Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn:Ban QLDA đầu tư XDKV thành phố Tuyên Quang)

(Nguồn:Ban QLDA đầu tư XDKV thành phố Tuyên Quang)

Tải bản đầy đủ - 0trang

61lần, bổ sung do thay đổi thiết kế, bổ sung do bù vật liệu, bù điều chỉnh hệ số

máy, nhân công, đây là nguyên nhân dẫn đến phát sinh trong việc quản lý chi

phí.

2.1.6.4.Thực trạng cơng tác quản lý chất lượng

Căn cứ để quản lý chất lượng dự án tại Ban QLDA thực hiện theo một

số văn bản:

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ Về quản

lý chất lượng cơng trình xây dựng; Thơng tư số 26/2016/TT-BXD ngày

26/10/2016 của Bộ xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý

chất lượng và bảo trì cơng trình xây dựng.

Căn cứ vào các Quy chuẩn xây dựng của Nhà nước (TCVN) và các tiêu

chuẩn chất lượng của ngành (TCN) cùng các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu chất

lượng đặc thù của từng dự án và hợp đồng đã ký kết với nhà thầu, Ban QLDA

phối hợp tư vấn giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng các cơng

trình đầu tư xây dựng của từng gói thầu, kịp thời phát hiện ra các rủi ro, sai

phạm để tiến hành xử lý kịp thời.

Chất lượng của cơng trình xây dựng được hình thành cùng với quá trình

hình thành cơng trình xây dựng và phụ thuộc vào cả 2 giai đoạn: Giai đoạn

lập thiết kế và giai đoạn thi cơng xây dựng. Giai đoạn đầu là giai đoạn hình

thành nên những tiêu chuẩn chất lượng cho cơng trình. Tiêu chuẩn chất lượng

cơng trình xây dựng phải được xác định phù hợp với mục tiêu đầu tư, với yêu

cầu sử dụng cơng trình. Ảnh hưởng của các quyết định đến chất lượng cơng

trình ở giai đoạn này là rất to lớn và có ý nghĩa quyết định. Giai đoạn thi cơng

xây dựng cơng trình là giai đoạn thực hiện các biện pháp kiểm sốt chất

lượng, đảm bảo việc thi cơng đúng thiết kế. Nếu quản lý thi công không tốt sẽ

không đảm bảo được các tiêu chuẩn chất lượng công trình đã được xác định ở

giai đoạn trước.62Như vậy, cơng tác quản lý chất lượng của Ban QLDA tuân thủ u cầu

lấy hoạt động của cơng trình làm đối tượng; lấy pháp luật, quy định chính

sách và tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan, văn bản Hợp đồng cơng trình làm

chỗ dựa; lấy nâng cao hiệu quả xây dựng làm mục đích.

Thực tế, cơng tác quản lý chất lượng cơng trình đối với đối tượng được

quản lý là các nhà thầu xây dựng tại Ban QLDA được thực hiện triệt để ngay

từ bước lựa chọn nhà thầu. Các yêu cầu về chất lượng cơng trình, hạng mục

cơng trình được nêu cụ thể trong thang điểm đánh giá trong công tác lựa chọn

nhà thầu. Chỉ có các nhà thầu có số điểm kỹ thuật lớn hơn số điểm tối thiểu

trong từng khoản mục của yêu cầu kỹ thuật mới được xét đến giá trúng thầu.

Ngoài ra, trong mục mẫu hợp đồng trong hồ sơ mời thầu, toàn bộ điều kiện

chi tiết được cụ thể hóa để đảm bảo kết quả thương thảo hợp đồng được tốt

nhất cho chất lượng cơng trình. Trong q trình triển khai thi cơng thực hiện

gói thầu, công tác giám sát đã được thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị, tất cả

các hạng mục cơng trình trước khi thi công đều phải lập bản vẽ thi công chi

tiết và trình CĐT phê duyệt.

Khi có sự cố được phát hiện, nếu mức độ nghiêm trọng không đáng kể

và nằm trong khả năng, Ban QLDA sẽ ngay lập tức xử lý tránh ảnh hưởng đến

các công việc tiếp theo của dự án. Nếu sự cố là đặc biệt nghiêm trọng và có

ảnh hưởng lớn đến dự án, Ban QLDA sẽ lập hồ sơ trình lên CĐT hoặc người

quyết định đầu tư xem xét ra quyết định.

