hết cơ sở lý luận cơng tác quản lý dự án và phân tích thực trạng

cơng tác quản lý dự án tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thành phố

Tuyên Quang. Do vậy, đề tài luận văn này sẽ góp phần làm rõ cơ sở lý luận về

cơng tác quản lý dự án nói chung và phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp

quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thành

phố Tuyên Quang nói riêng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở pháp lý của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×