Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang

Tổng quan về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang

Tải bản đầy đủ - 0trang

35Thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư được quy định tại Luật xây

dựng và các quy định khác của Pháp luật có liên quan

Nhận ủy thác quản lý dự án của các Chủ đầu tư khác theo quy định của

Pháp luật

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố giao

b. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án là thực hiện quyền và nghĩa vụ của

Chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng (đối với

các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư, giao BQL làm chủ đầu tư)

Chủ đầu tư có các quyền sau:

+ Tổ chức lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy

định của Pháp luật

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về

lập, quản lý dự án

+ Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án

+ Tổ chức lập, quản lý dự án

+ Các quyền khác theo quy định của Pháp luật

Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

+ Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; Cung cấp thông tin,

tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu

kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng.

+ Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực theo quy

định của Pháp luật

+ Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin,

tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án; trình dự án với cơ quan có

thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Pháp luật

+ Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để

thẩm tra dự án theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án và của

người quyết định đầu tư

+ Tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định tại điều 66 của Luật

Xây dựng năm 2013

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo vệc thực

hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

quyền36+ Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn,

trả nợ vốn vay

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án do UBND tỉnh giao cho UBND thành phố làm chủ

đầu tư, Ban QLDA sẽ có quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền hạn:+ Thực hiện quyền Quản lý dự án theo sự ủy quyền của Chủ đầu tư

(UBND thành phố)

+ Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với

Chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền

+ Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần

thiết sau khi được người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư chấp thuận.

Nghĩa vụ:+ Thực hiện nghĩa vụ của Chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi

được ủy quyền

+ Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ,

chất lượng, chi phí, an tồn và bảo vệ mơi trường trong xây dựng

+ Báo cáo công việc với Chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án

+ Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý thực

hiện dự án

+ Tuân theo các quy định của Pháp luật

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án còn có nhiệm vụ thực hiện cơng tác duy tu

và bảo trì đường bộ theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh giao phó, nhận

ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các Chủ đầu tư khác khi được

yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của BanCơ cấu tổ chức quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu

vực thành phố Tuyên Quang được thể hiện trong hình sau3738Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý của Ban QLDA

Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA đầu tư XDKV thành phố Tuyên Quang

gồm:

01 Giám đốc: Chịu trách nhiệm và quản lý điều hành chung

02 Phó Giám đốc hoạt động theo sự phân công của Giám đốc, trực tiếp

điều hành các bộ phận hồn thành cơng việc.

04 bộ phận gồm bộ phận tổ chức hành chính, bộ phận kế hoạch, bộ

phận kỹ thuật và bộ phận nghiệp vụ

Các cán bộ: 18 người.

 Năng lực của Ban quản lý:

Năng lực của Ban quản lý áp dụng theo Khoản 2, Điều 54, Nghị định

59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây

dựng được thống kê trong bảng sau:

Bảng 2.1. Chức năng và năng lực của Ban quản lý

STT

1

2

3

4

5

6

Trong đó:

STT

1

2

3Chức năng

Giám đốc

Phó giám đốc

Kế tốn

Thủ quỹ

Cán bộ kỹ thuật

Văn thưChuyên môn cán bộ

Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư giao thông

Kỹ sư thủy lợiSố người

1

2

2

1

14

1Số ngườiGiám đốc

QLDA

hạng 15

3

20

0

0Giám đốc Giám đốc

QLDA

QLDA

hạng 2

hạng 3

5

3

10

0

1394

5.Kiến trúc sư4031Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự ánđầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên quang giai đoạn từ năm 2013-20182.1.4. Giới thiệu một số dự án của Ban QLDA đầu tư XDKV thành phố Tuyên Quang

Trong giai đoạn từ năm 2013-2018, Ban QLDA đầu tư XDKV thành

phố Tuyên Quang đã lập thủ tục đầu tư của các dự án sau:

Bảng 2.2. Một số dự án của Ban QLDA đầu tư XDKV thành phố Tun

Quang.