Đến nay, công tác quản lý chất lượng của Ban QLDA được thực hiện

rất tốt, chưa xảy ra sự cố vi phạm chất lượng nghiêm trọng nào.

2.1.6.5.Thực trạng công tác quản lý tiến độ

Công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình là một cơng tác

vơ cùng quan trọng trong cơng việc Quản lý dự án. Công tác quản lý tiến độ

được Ban QLDA quan tâm và thực hiện. Cơng trình xây dựng trước khi triển63khai phải được lập tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình phù hợp với tiến độ

của dự án. Đối với các cơng trình xây dựng có quy mơ lớn, tiến độ thi cơng

xây dựng phải được lập theo từng tháng, quý, năm. Nhà thầu thi cơng xây

dựng phải có trách nhiệm lập tiến độ thi công chi tiết , Chủ đầu tư, Ban

QLDA, Tư vấn giám sát và các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi và đôn

đốc tiến độ. Nếu nhận thấy tiến độ của dự án kéo dài, Ban QLDA phải báo

cáo Chủ đầu tư, Chủ đầu tư phải báo cáo người quyết đinh đầu tư để có

phương án giải quyết.

Cơng tác quản lý thời gian và tiến độ dự án chịu ảnh hưởng mạnh mẽ

của tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác quản lý tiến độ thi công.

Thực trạng tiến độ thực hiện một số dự án do Ban QLDA thực hiện quản lý:

Bảng 2.8 : Tiến độ thi công thực tế và nguyên nhân chậm tiến độSTTTên công trìnhANguồn vốn ngân sách tỉnh1Đường giao thơng trung tâm

hành chính thành phố Tuyên

Quang (đoạn từ Quốc lộ 2 cũ đến

Quốc lộ 2 tránh thành phố Tuyên

Quang), xã An Tường, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

(giai đoạn 2)Tiến độ thi công

Theo kế

hoạch

Thực tế

được

thi cơng

duyệtGói thầu số 01 (đoạn Km0+00 –

Km0+250)2015201620152016Gói thầu số 02 (Km0+250 –

Km0+521,6)201620172018Gói thầu số 03 (Km0+521,6 –

Km0+730)201620172018Nguyên nhânThi công đảm bảo tiến độ

Chủ đầu tư đã đôn đốc nhiều lần

nhưng Nhà thầu vẫn chây ỳ không

thi công, chậm tiến độ

- Vướng mặt bằng thi công;

- Tại các vị trí khơng vướng mặt

bằng Nhà thầu thi cơng khơng

đảm bảo tiến độ64- Vướng mặt bằng thi cơng;23

B1Gói thầu số 04 (Km0+730 –

Km0+920)201620172018- Tại các vị trí khơng vướng mặt

bằng Nhà thầu thi công không

đảm bảo tiến độ

- Vướng mặt bằng thi cơng;Gói thầu số 05 (Km0+920 –

Km1+100)201620172018- Tại các vị trí khơng vướng mặt

bằng Nhà thầu thi cơng khơng

đảm bảo tiến độ201520172018201520172018Do điều chỉnh, bổ sung một số nội

dung ngoài thiết kế, chậm tiến độ

- Vướng mặt bằng;

- Do nguồn vốn thiếu;Đầu tư tơn tạo Di tích thành lập

Chi bộ Mỏ than (Chi bộ đầu tiên

của tỉnh Tuyên Quang)

Bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra

khởi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở

đất và rừng phòng hộ đầu nguồn

tại xóm Dùm, phường Nơng

Tiến, thành phố Tun Quang

Nguồn vốn thành phố

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân

cư trục đường Quốc lộ 2, từ

đường vào Viên Châu đến giáp

ngã ba đi Đồng Thắm thuộc xã

An Tường, TPTQ (giai đoạn 3)- Điều chỉnh, bổ sung một số hạng

mục trùng với dự án WB

Thi công đảm bảo tiến độ2017201820172018- Vướng mặt bằng thi công hệ

thống cấp điện;1.1Hạng mục: Đường giao thông nội

bộ, cống, rãnh thoát nước, hệ

thống cấp điện201520172018- Tại các vị trí khơng vướng mặt

bằng Nhà thầu thi cơng khơng

đảm bảo tiến độ, Chủ đầu tư đã

đôn đốc nhắc nhiều lần nhưng đơn

vị vẫn không thi công

Do vướng mặt bằng đến ngày

11/9/2018 mới tiến hành bàn giao

mặt bằng thi công, các đơn vị

đang triển khai thi công1.22Hạng mục: Hệ thống cấp nướcHạ tầng khu dân cư Lý Thái Tổ,

phường Phan Thiết, thành phố

Tuyên Quang201620172016201720182018Giai đoạn 1, 2 đã thi công xong;

khối lượng giai đoạn 3 chưa thi

cơng do chưa có mặt bằng

- Do vướng mặt bằng một số vị trí;

- Những vị trí khơng vướng mặt

bằng nhưng Nhà thầu chưa thi

cơng do để thi công hạng mục

đồng bộ;

- Do thời tiết mưa nhiều, công

trường một số đoạn bị ngập úng

không triển khai thi công được65Do điều chỉnh tuyến trùng với

đường giao của gói thầu nâng cấp

hồ Trung Việt (Ban WB), hiện tại

đang hoàn thiện hồ sơ để GPMB

điều chỉnh tuyến3Đền bù và xây dựng đường tránh

lũ từ trung tâm hành chính thành

phố đến đường Lê Đại Hành,

TPTQ2016201720184Đầu tư xây dựng nút giao thông

đường 17/8 và phố Tôn Thất

Tùng201620172018Vướng mặt bằng thi công chưa

triển khai thi công5Quy hoạch và xây dựng khu dân

cư tổ 9, phường Phan Thiết,

TPTQ201520172018Do vướng mắc giải phòng mặt

bằng6Cải tạo, nâng cấp đường (đoạn từ

đường Phan Thiết đến đường

17/8) và đổ bê tông sân chợ Phan

Thiết, thành phố Tuyên Quang2015201620187Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ

thuật khu thương mại, dịch vụ,

ẩm thực, thành phố Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang (giai

đoạn 1), Hạng mục: Đường giao

thơng và Hệ thống thốt nước2015201720188Cải tạo, nâng cấp đường Trần

Phú, phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang2016201720189Nhà lớp học Trường Mầm non

Hương Sen, thành phố Tuyên

Quang201620172018Nhà thầu chưa tập trung thi công

lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa

cháy10Chợ Long Bình An, xã Đội Cấn,

thành phố Tuyên Quang201520172018Chưa thi công do đang vướng mặt

bằngDo vướng mắc về GPMB nên

chưa thi công được hạng mục đổ

bê tông sân chợ Phan Thiết

Vướng mắc mặt bằng thi công:

Nút giao đường Ngô Quyền; Hài

cốt cuối bờ kè; phá dỡ nhà kho,

nhà ở công nhân viên; Phát sinh

khối lượngDo vướng mắc GPMBVới cơng tác quản lý tiến độ giải phóng mặt bằng:

Ban QLDA trực tiếp phối hợp cùng trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đi

kiểm kê, đo đạc, báo cáo Hội đồng bồi thường, làm căn cứ cho việc triển khai

bồi thường GPMB. Việc chậm bàn giao mặt bằng xây dựng cũng như các tồn

tại vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư làm cho tiến độ triển khai dự án

bị ảnh hưởng, dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư chung của dự án.

Công tác GPMB hiện nay là một vấn đề hết sức nan giải đối với cơng

tác QLDA đầu tư xây dựng nói chung ở nước ta và đối với công tác QLDA

của Ban QLDA nói riêng.66Hiện nay, có một số dự án của Ban QLDA bị chậm tiến độ so với kế

hoạch ban đầu, dẫn đến không thể triển khai thi công đồng bộ dự án nguyên

nhân chủ yếu nằm ở công tác GPMB và nguồn vốn thực hiện.

Cụ thể, theo kế hoạch tiến độ của dự án “Đường giao thơng trung tâm

hành chính thành phố Tuyên Quang (Đoạn từ Quốc lộ 2 cũ đến Quốc lộ 2

tránh thành phố Tuyên Quang), xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang (giai đoạn 2)”, dự án sẽ khởi công vào tháng 12 năm 2017, với

tiến độ đặt ra là 210 ngày (7 tháng). Tuy nhiện đến nay dự án vẫn chưa được

thi công xong do tiến độ GPMB quá chậm, không thống nhất được phương án

GPMB ảnh hưởng đến phương án lập và triển khai dự án;

Giải thích tình trạng trên, lãnh đạo Ban QLDA là đơn vị trực tiếp quản

lý dự án đã cho rằng: Đối với các dự án đầu tư xây dựng, thường xun xảy ra

tình trạng khơng thống nhất được giữa quyết tốn kinh phí GPMB do chủ đầu

tư phê duyệt và quyết tốn kinh phí GPMB do địa phương thực hiện, đặc biệt

với các dự án xây dựng tại khu vực qua khu dân cư, dự án đi vào phần đất đã

được cấp sổ đỏ…., nơi mà giá cả đất đai đắt đỏ và thường xuyên biến động.