STT

1

2

3

STT

4

5

6

789

10Tên cơng trìnhTổng mức đầu

tư (đồng)Thời gian

thực hiệnXây dựng Nhà văn hoá xã an khang, thành phố

Tuyên Quang (7298112)

Xây dựng phòng học, phòng chức năng của

trường Mầm non Sơng Lơ ( nhà lớp học phòng

chức năng ) ( MDA: 7355346)

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của HĐND

và UBND thành phố Tun Quang ( 7380342)253.916.0002013-20142.834.403.0002015-20154.561.364.0002017-2018Tên cơng trìnhTổng mức đầu

tư (đồng)Thời gian

thực hiện4.951.909.0002015-20174.181.352.0002013-20153.923.214.0002014-20169.050.196.0002014-20165.926.000.0002015-20181.720.000.0002015-20154.955.869.0002016-2018Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Thành ủy

Tuyên Quang

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc các cơ quan,

đồn thể và các phòng, ban chức năng của

thành phố

Xây dựng phòng học bộ mơn và chức năng

trường THCS Tràng Đà, TPTQ

Đường tránh lũ từ trung tâm hành chính thành

phố đến đường Lê Đại Hành thành phố Tuyên

Quang

Đường giao thơng trung tâm hành chính thành

phố Tun Quang (đoạn từ Quốc lộ 2 cũ đến

Quốc lộ 2 tránh thành phố Tuyên Quang), xã

An Tường, TPTQ.

Cải tạo nâng cấp vỉa hè, tơ toa, hệ thống thốt

nước khu dân cư tổ 16, 17, 18 phường Minh

Xuân

Nâng cấp, cải tạo khuôn viên hồ Tân Quang,

thành phố Tuyên Quang4011

12

13

14

15

16

1718

19

STT

20

21

22

23

24

25

2627Xây dựng đài phun nước hồ Tân Quang

Cải tạo vỉa hè trước cổng Sở Tài ngun và

Mơi trường

Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành

phố Tuyên Quang (Bổ sung bồi thường

GPMB)

Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành

phố Tuyên Quang

Bồi thường, cải tao, nâng cấp đường Trung tâm

xã An Khang, thành phố Tuyên Quang.

Đền bù và cải tạo, nâng cấp đường Trung tâm

xã Tràng Đà, TPTQ.

Bổ sung thiết bị Nhà văn hóa trung tâm thành

phố (Hội trường đa năng trung tâm chính trị

thành phố)

Xây dựng cống thoát nước khu cột đèn và khu

sau kho thuộc đội 2, 3 (tổ 10, 11, 13) phường

Nông Tiến, TPTQ.

Lát vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng một số

tuyến đường trên địa bàn thành phố

Tên cơng trình

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 10,

phường Minh Xuân

XD tuyến mương thôn Liên Thịnh xã Lưỡng

Vượng

Trụ sở làm việc của Đảng Ủy, HĐND và

UBND xã An Khang, thành phố Tuyên Quang,

tỉnh Tuyên Quang

Xây dựng rãnh thoát nước tổ 16 phường Tân

Quang

Xây dựng phòng học chức năng và hàng rào

Trường Tiểu học An Tường

Xây dựng nhà lớp học Trường Tiểu học Lưỡng

Vượng

Lát hè đường Hoa Lư (trước Trung tâm Hương

Sen), thành phố Tun Quang

Đường giao thơng trung tâm hành chính thành

phố Tuyên Quang (đoạn từ Quốc lộ 2 cũ đến

Quốc lộ 2 tránh thành phố Tuyên Quang), xã

An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang (giai đoạn 2)4.909.219.0002017-2017499.856.0002016-20161.891.176.0002017-201828.628.000.0002015-20186.144.000.0002014-20166.495.009.0002015-2017883.241.0002016-20182.265.204.0002017-2018981.403.0002018-2018Tổng mức đầu

tư (đồng)Thời gian

thực hiện580.000.0002018-2018506.380.0002017-20175.871.853.0002014-2017337.000.0002013-20134.868.479.0002014-20163.602.168.0002014-2017265.746.0002015-2015134.668.555.0002015-2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×