Bên cạnh đó các thủ tục và cơ chế GPMB ở các địa phương quá rườm rà,

phức tạp và không thống nhất giữa các địa phương khác nhau. Chính vì vậy,

cán bộ QLDA gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc với các địa phương dẫn

đến chậm tiến độ nhiều dự án. Hiện nay, Ban QLDA đang có các giải pháp

mạnh mẽ, phối hợp cùng Chủ đầu tư và các đơn vị chức năng nhằm đẩy

nhanh tiến độ GPMB và nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động.

Với công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng:

Về quản lý tiến độ thi cơng trong q trình thi cơng các gói thầu theo kế

hoạch tiến độ chi tiết do nhà thầu lập và đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Ban

QLDA phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành giám sát tiến độ thi công thực tế,67phát hiện các sự cố làm chậm tiến độ dự án và có biện pháp đốc thúc nhà thầu

điều chỉnh kịp thời.

Báo cáo tiến độ dự án được nhà thầu lập đều đặn hàng tuần, Ban QLDA

có trách nhiệm phối hợp với tư vấn giám sát kiểm tra tiến độ thực tế của các

gói thầu và lập báo cáo tiến độ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ

đầu tư.

2.1.7. Thực trạng công tác Quản lý dự án giai đoạn kết thúc xây dựng, đưacơng trình của dự án vào khai thác sử dụng

2.1.7.1. Thực trạng cơng tác quyết tốn Hợp đồng, quyết tốn dự án hồn thành

Cơng tác quyết tốn Hợp đồng, quyết tốn dự án hồn thành được Ban

QLDA thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về quyết tốn. Tình hình

quyết tốn của Ban được thể hiện trong bảng sau

Bảng 2.9. Thực trạng quyết tốn một số cơng trìnhSTT1234

5Tên cơng trình

Xây dựng Nhà văn hố xã

an khang, thành phố Tuyên

Quang (7298112)

Xây dựng phòng học,

phòng chức năng của

trường Mầm non Sơng Lơ (

nhà lớp học phòng chức

năng ) ( MDA: 7355346)

Cải tạo, sửa chữa trụ sở

làm việc của HĐND và

UBND thành phố Tuyên

Quang ( 7380342)

Cải tạo, sửa chữa trụ sở

làm việc của Thành ủy

Tuyên Quang

Cải tạo, sửa chữa nhà làm

việc các cơ quan, đồn thể

và các phòng, ban chứcTổng mức đầu tưĐơn vị tính: Đồng

Giá trị phê

Quyết tốn

duyệt quyết

tăng (giảm)

tốn

so với TMĐT253.916.000252.321.000-1.595.0002.834.403.0002.821.214.000-13.189.0004.561.364.0004.531.231.000-30.133.0004.951.909.0004.944.421.000-7.488.0004.181.352.0004.181.352.000068năng của thành phố

678STT910

11

121314

15Xây dựng phòng học bộ

mơn và chức năng trường

THCS Tràng Đà, TPTQ

Đường tránh lũ từ trung

tâm hành chính thành phố

đến đường Lê Đại Hành

thành phố Tun Quang

Đường giao thơng trung

tâm hành chính thành phố

Tun Quang (đoạn từ

Quốc lộ 2 cũ đến Quốc lộ 2

tránh thành phố Tun

Quang), xã An Tường,

TPTQ.

Tên cơng trình

Cải tạo nâng cấp vỉa hè, tơ

toa, hệ thống thốt nước

khu dân cư tổ 16, 17, 18

phường Minh Xuân

Nâng cấp, cải tạo khuôn

viên hồ Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang

Xây dựng đài phun nước

hồ Tân Quang

Cải tạo vỉa hè trước cổng

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Bồi thường, cải tao, nâng

cấp đường Trung tâm xã

An Khang, thành phố

Tuyên Quang.

Bổ sung thiết bị Nhà văn

hóa trung tâm thành phố

(Hội trường đa năng trung

tâm chính trị thành phố)

Xây dựng cống thoát nước

khu cột đèn và khu sau kho

thuộc đội 2, 3 (tổ 10, 11,

13) phường Nông Tiến,3.923.214.0003.912.341.000-10.873.0009.050.196.0009.035.436.000-14.760.0005.926.000.0005.926.000.0000Tổng mức đầu tưGiá trị phê

duyệt quyết

toánQuyết toán

tăng (giảm)

so với TMĐT1.720.000.0001.723.100.0003.100.0004.955.869.0004.933.412.000-22.457.0004.909.219.0004.763.529.000-145.690.000499.856.000453.547.600-46.308.4006.144.000.0006.212.354.00068.354.000883.241.000823.456.000-59.785.0002.265.204.0002.125.442.000-139.762.00069TPTQ.161718STT19

20Xây dựng cơ sở hạ tầng

khu dân cư trục đường

Quốc lộ 2, từ đường vào

Viên Châu đến giáp ngã ba

đi Đồng Thắm thuộc xã An

Tường, TPTQ (giai đoạn 3)

Hạ tầng khu dân cư Lý

Thái Tổ, phường Phan

Thiết, thành phố Tuyên

Quang

Đền bù và xây dựng đường

tránh lũ từ trung tâm hành

chính thành phố đến đường

Lê Đại Hành

Tên cơng trình

Đầu tư xây dựng nút giao

thơng đường 17/8 và phố

Tơn Thất Tùng

Chợ Long Bình An, xã Đội

Cấn, thành phố Tuyên

Quang34.290.852.00034.213.432.000-77.420.00034.344.335.00032.564.634.000 - 1.779.701.0004.078.000.0004.132.521.00054.521.000Tổng mức đầu tưGiá trị phê

duyệt quyết

toánQuyết toán

tăng (giảm)

so với TMĐT4.422.914.0004.323.543.000-99.371.0003.898.996.0003.852.332.000-46.664.000Qua thực tế nêu trên, cơng tác quyết tốn các dự án đầu tư xây dựng của

Ban QLDA đầu tư XDKV thành phố Tuyên Quang được thực hiện nghiêm túc,

tất cả các dự án khi quyết tốn đều được tính tốn lại định mức, kiểm tra lại khối

lượng thi cơng nên số tiền quyết tốn ít hơn so với tổng mức đầu tư. Tuy nhiên,

vẫn tồn tại một số lượng nhỏ dự án phát sinh tăng vượt tổng mức đầu tư. Những

dự án này chỉ là sai sót trong khâu khảo sát đã khơng dự đoán được hết những

trường hợp xấu xảy ra, dẫn đến việc phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu

tư khi quyết tốn.

2.1.7.2. Thực trạng cơng tác bảo hành cơng trìnhCơng tác bảo hành cơng trình được Ban QLDA thực hiện như sau:

- Trong thời gian bảo hành cơng trình xây dựng, khi phát hiện hư70hỏng, khiếm khuyết của công trình thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử

dụng cơng trình thơng báo cho Ban QLDA để Ban QLDA u cầu nhà thầu

thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành.

- Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện

bảo hành phân cơng việc do mình thực hiện sau khi nhận được thông báo yêu

cầu bảo hành của Ban QLDA, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng cơng

trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành và phải chịu mọi

chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành.

- Nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị có

quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát

sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả

kháng; Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà

nhà thầu không thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo

hành để thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành. Ban QLDA hoặc

người quản lý, sử dụng cơng trình có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy

định về vận hành, bảo trì cơng trình xây dựng trong q trình khai thác, sử

dụng cơng trình.

- Ban QLDA có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo

hành của nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, nhà thầu cung ứng thiết bị.

- Xác nhận hoàn thành việc bảo hành cơng trình xây dựng:

+ Khi kết thúc thời gian bảo hành, nhà thầu thi cơng xây dựng cơng

trình và nhà thầu cung ứng thiết bị lập báo cáo hoàn thành cơng tác bảo hành

gửi Ban QLDA. Ban QLDA có tránh nhiệm xác nhận hồn thành bảo hành

cơng trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản;

+ Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng cơng trình có trách nhiệm

tham gia xác nhận hồn thành bảo hành cơng trình xây dựng cho nhà thầu thi

cơng xây dựng cơng trình và nhà thầu cung ứng thiết bịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn:Ban QLDA đầu tư XDKV thành phố Tuyên Quang)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×